Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Местни данъци и такси

Телефон отдел "Местни приходи" : 078/ 55 20 42

 

Данъчна декларация по чл. 14, ал.2 от ЗМДТ ( образец );

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти ( образец );

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества ( образец );

Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение ( образец );

Данъчна декларация  по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък (образец)

Патентни дейности  и размер на дължимият годишен данък ( образец )

Данъчна декларация по чл.61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници. ( образец )

Обстоятелства водещи до подаване на декларация по чл.54 от ЗМДТ:

-  пътното превозно средство е придобито по наследство;

-  пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

-  собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

-  са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

-  са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.

  - собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация

1. Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

2. Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
Необходими документи:
- Декларация по образец - може да изтеглите от тук

Такса за притежаване на куче

Необходими документи:
- Декларация по образец- подава се в тримесечен срок от датата на придобиване на кучето

Годишна такса: 0.01 лв.

Забележка: Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, а именно:
1. кучета на инвалиди
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
3. кучета, използвани за опитни цели
4. кучета, използвани от Българския червен кръст
5. кастрирани кучета
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект

Подаване на декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче Необходими документи:
- Декларация по образец - може да изтеглите от тук

 Издаване на препис от квитанция за платени данъци и такси

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

Такса: 1,00 лв.
Срок: веднага

Приемане на декларация за определяне на такса за битови отпадъци, според количеството на битовите отпадъци за юридически лица и декларация за  освобождаване  от  такса  за  сметосъбиране  и сметоизвозване  на  физически  лица

Необходими документи:

1. Декларация за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци и честотата на сметоизвозване.

2. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на юридически лица на териториите за обществено ползване.  

3. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на физически лица.

4. Декларация смет нежилищни юридически лица. 

 

Изготвяне на данъчна оценка на недвижими имоти на граждани и предприятия /фирми/

Необходими документи:
- Заявление по образец - може да изтеглите от тук

 

Обикновена услуга:
Такса за физически лица: 10,00 лв.
Такса за юридически лица: 15,00 лв.
Срок за издаване: 3 календарни дни

 

Бърза услуга:
Такса за физически лица: 15,00 лв.
Такса за юридически лица: 20,00 лв.
Срок за издаване: 1 календарен ден Получаване: Лично или с пълномощно

Искане за издаване на документи

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

 

Такса: 7,00 лв.
Срок: веднага

Заявление за декларирани данни

-Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни - може да изтеглите от тук

 

Такса: 7,00 лв.
Срок: веднага

Издаване на заверено копие от данъчна декларация

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

 

Такса: 7,00 лв.
Срок: веднага

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината  

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

 

Такса: 10,00 лв.
Срок: веднага

 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ предлага нов начин за получаване на годишните ви съобщения -  чрез системата Efaktura.bg.

Електронната фактура е документ, подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури, представяни чрез системата eFaktura.bg, напълно отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС.

Системата дава възможност на потребителя напълно безплатно да получава, преглежда, потвърждава получаването на електронните документи.

За да осъществим изпращане на електронна фактура или друг тип електронни документи е необходимо да ни предоставите валиден електронен пощенски адрес (e-mail), който ще служи за индивидуализирането Ви и за достъп до потребителския Ви профил в системата eFaktura.bg.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни