ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ЦСРИ за деца

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА

 

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов” 33 А

Описание на социалната услуга:

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца е социална услуга в общността  и след решение на Общински съвет – гр. Кюстендил и Агенция за социално подпомагане е делегирана от държавата дейност. Центърът е ръководен от фондация Институт за социална политика и социална работа (ИСПСР), юридическо лице с нестопанска цел в обществена подкрепа, лицензирана и регистрирана за осъществяване на социалната услуга за деца Център за социална рехабилитация и интеграция, въз основа на договор с община Кюстендил за доставка на социалната услуга след спечелване на конкурс.

            Основната цел на Центъра за социална рехабилитация и интеграция е социалното включване и създаване на умения за общуване, учене и осъществяване на ежедневни дейности на деца с увреждания чрез подкрепа на развитието им. Услугата се предоставя въз основа на индивидуална оценка на потребностите и съобразно желанието и личния избор на децата и техните родители/настойници.

 

Капацитет  - 40 потребители.

 

Целева група

 1. Деца с увреждания
  1. Деца с увреждане, живеещи в семейна среда (и в приемни семейства)
  2. Деца с увреждане, настанени в резидентни услуги (ЦНСТ)
 2. Семейства на деца с увреждания, в това число и приемни родители

 

 

Социалната услуга е безплатна.     

 

Услуги, предоставяни на ползвателите:

Тази обща цел ще бъде постигана чрез следните дейности:

 1. Консултиране: психологическо, педагогическо, социално-правно;
 2. Диагностика: психологическа, логопедична, педагогическа, социална;
 3. Изготвяне на психолого-педагогически оценки и характеристики;
 4. Насочване
 • към звена за диагностика и рехабилитация (медицински, социални, образователни служби; услуги, предоставяни от държавни, общински, стопански или нестопански организации);
 • към служби за социално подпомагане
 1. Създаване на план за предоставяне на услугата за развитието и обучението на всяко от децата, включени в програмата на Центъра. За задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя и писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование. Доставчиците на дългосрочно предоставяни социални услуги оценяват изпълнението на плана за здравни грижи и при необходимост го актуализират на всеки 6 месеца.
 2. Рехабилитация:
 • двигателна рехабилитация;
 • психологична рехабилитация;
 • социална рехабилитация (развитие на социални умения, занимания в свободното време);
 • слухово-речева и логопедична рехабилитация;
 • рехабилитация на зрително затруднени деца;
 • трудотерапия;
 • музикотерапия, арттерапия.
 1. Обучение на децата с увреждания: развитие на когнитивни и поведенчески умения на децата за подпомагане на процеса на учене;
 2. Съдействие за изграждане на подкрепяща среда за интеграция на децата – социална, професионална.
 1. Посредничество: медиация между децата и семействата им и между тях и институции, които имат отношение към социалната интеграция на децата;
 2. Подкрепа при настаняване на дете с увреждане в приемно семейство и осиновяване - съдействие на ОЗД при оценяване на нуждите на детето; консултиране на семейството и/или дългосрочна подкрепа на семейството, когато е насочено от ОЗД.
 1. Консултиране и обучение на родители на деца с увреждане.

 

 

Ползването на услугите в ЦСРИ се извършва чрез: 

ЦСРИ  осъществява дейността си чрез екип от специалисти в различни области на помагащите професии: психолози, социални работници, рехабилитатори на слуха и говора и логопеди, рехабилитатори на зрително затруднени, трудотерапевти, арт- и музико-терапевти, рехабилитатор и др., назначени по трудово или нетрудово правоотношение, или договори за услуга, с финансиране от бюджетни средства за осъществяване на делегирана от държавата дейност, проекти, програми за заетост, дарения, общински фондове.

 Социалните услуги за деца до 18 години в ЦСРИ се извършват съгласно Закона за закрила на детето и Правилника за прилагането му след като родителите на детето или настойниците и попечителите подадат писмена молба до директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето.

Родителят, настойникът или попечителят на детето може сам да се яви първо в Центъра и да заяви желанието си да ползва услугата, но съгласно чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, може да ползва безплатно услугата само с направление от отдел „Закрила на детето” на Дирекция „Социално подпомагане”.

С децата се работи по седмичен график, определен след преценка на водещия случая или екипа и съгласуван с родител/настойник на детето.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт