ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Дневен център за деца с увреждания

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“
ГР. КЮСТЕНДИЛ

В ДЦДУ „Вяра, Надежда, Любов“ се предоставят в комплекс следните специализирани социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги:
-    Дневна грижа;
-    Информиране и консултиране;
-    Застъпничество и посредничество;
-    Терапия и рехабилитация;
-    Обучение за придобиване на умения.
    Специализираните услуги се предоставят като комплекс в рамките на ДЦДУ, а потребителите могат да ги ползват самостоятелно или в комбинация в зависимост от установените потребности.
Целева група:
    В Дневния център се приемат деца до 18 години с различни по вид и степен на тежест увреждания.
Предоставяни услуги:
1.    ДНЕВНА ГРИЖА
Услугата включва:
•    Ежедневни потребности
Приучаване към самостоятелност
-    премахване на памперс;
-    приучаване да пие от чаша;
-    изграждане на хигиенни навици;
-    обличане, събличане, обуване, събуване;
-    използване на прибори за хранене;
-    приготвяне на елементарна закуска;
-    приучаване към труд;
-    създаване на умения за безопасно боравене с ел. уреди;
-    създаване на умения за приемливо поведение през пубертета, в обществото, на улицата и др.

•    Образователни потребности
Подпомагане на образователния процес
-    математически знания и елементарни математически действия;
-    запознаване с азбуката, четене и писане; писане под диктовка;
-    знания за околния свят – природа, бит, семейство;
-    знания за човешкото тяло и грижа за здравето;
-    полезно и вредно; голямо и малко; близко и далече;
-    изграждане на времеви и количествени представи;
-    овладяване и развитие на фината моторика;
-    музикални занимания, разучаване на песнички;
-    арттерапия;
-    сензорни занимания.

•    Групова работа за осмисляне на деня, за социализация, затвърждаване на умения за самостоятелност. Груповата работа, която се организира под формата на занимания с оглед изпълнение на целите, заложени в плановете за подкрепа на децата се ръководи от разработена Програма за работа от специалистите в ДЦДУ. Нерегламентираните ситуации (като свободни занимания в общите зали със санитар и/или възпитател) логично следват организацията на деня, тематиката и интереса на децата.
    Провеждат се следните занимания: слушане на музика, арт занимания, кулинарни занимания, прекарване време на двора и сред природата.

2. ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

2.1. Логопедична терапия – Цел  и задачи
•    Цел
- Целта на логопедичната терапия е преодоляването на езиково- говорните нарушения. Логопедичната терапия е различна при всеки отделен случай. Тя е съобразена както с типа нарушение и неговата степен на тежест, така и с индивидуалните темпове на усвояване и развитие.
Своевременно организираната и проведена логопедична работа гарантира преодоляването на първичното езиково недоразвитие или нарушение и съпътстващите дефицити в развитието на познавателните процеси, а също така и на личностното развитие. Правилното усвояване на устната реч е превантивна мярка за овладяване на процесите на четене и писане.
Преодоляването на логопедичния проблем е продължителен процес, при който са необходими многократни повторения на придобитите навици и умения, за да могат да останат трайни и да изместят погрешните модели на говорно поведение. Екипната работа лице с речево нарушение, логопед, семейство- е единствения начин за постигане на висока ефективност на корекционния процес.
•    Задачи на логопедичната терапия:
- Комуникативните нарушения, причините и проявите им, симптомите, които ги придружават, отражението им върху индивида и създаването на подходящ инструментариум за оптималното им отстраняване.
-  Диагностика на спецификата на речевата патология и набелязване стратегии за отстраняването и.
-  Интензивно боравене с лингвистичен материал, съобразен с установените дефицити. Разнообразие на съдържанието на занятието и ранжиране по трудност, плавен преход от лесно към трудно.
-  Използване на демонстрация, наблюдение, повторение, упражнение, беседа, разказ, преразказ, манипулации с практико- действено съдържание, игри и корекции, с които се контролира качеството на речевата продукция.
•    Видове логопедични терапии в ДЦДУ - Кюстендил, които ще се извършват:

-  Работа по развитие на общата и фината моторика:

* Създаване на сръчност, точност, координация между движенията, подготовка за развиване на графични умения- прости действия с играчки и предмети; развитие на подражателни движения; съвместна игра с балон или топка, с дребни предмети и пускането им в кутия; игра с кубчета; работа с мозайка и пластилин; работа с моливи; игри с пръсти; работа с конструктор.
*Мануален праксис: има роля в стимулиране на речевото развитие, тъй- като оралната и мануалната области са допирателни на антомо- физиологично равнище.
*Упражнения за движения на ръцете и пръстите- имитации на животни, растения, предмети, действия и явления, словесно- двигателни композиции;

-  Изучаване на интелектуалната дейност, като показател за умствено развитие. Изследване на речта във всичките и аспекти /фонетичен, лексикален, граматически и семантически/:

* Патологични отклонения от нормалното говорно развитие, което предполага детайлен анализ на езиковите и говорни аномалии посредством приложение на методди и приоми за комплексно изследване.   
на режим на двигателна активност- гимнастика; упражнения за равновесие; изправено ходене и съгласуване на ръцете и краката; ходене по права линия; съгласуване на двигателни със дихателни упражнения; изпълняване на отработени движения при подадени вербални инструкции.   

-  Логопедичен масаж- средство за стимулиране на артикулационната моторика; релаксиращ или стимулиращ, според състоянието на мускулатурата.
*  Масаж на челото, бузите, носа, на пространството между носа и устните; устните, брадичката и шията, на езичната мускулатура, на небцето, на китките на ръцете.

- Дихателни упражнения:
* Упражнения за изработване на дълбоко диафрагмено вдишване и плавно продължително издишване- тип 1;
* Упражнения за изработване на орално- назална сетивност и контрол на насочването на издишната струя- тип 2
*Упражнения за повишаване на интраоралното въздушно налягане и активността на оралната мускулатура
* Имитации.

- Фонационни упражнения:
 Овладяват се адекватни гласови умения, гласообразуване с нормална сила, височина тембър.

- Опознаване на звуковата структура на речта:
* Невербален гнозис- привличане на вниманието към шумове и звуци от природната и обществена среда; алтернативно разпознаване на звуци; определяне на посоката на звука; реакция на звук- действие в отговор на сигнал; гласова перцепция;
*Фонемен гнозис и фонологично познание: разпознаване на определен звук и сричка със звук в серии изолирани звукове и серии срички; разпознаване на сгрешени думи; определяне броя на сричките в думи; разпознаване на звук в серии думи; разпознаване на сричка със звук в серии думи; определяне място на звук в дума; определяне мястото на сричка със звук в думи; декомпозиция на звуковия състав на думи; определяне на дължината на говорната верига; определяне на най- често срещан звук; римуване на думи; преструктуриране на думи; трансформиране на думи; изключване на излишни думи от серии; довършване и започване на думи; съставяне на верига от думи.

-  Артикулационен праксис:
Упражнения за раздвижване на артикулационните органи / артикулационна гимнастика/
* Упражнения за езика, упражнения за устните и долната челюст; комплекс артикулационни движения.

- Артикулационна терапия- постановка, автоматизация и диференциация на говорните звукове.

-  Когнитивна терапия:
* Внимание, памет, мислене- умения за действие по пътя на пробата; използване на образец; групиране по образец; работа с картинен материал; нагледно- действено мислене; създаване на проблемни ситуации и работа в тях; развитие на образно мислене; класификация; формиране на понятия;
насочено внимание и концентрация, умения за превключване в дейности; четвърти излишен; лабиринти; намиране на скрит предмет и др.
* Развитие на перцептивната дейност- игри за развитие на възприятията и представите; представи за форма, цветове, размер и големина, количествени представи и понятия, за свойствата на предметите и явленията, игри за развитие на целенасочено зрително запомняне.

-  Езикова терапия:
Развитие на импресивна реч:
* Разбиране и изпълнение на инструкции; на думи / съществителни, глаголи, прилагателни, наречия, предлози/ на изречения; на текст; свързване с картинки, за които се отнасят;
 Развитие на експресивна реч:
* Имитации на шумове и гласове; назоваване на думи показани на картинки; съставяне на изречения по картини; свързване в кратък текст;, преразказ на познат текст; умения за водене на диалог;
Развитие на четивни и писмени умения:
* Развитие на умения за работа с графични средства- правилна постановка за писане; повтаряне по пунктир и самостоятелно изписване на елементи на букви и цифри, оцветяване в рамките на контур; писане на букви, думи, изречения;
* развитие на умения за идентификация на букви и цифри; звуков анализ и синтез на думи; композиция на срички, думи; побуквено и четене на срички; слято четене;

- Сензорна интеграция:
* Развитие на увредената сензорика- формиране представи за частите на човешкото тяло, схемата на тялото; развитие на мускулна памет; развитие на тактилните усещания и др.

-  Музикотерапия:
* Отреагиране на конфликтните преживявания, стимулираща към емоционално значима интроспекция и комуникация, регулираща вегетативно-хармонизираща и активна терапия. Неутрализиране на напрежението. Динамична-двигателна импровизация.

-  Логоритмика:
*Развитие на орален и артикулационен праксис .Развитие на дишането и гласа, формиране на усета за ритъм, танци и пеене. Развитие на темпото и ритъма на дишане. Възпитание на фонематично възприятие, развитие на говорния апарат.

2.2. Психологическа терапия
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
•    Целта на психологическата работа е да се оказва адекватна психологичеческа и емоционална подкрепа на децата ползващи социалната услуга, както и на техните родители. Това ще се осъществява посредством следните способи:
-     Разкриване на особеностите в психомоториката, вниманието, общуването, емоционалното състояние и трудностите, които срещат децата.
-    Изследване на поведенческите реакции – емоционални, двигателни, мимически.
-    Формиране на поведения в организирана дейност, свободни моменти, затруднения и фрустрации.
-    Определяне нивото на социализация. Отношението към другите деца и персонала.
-    Формиране на адекватно и умело поведение в социални ситуации.
-    Овладяване на агресивните, автоагресивни и гневни изблици срещани при някои потребители.
-    Развитие на личносните качества на децата ползващи услугата.

•    Задачи на психологическата работа:
-    Работа за различни аспекти на вниманието – концентрация, устойчивост, обем, разпределеност.
-    Възприемане, назоваване, разпознаване и сравняване на групи предмети / фигури, цветове, животни, плодове, зеленчуци, превозни средства, предмети от бита и заобикалящата действителност /.
-    Работа за подобряване на краткосрочната, дългосрочна памет. Формиране на умения за логическо запомняне.
-    Развитие на качествата на мислене – бързина, дълбочина, широта, гъвкавост и критичност.
-    Работа на емоционално ниво – контактност, емоционални реакции, социална вградимост.
-    Формиране на представь за себе си.
-    Усъвършенстване на зрителните, слуховите, обонятелните и тактилни усещания и възприятия, чрез занимания в сензорна зала.
-    Формиране на активни и пасивни модели на поведение. Социализация.
-    Оказване на психологическа и емоционална подкрепа на деца в криза. Овладяване на агресия, автоагресия и гневни изблици срещани при някои деца. Извеждане на детето от групата и поставянето му в котролирана среда – психологически кабинет, сензорна зала. Към всяко дете се прилага подход, в зависимост от неговите индивидуални особености и различия.

•    Методи за въздействие
      Наблюдението е основен диагностичен метод. Чрез него се регистрират и анализират прояви, особености и качества на децата. Обект на наблюдението са събития, поведения, реакции, взаимодействия на детето със заобикалящата го действителност. На базата на него се изработват перспективните планове за индивидуална работа с всеки потребител.
      Беседата е метод, чрез който се опознават  различни особености на личността на детето:  склонности, предпрочитания, интереси, ценностна система, мотиви за поведение, емоционални състояния.
Чрез стандартизирани въпросници се проучват реактивността, интергритета, невротизма, психотизма, доминантността, агресивността и начина на приспособяване на детето към заобикалящата го действителност.
        Използват се стандартиризирани и популярни тестове / вербални и невербални / за изследване и подобряване на вниманието, възприятията, мисленето, въображението и паметта. Проективни тестове и методи: „Моето семейство“, „Нарисувай човек“, “Несъществуващо животно“, „Автопортрет“, разказ, беседа, убеждение, изобразителни техники. Използване на психоаналитични техники.
      Оказване на психологическа и емоционална подкрепа на родителите. Разговори и беседи с тях относно поведенческото, емоционално и психологическо състояние на децата им на територията на ДЦ. Даване на насоки и указания.

2.3. Двигателна рехабилитация
•    Има за цел да подобри общото физическо развитие на децата, да повишава двигателната активност на деца с увреждания, вкл. с множествени увреждания; да подобри фината и локомоторна моторика; да окаже въздействие върху мускулния тонус и обем на  движенията. Освен индивидуални занимания се провеждат и групови дейности,  насочени към усвояване на нови умения, придобиване на по-голяма увереност в своите способности, подобряване здравното състояние. Груповата работа може да включва двигателни упражнения с цел общо психо-моторно стимулиране, аналитична гимнастика за въздействие върху определени мускулни групи и регулиране на мускулния тонус; използване на уреди за гимнастика като каране на велоергометър, степер, ходене на бягаща пътека, упражнения  с топки и др.
•    Рехабилитационната програма при деца с увреждания се изгражда на базата на различни функционални и аналитични методики. Предлагат се различни специални техники и упражнения, които се определят според моторната възраст на детето, заболяването и общото състояние,а не спрямо неговата календарна възраст. Такива методики са: Бобат, Войта, Колис, Брънстрьом, Люкас, Петьо, Бота и др. Целта на тези методики е да повлияе патологично повишеният мускулен тонус, подобряване на активните движения, изграждането на нови двигателни навици и умения и потискане на патологичните двигателни патерни, подобряване на координацията, обучение в правилно телодържание и локомоция при деца с по голяма моторна възраст и др. Много важна част в кинезитераевтичният комплекс при деца с по – голяма моторна възраст е включване на метода на Бота, които се основата на последователно възпитание на двигателни функции на основата на изработени статични пози и реакции на равновесие. Този функционален метод използва специални упражнения, които имат за цел да активират мускулите разгъвачи на трупа и да стимулират равновесните реакции на тялото необходими за по нататъчното заемане на правилна поза и локомоция. Упражненията се извършват от различни изходни положение, като терапевтът се стреми да извади детето от това положение с леко побутване. Децата с физически увреждания имат абнормална поза и походка, която се определя от формата на заболяването, от степента на увредата и от други фактори. Комплексната кинезитерапевтична програма трябва да се изменя през определен период от време и да се обогатява с нови упражнения, които са съобразени със съответната моторна възраст на детето.  

3. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ
    Услугата включва няколко вида дейности за деца, насочени към подготовката им за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения:
•    Социални умения
-    организиране на тържества и рождени дни в центъра;
-    запознаване с дейността на различните институции и посещения в тях – болница, пожарна, полиция, музей, кино, театър и др.
-    организиране на разходки из града и екскурзии;
-    участие и организиране на благотворителни кампании за деца от центъра или деца/ възрастни извън центъра;
-    включване в кампании с цел набиране на средства за центъра и за децата от центъра.
4. ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
    В ДЦДУ се изпълняват дейности по Информиране и консултиране на своите потребители и техните семейства. Изследваме основните проблеми и затруднения при реализирането на целите в живота им, предлагаме възможни решения, осигуряваме пространство за обмислянето им и за набелязване на действия за тяхното осъществяване.
Предоставяме информация и консултираме потребителите си за:
•    Възможностите за социална подкрепа, насочване към съответните институции и услуги от сферата на образованието, здравеопазването, трудовата заетост, социалното осигуряване, разрешаването на жилищни проблеми.
•    Достъпа до специализирани услуги.
•    Организирането на свободното време.
Крайната цел е нашите потребители и техните семейства да формират реална оценка за ситуацията, в която се намират, да добият самочувствие, да се мотивират за действия. С услугата Информиране и консултиране се стараем да помогнем в разрешаването на проблеми, свързани с междуличностни отношения, да покажем нови възможности на хората в нужда и така те да поемат сами управлението на собствения си живот.


5. ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Индивидуалното застъпничество и посредничество е част от социалните услуги, които се предлагат на потребителите на ДЦДУ и техните семейства. Тази услуга има за цел да подобри отношенията на потребителя с други институции, да се подсигури упражняването на правата на личността и да овласти личността в разрешаването на проблеми до момента, в който упражняването и защитаването на правата стане самостоятелна дейност.
Дейностите в социалната услуга Застъпничество и посредничество са разнообразни, като сред тях са:
•    Предоставяне на достъп до всякакви публични услуги като образование, здравеопазване и други социални услуги
•    Издаване на документи
•    Предоставяне на достъп до трудова заетост
•    Помощ за намиране на жилище
•    Помощ за получаване на ТЕЛК или пенсия
•    Уреждане на всякакъв вид взаимоотношения между отделната личност и институциите
Подкрепата за нашите потребители в направлението Застъпничество и посредничество се осъществява от специалисти в социалната сфера. За всеки потребител се изготвя индивидуален план, който е съобразен с конкретните му нужди. Предлагат се адекватни начини за постигане на максималното му овластяване и независимост от социалната услуга, за да може да продължи да се справя самостоятелно с този тип дейности.

Прием в услугата:
За да ползва детето с увреждания услуги в Дневния център, е необходимо да има писмена предварителна оценка на потребностите  или направление за предоставяне на социални услуги. И двата документа се издават от Директора на дирекция "Социално подпомагане" по местоживеене, като при наличие на направление по Закона за хората с увреждания не се изисква предварителна оценка.
Ако детето с увреждания е в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, то ползва услугите  с направление по чл.20 ал.2 от Правилника за прилагане на ЗЗД.

Екип, предоставящ услугите в рамките на Дневния център
В Дневния център работят различни по квалификация служители: директор, социален работник, психолог, логопед, кинезитерапевт, възпитатели, санитари и шофьор– общи за всички социални услуги за деца и лица с увреждания, които се предоставят на едно място.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт