Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

ЗА РЕСТОРАНТЬОРИ

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ


Лицето, което ще извършва ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице, подава до съответния категоризиращ орган заявление за категоризиране по образец и изискуемите документи в деловодството на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. Велбъжд №1.

Необходими документи за категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения:

1. Заявление за категоризиране на място за настаняване или заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения – по образец:  Приложение 5 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ ЗА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ

 1. Декларация за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 2. Декларация, че лицето не е в ликвидация (за лицата, които не са търговци);
 3. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец: Приложение 5 – Справка за езикова компетентност ЗХР
 1. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
 2. Формуляр за определяне на категорията – по образец: Приложение 9 – Формуляр за определяне на категорията на ЗХР
 1. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 2. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 3. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 4. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.


Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, предлага на категоризиращия орган – кмета на общината, да открие процедура по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок от два месеца.
В срока на издаденото временно удостоверение по решение на ОЕККТО се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория, за което се съставя констативен протокол с предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.
Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на ОЕККТО в съответния срок определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория или със заповед мотивирано отказва определянето на категория.
Категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и лицата, извършващи дейността в тях, се вписват в общински регистър – част от Националния туристически регистър.

Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 години.

Обекти, които не подлежат на категоризиране, на основание чл. 120 от Закона за туризма:

 1. Заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
 2. Заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;
 3. Обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект.

ТАРИФА
за таксите, които се събират по Закона за туризма

Чл. 2. (1) За категоризиране на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма (ЗТ) се събират следните такси:

 1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
  а) до 30 стаи – 500 лв.;
  б) от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
  в) от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
  г) от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;
  д) над 500 стаи – 5000 лв.;
 2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
  а) до 20 стаи – 200 лв.;
  б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
  в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
  г) от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;
  д) над 100 стаи – 4000 лв.;
 3. за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
  а) за едно легло – 10 лв. на легло;
  б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;
  в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;
 4. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
  а) до 20 места за сядане – 150 лв.;
  б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
  в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
  г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
  д) над 300 места за сядане – 2000 лв.;


Чл. 5. (1) В случаите по чл. 134, ал. 1 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1.
(2) В случаите по чл. 134, ал. 5 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.
(3) При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща
удостоверение и табела – втората половина от таксата.


Чл. 6. За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 ЗТ се събират следните такси:
         1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
            а) до 30 стаи – 450 лв.;
            б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
            в) от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
            г) от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;
            д) над 500 стаи – 4500 лв.;

 1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
  а) до 20 стаи – 180 лв.;
  б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
  в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
  г) от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;
  д) над 100 стаи – 3600 лв.;
 2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
  а) за едно легло – 9 лв. на легло;
  б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;
  в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;
 3. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
  а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
  б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
  в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
  г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
  д) над 300 места за сядане – 1800 лв.;


Чл. 7. (1) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 150 лв.;
 (2) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 50 лв.;


Чл. 8. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за категория на туристически обект или на сертификат за съответен вид център – 100 лв.


Чл. 9. За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 ЗТ, при захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.

Таксата за категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечение се заплаща на касата на Община Кюстендил, пл. Велбъжд №1, (партер) или по банков път, посочвайки следните банкови детайли:

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
IBAN: BG11SOMB91308442298644
BIC: SOMBBGSF
вид плащане – 448090
други основания – категоризация по ЗТ
Обслужваща банка: „Общинска банка” АД, гр. Кюстендил, ул. „Пауталия” №10

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни