Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

ЗА ХОТЕЛИЕРИ

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ


Лицето, което ще извършва ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице, подава до съответния категоризиращ орган заявление за категоризиране по образец и изискуемите документи в деловодството на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. Велбъжд №1.

Необходими документи за категоризиране на места за настаняване:

      1. Заявление за категоризиране на място за настаняване – по образец:  Приложение 4   -ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ ЗА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 1. Декларация за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 2. Декларация, че лицето не е в ликвидация (за лицата, които не са търговци);
 3. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец: Приложение 6 – Справка за езикова компетентност за места за настаняване
 1. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
 2. Формуляр за определяне на категорията – по образец: Приложение 8 – Формуляр за определяне на категорията на мястото за настаняване
 1. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 2. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 3. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 4. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

 

Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление за категоризиране по образец и изискуемите документи в деловодството на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. Велбъжд №1

Необходими документи:

1.Заявление за категоризиране на място за настаняване - по образец: ПРИЛОЖЕНИЕ 4
2. Формуляр за определяне на категорията – по образец: Приложение 8
2. Копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;

3. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

4. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Важно!
•    Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;
•    Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с превод на български език, удостоверен от оторизирана фирма за преводи.Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, предлага на категоризиращия орган – кмета на общината, да открие процедура по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок от два месеца

В срока на издаденото временно удостоверение по решение на ОЕККТО се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория, за което се съставя констативен протокол с предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.
Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на ОЕККТО в съответния срок определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория или със заповед мотивирано отказва определянето на категория.
Категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и лицата, извършващи дейността в тях, се вписват в общински регистър – част от Националния туристически регистър.

Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 години.

Обекти, които не подлежат на категоризиране, на основание чл. 120 от Закона за туризма:

 1. Заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
 2. Заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;
 3. Обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект.

  

ТАРИФА
за таксите, които се събират по Закона за туризма

Чл. 2. (1) За категоризиране на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма (ЗТ) се събират следните такси:

 1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
  а) до 30 стаи – 500 лв.;
  б) от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
  в) от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
  г) от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;
  д) над 500 стаи – 5000 лв.;
 2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
  а) до 20 стаи – 200 лв.;
  б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
  в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
  г) от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;
  д) над 100 стаи – 4000 лв.;
 3. за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
  а) за едно легло – 10 лв. на легло;
  б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;
  в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;
 4. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
  а) до 20 места за сядане – 150 лв.;
  б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
  в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
  г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
  д) над 300 места за сядане – 2000 лв.;


Чл. 5. (1) В случаите по чл. 134, ал. 1 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1.
(2) В случаите по чл. 134, ал. 5 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.
(3) При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща
удостоверение и табела – втората половина от таксата.


Чл. 6. За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 ЗТ се събират следните такси:
        1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
           а) до 30 стаи – 450 лв.;
           б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
           в) от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
           г) от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;
           д) над 500 стаи – 4500 лв.;

 1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
  а) до 20 стаи – 180 лв.;
  б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
  в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
  г) от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;
  д) над 100 стаи – 3600 лв.;
 2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
  а) за едно легло – 9 лв. на легло;
  б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;
  в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;
 3. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
  а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
  б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
  в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
  г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
  д) над 300 места за сядане – 1800 лв.;


Чл. 7. (1) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 150 лв.;
 (2) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 50 лв.;


Чл. 8. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за категория на туристически обект или на сертификат за съответен вид център – 100 лв.


Чл. 9. За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 ЗТ, при захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.

Таксата за категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечение се заплаща на касата на Община Кюстендил, пл. Велбъжд №1, (партер) или по банков път, посочвайки следните банкови детайли:

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
IBAN: BG11SOMB91308442298644
BIC: SOMBBGSF
вид плащане – 448090
други основания – категоризация по ЗТ
Обслужваща банка: „Общинска банка” АД, гр. Кюстендил, ул. „Пауталия” №10

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни