ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Административни услуги свързани с транспорта

Административни услуги "Транспорт" в Административния регистър - https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_municipality_administrations

2069 Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Кюстендил

ОПИСАНИЕ             ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Необходими документи:

- Пълномощно - копие;

- Списък с данни на лицата по чл.3, ал.2 от Наредба № 34/1999 г. – Приложение № 4б;

- Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки отделен автомобил;

- Документ за платена такса за изпълнение на услугата.

Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава за всеки отделен автомобил. Към разрешението се прилагат 2 (два) броя водоустойчиви, светлоотразителни стикери, защитени с холограма по образец с посочен номер на разрешението, валидно за съответната година.

Такса:

За обикновена услуга-  40 лв.                                                          
За бърза услуга-  80 лв.

Срок за издаване за обикновена услуга: - 14 дни                                                           
Срок за издаване за бърза услуга: - 7 дни

 

3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Действието на разрешението за таксиметров превоз на пътници се прекратява: по заявление на регистрирания търговец; при прекратяване на регистрацията на превозвача; при заличаване на таксиметровия автомобил от публичния единен таксиметров регистър; при получено уведомление за търговеца за задължение по-голямо от 5000 лв. и непредставено обезпечение в размер на главницата и лихвите; при получено уведомление от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за влязла в сила заповед за отнемане на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил или при приложена принудителна административна мярка по временно отнемане на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил за срок една година на водач на лек таксиметров автомобил, който извършва таксиметров превоз на пътници

Необходими документи:

- Заявление- Приложение № 5й;
- Действащо разрешително

Такса: Не се заплаща за услугата

Срок за предоставяне: 7 дни

 

594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

ОПИСАНИЕ         ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава на лицата, които отговарят на изискванията за упражняване на дейността и са приложили изискваните документи. Неразделна част от удостоверението за регистрация е списък на превозните средства, с които се извършват превозите, и списък с данните на водачите, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.

Необходими документи:

- Списък на превозните средства, с които търговецът ще извършва таксиметров превоз на пътници по образец  Приложение № 4а;
- Списък с данните на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз на пътници от името на търговеца, но за своя сметка по образец Приложение № 4б;
- Копие на писмен договор между търговеца и водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз на пътници от името на търговеца, но за своя сметка по образец ;
- Копие на документ (договор за наем, договор за лизинг или др.), удостоверяващ съгласието на собственика превозното средтво да бъде вписано н списъка към удостоверението за регистрацията (в случаите, когато превозното средство не е собственост на търговеца);
- Документ за платена такса;
- Пълномощно

Такса: 40 лв.

Срок: 14 дни

 

1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Автомобилите и водачите, които за своя сметка извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистрирания превозвач, се вписват към списъка на превозните средства, с които се осъществява таксиметровата дейност и към списъка с данни на водачите. Двата списъка са неразделна част от удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Необходими документи:

- Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка
- Заверено копие на документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка към удостоверението за регистрация, когато автомобилът не е собственост на търговеца
- Документ за платена такса
- Пълномощно

Такса:

Обикновена услуга:                                                                                                                                                           
Такса за физически лица: 10,00 лв.                                                
Такса за юридически лица: 15,00 лв.    
                                          
Бърза услуга:
Такса за физически лица: 15,00 лв.
Такса за юридически лица: 20,00 лв.

Срок за издаване за обиквонена услуга: 7 дни                                                                 
Срок за издаване за бърза услуга:  3 дни

 

1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

ОПИСАНИЕ         ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

При настъпили промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, притежателят му подава заявление за отразяването им.

Необходими документи:

- Документи, удостоверяващи промяната в обстоятелствата
- Пълномощно
- Приложение № 5ж

Такса: Не се заплаща за услугата

Срок: 7 дни

 

1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

ОПИСАНИЕ         ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО


Списъкът на превозните средства, с които се осъществява таксиметровата дейност и списъкът с данни на водачите са неразделна част от удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. При прекратяване на дейността, автомобилите и водачите, които за своя сметка извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистрирания превозвач, се отписват от двата списъка

Необходими документи:

- Приложение № 5г;

Такса:

Обикновена услуга: 10,00 лв                                                          
Бърза услуга: 20,00 лв.                                                                                     

Срок за издаване за обикновена услуга: 7 дни                                                                 
Срок за издаване за бърза услуга: 3 дни

 

3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

При настъпили промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници, регистрираният търговец подава заявление за отразяването им.

Необходими документи:

- Документи, удостоверяващи промяната в обстоятелствата
- Пълномощно
- Приложение № 5и

Такса:

Обикновена услуга: 40,00 лв                                                           
Бърза услуга: 80,00 лв.                                                                                    

Срок за издаване обикновена услуга: 14 дни                                                                
Срок за издаване бърза услуга: 7 дни

 

357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява по подадено заявление по образец от притежателя на удостоверението за регистрация.

Необходими документи:

Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател
- Пълномощно
- Приложение № 5д;

Такса: Не се заплаща такса за услугата

Срок: 14 дни

 

815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава при изгубване, повреждане или унищожаване на удостоверението.

Необходими документи:

- Документ за платена такса
- Пълтомощно
- Приложение № 5е

Такса:

Обикновена услуга: 10,00 лв
Бърза услуга: 20,00 лв                                                                                

Срок за издаване обикновена услуга: 14 дни                                                              
Срок за издаване бърза услуга: 1 ден

 

Всички формуляри  за административните услуги които се извършват от общинската администрация, утвърдени с Наредба 34  от 06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници,можете да изтеглите от тук

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт