Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Административни услуги по гражданско състояние

 
 • Удостоверение за раждане – дубликат /без заверка за чужбина/

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни
 

 • Удостоверение за раждане – дубликат /със заверка за чужбина/

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса: 8,00 лв.
Срок: 3 дни

 
 Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Заявление по образец- може да изтеглите от тук
- Документ за самоличност
Такса: 8,00 лв.
Срок: 3 дни

 

Удостоверение за граждански брак – дубликат /без заверка за чужбина/

Необходими документи:
- Документ за самоличност 
Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни
 

 • Удостоверение за граждански брак – дубликат /със заверка за чужбина/

Необходими документи:
- Документ за самоличност 
Такса: 8,00 лв.
Срок: 3 дни

 

 • Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Заявление по образец- може да изтеглите от тук
- Документ за самоличност
Такса: 8,00 лв.
Срок: 3 дни


 

 • Препис-извлечение от акт за смърт/без заверка за чужбина/

Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни
 

 

 • Препис-извлечение от акт за смърт/със заверка за чужбина/

Такса: 8,00 лв.
Срок: 3 дни
 

 

 • Многоезичен формуляр С със заверка за чужбина /извлечение от акт смърт/

Такса: 8,00 лв.
Срок: 3 дни

 

 • Удостоверение за наследници

Необходими документи:
- Молба-декларация от пряк наследник, попълнена с всички законни наследници и техните данни - може да изтеглите от тук

- Документ за самоличност
- При починал наследник с ПА на друго населено място – удостоверение за наследници от същото населено място
Такса: 3,00 лв. с  ЕГН
           5,00 лв. без  ЕГН
Срок: колкото е необходимо

 

 • Удостоверение за семейно положение

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

- Документ за самоличност
Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни

 

 • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

- Документ за самоличност
Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни

 

 • Удостоверение за съпруг/а и  родствени връзки

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

- Документ за самоличност 
Такса:
 3,00 лв. 
Срок: 3 дни

 

 • Удостоверение за идентичност на имена

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

- Документ за самоличност
- Удостоверение за раждане или граждански брак
- Решение на съда за промяна на име
Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни

 

 • Удостоверение за постоянен и настоящ адрес

Необходими документи:
-Документ за самоличност
-Документ за собственост; договор за ползване на имота за жилищни нужди ; декларация за съгласие на собственика  на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес./ образец/-
може да изтеглите от тук
-Попълнено заявление за постоянен адрес по образец
-За чужденците – уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение за придобито българско гражданство
-Удостоверение за раждането (ако раждането е станало в друго населено място. За лица, родени в чужбина, удостоверението за раждане трябва да е преведено и легализирано
-По преценка на длъжностното лице могат да бъдат изискани и други документи – удостоверение за граждански брак, съдебно решение за развод и др.
Такса: 2,50 лв.
Срок: 3 дни
 
 

 • Удостоверение за вписване в картотечния регистър

Необходими документи:
- Уведомително писмо от ОД "Полиция"
- Документ за самоличност
- Удостоверение за раждане на детето /оригинал/
Такса: 2 лв.
Срок: 3 дни

 

 • Удостоверение за промяна в ЛРК

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса:
 2,00 лв.
Срок: 3 дни

 

 • Удостоверение за правно ограничение

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

- Заявление свободен текст
- Документ за самоличност
Такса: 3,00 лв.
Срок: 3 дни

 

 • Обработка на заявление/ декларация за припознаване на дете

Необходими документи: 
- Документ за самоличност на двамата родители
- Удостоверение за раждане на детето /оригинал/
Такса: 5,00 лв.
Срок: 3 дни

 

 • Заверка на декларация обр. №2 /за осигуряване на жилище и средства за издръжка на чужденец/

Необходими документи:
- Декларация по образец
- Документ за самоличност 
Такса: 3,00 лв. 
Срок: 3 дни

 

 • Адресна регистрация /заявяване на постоянен и настоящ адрес/

Необходими документи:
- Попълнено заявление за ПА или АК
- Документ за самоличност
- Акт за раждане
- Акт за граждански брак
- Бракоразводно решение 
Такса: 2,50 лв.
Срок: няма

 

 • Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи:

- Заявление по образец - може да изтеглите от тук
- Документ за самоличност
- Документи, издадени от отдел “Административно обслужване и ЕСГРАОН” и от кметове и кметски наместници от общината 
Такса: 5,00 лв.
Срок: 3 дни

 

 • Пресъставяне на акт по гражданско състояние /акт за раждане и акт за граждански брак от чужбина/

Такса: 10,00 лв.
Срок: няма

 

Изготвяне на справка за българско гражданство

Такса: 4,00 лв.
Срок: няма


 • Обработка на документи на лица, получили българско гражданство с указ на Президента на РБ

Такса: 50,00 лв.
Срок: 3 дни
    

 • Обработка на документи на чужди граждани с разрешено постоянно пребиваване в РБ

Такса: 50,00 лв.
Срок: 3 дни

 

 • Други удостоверения по искане на граждани

Необходими документи:
- Заявление
- Документ за самоличност 
Такса: 3,00 лв. 
Срок: съгласно закона

 

 • Преписи и ксерокопия от документи

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Такса: 1,00 лв.

 

Забележка: При искане на гражданите за експресна услуга -същия ден - таксата се удвоява.

• Удостоверения за гражданско състояние се издават лично на лицата, за които се отнасят, или на изрично упълномощени от тях други лица.
• Съгласно чл. 26/1/ от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ “всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни”.
• Съгласно чл. 28/3/ от ЗЗЛД по горецитирания чл. 26/1/ правото се упражнява лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено от него друго лице.

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни