ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Младежки дейности и спорт

Общински спортен календар 2024 година

Общински спортен календар 2023 година

Общински спортен календар 2022 година

Общински спортен календар 2021 година

Общински спортен календар 2020 година

Класиране на отборите от Община Кюстендил за Областен етап на Ученически игри през учебната 2019/2020 година

Класиране на отборите от Община Кюстендил за Областен етап на Ученически игри през учебната 2022/2023 година

Класиране на отборите от Община Кюстендил за Областен етап на Ученически игри през учебната 2023/2024 година

1.Провежда общинската политика в областта на младежките дейности, спорта, туризма и балнеологията;
2.Разработва планове и програми за развитието на младежките дейности, спорта, туризма и балнеологията на територията на Общината;
3.Отговаря за работата на консултативния съвет по въпросите на туризма.
4.Пряко отговаря за младежките дейности, спорта, туризма и балнеологията на територията на Общината;
5.Организира и контролира изграждането, поддържането и модернизирането на спортни и туристически обекти и съоръжения,  общинска собственост;
6. Води регистри на:
- спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм, общинска собственост по смисъла на чл. 49, ал. 2 от закона за физическото възпитание и спорта и подава данни за вписване в националния регистър;
- спортните клубове, по смисъла на чл. 18 от закона за физическото възпитание и спорта;
- младежките неправителствени организации,  отговарящи на изискванията на чл. 19 и чл. 20 от закона за младежта;
- туристическите територии и обекти, включващ зоните за рекреация, културно-историческите обекти и защитените природни територии. 
7.Поддържа и актуализира картотека на изградените спортни клубове и осъществява контрол върху изпълнението на взаимните им договорености с Общината. При възможност може да подпомага тяхната дейност при строг контрол за законосъобразното разходване на отпуснатите от общинския бюджет финансови средства;
8.Разработва, организира и следи за изпълнението на общинския спортен календар. Съдейства при организирането на спортни прояви от държавния спортен календар, чиито домакини са спортните клубове, регистрирани на територията на Общината.
9.Организира провеждането на общински ученически игри, осигурява участието на отбори в останалите етапи, съгласно Правилата за организирането и провеждането им, и контролира разходването на отпуснатите средства;
10.Сътрудничи с младежките неправителствени организации, както и с държавни и общински институции, работещи с деца и младежи. Подпомага и финансира тяхната дейност в рамките на отговорностите на Общината, регламентирани в нормативните документи;
11.Организира дейността на Общинската комисия за Борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
12. Организира изграждането на туристически информационен център за оптимизиране развитието на туризма и балнеологията.
13. Поддържа, актуализира и обновява туристическия портал на община Кюстендил.
14. Организира и провежда обучителни семинари в областта на туризма и балнеологията и запознава местните предприемачи и местната общност с добрите практики от Европейския съюз.
15. Организира провеждането на изложби, конференции, кръгли маси и други за обмяна на опит и добри практики в областта на туризма и балнеологията.
16.Провежда маркетинг за рекламата на туристическите продукти и възможностите за туризъм и балнеология в Общината.
17.Провежда активна рекламна кампания за формиране на имидж на Общината и популяризирането ѝ като благоприятна за туризъм и балнеология.
18.Изготвя и разпространява рекламно информационни материали /филми, диплянки, флаери, каталози, компакт дискове и други/ в областта на туризма и използването на богатия ресурс от минерални води с разнородни лечебни качества.
19.Разработва адекватни на местните ресурси туристически продукти, като уникално съчетание от минерални води, културно исторически обекти и планински маршрути съвместно с ТД „Осогово“ и местния туристически бизнес.
20.Организира изграждането на фокус групи с представители на местната власт, гражданското общество и заинтересованите институции с цел взаимодействие при решаване на проблеми в туризма и балнеологията, както и за създаване на дългосрочни партньорства и мрежи.
21.Участва в разработването на проекти, програми и други нормативни документи, касаещи политиката на Общината в областта на младежките дейности, спорта,  противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, туризма и балнеологията;
22.Следи за актуалните програми на български и международни институции, по които може да се кандидатства с проекти за финансиране в областите, за които отговаря и уведомява заинтересованите организации и лица. Участва в подготовката на проекти, по които Общината е бенефициент. 

Проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”

Младежки дейности

Спортна база

Спортни клубове

МКБППМН

Документи

Актуално

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт