ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект„Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в Община Кюстендил

 От месец февруари 2016 г. в Община Кюстендил стартира проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” в изпълнение на Договор №BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 „Независим живот”, приоритетна ос 2:  „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 г.


Стойност на проекта: 499 339.97 лв.
Информация за проекта може да видите тук

-29.02.2016-

От 01.03.2016 г. до 31.03.2016 г. включително в Община Кюстендил започва прием на документи за подбор на персонал за работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, както следва:
•Управител - 0.5 щ. бр.;
•Психолог - 1 щ. бр.;
•Социален работник – 1.5 щ. бр.;
•Медицински работник – 1 щ. бр.;
•Кинезитерапевт/Рехабилитатор – 1 щ. бр.;
•Социален медиатор – 1 щ. бр.

Дейността е в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил”, Договор №BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 „Независим живот”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 г.
 
-31.03.2016-

В Община Кюстендил приключи набирането на документи за подбор на персонал за работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, и графика за предстоящото събеседване ще бъдат обявени на 12.04.2016 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 и на сайта на Община Кюстендил.
 
-28.04.2016-

В Община Кюстендил приключи подборът на персонал за „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”.

Класираните на първо място кандидати се назначават на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълняват заложените в проекта дейности.

От 10.05.2016 г. до 20.05.2016 г. включително стартира набирането на документи за потребители на услугите  на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”. В същият срок ще бъде обявен и прием на документи за персонал на Центъра за длъжността „Личен асистент” – 20 щ. бр.
 
-31.05.2016-

Приемът на документи, обявен за срок от 10.05.2016 г. до 20.05.2016 г.  по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” приключи.

В създаденият по проекта „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” са приети 250 заявления от кандидат-потребителите и 224 заявления от кандидати за лични асистенти.

На кандидат-потребителите предстои процедура по извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален часови месечен бюджет. Оценките ще бъдат извършвани чрез посещения в дома на кандидат-потребителите от екипи от служители на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по разработен „Формуляр за оценка на потребностите за ползване на услугите”.

В периода от 10.05.2016 г. до 14.06.2016 г. ще бъдат посетени домовете на всички лица подали заявления като кандидат-потребители.

Лицата, които откажат да им бъде извършена оценка на потребностите или не бъдат намерени на адреса си, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА!

За кандидатите за лични асистенти предстоят две процедури:

1.Подбор по документи

2.Провеждане на задължително събеседване по график, обявен на 13.06.2016 г.

3.Провеждане и участие в задължително въвеждащо обучение на назначените като персонал, предоставящ социални услуги и непреминали сходно по други проекти.

В периода от 14.06.2016 г. до 22.06.2016 г. ще бъдат проведени задължителните събеседвания с кандидатите за лични асистенти.

Лицата, които не се явят на задължителното събеседване, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА!
 
-30.06.2016-

В Община Кюстендил приключи първия етап по процедурата по извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален часови месечен бюджет, в изпълнение на  проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” приключи.

През месеца се поведе и процедурата за подбор на лични асистенти, които ще бъдат назначени на работа в ЦПУ при влизането на посочения от тях потребител или намиране на подходящ, след взаимно одобрение.

В ЦПУ е създадена Банка „Личен асистент”, в която са включени всички одобрени от Комисията за подбор.

Списъците с класираните кандидати за потребители и лични асистенти е обявен на 28.06.2016 г. информационните табла в ЦПУ и офиса на проекта, както и на началната интернет страницата на Община Кюстендил.

От 01.07.2016 г. ще стартира предоставянето на интегрирани услуги от създаденият по проекта „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”.
 
-31.07.2016-

От 01.07.2016 г. стартира предоставянето на интегрирани услуги от назначените служители в създаденият по проекта „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”. Сключени са 40 бр. договори с потребители за ползване на услугите, като са назначени 38 бр. лични асистенти.

От 01.07.2016 г. приемът на документи за кандидатстване в ЦПУ е отворен до края на проекта – 31.12.2017 г.

За месеца са подадени 23 бр. заявления от кандидати за потребители и 21 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.

На кандидатите за потребители предстои да бъдат изготвени оценки на потребностите, а кандидатите за лични асистенти да преминат процедура за подбор на персонал.

С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител Списъкът с класирането на кандидатите за потребители ще се актуализира ежемесечно!
 
-31.08.2016-

Община Кюстендил получи допълнителни средства в размер на 375 000 лв. за изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020.

Средствата ще се изразходват за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” в създадения по проекта „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов” №33А.

От 01.07.2016 г. до момента услугата „Личен асистент” се предоставя на 40 потребители. С отпуснатите средства са включени още 68 потребители.

За месеца са подадени 10 бр. заявления от кандидати за потребители и 2 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.

На кандидатите за потребители предстои да бъдат изготвени оценки на потребностите, а кандидатите за лични асистенти да преминат процедура за подбор на персонал.

С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител Списъкът с класирането на кандидатите за потребители ще се актуализира ежемесечно!
 

-30.09.2016-

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” се предоставят интегрирани услуги на 108  потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.
 
През месец септември 2016 г. са подадени 5 бр. заявления от кандидати за потребители и 2 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.

На всички кандидати за потребители предстои да бъдат изготвени оценки на потребностите, а кандидатите за лични асистенти да преминат процедура за подбор на персонал.

С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” ще се актуализира ежемесечно!
 

-30.10.2016-

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” се предоставят интегрирани услуги на 108  потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.

През месец октомври 2016 г. са подадени 8 бр. заявления от кандидати за потребители и едно заявление от кандидат за личен асистент.

На всички кандидати за потребители предстои да бъдат изготвени оценки на потребностите, а кандидатите за лични асистенти да преминат процедура за подбор на персонал.

С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” ще се актуализира ежемесечно!
 

-30.11.2016-

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” се предоставят интегрирани услуги на 108  потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.

През месец ноември 2016 г. са подадени 6 бр. заявления от кандидати за потребители и 5 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.

На всички кандидати за потребители предстои да бъдат изготвени оценки на потребностите, а кандидатите за лични асистенти да преминат процедура за подбор на персонал.

С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” ще се актуализира ежемесечно!
 

-30.12.2016-

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” /ЦПУ/ се предоставят интегрирани услуги на 108  потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.

През месец декември 2016 г. Комисията за оценка и подбор по проекта разгледа 5 бр. заявления от кандидати за потребители и 5 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.

Одобрените кандидати за лични асистенти се вписват в Банка „Личен асистент” в ЦПУ.

С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” се актуализира ежемесечно!
 

-31.01.2017-

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” /ЦПУ/ се предоставят интегрирани услуги на 108  потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.

През месец януари 2017 г. Комисията за оценка и подбор по проекта разгледа 6 бр. заявления от кандидати за потребители и 7 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.

Одобрените кандидати за лични асистенти се вписват в Банка „Личен асистент” в ЦПУ.

С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” се актуализира ежемесечно!
 

-28.02.2017-

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” /ЦПУ/ се предоставят интегрирани услуги на 108  потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.

Във връзка с 8д, ал.1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца от 2017 г.  и Писмо на Министъра на труда и социалната политика през месеца бяха прекратени договорите за предоставяне на услугата „Личен асистент” в ЦПУ на 20 бр. деца с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

На освободените места поетапно се сключват договори за ползване на социалната услуга „Личен асистент” с кандидати за  потребители от Списъка с класирането.

През месец февруари 2017 г. Комисията за оценка и подбор по проекта разгледа 9 бр. заявления от кандидати за потребители и 3 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.

Одобрените кандидати за лични асистенти се вписват в Банка „Личен асистент” в ЦПУ.

С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” се актуализира ежемесечно!
 

-31.03.2017-

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” /ЦПУ/ се предоставят интегрирани услуги на 108  потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.
През месец март 2017 г. Комисията за оценка и подбор по проекта разгледа 3 бр. заявления от кандидати за потребители и 1 заявление от кандидат за личен асистент.
Одобрените кандидати за лични асистенти се вписват в Банка „Личен асистент” в ЦПУ.
С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” се актуализира ежемесечно!
През месеца бе проведено надграждащо обучение на служители в ЦПУ.
 

-30.04.2017-
 
В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” /ЦПУ/ се предоставят интегрирани услуги на 108  потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.
През месец април 2017 г. Комисията за оценка и подбор по проекта разгледа 16 бр. заявления от кандидати за потребители и 9 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.
Одобрените кандидати за лични асистенти се вписват в Банка „Личен асистент” в ЦПУ.
С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” се актуализира ежемесечно!
През месеца бе проведено надграждащо обучение и супервизия на служители в ЦПУ.
 
 
-31.05.2017-

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” /ЦПУ/ се предоставят интегрирани услуги на 108  потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.
През месец май 2017 г. Комисията за оценка и подбор по проекта разгледа 9 бр. заявления от кандидати за потребители и 4 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.
Одобрените кандидати за лични асистенти се вписват в Банка „Личен асистент” в ЦПУ.
С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” се актуализира ежемесечно!
През месеца бе проведена супервизия на служители в ЦПУ.
 

-30.06.2017-

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” /ЦПУ/ се предоставят интегрирани услуги на 120 потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.
През месец юни 2017 г. Комисията за оценка и подбор по проекта разгледа 6 бр. заявления от кандидати за потребители и 2 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.
Одобрените кандидати за лични асистенти се вписват в Банка „Личен асистент” в ЦПУ.
С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” се актуализира ежемесечно!
 
 
-31.07.2017-

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” /ЦПУ/ се предоставят интегрирани услуги на оценени и класирани потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.
През месец юли 2017 г. Комисията за оценка и подбор по проекта разгледа 7 бр. заявления от кандидати за потребители и 2 бр. заявления от кандидати за личен асистент.
Одобрените кандидати за лични асистенти се вписват в Банка „Личен асистент” в ЦПУ.
С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” се актуализира ежемесечно!


-31.08.2017-

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” /ЦПУ/ се предоставят интегрирани услуги на оценени и класирани потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.
През месец август 2017 г. Комисията за оценка и подбор по проекта разгледа 11 бр. заявления от кандидати за потребители и 3 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.
Одобрените кандидати за лични асистенти се вписват в Банка „Личен асистент” в ЦПУ.
С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” се актуализира ежемесечно!

 

 -30.09.2017-

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” /ЦПУ/ се предоставят интегрирани услуги на 133 потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.
През месец септември 2017 г. Комисията за оценка и подбор по проекта разгледа 12 бр. заявления от кандидати за потребители и 7 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.
Одобрените кандидати за лични асистенти се вписват в Банка „Личен асистент” в ЦПУ.
С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” се актуализира ежемесечно!

 

 - 31.10.2017 г. -

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” /ЦПУ/ се предоставят интегрирани услуги на 146 потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и 116 лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.
През месец октомври 2017 г. Комисията за оценка и подбор по проекта разгледа 3 бр. заявления от кандидати за потребители и 3 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.
Одобрените кандидати за лични асистенти се вписват в Банка „Личен асистент” в ЦПУ.
С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” се актуализира ежемесечно!

 

 - 06.11.2017 г. -

Днес 06.11.2017 г. (понеделник) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. октомври 2017 г.

Комисията след разглеждане на постъпилите Заявления и приложените документи реши:

І. Допуска до събеседване следните кандидати за лични асистенти:

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

МОТИВИ
1. Стефан Стефчов Апостолов Отговаря на изискванията
2. Елка Маринова Василева Отговаря на изискванията
 Комисията определя график за събеседване с допуснатите кандидати, както следва:
 
ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС
07.11.2017 г. Стефан Стефчов Апостолов 14.00
07.11.2017 г. Елка Маринова Василева 14.15
 

Комисията разгледа подадените документи от кандидатите за личен асистент, съгласно Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал" по проекта.

Събеседването ще се проведе в кабинет 224, Общинска поликлиника,
гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2

Лицата, които не се явят на задължителното събеседване, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА!

 

 -30.11.2017-

В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” /ЦПУ/ се предоставят интегрирани услуги на 146 потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и 116 лични асистенти работят с потребителите почасово, по предварително изготвени графици.
През месец ноември 2017 г. Комисията за оценка и подбор по проекта разгледа 7 бр. заявления от кандидати за потребители и 2 бр. заявления от кандидати за лични асистенти.
Одобрените кандидати за лични асистенти се вписват в Банка „Личен асистент” в ЦПУ.
С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител „Списъкът с класирането на кандидатите за потребители” се актуализира ежемесечно!

 

-01.12.2017-

 Днес 01.12.2017 г. (петък) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. ноември 2017 г.

След разглеждане на постъпилите Заявления и приложените документи Комисията реши:

І. Допуска до събеседване следните кандидати за лични асистенти:

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

МОТИВИ
1. Вергиния Малинова Тасева Отговаря на изискванията
2. Снежана Кирилова Стоянова Отговаря на изискванията
3. Магделена Атанасова Игнатона Отговаря на изискванията
4. Славяна Стоилова Тренева Отговаря на изискванията
  1. Комисията определя график за събеседване с допуснатите кандидати, както следва:
ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС
04.12.2017 г. Вергиния Малинова Тасева 14.00
04.12.2017 г. Снежана Кирилова Стоянова 14.15
04.12.2017 г. Магделена Атанасова Игнатона 14.30
04.12.2017 г. Славяна Стоилова Тренева 14.45

Комисията разгледа подадените документи от кандидатите за личен асистент, съгласно Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал" по проекта.

Събеседването ще се проведе в кабинет 224, Общинска поликлиника,
гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2

Лицата, които не се явят на задължителното събеседване, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА!

 

-31.12.2017-


На 31.12.2017 г. в Община Кюстендил приключи изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор №BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 „Независим живот”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 г.
По проекта бе създаден „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” /ЦПУ/, в който се предоставиха интегрирани услуги на 245 потребители. Назначените служители – социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и лични асистенти работеха с потребителите почасово, по предварително изготвени графици и осигуриха интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, основавайки се на индивидуалната му оценка.
Чрез реализирането на проекта в Община Кюстендил бяха създадени условия за въвеждане на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на интегрирани услуги за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

 

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт