ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект "Нови възможности за грижи"

      ПРОЕКТ „Нови възможности за грижи”
по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“, номер на процедурата 2014BG05M9OP001-2.2015.001 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020


Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” отправи покана до Агенцията за социално подпомагане (АСП) да подаде проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖИ“, номер на процедурата 2014BG05M9OP001-2.2015.001 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
Целта на процедурата е: Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Операцията цели да осигури координираност и плавен преход между стария и новия програмен период, като се подобри достъпа освен до основни социални, но и до здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания. Продължаване предоставянето на услугата Личен асистент в национален мащаб на принципа „индивидуален бюджет“ надгражда операция „Алтернативи“ и осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугата на уязвимите групи. 
Лицата с увреждания и затруднено обслужване  ще получат право на индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент”. Процедурата  е основана на визията за пълноценен живот на хората от третата възраст в общността при зачитане на тяхното достойнство и право на избор. Голяма част от хората над 65 г. с невъзможност да се самообслужват имат хронични заболявания и друг вид здравословни проблеми.      
В тази връзка, грижата следва да бъде дългосрочна чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги с оглед гарантиране на качеството на живот, независимост и достойнство. Особено важно е взаимното допълване на грижи и услуги в домашна среда.
. Проект „Нови възможности за грижа” по ОП РЧР. Продължаване предоставянето на услугата „Личен асистент” в национален мащаб на принципа „индивидуален бюджет“ и надграждане на операция „Алтернативи“ чрез осигуряване на  непрекъсваемост на предоставяне на услугата на уязвимите групи. Услугата се предоставя на 113 потребители, обгрижвани от 112 лични асистенти от 12.05.2015 г. до 29.02.2016 г.
         
                                               
Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 
 „Нови възможности за грижа” 

-17.03.2016 -
 
 На 29.02.2016 г. в Община Кюстендил приключи предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” съгласно Партньорско споразумение с АСП за изпълнение на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по ОП РЧР.     
За периода на изпълнение на проекта от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. в Община Кюстендил са подадени 375 заявления от кандидат-потребители и 287 заявления от кандидати за лични асистенти, които бяха разгледани от сформираните комисии за оценка и класиране на личните асистенти и за класиране на кандидат-потребители. 
Изготвени са 371 бр. оценки на кандидатите за потребители и 280 бр. формуляри за оценка на кандидатите за лични асистенти.
По Проект „Нови възможности за грижа" 145 кандидати за лични асистенти преминаха въвеждащо обучение , 112 ЛА поддържащо обучение и 112 супервизия.
Реалното предоставяне на услугата започна на 12.05.2015 г. със 113 потребители на територията на всички населени места в община Кюстендил, обгрижвани от 112 лични асистенти.   
През м. февруари 2016 г. услугата се предостави на 116 потребители от 114 лични асистенти, като действащите договори за периода са за 118 бр. потребители и 120 бр.  ЛА.
Общият брой на личните асистенти, обхванати в рамките на проекта е 140 души, обслужвали 134 потребителя. 
В хода на изпълнение на проекта в Община Кюстендил бе осигурен достъп до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания. 
В рамките на проекта 116 потребители получиха здравни грижи от назначените 23 бр. медицински специалисти.

-29.02.2016-

     На 29.02.2016 г. в Община Кюстендил приключва предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” съгласно Партньорско споразумение с АСП за изпълнение на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по ОП РЧР. 
    Общият брой на личните асистенти, обхванати в рамките на проекта е 140 души, обслужвали 134 потребителя.
    През м. февруари 2016 г. услугата се предостави на 119 потребители от 117 лични асистенти. В рамките на проекта потребителите получиха здравни грижи от назначените 23 бр. медицински специалисти. На работещите лични асистенти бе проведена групова супервизия.      
      
-29.01.2016-

     Към 29.01.2016 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на Проект „Нови възможности за грижа" в община Кюстендил стана 135 души, обслужвали 128 потребителя.
    Услугата се предоставя на 113 потребители от 112 лични асистенти.
     През м. януари 2016 г. се набираха медицински специалисти, които ще предоставят здравни грижи по домовете на потребителите на услугата „Личен асистент” през м. февруари 2016 г.
     За включване в дейностите за ползване на услугата „Личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" има още 236 кандидат-потребители, отговарящи на определената целева група (хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания; самотно живеещи тежко болни лица) включени в списъка на чакащите. 
    Създадена е банка с обучени лични асистенти, които в случай на необходимост ще бъдат назначени на работа.
Проектът приключва на 29.02.2016 г.
 
-30.12.2015-

     Към 30.12.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на Проект „Нови възможности за грижа" в община Кюстендил стана 132 души, обслужвали 125 потребителя.
    Услугата се предоставя на 113 потребители от 112 лични асистенти.
     За включване в дейностите за ползване на услугата „Личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" има още 239 кандидат-потребители, отговарящи на определената целева група (хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания; самотно живеещи тежко болни лица) включени в списъка на чакащите. 
    Създадена е банка с обучени лични асистенти, които в случай на необходимост ще бъдат назначени на работа.
Проектът приключва на 29.02.2016 г.

-30.11.2015-
 
     Към 30.11.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Кюстендил стана 127 души, обслужвали 122 потребителя.
    Услугата се предоставя на 113 потребители от 112 лични асистенти.
     За включване в дейностите за ползване на услугата „Личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" има още 242 кандидат-потребители, отговарящи на определената целева група (хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания; самотно живеещи тежко болни лица) включени в списъка на чакащите. 
    Създадена е банка с обучени лични асистенти, които в случай на необходимост ще бъдат назначени на работа.
Проектът приключва на 29.02.2016 г.

-30.10.2015-
 
     Към 30.10.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Кюстендил стана 127 души, обслужвали 122 потребителя.
    Услугата се предоставя на 113 потребители от 112 лични асистенти.
    Във връзка с подписаното Партньорско споразумение с АСП за изпълнение на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" и процедурата за организиране и провеждане на поддържащо обучения за назначените лични асистенти в Община Кюстендил бе проведено такова за 112 лични асистенти в периода от 21.10.2015г. до 28.10.2015 г.
   Обучението бе с продължителност 4 часа, като след изготвяне на график от ДСП - Кюстендил личните асистенти бяха уведомени лично от екипа на общинско ниво за точната дата, мястото и часа на провеждане.
 
-30.09.2015-

    Към 30.09.2015 г. общият брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Кюстендил са 125 души, обслужвали 120 потребителя от населените места в общината. 
  Услугата се предоставя на 113 потребители от 112 лични асистенти.
   Съгласно приетата методика за всеки месец се изготвя график за извършване на проверки на място. И през месец септември са извършени плануваните проверки и посещения на място.
От екипа извършващ проверките и срещите с потребителите не са констатирани несъответствия, няма сигнали от потребителите за некачествено предоставяне на услугата.
 
-31.08.2015-

Към 31.08.2015 г. общият брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Кюстендил са 123 души, обслужвали 120 потребителя от населените места в общината.
Услугата се предоставя на 113 потребители от 112 лични асистенти.
 Съгласно указанията на конкретния бенефициент екипът по проекта подготви междинни отчети и се очаква верифициране на направените до момента разходи.
  Проектът приключва на 29.02.2016 г.
 
-30.07.2015-

За периода от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. в Общината са подадени 375 заявления от кандидат-потребители и 287 заявления от кандидати за лични асистенти, които бяха разгледани от сформираните комисии за оценка и класиране на личните асистенти и за класиране на кандидат-потребители.
По Проект „Нови възможности за грижа" 145 кандидати за лични асистенти преминаха въвеждащо обучение.
Реалното предоставяне на услугата започна на 12.05.2015 г., като към 30.07.2015 г. услугата „Личен асистент" се предоставя на 113 потребители на територията на всички населени места в община Кюстендил от 112 лични асистенти.
За включване в дейностите за ползване на услугата „Личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" има още много кандидат-потребители, отговарящи на определената целева група (хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания; самотно живеещи тежко болни лица) включени в списъка на чакащите. Създадена е банка с обучени лични асистенти, които в случай на необходимост ще бъдат назначени на работа.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт