ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект "Приеми ме 2015"

Община Кюстендил изпълнява проект "Приеми ме 2015". в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата "Приемна грижа" на местно ниво  като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. 


Приемната грижа може да бъде:

Доброволна - семействата полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за издръжката на децата;

Професионална - семейства и лица, които приемат грижата за децата като свое професионално призвание.

Професионалните приемни семейства сключват договор с кмета на Община Кюстендил. На тях, освен средства за издръжката на детето, се изплаща и трудово възнаграждение. Размерът му се определя от броя на настанените деца и е обвързан с минималната работна заплата.

Всеки кандидат за приемен родител е необходимо да потърси съдействие и информация от Областния екип по приемна грижа. На кандидатите за приемно семейство се предоставя информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбор и утвърждаване на приемните семейства, както и за същността и целите на настаняване на дете в приемно семейство. 

Кандидатите за приемни родители трябва да са дееспособни, без правни ограничения, да са психически и физически здрави лица. Кандидатът за приемен родител трябва да е готов да приеме в семейството си дете, което се нуждае от грижи и възпитание; да си партнира с много хора - социални работници, учители, психолози и биологичните родители на детето, когато това е в негов интерес;  да притежава лични качества за полагане на приемна грижа, които са комплексни. Но най-важна е обичта към децата. Оценява се родителски капацитет - това е способността на лицето, полагащо грижи за дете, да разбира, разпознава и отговаря по подходящ начин на нуждите на детето; опит с деца и представи за отговорно родителство. От значение са отговорността, толерантността, търпението, умението на лицето да общува с деца и да успява да намира общ език с тях; осигури добри възможности за отглеждане на детето; да е сигурен в решението си; да приеме детето такова, каквото е; да се въоръжи с много търпение и обич.

Адресът на областния екип по приемна грижа е:
гр. Кюстендил, ул. Яворов 6, Общинска поликлиника, каб.220
Телефон за връзка: 078/550028; 0882 885101; 0888 919 558

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Кюстендил е една от общините, която изпълнява проект "Приеми ме 2015" в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. За целта е сключено споразумение за предоставяне на социалната услуга "Приемна грижа“.

Проектът стартира на 01.01.2016 г., като продължение на проект „И аз имам семейство“. Целта е да се усъвършенства и да се разшири обхвата на услугата "Приемна грижа".  Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.

 

        От 01.11.2016г. стартира Етап 2 на Проект "Приеми ме 2015" и е въведен нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната. Броят на общините партньори по проекта на територията на област Кюстендил е четири- Кюстендил, Дупница, Бобов дол и Кочериново.

        След преминаване към областен модел, цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа" се осъществява от общината – областен град, чрез Областения екип по приемна грижа. Социалните работници от Областния екип по приемна грижа отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията на област Кюстендил.

      Областеният екип по приемна грижа осъществява дейностите по предоставяне на услугата, насочени към кандидатите и приемните семейства, посещава дома на приемното семейство ежемесечно, организира ежемесечни срещи на приемните родители с настанени деца, организира годишните поддържащи обучения, провежда срещи и разговори с приемните родители, извън изискуемите по желание на приемните родители и при необходимост.

При стартирането на областния модел по проект "Приеми ме 2015" на територията на община Кюстендил е имало тридесет и осем професионални приемни семейства. За периода в приемни семейства са настанени шестдесет и три деца. Общият брой осиновени деца за този период е двадесет и пет. Реинтегрирани в биологични семейства са девет деца. За едно дете настаняването е прекратено и детето е настанено при близки и роднини, след което отново е настанено в приемно семейство.

 Към настоящия момент общият брой приемни семейства на територията на общината е тридесет и едно. Всички са  професионални. В двадесет и три от тях има  двадесет и шест настанени деца. Семействата без настанени деца са осем.

Най-голям е делът на децата на възраст 6-14 години, следван от деца на възраст от 0 до 3 години, деца над 14 години и  деца във възрастовата група от 3 до 6 години. Броят на децата с увреждане, отглеждани в приемни семейства в областта е четири, като всичките са на територията на община Кюстендил.

От началото на настоящата 2019г., в приемни семейства на територията на община Кюстендил е настанено едно дете. За 4 деца е прекратено настаняването. Две от тях са осиновени,едно е реинтегрирано в биологичното си семейство и едно е навършило възрастта за настаняване.

Потребностите за всяка община от набиране на нови приемни семейства и  планираните брой и вид приемни семейства са съобразени с общинската програма за закрила на детето, респективно с потребностите на всяка общината от развитието на приемната грижа.

На територията на община Кюстендил е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства.

Всеки кандидат за приемен родител е необходимо да потърси съдействие и информация от Областния екип по приемна грижа. На кандидатите за приемно семейство се предоставя информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбор и утвърждаване на приемните семейства, както и за същността и целите на настаняване на дете в приемно семейство.  

Адресът на областния екип по приемна грижа е:

гр. Кюстендил, ул. Яворов 6, Общинска поликлиника, каб.220

Телефон за връзка: 078/550028; 0882 885101; 0888 919 558

Община Кюстендил  продължава да изпълнява дейностите по проект "Приеми ме 2015". в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата "Приемна грижа" на местно ниво  като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, настанено в приемно семейство или в семейство на близки и роднини. При прилагане мярката за закрила”настаняване в приемно семейство”се цели на първо място защита правата и интересите на детето и в случаите, когато това е в негов интерес, подкрепа на биологичното семейство и поддържане на връзки между родителите и детето, с цел бъдеща реинтеграция.

Срока за изпълнение на проект „Приеми ме 2015“  и продължителността на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ е до 31.12.2020 г., като за същия срок ще функционират областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ).

Цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга се осъществява от общината – областен град/Кюстендил/, чрез Областения екип по приемна грижа. Социалните работници от Областния екип по приемна грижа отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията на община Кюстендил, както и за тези от общините Бобовдол , Дупница и Кочериново като осъществяват всички дейности по предоставяне на услугата„приемна грижа”, насочени към кандидатите и приемните семейства:

-    информира обществеността за услугата „приемна грижа”;
-    набира, извършва предварителен подбор, обучение и оценка на кандидатите за приемни семейства;
-    осъществява наблюдение и подкрепа на утвърдените приемни семейства в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях;
-    провежда индивидуални, групови консултации и супервизии на приемните семейства;
-    предоставя подкрепящи услуги за приемните семейства, при които има настанени деца.

В периода от 16 до 18 април 2018г в гр. Хисаря е проведена Четвъртата национална информационна среща по проект „Приеми ме 2015“, с участието на началници и социални работници от областните екипи по приемна грижа, експерти по закрила на детето от   регионалните дирекции за социално подпомагане, представители на Националния екип по организация и управление на проекта, на която е предоставена анализирана информация за изпълнението на актуалния план за развитие на приемната грижа в страната.

Участниците в събитието са получили възможността да анализират и предлагат действия по обстоятелства от предварително зададен казус от практиката за предоставяне на приемна грижа.  Приложимостта на предлаганите идеи е постигната чрез представяне на  реалното развитие на случая от страна на Националния екип по организация и управление на проекта.
Ползването на съпътстващи социални услуги в общността от децата, настанени в приемни семейства, насочването на деца от центрове за настаняване от семеен тип и междуинституционалното взаимодействие са част от останалите разглеждани теми по време на срещата.

В община Кюстендил към момента има 32 утвърдени професионални приемни семейства. Три приемни семейства са били заличени от регистъра през настоящия месец, като две от тях сами са подали заявление  с желание за заличаване. Няма утвърдени доброволни приемни семейства.
През месец април на територията на общината в приемни семейства са били настанени 32 деца в 28 професионални приемни семейства. Едно дете е настанено, а за две деца предстои осиновяване до края на месеца. Децата с увреждания, отглеждани в приемни семейства са 6.

Потребностите за община Кюстендил от набиране на нови приемни семейства и  планираните брой и вид приемни семейства са съобразени с потенциалните потребители  на услугата „приемна грижа” и общинската програма за закрила на детето.

На територията на община Кюстендил за 2018г. е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства за:
•    деца с увреждане и за предоставяне на заместваща приемна грижа на деца с увреждания-3 бр. приемни семейства;
•    деца от 0 до 3 години – 3бр. приемни семейства;
•    деца от 3до 10г.-2 бр. приемни семейства;  
•    деца над 10 г. -2 бр. приемни семейства;
•    деца с проблеми в поведението-1 приемно семейство;
•    доброволни приемни семейства-1 приемно семейство.

Към момента на територията на община Кюстендил няма подадени Заявления на кандидати за приемни семейства.


Адресът на областния екип по приемна грижа е:
гр. Кюстендил, ул. Яворов 6, Общинска поликлиника, каб.220
Телефон за връзка: 078/550028; 0882 885101; 0888 919 558

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Община Кюстендил изпълнява проект "Приеми ме 2015". в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата "Приемна грижа" на местно ниво  като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, настанено в приемно семейство или в семейство на близки и роднини. При прилагане мярката за закрила”настаняване в приемно семейство”се цели на първо място защита правата и интересите на детето и в случаите, когато това е в негов интерес, подкрепа на биологичното семейство и поддържане на връзки между родителите и детето, с цел бъдеща реинтеграция.

Приемната грижа е услуга в общността и нейното ползване и нейното предоставяне става единствено по реда на мерките за закрила, регламентирани в ЗЗД, а именно-предприемане мярка за закрила-настаняване в приемно семейство.

 

С Решение № 6 от Девето редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“на 21.11.2017 г. са одобрени предложените промени и критерии за избор на операция „Приеми ме 2015“. Във връзка с това срока за изпълнение на проект „Приеми ме 2015“ (Договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 от 01.12.2015 г.) се удължава, като:

  • Общата продължителност на проекта от 28 месеца (до 31.03.2018 г.), става 63 месеца (до 28.02.2021 г.);
  • Продължителността на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ по проекта се променя на 31.12.2020 г.; за същия срок ще функционират областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ);

 

Цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга се осъществява от общината – областен град/Кюстендил/, чрез Областения екип по приемна грижа. Социалните работници от Областния екип по приемна грижа отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията на община Кюстендил, както и за тези от общините Бобовдол , Дупница и Кочериново.

 

В община Кюстендил има 35 утвърдени професионални приемни семейства, като в 27 от тях са настанени 33 деца, от които 7 с увреждания.

От началото на 2018г.  в приемни семейства са настанени две деца, а три деца са осиновени .

Потребностите за община Кюстендил от набиране на нови приемни семейства и  планираните брой и вид приемни семейства са съобразени с общинската програма за закрила на детето, респективно с потребностите на общината от развитието на приемната грижа.

На територията на община Кюстендил е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства за: деца с увреждане-3 бр. приемни семейства, деца над 12 г. -3 бр. приемни семейства, деца с проблеми в поведението-3 бр. приемни семейства и доброволни приемни семейства-3 бр.

Към момента на територията на община Кюстендил няма подадени Заявления на кандидати за приемни семейства.

 

Дейностите по предоставяне на услугата„приемна грижа”, насочени към кандидатите и приемните семейства се осъществяват от Областния екип по приемна грижа:

  • информира обществеността за услугата „приемна грижа”;
  • набира, извършва предварителен подбор, обучение и оценка на кандидатите за приемни семейства;
  • осъществява наблюдение и подкрепа на утвърдените приемни семейства в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях;
  • провежда индивидуални, групови консултации и супервизии на приемните семейства;
  • предоставя подкрепящи услуги за приемните семейства, при които има настанени деца.

 

Адресът на областния екип по приемна грижа е:

гр. Кюстендил, ул. Яворов 6, Общинска поликлиника, каб.220

 

ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА


Адрес: 2500 гр.Кюстендил, ул. ”Яворов” 2, ет.2, ст. 220
Тел.: 078/ 55 11 28, 0882885101
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
                      
   В изпълнение на Проект „Приеми ме 2015”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Размерът на финансовата помощ на национално ниво в лева е 51 600 000. Проектът допълва и надгражда приключилия  в края на 2015 г. проект „И аз имам семейство“.
    
   Целта на проекта е да се усъвършенства модела за предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и да се разшири обхвата й  на местно ниво, като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
   Специален фокус е насочен към предоставянето на социалната услуга на деца до 3¬ годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци.
   Утвърдените и действащите в рамките на проект „И аз имам семейство" приемни родители, преминаха към проект „Приеми ме 2015“ с оглед гарантиране интереса на настанените деца в приемните семейства, недопускане на възможност за прекратяване на настаняването, потвърдено от съда на тези деца и попадането им обратно в специализирана институция за деца.
Общата цел е гарантиране  правото на всяко дете да расте и се развива в семейна среда.
   Към настоящия момент/14.01.2016/ по Проект „Приеми ме 2015”има 32 утвърдени професионални приемни семейства, като в 26 от тях са настанени 33 деца, от които 8 с увреждания.
     
   Екипът по приемна грижа осъществява дейностите по предоставяне на услугата„приемна грижа”, насочени към кандидатите и приемните семейства:
-  информира обществеността за услугата „приемна грижа”;
-  набира, извършва предварителен подбор, обучение и оценка на кандидатите за приемни семейства;
-  осъществява наблюдение и подкрепа на утвърдените приемни семейства в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях;
-  провежда индивидуални, групови консултации и супервизии на приемните семейства;
-  предоставя подкрепящи услуги за приемните семейства и семейства на близки и роднини, при които има настанени деца.

РАБОТНО ВРЕМЕ
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК  08.00 – 17.00
 

  „Приемна грижа” е социална услуга, чрез която мярката за закрила на детето „настаняване в приемно семейство” гарантира основното му право – да расте и да се развива в семейна среда. Тя цели да осигури сигурен и безопасен начин на живот за деца, които поради различни причини не могат да го получат в собствените си.
  Община Кюстендил изпълнява проект "Приеми ме 2015" в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Проектът стартира на 01.01.2016 г., като продължение на проект „И аз имам семейство“. Целта е да се усъвършенства и да се разшири обхвата на услугата "Приемна грижа". 
  Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.

   От 01.11.2016 стартира Етап 2 на Проект "Приеми ме 2015" и е въведен нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната. След преминаване към областен модел, цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа" се осъществява от общината – областен град, чрез Областения екип по приемна грижа. 
  От 01.10.2017г. със сключването на партньорско споразумение и Община Кочериново е партньор на Агенцията за социално подпомагане по реализирането на проекта. Предстои включване и на община Бобошево.
  Социалните работници от Областния екип по приемна грижа отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията на община Кюстендил, както и за тези от общините Бобов дол, Дупница и Кочериново.

• Към настоящия момент в Община Кюстендил има 35 утвърдени професионални приемни семейства, като в 28 от тях са настанети 33 деца, от които 7 с увреждания. 
• В община Бобов дол има две професионални приемни семейства с настанено по едно дете.
• В община Дупница има 12 професионални приемни семейства като в 8 от тях има настанени 10 деца. 
• В община Кочериново приемните семейства са 4. През месец септември едно дете е реинтегрирано в биологичното си семейство и към момента няма настанени деца в приемните семейства на територията на общината..

Общият брой приемни семейства на територията на четирите общини е 53 с 45 настанени деца в 38 семейства.
Свободните приемни семейства на територията на област Кюстендил са 15 - 7 в Кюстендил , 4 в Дупница и 4 в Кочериново.

  Планиран е прием на кандидати за приемни родители в областта, като техния брой и профил са съобразени с приетите общински програми за закрила на детето за 2017 г., респективно с потребностите на общините от развитието на услугата.
  От посочените данни на територията на община Кюстендил е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства за:деца с увреждане-3 бр. приемни семейства, деца над 12 г. -3 бр. приемни семейства, деца с проблеми в поведението-3 бр. приемни семейства и доброволни приемни семейства-3 бр.За община Дупница е необходимо е да бъдат утвърдени 10 семейства с профил на децата от 10 до 16 г. Също така е необходимо да бъдат утвърдени и поне 3 (три) професионални приемни семейства с профил на децата от 0 до 3 годишна възраст.За община Бобошево планирания брой е 2 приемни семейства (1 доброволно и 1 професионално) За община Кочериново в общинската програма са заложени 2 броя приемни семейства за 2017г.
  В периода 09.10-11.10.2017г в гр. Хисаря се проведе Третата национална информационна работна среща по проект „Приеми ме 2015“ Участниците в обсъдиха анализ на резултатите от прилагането на областния модел за предоставяне на приемна грижа. Ръководителите на 28-те областни екипи по приемна грижа и експерти по закрила на детето от регионалните дирекции за социално подпомагане представиха също своята практика по предоставянето на приемна грижа. Гледната си точка споделиха и представители на Националната мрежа за децата, Националната асоциация по приемна грижа, УНИЦЕФ България, Държавната агенция за закрила на детето в качеството си на членове на Консултативния експертен съвет (КЕС) по проекта.
  Надделява виждането, че въвеждането на иновативния модел чрез сформирани нови екипи по приемна грижа, с отговорност за цялата област въпреки първоначалните съпротиви, е възприето като добре функциониращо и е налице разбирането, че е предпоставка за добри резултати. Посока за бъдещото развитие на областния модел е общините-партньори по проекта да договарят предоставянето на услугата чрез неправителствени организации - тази възможност се дава и сега, но няма такива случаи в нито една от 28-те области. 
  Друга обсъждана тема бе наблюдаваното на места недостатъчно разбиране за различната роля на участниците в споделения процес на предоставяне на приемна грижа. Тясно свързана с това е необходимостта от последователен екипен стил в конкретната социална работа, но при условие, че не се подхожда формално и че преминалите обучения са осигурили унифицирана опора за силни, просветени, можещи и знаещи екипи, които от своя страна да работят за създаването на качествени приемни семейства.

- 02.08.2017г. -    
  
  Община Кюстендил изпълнява проект "Приеми ме 2015". в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. За целта е сключено споразумение за предоставяне на социалната услуга "приемна грижа".
   Проект "Приеми ме 2015" стартира на 01.01.2016 г. като допълва и надгражда приключилият в края на 2015 г. проект "И аз имам семейство" изпълняван в продължение на 4 години.
   Целта на проекта е да се усъвършенства и да се разшири обхвата на услугата "Приемна грижа" и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.
   От 01.11.2016 стартира Етап 2 на Проект "Приеми ме 2015" и е въведен нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната. След преминаване към областен модел, цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа" се осъществява от общината – областен град, чрез новосформирания Областен екип по приемна грижа.
   Към настоящия момент в община Кюстендил има 36 утвърдени професионални приемни семейства, като в 29 от тях са настанети 34 деца, от които 8 с увреждания. Най-голям е броят на децата на възраст 6-14 години, които са 17. 
   Социалните работници от Областния екип по приемна грижа отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията на община Кюстендил, както и за тези от общините Бобовдол и Дупница. 
   Към момента на територията на община Бобов дол има две професионални приемни семейства с настанено по едно дете - едното във възрастова група 3-6 години  и второто - 14-18 години. 
   На територията на община Дупница има 12 професионални приемни семейства като в 8 от тях има настанени 10 деца. 
   На територията на трите общини приемните семейства към момента са  50 с 46 настанени  деца в 39 семейства.
   Предстои и включване на общините Бобошево и Кочериново.

   В изпълнение на поставената цел за планиране на необходимия брой приемни семейства за област Кюстендил, на 08.06.2017 г. се проведе междуинституционална среща между РДСП, ДСП и ОЕПГ, на която бяха идентифицирани потребностите за областта от набиране на нови приемни семейства, в съотношение с прогнозния потенциален брой на потребителите на услугата. За планиране на необходимия допълнителен брой приемни семейства е взет предвид и извършения анализ от Отделите за закрила на детето на целевите групи деца в риск и отчетената потребност от приемни семейства с конкретен профил за всяка община и общо за област Кюстенвдил. Планираните брой и вид приемни семейства е съобразен с приетите общински програми за закрила на детето за 2017 г., респективно с потребностите на общините от развитието на приемната грижа.
   От посочените данни на територията на община Кюстендил е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства за:деца с увреждане-3 бр. приемни семейства, деца над 12 г. -3 бр. приемни семейства, деца с проблеми в поведението-3 бр. приемни семейства и доброволни приемни семейства-3 бр. 
   За община Дупница е необходимо е да бъдат утвърдени 10 семейства с профил на децата от 10 до 16 г. Също така е необходимо да бъдат утвърдени и поне 3 (три) професионални приемни семейства с профил на децата от 0 до 3 годишна възраст.
   За община Бобошево планирания брой е 2 приемни семейства (1 доброволно и 1 професионално) За община Кочериново в общинската програма са заложени 2 броя приемни семейства за 2017 г.
   Областният екип по приемна грижа осъществява дейностите по предоставяне на услугата„приемна грижа”, насочени към кандидатите и приемните семейства:
- информира обществеността за услугата „приемна грижа”;
- набира, извършва предварителен подбор, обучение и оценка на кандидатите за приемни семейства;
- осъществява наблюдение и подкрепа на утвърдените приемни семейства в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях;
- провежда индивидуални, групови консултации и супервизии на приемните семейства;
- предоставя подкрепящи услуги за приемните семейства и семейства на близки и роднини, при които има настанени деца.
                                                           
- 18.7.2016г. -

   С писмо Изх. BG03-П01-73 от 29.06.2016г. на ръководителя на проект „Приеми ме 2015”, касаещо изпълнението на Плана за развитие на услугата „приемна грижа” в страната, на територията на Община Кюстендил продължава изпълнението на всички дейностите на същия до 31 октомври 2016г..Във връзка с това ще бъдат актуализирани договорите  на социалните работници от екипа по приемна грижа и на членовете на екипа за управление на проекта на общинско ниво.
 
   Акцент е поставен върху развитието на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст. 

   Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“са 35 като всички от тях са професионални.  Броят на приемните деца през месец юли е 33, настанени в 27 професионални приемни семейства. От тях на възраст от 0 до 3 години са 10 деца, от 3 до 6 години-8 деца, от 6 до 14 години-14 деца , а 1 дете е на възраст над 14 години.Настанените деца с увреждания са 6. В шест семейства се отглеждат по две деца.

   В община Кюстендил през настоящия месец  още едно професионално приемно семейство, е подало Заявление за  промяна на  доставчика на предоставяната услуга от Дирекция "Социално подпомагане" – Кюстендил към Община Кюстендил.
 
- 27.3.2020г. -

Развитие и затвърждаване качеството на социалната услуга „Приемна грижа„ в община Кюстендил

Община Кюстендил   изпълнява дейностите по проект "Приеми ме 2015" в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и предоставя  услугата "приемна грижа" на местно ниво  като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Има много причини, поради които някои родители не са в състояние да се грижат за децата си. Те могат да бъдат крайна бедност, липса на собствен дом, продължително заболяване или инвалидност, разпадане на семейството при смърт на родител, развод или раздяла.

Приемната грижа осигурява подкрепа за семейства в криза, като им предлага временна грижа за децата им, докато разрешат проблемите си, като през този период децата живеят в сигурна семейна среда и получават грижите, от които се нуждаят .

Основната цел на приемната грижа е детето да се върне в собственото си семейство възможно най-бързо. Понякога, обаче, усилията в тази насока се оказват неуспешни и трябва да се направят други планове във връзка с най-добрия интерес на детето.

Към настоящия момент общият брой приемни семейства на територията на община Кюстендил е 28, като в 24 от тях има настанени 29 деца в това число и 6 деца с увреждания.

Потребностите за община Кюстендил от набиране на нови приемни семейства, както и  планирания брой и вид, са съобразени с общинската програма за закрила на детето и с потребностите на общината от развитието на приемната грижа.

Приемно семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане съгласно договор.

Кандидатите за приемни родители е необходимо да покажат, че имат желание да се грижат за деца и да се включат в обучение по приемна грижа. Необходимо е да проявяват разбиране към нуждите на настанените деца и желание да работят в партньорство със социалните работници. Задължително за всеки приемен родител е да има място за приемно дете в дома и сърцето си.

Приемните родители получават  подкрепа и напътствия от социалните работници за периода на настаняването му.

Осигурява се месечна сума за издръжка на детето. Тя е различна при деца на различна възраст. В случаите когато детето има специални здравословни нужди или е с увреждане се получава и допълнителна финансова помощ.

Професионалните приемни родители получават възнаграждение за отглеждане на дете, размерът на което се определя от броя на настанените деца и е обвързан с минималната работна заплата.

Да станеш приемен родител е отговорно решение.

Точно поради това на всеки проявил интерес се осигурява информация, за да прецени дали това е подходящ избор за него и семейството му.

Всеки кандидат за приемен родител е необходимо да потърси съдействие и информация от Областния екип по приемна грижа. На кандидатите за приемно семейство се предоставя информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбор и утвърждаване на приемните семейства, както и за същността и целите на настаняване на дете в приемно семейство.

Адресът на областния екип по приемна грижа е:

гр. Кюстендил, ул. Яворов 6, Общинска поликлиника, каб.220

Телефони за връзка: 078/550028; 0882 885101; 0888 919 558
На екипа на общинско ниво е възложено цялостното представяне на пакета от дейности, насочени към приемните родители, семействата на близки и роднини, както и кандидатите за приемни родители.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт