ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”

     

  Център за услуги за ранно детско развитие е разкрит в изпълнение на проект „Проект на община Кюстендил за социално включване”, финансиран със средства от Световната банка. Дейностите по проекта приключиха на 31.12.2015 г.
  От 01.01.2016 г. до 01.08.2016 г. Центърът продължи дейността си, като бе финансиран със средства на Община Кюстендил.
  От 01.08.2016 г. Център за услуги за ранно детско развитие се финансира по проект  „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. Дейностите по проекта ще продължат до 31.12.2018 г.
Стойност на проекта: 588 567 лв.

Цел на проекта: 
Повишаване на общото благосъстояние на децата, чрез предоставяне на комплексни медико-социални и образователни услуги и предотвратяване на социалното изключване, както и ограничаване на предаването на бедността между поколенията.
Със стартирането на проект  „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” продължи дейността си и Центърът за услуги за ранно детско развитие с адрес: гр. Кюстендил , кв. Герена ул. „Кокиче” 16, еmail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и тел: 078/939665. В него се предлагат следните услуги: 
• Подкрепа за осигуряване на здравна консултация и дейности по превенция на заболяванията - индивидуални и групови консултации в ЦУРДР, детски градини, училища, домовете на  потребителите, с цел профилактика на детските болести и превенция на детската смъртност.
• Ранна интервенция на уврежданията - консултации, с цел предотвратяване на изоставянето и/ или институционализирането на деца с увреждания и създаване на социални умения у родителите за отглеждане на такива деца.
• Формиране и развитие на родителски умения и Семейно консултиране и подкрепа - повишаване на знанията и уменията на уязвимите бъдещи и настоящи родители в Община Кюстендил, с цел справяне със семейни проблеми, социално включване и реализация, чрез използване на семейно- ориентирания подход. 
• Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище - да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни или социални умения в предучилищното образование.
• Мобилна работа - превозване на деца, родители и бъдещи родители, които живеят в селата на Община Кюстендил или в по-отдалечени квартали на града до ЦУРДР.

Целеви групи:
1. Деца 0-7 г.
- Деца от уязвими етнически и социални групи;
- на безработни родители;
- без личен лекар;
- не посещаващи детска градина;
- неглижирани деца;
- със здравословни проблеми;
- деца с увреждания;
- в риск;
2. Родители на деца 0-7г.
- От уязвими етнически или социални групи;
- Получаващи социални помощи;
- 3 и повече деца;
- Бъдещи родители в рискова възраст;
- Живеещи в лоши битови условия; 
- Здравно неосигурени;
- На деца в риск /със здравословни проблеми; забавяне в развитието и др./
3. Бременни майки
  Специалистите работещи  по проект  „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” в Център за услуги за ранно детско развитие, са следните: 
- Управител - 1 щ. бр.;
- Педиатър – 2 по 0.5 щ. бр.;
- Акушерка/Медицинска сестра –2 по 0.5 щ. бр.;
- Социален работник – 3 щ. бр.;
- Специален педагог - 1 щ. бр.;
- Логопед – 0.5 щ. бр.;
- Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 щ. бр.;
- Психолог - 1 щ. бр.;
- Медиатор – 3 щ. бр.;
- Медиатор, отговорник спомагателни дейности – 2 по 0.5 щ. бр.;
- Работник-поддръжка – 0.5 щ. бр.;
- Шофьор – 1 щ. бр.;
- Юрист – гр. договор ;
- Стоматолог - гр. договор;
- Педагог - гр. договор  за лятно училище;
- Медиатор - гр. договор за лятно училище;
 
 
- 20.06.2016 г. -

   С цел продължаване без прекъсване дейностите на Центъра за услуги за ранно детско развитие и на основание Уведомително писмо от Управляващия орган за одобрение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, Община Кюстендил  стартира процедура за подбор на персонал за Центъра.
   От 23.06.2016 г. до 30.06.2016 г. включително в Община Кюстендил започва прием на документи за подбор на персонал за работа в “Център за услуги за ранно детско развитие”, включвайки следните длъжности:

1. Педиатър – 1 щ. бр.;
2. Акушерка/Медицинска сестра – 1 щ. бр.;
3. Социален работник – 2 щ. бр.;    
4. Логопед - 1 щ. бр.;
5. Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 щ. бр.;
6. Психолог - 1 щ. бр.;
7. Медиатор – 2.5 щ. бр.;
8. Медиатор, отговорник спомагателни дейности – 0.5 щ. бр.;
9. Работник-поддръжка – 0.5 щ. бр.;
10. Шофьор – 1 щ. бр.;
 
- 25.06.2016 г. -

   В Община Кюстендил приключи набирането на документи за подбор на персонал за работа в “Център за услуги за ранно детско развитие”. Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, и графика за предстоящото събеседване ще бъдат обявени на 04.07.2016 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 223 и на сайта на Община Кюстендил.
 
- 06.07.2016 г. -

   В Община Кюстендил приключи подборът на персонал за “Център за услуги за ранно детско развитие”.
   Класираните на първо място кандидати се назначават на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълняват заложените в проекта дейности, след сключване на Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 
- 27.07.2016 г. -

   От 26.07.2016 г. в Община Кюстендил стартира проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”\ЦУРДР\, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.
 
- 27.07.2016 г. -

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

   Община Кюстендил кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по проект  „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г., чрез позиции юрист, стоматолог, педагог и медиатор в „Център за услуги за ранно детско развитие”
 
1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
 
1.1. Основни изисквания за юрист - 1 гр. договор на 400 ч. годишно

Изисквания за заемане на длъжността:
1) Завършено висше юридическо образование;
2) Професионален опит – не се изисква;
3) Ще се счита за предимство:
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социалното включване на деца и семейства в риск;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
 
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1) Изготвяне на график и план за провеждането на консултативната си дейност;
2) Провеждане на индивидуални юридически консултации на родители относно техните права и задължения по отношение на:
-  законодателство в областта на закрилата на детето и семейно правните отношения;
- социално законодателство: социални услуги за деца и семейства, семейно и социално подпомагане, трудовоправни отношения, пазар на труда, закрила при безработица, подкрепа за деца и възрастни с увреждания и др.;
- осигурително законодателство;
- здравно законодателство;
- законодателство в областта на предучилищното и училищното образование;
- административно-правни процедури и други.
3) Създаване и поддържане на база данни относно консултираните лица в „Център за услуги за ранно детско развитие”;
4) При необходимост предоставяне на юридически консултации на екипа на ЦУРДР;
5) При необходимост участие при провеждането на мобилна работа на терен;
6) Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
7) Участие при провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите/дейностите, в които участва.
 
1.2. Стоматолог – 1 гр. договор на 200 ч. годишно
 
Изисквания за заемане на длъжността:
1) Завършено висше образование;
2) Образователно-квалификационна степен –„Магистър”;
3) Специалност – стоматология, дентална медицина;
4) Професионален опит – не се изисква;
5) Ще се счита за предимство 
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;
- добро познаване на нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
 
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1) Профилактични стоматологични прегледи и диагностика веднъж на 6 месеца за деца до 7 години;
2) Насочване към стоматолог, когато е необходимо лечение;
3) Обучение на децата и техните родители в основни правила за поддържане на добра устна хигиена и здраве;
4) Разработване на информационни материали, свързани с превенция и профилактика на зъбните заболявания;
5) Осъществяване на сътрудничество с педиатъра, медицинската сестра и медиатора в услугата „Здравна консултация”;
6) Подготовка на графици за провеждане на дейностите, в които участва, съгласувани с другите участници в екипа на услугата;
7) Създаване и поддържане на база данни относно потребителите, включени в дейностите, които осъществява;
8) Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други.
 
1.3. Педагог - гр. договор на 230 ч. годишно за лятно училище
 
Изисквания за заемане на длъжността:
1) Завършено висше образование;
2) Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3) Специалност – педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика;
4) Професионален опит – не се изисква;
5) Ще се счита за предимство: 
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;
- добро познаване на нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
 
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1) Проучване на целевата група, с която педагога ще работи, с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейността;
2) Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейността, относно  мотивиране и привличане на представители на целевата група;
3) Изготвяне на учебен план за образователната дейност и прогноза за очакваните резултати, както и изпълнение на всички дейности, включени в плана;
4) Разработване на програма и обучителни материали за провеждане на лятното училище; 
5) Планиране и прилагане на адекватни методи, средства, материали и инструментариум за реализация на образователната дейност и диагностичната дейност, свързана с развитието на децата;
6) Изготвяне на подробен план-график за провеждане на лятното училище, включващ образователни елементи, комбиниран с интерактивни методи и игри, състезания, екскурзии, фестивали и други творчески, и познавателни дейности;
7) Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете, включено в лятното училище, и създаване и поддържане на база данни относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги;
8) Планиране и осъществяване на взаимодействие с родителите и партньорите в образователната дейност;
9) Насърчаване и включване на родителите от целевата група в планирането, организирането и провеждането на различните прояви, съпътстващи лятното училище;
10) Изготвяне на подробен план за необходимостта от закупуване на учебници, учебни помагала и ученически пособия, занимателни и образователни игри, други материали, както и необходимите средства за организиране на екскурзии, състезания и др.;
11) Провеждане на дейности за формирането на положителни нагласи към ученето като ценност и за изграждането на умения за активно и самостоятелно учене, на умения за работа в екип и в група, на умения за решаване на проблеми и на умения за критично мислене;
12) Подпомагане на преодоляването на затрудненията в изучаването на български език;
13) Организиране и участие в посещения на децата и родителите в училищна среда с цел запознаване с началните учители и учебната обстановка;
14) Разработване и прилагане на методи за индивидуален подход с цел максималното развитие и изява на всяко дете съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания, за развитие на детското творчество, изява на личностния потенциал на всяко дете; 
15) Участие при необходимост в срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
16)  Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.
 
1.4. Медиатор – гр. договор на 240 ч. годишно за лятно училище
 
Изисквания за заемане на длъжността:
1) Завършено средно образование;
2) Професионален опит – не се изисква;
3) Ще се счита за предимство:
-  да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
-  да познава местните уязвими общности в община Кюстендил, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
-  да притежава комуникативни умения и умения за работа в екип;

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1) Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
2)  Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
3)  Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето в лятно училище;
4)  Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;
5)  Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в „Център за услуги за ранно детско развитие”;
6)  При необходимост подпомагане на груповата и индивидуалната работа на останалите специалисти в услугата; 
7)  Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
8)  Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от „Център за услуги за ранно детско развитие”;
9)  Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;
10) Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта;
11) Насърчаване и включване на родителите от целевата група в планирането, организирането и провеждането на различните прояви, съпътстващи лятното училище;
12) Подпомага педагога при организирането и участието на децата и родителите в училищна среда с цел запознаване с началните учители и учебната обстановка;
13) Подпомага педагога при осъществяване на образователната дейност.
           
2. Условия на поканата
    Заинтересованите кандидати следва да подадът документи по образец, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит. Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

- 02.08.2016 г. - 

   От 01.08.2016 г. с класираните кандидати за персонал в ЦУРДР се сключиха трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълняват заложените в проекта дейности.
   През месец август продължава предоставянето на услугите в Центъра, но стартира и приемането на документи за нови потребители.
   Поради незаемане на длъжностите логопед – 0.5 щ. бр. и рехабилитатор/кинезитерапевт - 1 щ. бр.  от 03.08.2016 г. до 17.08.2016 г . включително в Община Кюстендил започва прием на документи за подбор на горепосочените длъжности за работа в  “Център за услуги за ранно детско развитие”.
 
- 18.08.2016 г. - 

   В Община Кюстендил приключи набирането на документи за подбор на длъжностите логопед – 0.5 щ. бр. и рехабилитатор/кинезитерапевт - 1 щ. бр. за работа в “Център за услуги за ранно детско развитие”. Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, и графика за предстоящото събеседване ще бъдат обявени на 18.08.2016 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 223 и на сайта на Община Кюстендил.
       
- 23.08.2016 г. - 

   В Община Кюстендил приключи подборът на логопед – 0.5 щ. бр. и рехабилитатор/кинезитерапевт - 1 щ. бр. за “Център за услуги за ранно детско развитие”.
  Класираният кандидат за рехабилитатор/кинезитерапевт се назначава на трудов договор на базата на необходимата квалификация, така че да изпълняват заложените в проекта дейности.
   За длъжността логопед не бе избран специалист.
 
- 25.08.2016 г. - 

   Поради незаемане на длъжността логопед – 0.5 щ. бр. и подадено заявление за освобождаване на акушерка/медицинска сестра – 0.5 щ. бр. от 26.08.2016 г. до 19.09.2016 г. включително в Община Кюстендил започва прием на документи за подбор на горепосочените длъжности за работа в  “Център за услуги за ранно детско развитие”.
 
- 31.08.2016 г. - 

   През месец август продължава предоставянето на услугите в Центъра,  но стартира и приемането на документи за нови потребители. През месеца са приети 48 заявления за ползване на услугите в ЦУРДР. Проведено бе и Лятно училище с група от 15 деца с цел подобряване на училищната готовност и успешна адаптация в първи клас.
  През месеца бяха проведени и индивидуални консултации с потребителите, съобразно предварително изготвен и утвърден график.
  След стартирането на проекта се проведоха срещи между ОЗД – Кюстендил, управителя, социални работници на Центъра, на които бяха уточнени механизмите на междуинституционалното взаимодействие между двете страни. 
 
- 20.09.2016 г. - 

   В Община Кюстендил приключи набирането на документи за подбор на длъжностите логопед – 0.5 щ. бр. и акушерка/медицинска сестра – 0.5 щ. бр. за работа в “Център за услуги за ранно детско развитие”. Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, и графика за предстоящото събеседване ще бъдат обявени на 21.09.2016 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 223 и на сайта на Община Кюстендил.
       
- 21.09.2016 г. - 

   За обявените длъжностите логопед – 0.5 щ. бр. и акушерка/медицинска сестра – 0.5 щ. бр.  не се явиха кандидати.
 
- 30.09.2016 г. -

   През месец септември продължава предоставянето на услугите в Центъра и са приети 14 нови потребители. Проведени са индивидуални консултации с потребителите, съобразно с предварително изготвен и утвърден график. 
   Осъществени бяха и родителски срещи и групите по арт-терапия на децата.
   С цел информираност се проведоха и индивидуални срещи с директорите на детските градини в община Кюстендил.
 
- 06.10.2016 г. -

   Поради незаемане на длъжността логопед – 0.5 щ. бр. и подадено заявление за освобождаване на работник-поддръжка – 0.5 щ. бр. от 06.10.2016 г. до 18.10.2016 г. включително в Община Кюстендил започва прием на документи за подбор на горепосочените длъжности за работа в  “Център за услуги за ранно детско развитие”.
   
- 19.10.2016 г. -

   Приключи набирането на документи за подбор на длъжностите логопед – 0.5 щ. бр. и работник-поддръжка – 0.5 щ. бр. за работа в “Център за услуги за ранно детско развитие”. Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, и графика за предстоящото събеседване ще бъдат обявени на 19.10.2016 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 223 и на сайта на Община Кюстендил.
       
- 21.10.2016 г. -

   В Община Кюстендил приключи подборът на логопед – 0.5 щ. бр. и работник-поддръжка – 0.5 щ. бр. за “Център за услуги за ранно детско развитие”.
За обявената длъжностите логопед – 0.5 щ. бр. не се явиха кандидати.
   Класираният кандидат за работник-поддръжка се назначава на трудов договор на базата на необходимата квалификация, така че да изпълняват заложените в проекта дейности.
 
- 31.10.2016 г. -

   През месец октомври продължава предоставянето на услугите в Центъра и са  приети 12 нови потребители, в това число деца, родители и бъдещи родители. Общият брой на потребителите в ЦУРДР към 31 октомври е 74.
   Проведени са индивидуални консултации с потребителите, съобразно с предварително изготвен и утвърден график. Осъществена бе и работа на терен в кв. Изток и селата на територията на община Кюстендил. 
   Осъществени бяха и родителски срещи и групите по арт-терапия на децата.
  С цел профилактика на детската заболеваемост – гръбначни заболявания, затлъстяване, снемане на стоматологичен статус и др., се проведе наблюдение на децата в ОЗД „Еделвайс” и филиал с. Жиленци от екипа на ЦУРДР.
 
- 30.11.2016 г. -

   В ЦУРДР през месец ноември продължава предоставянето на услугите и са  приети 8 нови потребители, в това число деца, родители и бъдещи родители. 
   Към 30 ноември 2016 г. общият брой на потребителите е 82. В това число: 77 потребители ползващи услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 42 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 7 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 14 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи  и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 24 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
   През месец ноември екипът на ЦУРДР осъществи и наблюдение на здравословното състояние на 294 деца  от детските градини в община Кюстендил.
   
- 30.12.2016 г. -

   В ЦУРДР през месец декември продължава предоставянето на услугите и са  приети 4 нови потребители, в това число деца, родители и бъдещи родители. 
   Към 30 декември 2016 г. общият брой на потребителите е 86. В това число: 81 потребители ползващи услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 45 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 7 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 14 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи  и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 25 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
  През месец декември 2016 г. екипът на ЦУРДР осъществи и наблюдение на здравословното състояние на 9 деца от детска градина в община Кюстендил.
Проведени са индивидуални консултации с потребителите, съобразно с предварително изготвен и утвърден график. Осъществена бе и работа на терен в кв. Изток и селата на територията на община Кюстендил.
 
- 31.01.2017 г. -

   В ЦУРДР през месец януари продължава предоставянето на услугите и са  приети 2-ма нови потребители, в това число деца, родители и бъдещи родители. 
   Към 31 януари 2017 г. общият брой на потребителите е 385. 
   3-ма потребители са включени в услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 42 потребители ползват услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 8 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 11 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 22 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
   Прекратените случаи през месеца са 2 бр. 
   Проведени са индивидуални консултации с потребителите, осъществени са арт-терапии на 12 потребителя и са проведени групи за взаимопомощ с 42 участника.
 
- 28.02.2017 г. -

   В ЦУРДР през месец февруари продължава предоставянето на услугите и са  приети 3-ма нови потребители, в това число деца, родители и бъдещи родители. 
   Към 28 февруари 2017 г. общият брой на потребителите е 303. 
   161 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 42 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 8 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 11 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 20 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
   Прекратените случаи през месеца са 244 бр. 
   През месец февруари 2017 г. екипът на ЦУРДР осъществи и наблюдение на здравословното състояние на общо 159 деца от детските градини в община Кюстендил.
   Проведени са индивидуални консултации с потребителите, осъществени са арт-терапии на 10 потребителя и са проведени групи за взаимопомощ с 32 участника.
 
- 31.03.2017 г. - 

   В ЦУРДР през месец март продължава предоставянето на услугите и са  приети 5-ма нови потребители, в това число деца, родители и бъдещи родители. 
   Към 31 март 2017 г. общият брой на потребителите е 443. 
   227 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 46 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 8 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 11 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 22 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
   Прекратените случаи през месеца са 85 бр. 
  През месец март 2017 г. екипът на ЦУРДР осъществи и наблюдение на здравословното състояние на общо 220 деца от детските градини в община Кюстендил.
   Проведени са индивидуални консултации с потребителите, осъществени са арт-терапии на 20 потребителя и са проведени групи за взаимопомощ с 31 участника.
 
- 30.04.2017 г. -

   В ЦУРДР през месец април продължава предоставянето на услугите и са  приети 3-ма нови потребители, в това число деца, родители и бъдещи родители. 
   Към 30 април 2017 г. общият брой на потребителите е 573. 
   142 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 48 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 8 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 4 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 22 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
   Прекратените случаи през месеца са 10 бр. 
   През месец април 2017 г. екипът на ЦУРДР осъществи и наблюдение на здравословното състояние на общо 138 деца от детските градини в община Кюстендил.
   Проведени са индивидуални консултации с потребителите са проведени групи за взаимопомощ с 36 участника.
 
- 31.05.2017 г. - 

   В ЦУРДР през месец май продължава предоставянето на услугите и са приети 4-ма нови потребители, в това число деца, родители и бъдещи родители. 
   Към 31 май 2017 г. общият брой на потребителите е 624. 
   211 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 51 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 8 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 2 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 22 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
   Прекратените случаи през месеца са 158 бр. 
   През месец май 2017 г. екипът на ЦУРДР осъществи и наблюдение на здравословното състояние на общо 207 деца от детските градини в община Кюстендил.
   Проведени са индивидуални консултации с потребителите са проведени групи за взаимопомощ с 66 участника.
 
- 30.06.2017 г. -

   В ЦУРДР през месец юни продължава предоставянето на услугите и са приети 6-ма нови потребители, в това число деца, родители и бъдещи родители. 
Към 30 юни 2017 г. общият брой на потребителите е 409. 
   6 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 49 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 8 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 2 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 18 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
   Прекратените случаи през месеца са 221 бр. 
   Проведени са индивидуални консултации с потребителите са проведени групи за взаимопомощ с 21 участника.

31.07.2017 г. -

  В ЦУРДР през месец юли продължава предоставянето на услугите и са приети 5-ма нови потребители, в това число деца, родители и бъдещи родители. 
Към 31 юли 2017 г. общият брой на потребителите е 274. 
  19 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 50 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 9 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 15 деца са ползвали услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище”; 2 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 18 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
  Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1052 деца от детските градини в община Кюстендил.
Проведени са индивидуални консултации с потребителите, осъществени са арт-терапии на 7 потребителя и са проведени групи за взаимопомощ с 27 участника.
  Прекратените случаи през месеца са 140 бр.

- 31.08.2017 г. -

  В ЦУРДР през месец август продължава предоставянето на услугите и са приети 5-ма нови потребители, в това число деца, родители и бъдещи родители. 
  Към 31 август 2017 г. общият брой на потребителите е 72. 
  19 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 50 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 10 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 15 деца са ползвали услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище”; 2 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 18 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
  Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1052 деца от детските градини в община Кюстендил.
  Проведени са индивидуални консултации с потребителите, осъществени са арт-терапии на 6 потребителя и са проведени групи за взаимопомощ с 50 участника.
  Прекратените случаи през месеца са 211 бр.

- 29.09.2017 г. - 

  В ЦУРДР през месец септември продължава предоставянето на услугите и са приети 6-ма нови потребители, в това число деца, родители и бъдещи родители. 
  Към 29 септември 2017 г. общият брой на потребителите е 65. 
  8 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 48 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 8 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 3 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 18 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
  Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1052 деца от детските градини в община Кюстендил.
Проведени са индивидуални консултации с потребителите, осъществени са арт-терапии на 6 потребителя и са проведени групи за взаимопомощ с 12 участника.
  Прекратените случаи през месеца са 18 бр. 
  Екипа по проекта е изготвил и публикувал на сайта на Община Кюстендил Обявление за длъжността „Управител” на ЦУРДР.

 

-15.10.2017 г.-


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС


Община Кюстендил кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по проект  „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г., чрез позиции юрист, стоматолог, педагог и медиатор в „Център за услуги за ранно детско развитие”
1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1.  Основни изисквания за юрист - 1 гр. договор на 400 ч. годишно
Изисквания за заемане на длъжността:
1) Завършено висше юридическо образование;
2) Професионален опит – не се изисква;
3) Ще се счита за предимство:
 - практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социалното включване на деца и семейства в риск;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1)    Изготвяне на график и план за провеждането на консултативната си дейност;
2)    Провеждане на индивидуални юридически консултации на родители относно техните права и задължения по отношение на:
-    законодателство в областта на закрилата на детето и семейно правните отношения;
-    социално законодателство: социални услуги за деца и семейства, семейно и социално подпомагане, трудовоправни отношения, пазар на труда, закрила при безработица, подкрепа за деца и възрастни с увреждания и др.;
-    осигурително законодателство;
-    здравно законодателство;
-    законодателство в областта на предучилищното и училищното образование;
-    административно-правни процедури и други.
3)     Създаване и поддържане на база данни относно консултираните лица в „Център за услуги за ранно детско развитие”;
4)    При необходимост предоставяне на юридически консултации на екипа на ЦУРДР;
5)    При необходимост участие при провеждането на мобилна работа на терен;
6)    Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
7)    Участие при провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите/дейностите, в които участва.

2. Условия на поканата
    Заинтересованите кандидати следва да подадът документи по образец, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит до 27.10.2017 г. Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.


-31.10.2017 г.-


В ЦУРДР през месец октомври продължава предоставянето на услугите и са приети 34-ма нови потребители на услугите в ЦУРДР и 23-ма нови потребители само за услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация”.
Към 31 октомври 2017 г. общият брой на потребителите е 116.
31+23 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 52 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 8 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 3 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 16 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1075 деца от детските градини в община Кюстендил.
Проведени са индивидуални консултации с потребителите, осъществени са презентации с цел профилактика на детската заболяваемост, като са взели участие 117 потребителя и са проведени групи за взаимопомощ с 32 участника.
Прекратените случаи през месеца са 7 бр.


-30.11.2017 г.-В ЦУРДР през месец ноември продължава предоставянето на услугите и са приети 7-м нови потребители на услугите в ЦУРДР и 86-ма нови потребители само за услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация”.
Към 30 ноември 2017 г. общият брой на потребителите е 202.
7+86 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 51 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 9 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 3 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 17 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1161 деца от детските градини в община Кюстендил.
Проведени са индивидуални консултации с потребителите, осъществени са презентации с цел профилактика на детската заболяваемост, като са взели участие 217 потребителя и са проведени групи за взаимопомощ с 32 участника.
Прекратените случаи през месеца са 6 бр.

-29.12.2017 г.-В ЦУРДР през месец декември продължава предоставянето на услугите и са приети 9-т нови потребители на услугите в ЦУРДР и 56-ма нови потребители само за услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация”.
Към 29 декември 2017 г. общият брой на потребителите е 256.
9+56 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 60 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 9 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 3 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 16 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1217 деца от детските градини в община Кюстендил.
Проведени са индивидуални консултации с потребителите, осъществени са презентации с цел профилактика на детската заболяваемост, като са взели участие 103 потребителя и са проведени групи за взаимопомощ с 32 участника.
Прекратените случаи през месеца са 5 бр.


-31.01.2018 г.-В ЦУРДР през месец януари продължава предоставянето на услугите и са приети 10-т нови потребители на услугите в ЦУРДР.
Към 31 януари 2018 г. общият брой на потребителите е 199.
10 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 58 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 9 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 2 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 13 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1217 деца от детските градини в община Кюстендил.
Проведени са групи за взаимопомощ с 32 участника.
Прекратените случаи през месеца са 58 бр.

-28.02.2018 г.-В ЦУРДР през месец февруари продължава предоставянето на услугите и са приети 3-ма нови потребители на услугите в ЦУРДР.
Към 28 февруари 2018 г. общият брой на потребителите е 144.
41 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 59 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 9 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 2 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 10 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.
Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1255 деца от детските градини в община Кюстендил.
Проведени са групи за взаимопомощ с 32 участника.
Прекратените случаи през месеца са 94 бр.

30.03.2018 г.

 

В ЦУРДР през месец март продължава предоставянето на услугите и са приети 3-ма нови потребители на услугите в ЦУРДР.

Към 30 март 2018 г. общият брой на потребителите е 118.

40 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 62 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 9 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 2 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 9 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”. Деца взели участие в презентациите, с цел профилактика на детската заболяваемост в детските градини през месеца са 92.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1287 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 32 участника.

Прекратените случаи през месеца са 61 бр.

 

30.04.2018 г.

 

В ЦУРДР през месец април продължава предоставянето на услугите и са приети 2-ма нови потребители на услугите в ЦУРДР.

Към 30 април 2018 г. общият брой на потребителите е 116.

3 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 60 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 11 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 3 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 9 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”. Деца взели участие в презентациите, с цел профилактика на детската заболяваемост в детските градини през месеца са 80.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1287 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 26 участника.

Прекратените случаи през месеца са 4 бр.

 

31.05.2018 г.

 

В ЦУРДР през месец май продължава предоставянето на услугите и са приети 2-ма нови потребители на услугите в ЦУРДР.

Към 31 май 2018 г. общият брой на потребителите е 74.

2 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 58 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 10 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 3 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 9 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”. Деца взели участие в презентациите, с цел профилактика на детската заболяваемост в детските градини през месеца са 61.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1289 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 25 участника.

Прекратените случаи през месеца са 44 бр.

01.06.2018 г.

 

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ 2018 година в ЦУРДР (Център за услуги за ранно детско развитие)

 

Учете и се забавлявайте заедно с нас!!!

 

         Център за услуги за ранно детско развитие (ЦУРДР), организира Лятно училище, за деца от уязвими етнически и социални групи в предучилищна възраст, на които предстои да бъдат записани в първи клас и са изписани от детска градина.

 

         Целта е да се доразвият или подобрят придобитите в предучилищното образование когнитивни и социални умения, чрез:

 1. Часове по БЕЛ, математика, околен и социален свят и др;
 2. Игри, кратки екскурзии в рамките на града;
 3. Състезания, викторини и др.

 

Какво още трябва да знаете?

 1. Услугата се предлага през месеците юли и август 2018 г.
 2. Месечният капацитет е 15 деца.
 3. Занятията се провеждат всеки делничен ден от 9.00 до 13.00 часа.
 4. Центърът предлага безплатни транспорт и подкрепителна закуска.
 5. Услугата е напълно безплатна.
 6. Записването става на адрес: кв. Герена, ул. „Кокиче” № 16, тел: 078/93 96 65.
 7. Заявления ще се приемат от 01.06.2018 год. до запълването на месечния капацитет или:
 • до 25.06.2018 год. (за участие в групата за месец юли);
 • до 25.07.2018г. (за участие в групата за месец август).

 

31.06.2018 г.

 

В ЦУРДР през месец юни продължава предоставянето на услугите и е прието 1 нов потребител на услугите в ЦУРДР.

Към 31 юни 2018 г. общият брой на потребителите е 37.

2 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 60 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 11 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 3 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 7 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1289 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 24 участника.

Прекратените случаи през месеца са 38 бр.

 

31.07.2018 г.

 

В ЦУРДР през месец юли продължава предоставянето на услугите и са приети 4-ма нови потребители на услугите в ЦУРДР.

Към 31 юли 2018 г. общият брой на потребителите е 40.

17 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 60 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 10 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 3 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 8 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.

15 потребители са ползвали услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”. Проведени две родителски срещи с родителите на децата ползвали услугата.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1289 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 24 участника.

Прекратените случаи през месеца са 1 бр.

 

31.08.2018 г.

 

В ЦУРДР през месец август продължава предоставянето на услугите и са приети 2-ма нови потребители на услугите в ЦУРДР.

Към 31 август 2018 г. общият брой на потребителите е 38.

16 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 59 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 10 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 3 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 8 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.

15 потребители са ползвали услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”. Проведени две родителски срещи с родителите на децата ползвали услугата.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1289 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 24 участника.

Прекратените случаи през месеца са 4 бр.

 

30.09.2018 г.

 

В ЦУРДР през месец септември продължава предоставянето на услугите и са приети 3-ма нови потребители на услугите в ЦУРДР.

Към 30 септември 2018 г. общият брой на потребителите е 34.

9 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 61 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 11 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 3 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 12 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1289 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 24 участника.

Прекратените случаи през месеца са 7 бр.

31.10.2018 г.

 

В ЦУРДР през месец октомври продължава предоставянето на услугите и са приети 96-ма нови потребители на услугите в ЦУРДР.

Към 31 октомври 2018 г. общият брой на потребителите е 125.

96 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 60 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 10 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 4 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 12 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1379 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 24 участника.

Прекратените случаи през месеца са 4 бр.

30.11.2018 г.

 

В ЦУРДР през месец ноември продължава предоставянето на услугите и са приети 56-ма нови потребители на услугите в ЦУРДР.

Към 30 ноември 2018 г. общият брой на потребителите е 177.

56 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 61 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 10 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 4 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 12 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1433 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 24 участника.

Прекратените случаи през месеца са 2 бр.

31.12.2018 г.

 

В ЦУРДР през месец декември продължава предоставянето на услугите и са приети 34-ма нови потребители на услугите в ЦУРДР.

Към 31 декември 2018 г. общият брой на потребителите е 211.

34 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 59 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 10 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 4 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 12 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1467 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 24 участника.

Прекратените случаи през месеца са 0 бр.

-31.01.2019-

 

         Създаденият по проекта „Център за активно включваненабира документи за потребители на услуги до края на проекта – 09.12.2019 г.

        Екипът от специалисти търси да обхване на територията на общината хора в трудоспособна възраст-безработни и неактивни лица и хора с увреждания за оказване на социална и психологическа подкрепа и професионално консултиране.

          На кандидатите за потребители  се  изготвят оценки на потребностите.

           С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител да получава грижи в домашна среда списъкът с класирането на кандидатите за потребители на услугата „Социален асистент ” се актуализира ежемесечно!

          Специалистите в ЦАВ оценяват кандидатите за включване в услугата „Трудова заетост” като социални асистенти и провеждат консултации за придобиване на необходимите знания и умения.

          През месеца услугата „Социален асистент” е предоставена 28 потребителя от 21 социални асистенти.

          Прекратен е един трудов договор на социален асистент.

 

-28.02.2019-

 

         Създаденият по проекта „Център за активно включваненабира документи за потребители на услуги до края на проекта – 09.12.2019 г.

        Екипът от специалисти търси да обхване на територията на общината хора в трудоспособна възраст-безработни и неактивни лица и хора с увреждания за оказване на социална и психологическа подкрепа и професионално консултиране.

          На кандидатите за потребители  се  изготвят оценки на потребностите.

           С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител да получава грижи в домашна среда списъкът с класирането на кандидатите за потребители на услугата „Социален асистент ” се актуализира ежемесечно!

          Специалистите в ЦАВ оценяват кандидатите за включване в услугата „Трудова заетост” като социални асистенти и провеждат консултации за придобиване на необходимите знания и умения.

          През месеца услугата „Социален асистент” е предоставена 28 потребителя от 21 социални асистенти.

 

-31.03.2019-

 

         Създаденият по проекта „Център за активно включваненабира документи за потребители на услуги до края на проекта – 09.12.2019 г.

        Екипът от специалисти търси да обхване на територията на общината хора в трудоспособна възраст-безработни и неактивни лица и хора с увреждания за оказване на социална и психологическа подкрепа и професионално консултиране.

      

           На кандидатите за потребители  се  изготвят оценки на потребностите.

           С определянето на индивидуалния месечен бюджет в часове на всеки кандидат-потребител да получава грижи в домашна среда списъкът с класирането на кандидатите за потребители на услугата „Социален асистент ” се актуализира ежемесечно!

          Специалистите в ЦАВ оценяват кандидатите за включване в услугата „Трудова заетост” като социални асистенти и провеждат консултации за придобиване на необходимите знания и умения.

         През месеца услугата „Социален асистент” е предоставена 28 потребителя от 20 социални асистенти.

 

01.04.2019 г.

 

В ЦУРДР през месец април продължава предоставянето на услугите и са приети 27 /двадесет и седем/ нови потребители на услугите в ЦУРДР.

Към 30 април 2019 г. общият брой на потребителите е 173.

27 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 58 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 0 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 3 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 14 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1608 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 20 участника.

Прекратените случаи през месеца са 3 бр.

 

01.05.2019 г.

 

В ЦУРДР през месец май продължава предоставянето на услугите и са приети 30 /тридесет/ нови потребители на услугите в ЦУРДР.

Към 31 май 2019 г. общият брой на потребителите е 141.

30 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 60 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 10 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 3 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 14 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1636 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 20 участника.

Прекратените случаи през месеца са 62 бр.

 

01.06.2019 г.

 

В ЦУРДР през месец юни продължава предоставянето на услугите и са приети 2-ма нови потребители на услугите в ЦУРДР.

Към 30 юни 2019 г. общият брой на потребителите е 82.

4 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 59 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 11 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 3 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и 13 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа”.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1636 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 20 участника.

Прекратените случаи през месеца са 59 бр.

 

 

31.07.2019 г.

 

В ЦУРДР през месец юли продължава предоставянето на услугите и са приети 3-ма нови потребители на услугите в ЦУРДР.

Към 31 юли 2019 г. общият брой на потребителите е 61.

18 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 59 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 12 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 2 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”; 13 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа” и 15 деца, ползват услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище”.

Екипът на ЦУРДР до момента е осъществил наблюдение на здравословното състояние на общо 1636 деца от детските градини в община Кюстендил.

Проведени са групи за взаимопомощ с 20 участника.

Прекратените случаи през месеца са 24 бр.

 

30.08.2019 г.

 

В ЦУРДР през месец август продължава предоставянето на услугите и е приет 1-н нов потребител на услугите в ЦУРДР.

Към 30 август 2019 г. общият брой на потребителите е 31.

15 потребители ползват услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация; 58 потребители ползващи услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; 11 потребители ползват услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; 2 потребители ползват услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”; 13 потребители ползват услугата „Семейно консултиране и подкрепа” и 15 деца, ползват услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище”.

 

 

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ 2019 година в ЦУРДР (Център за услуги за ранно детско развитие)

 

Учете и се забавлявайте заедно с нас!!!

 

 

Център за услуги за ранно детско развитие ( ЦУРДР), организира Лятно училище, за деца от уязвими етнически и социални групи в предучилищна възраст, на които предстои да бъдат записани в първи клас и са изписани от детска градина.

 

 

Целта е да се доразвият или подобрят придобитите в предучилищното образование когнитивни и социални умения, чрез:

 1. Часове по БЕЛ, математика, околен и социален свят и др;
 2. Игри, кратки екскурзии в рамките на града;
 3. Състезания, викторини и др.

 

Какво още трябва да знаете?

 1. Услугата се предлага през месеците юли и август 2019 г.
 2. Месечният капацитет е 15 деца.
 3. Занятията се провеждат всеки делничен ден от 9.00 до 13.00 часа.
 4. Центърът предлага безплатни транспорт и подкрепителна закуска.
 5. Услугата е напълно безплатна.
 6. Записването става на адрес: кв. Герена, ул. Кокиче 16, тел: 078/93 96 65
 7. Заявления ще се приемат до запълването на месечния капацитет или до 25.06.2019г. (за участие в групата за месец юли); до 25.07.2019 г. (за групата за месец август).

 

Информация за развитието на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” за 2021 год може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт