ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Одобрени подробни устройствени планове

Проект за ИОУПОК и ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ 41112.50.106, 50.107, 50.117, 50.120, 50.140, 50.292, 50.300 и 504.2 по КККР на гр. Кюстендил, образуване на нов кв. 485 и УПИ  I-„За обществено обслужване, трафопост, паркинг и покривна фотоволтаична електроцентрала“ и УПИ II-„За жилищно строителство“ и изменение на уличната регулация на ул. „Петър Ников“,  откъм кв. 395. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1284/12.09.2023 г. Проектът може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ VIII, кв. 296а по ПУП на гр. Кюстендил за определяне на конкретното предназначение на УПИ – „За обществено-обслужващи дейности“, одобрен със Заповед №РД-00-1485/17.10.2023 г. Проектът може да видите тук

Проект за ПУП-ПП за трасе на подземна електропроводна линия за махала Чорбаджийска, с. Дворище, одобрен с Решение №1239 от 18.09.2023 г. на Общинския съвет – Кюстендил. Проектът може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ I-„За комплексно жилищно строителство“ в кв. 112а и УПИ I-„За комплексно жилищно строителство“ в кв. 382 по планa на гр. Кюстендил. Възложител на проекта е Община Кюстендил.  Одобрен с Решение №1047/30.03.2023 г. на Общински съвет-Кюстендил.  Проектът може да видите тук

„Проект за подробен устройствен план – парцеларен план в обхвата на ПИ 63608.11.143 местност Товарийница по КККР на землище с. Ръсово, общ. Кюстендил.       
Проектът е одобрен с Решение №1048/30.03.2023 г. на Общински съвет-  Кюстендил. Възложител – „Евродизайн 2“ ЕООД.  Проектът може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 02138.42.66 за землище с. Багренци, общ. Кюстендил, предвиждащ образуване на нов УПИ I, отреден за 42.66 в нов квартал 24а. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1314/15.09.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил.  Възложител Юлиян Пламенов Русев. Проектът може да видите тук 

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна линия за присъединяване за бъдеща фотоволтаична електроцентрала в проектен ПИ 02138.3.56, част от ПИ 02138.3.54, м. Барата от КККР на с. Багренци.Проектът е одобрен с Решение №1049/30.03.2023 г. на Общински съвет- Кюстендил.   Възложител „КИДО ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.  Проектът може да видите тук 

Проект за подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 07048.38.276, местност Песока от КККР на землище с. Буново, общ. Кюстендил, предвиждащ строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, с цел реализиране на инвестиционните намерения на собственика – изграждане на три селскостопански постройки за съхранение на продукция и инвентар и помещение за обитаване.
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-995/11.07.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил.   Възложител Александър Красимиров Спасов.   Проектът може да видите тук 
 
Проект за подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 17751.13.26, местност Дупката от КККР на землище с. Граница, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за складова база с административна и търговска част“.
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-401/16.03.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил.  Възложител Росица Христова Стойнева. Проектът може да видите тук
 
Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и ЧИОУПОК в обхвата на ПИ 38432.2.16 местност Ивов камък по КККР на землище с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за изграждане на подстанция, възлова подстанция и фотоволтаичен парк.
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-821/08.06.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. ЧИОУП е одобрен с Решение №1012/23.02.2023 г. на Общински съвет-Кюстендил. Проектът може да видите тук
 

 Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XI-„За балнеоложки комплекс и СПА център“ в кв. 294 по планa на гр. Кюстендил и УПИ XVI-6146 в кв. 294 по план за регулация на ЦГЧ.Възложител на проекта е Емил Иванов Христов гр. Кюстендил. Одобрен със Заповед №РД-00-437/24.03.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Проектът може да видите тук

Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 44183.6.39 местност Модро поле по КККР на землище с. Лозно, общ. Кюстендил, предвиждащ строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, с цел реализиране на инвестиционните намерения на собственика-изграждане на три селскостопански постройки за съхранение на продукция и инвентар и помещение за обитаване.
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-996/11.07.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Проектът може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 44183.42.7 местност Почивало по КККР на землище с. Лозно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „За друг вид дървопроизводителна гора“ в „За площадка към промишлено предприятие за разширяване на буферна зона“ и Проект за изменение на общия устройствен план в посочения обхват.       
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1188/21.08.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. ЧИОУП е одобрен с Решение №1108/25.05.2023 г.
           Възложител – „Ахелой ОПМ“ ООД. Проектът може да видите тук

 „Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 63608.12.92 местност Тръшевина по КККР на землище с. Ръсово, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за изграждане на фотоволтаична електроцентрала и Проект за изменение на общия устройствен план в посочения обхват.       
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1190/21.08.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. ЧИОУП е одобрен с Решение №1110/25.05.2023 г.
           Възложител – „Евродизайн 2“ ЕООД. Проектът може да видите тук
 
 
 „Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и ЧИОУПОК в обхвата на ПИ 18455.48.197 местност Тесларица по КККР на землище с. Гюешево, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за „Предимно производствена зона“, с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба 7/22.12.2003 год. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на предимно производствена зона (ПП)
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1297/13.09.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. ЧИОУП е одобрен с Решение №1142/29.06.2023 г. Проектът може да видите тук 
 
 
Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и ЧИОУПОК в обхвата на ПИ 18455.48.24 местност Вучковица по КККР на землище с. Гюешево, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за „Предимно производствена зона“, с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба 7/22.12.2003 год. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на предимно производствена зона (ПП)
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1298/13.09.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. ЧИОУП е одобрен с Решение №1141/29.06.2023 г. Проектът може да видите тук 
 

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на подземна електропроводна линия 20 kV, започващо от ТП „Горно Уйно“, разположен в ПИ 16995.41.3 и преминаващо през ПИ 16995.41.2 и ПИ 16995.41.171 по действащата КККР на землището. Дължината на трасето е 76 м. Сервитута е с широчина 0,60 м. до 1,50 м, съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба №16/09.06.2016 г.
Възложител „ЕРМ Запад“ АД. ПУП-ПП е одобрен с Решение №1238/18.09.2023 г. Проектът може да видите тук 

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V-1549, УПИ VI-1549 и УПИ IV-1548 в кв. 414 по действащия регулационен план на кв. „Герена“, гр. Кюстендил. С проекта се изменят дворищните и уличните регулационни линии като се привеждат по границите на ПИ 41112.503.4469 (новообразуван имот 41112.503.4743) по КККР на гр. Кюстендил.
Възложител Силвия Симеонова Георгиева. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1252/01.09.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Проектът може да видите тук 

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XXVI-2490, 2533 в кв. 432 по ПУП-ПР на кв. „Белия камък“, гр. Кюстендил.
Възложител Галина Василева Винарска. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1534/24.10.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил, влязла в сила на 09.11.2023 г. Проектът може да видите тук 
 
Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.33.83, местност Белия камък по КККР на град Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ – изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване в имота с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм) и одобрява заданието за проектиране. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1536/24.10.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил, която  е влязла в сила на 24.11.2023 г.. Проектът може да видите тук 
 
Проект за частично изменение на Общия устройствен план и Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 67790.12.225, местност Средно Грамаге от КККР на землище с. Соволяно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволаичен парк.
Възложител „СИНИРИ ПРО“ ООД, с. Драговищица. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1359/25.09.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Изменението на ОУП е одобрено с Решение №1112/25.05.2023 г.
 
 „Проект за частично изменение на Общия устройствен план и Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 67790.43.288, местност Долно Грамаге от КККР на землище с. Соволяно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволаичен парк.
 Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1189/21.08.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Изменението на ОУП е одобрено с Решение №1140/29.06.2023 г. Проектът може да видите тук 

Проект за ПУП-ПП за трасе на подземна електропроводна линия за махала Чорбаджийска, с. Дворище, одобрен с Решение №1239 от 18.09.2023 г. на Общинския съвет – Кюстендил. Проектът може да видите тук 

Проект за ИОУПОК и ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ 41112.50.106, 50.107, 50.117, 50.120, 50.140, 50.292, 50.300 и 504.2 по КККР на гр. Кюстендил, образуване на нов кв. 485 и УПИ  I-„За обществено обслужване, трафопост, паркинг и покривна фотоволтаична електроцентрала“ и УПИ II-„За жилищно строителство“ и изменение на уличната регулация на ул. „Петър Ников“,  откъм кв. 395. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1284/12.09.2023 г. Проектът може да видите тук

Проект за изменение на плана за застрояване в обхват ПИ 41112.50.321 по КККР на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1249/01.09.2023 г. Проектът може да видите тук 
 
Проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ IX-6036, кв. 298 по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1533/24.10.2023 г. Проектът може да видите тук 
 
Проект за изменение на ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 38432.2.208 по КККР на с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1623/09.11.2023 г. Проектът може да видите тук 
 
Проект за ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 29386.18.120, местност Дабе по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил за промяна предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана, одобрен със Заповед №РД-00-1370/26.09.2023 г. Проектът може да видите тук 
 
Проект за ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 20208.20.601 по КККР на с. Дворище, общ. Кюстендил за строителство в земеделски земи без промяна предназначението на земята, одобрен със Заповед №РД-00-1250/01.09.2023 г.
 
Проект за подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 17751.1.94, местност Кръста от КККР на землище с. Граница, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за площадка за съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства“.
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1251/01.09.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Възложител Станислав Велинов Натовски. Проектът може да видите тук 
 
Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) III-2078 „За жилищни и обществено обслужващи функции“ в кв. 398 по плана за регулация на кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил. С проекта се разделя УПИ III-2078 в кв. 398  на два урегулирани поземлени имота, като новообразуваните УПИ III - „За жилищни и обществено обслужващи функции“ и УПИ XIII - „За жилищни и обществено обслужващи функции“ в кв. 398 са отредени за ПИ 41112.504.2202 от КККР на гр. Кюстендил.
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1543/25.10.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Проектът може да видите тук 

 Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 56378.9.5, местност Бурназо по КККР на землище с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана с цел изграждане на „Магазин за продажба на автомобили, склад за резервни части, площадка за складови дейности“.
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1371/26.09.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Проектът може да видите тук

 

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.118 местност Гола Велика по КККР на землище гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – „за вилно строителство“, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1234/29.08.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Заповедта е влязла в сила на 25.10.2023 г.
Възложител – Милен Валериев Миланов. Проектът може да видите тук 

Проект за ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 17751.32.95, местност Дабо, з-ще на с. Граница за промяна територията на имота от земеделска в урбанизирана, одобрен със Заповед №РД-00-1248/01.09.2023 г. Проектът може да видите тук 

Проект за изменение на ОУПОК, одобрен с Решение № 1161/26.07.2023 г. и ПУП- ПЗ в обхват на ПИ 29386.27.72 по КККР на с. Жиленци, одобрен със Заповед №РД-00-1307/15.09.2023 г. Проектът може да видите тук 

Проект за ПУП-ПР за новообразувана улица  с о.т. 146 до о.т. 146Е, ПУП-ПРЗ за новообразуван УПИ V-169 в нов кв. 419 по плана за регулация на гр. Кюстендил и ПУП-ПРЗ за новообразуван УПИ I-38,39 в нов кв. 48б по плана на с. Лозно, общ. Кюстендил, одобрени със Решение №1197/31.08.2023 г. на Общинския съвет – Кюстендил. Проектът може да видите тук 

Проект за изменение на плана за регулация в обхват на УПИ I-6966  и УПИ IV-2498 в кв. 192 по ПУП на гр. Кюстендил и обединяването им в УПИ I-319, кв. 192, одобрен със Заповед №РД-00-1368/26.09.2023 г. Проектът може да видите тук 

Проект за ПУП-ПР в обхват на УПИ I -21 и УПИ II-23, кв. 97а по ПУП на гр. Кюстендил и обединяването им в УПИ I – 21, 23 в кв. 97а, одобрен със Заповед №РД-00-1369/26.09.2023 г. Проектът може да видите тук 

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-47 и УПИ II-47 в кв. 3 по плана за регулация на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, предвиждащ изместване на вътрешно регулационната линия между двата урегулирани имота.
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1296/13.09.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Проектът може да видите тук 

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.2.33 местност До селото по КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1269/05.09.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил.  Проектът може да видите тук 

ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 29386.77.141 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, местностб Сбирище, одобрен със Заповед №РД-00-1191/21.08.2023 г.Проектът може да видите тук 

Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 29386.83.37, местност Грамаге по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1024/14.07.2023 г. Проектът може да видите тук 

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 04796.12.81, местност Банковица по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-859/14.06.2023 г.Проектът може да видите тук 

Проект за ПУП-ПП за трасе на подземна кабелна линия до ново табло на ФЕЦ, разположено в ПИ 16026.79.363 по КККР на з-ще с. Горановци, общ. Кюстендил, одобрен с Решение №1107/25.05.2023 г. на Общинкия съвет, Кюстендил. Проектът може да видите тук 

Проект за ПУП-ПП за осигуряване на техническата инфраструктура – изграждане на ел. захранване и питеен водопровод за ПИ 29386.83.37, местност Грамаге по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-979/07.07.2023 г. Проектът може да видите тук 

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ X - “За жилищно строителство“, кв. 12 по ПУП на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-969/05.07.2023 г. Проектът може да видите тук 

 

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ Х-„за детска градина“ кв. 34 по действащия план за регулация на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с цел обособяване на самостоятелен УПИ XVII-247, кв. 34.
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-929/27.06.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил.
Възложители – Миглена и Павел Асенови Манови.  Проектът може да видите тук 

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ -„За градина“ в кв. 363 по планa на гр. Кюстендил и имот с идентификатор 41112.502.594 по КККР на гр. Кюстендил по изградената на място ул. „Цар Освободител“, като площта на новообразувания УПИ I-„За озеленяване“ в кв. 363 е 3265 кв. м. С проекта се изменя уличната регулация о.т. 816-о.т. 379-о.т. 823а по границите на изградената на място улица “Цар Освободител“ и регулационно обезпечение на изграденото кръгово кръстовище. Възложител на проекта е Община гр. Кюстендил. Одобрен със Заповед №РД-00-928/27.06.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Проектът може да видите тук 

Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 44183.100.9 по действащия план на новообразуваните имоти в с. Лозно, общ. Кюстендил, предвиждащ обособяване на устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина с означение – „Жм“, като  се определи начина, характера и показатели на застрояване. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-827/09.06.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Проектът може да видите тук 

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 17680.14.54 по КККР на с. Грамаждано, местност Черкезкото, одобрен със Заповед №РД-00-858/14.06.2023 г. Проектът може да видите тук 

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.217 местност Гола Велика-Страната по КККР на землище гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – „за вилно строителство“, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-826/09.06.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил.
Възложител – Бойко Руменов Боянов. Проектът може да видите тук 

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XIV-4229 „За обществено обслужване, производствени и складови дейности“ и УПИ ХV „За трафопост“ в кв. 427 по действащия план на кв. „Белия камък“, гр. Кюстендил.

Проектът е одобрен със Заповед № РД-00-813/07.06.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Проектът може да видите тук 

“Трасе на разпределителен газопровод (РГ) до метан станция „СТРУМА ПЕТРОЛ-1“ ООД с местоположение ПИ 67461.21.165 от КККР на землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил. Трасето на РГ за метан станция „СРУМА ПЕТРОЛ-1“ ООД започва от съществуващ газопровод СТ 133, намиращ се в ПИ 67461.32.309 и продължава през ПИ 67461.32.560, 67461.32.313, пресича републикански път II-62, чрез насочен хоризонтален сондаж с дължина 65 м, преминава в ПИ 67461.4.180. Дължината на трасето е 1356 м и сервитут с ширина по 1 м“.
Проектът е одобрен с Решение №1077/27.04.2023 г. на Общински съвет- Кюстендил.  Проектът може да видите тук 

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XII-101, УПИ XIII-261, УПИ VI-„общ. НС, ГК на ОбНС“ в кв. 2 и улица с о.т.11-о.т.28 по действащия регулационен план на с. Гюешево, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2515/13.11.1984 г. Изменението предвижда привеждане на регулационните линии на УПИ XII-101 в кв. 2 по границите на ПИ 18455.501.101 от КККР на с. Гюешево, общ. Кюстендил.
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-615/02.05.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Проектът може да видите тук    

Кюстендил кв. 43 УПИ XXX може да видите тук  

Проект за ИПУП-ПР в обхвата на УПИ XI-„За балнеоложки комплекс и СПА център“ и УПИ XVI – 6146 в  кв. 294 по плана за ЦГЧ на гр. Кюстендил. Проектът може да видите тук    

Проект за изменение на ОУПОК, одобрен с Решение №954, протокол  №41 от 29.12.2022 г. на Общинския съвет - Кюстендил и  ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 29386.18.14 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-423/22.03.2023 г. на Кмета на община Кюстендил. Проектът може да видите тук    

Проект за ПУП-ПР за образуване на два нови УПИ - УПИ I отреден за ПИ 29386.18.272 и УПИ   II отреден за ПИ 29386.18.118, кв. 18а по плана на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-614/02.05.2023г. Проектът може да видите тук    

ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 41112.502.871, м. Решетка по КККР на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-591/26.04.2023 г на Кмета на Община Кюстендил. Проектът може да видите тук  

Проект за подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.4.168, местност Слога-ореха от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за автокъща и гаражи“.  Проектът може да видите тук  
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-425/22.03.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил.
Възложител – „КБ-9“ ЕООД.

Проект за ИПУП-ПР в обхват на УПИ VII-83 в кв. 20 по плана на с. Горна Гращица и отреждане на УПИ XV за ПИ 417, кв. 20, одобрен със Заповед №РД-00-282/22.02.2023 г. може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР в обхват на УПИ IX78 и УПИ X-76 в кв. 17 по плана на с. Жиленци, одобрен със Заповед №РД-00-528/13.04.2023 г. може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР на гр. Кюстендил за заличаване на УПИ XVII-3360, при което всички части от терена на УПИ  XVII се придават към УПИ  XVII-3359, УПИI XIX-3358 и УПИ XXI-3361 в кв. 53. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-530/13.04.2023 г. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 67461.28.51 от КККР с цел образуването на УПИ ХII-51 в кв. 47 от плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с конкретно предназначение на имота в „За производствено складови дейности“ и определяне на линии на застрояване и устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за „Предимно производствена“ (Пп) по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-332/02.03.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил.  Възложител – Юлиян Йорданов Кацарски. С проекта може да се запознаете тук

Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди при устройствени показатели и характеристики на застрояване, съгласно чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов), в обхвата на ПИ 41112.86.127, местност Караджа бунар, землище на гр. Кюстендил.   Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-424/22.03.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Възложител – Стефан Константинов Константинов. С проекта може да се запознаете тук

Проект за подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на част от уличното пространство на улица с о.т. 1286а до о.т. 885б от плана на гр. Кюстендил, представляващо част от ПИ 41112.503.4149 от КККР на гр. Кюстендил. С изменението се образува нов УПИ ХХIII-„за обслужващи дейности“ в кв. 378 с площ 90 м2 по ПУП-ПР на гр. Кюстендил (за част от ПИ 41112.503.4149) по КККР на гр. Кюстендил. Заличава се улица с о.т. 1286а до о.т. 885б. проектира се нова улица от о.т. 1286 до о.т. 885б. С проекта за ПУП-ПЗ се определят линиите на застрояване на новообразуван УПИ ХХIII-„за обслужващи дейности“ в кв. 378 с устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за устройствена зона за обществено обслужване.

Възложител на проекта е Община Кюстендил. Одобрен със Заповед №РД-00-402/16.03.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за ЧИОУПОК, одобрен с Решение на Общинския съвет № 951/29.12.2022 г. и ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед №РД-00-210/08.02.2023 г. на Кмета за ПИ 16026.128.37 по КККР на с. Горановци, общ. Кюстендил, местност Радован може да видите тук

Проект за ИОУПОК, одобрен с Решение №953/29.12.2022 г. на Общинския съвет и ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 29386.27.73 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-219/09.02.2023 г. на Кмета. може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 274, ПИ 275 и УПИ I-„терен за обществено застрояване“ в кв. 32 по действащия регулационен план на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 1118/11.08.1987 г., предвиждащ изменение на източната граница на УПИ I-„терен за обществено застрояване“ в кв. 32 и границите на ПИ 274, ПИ 275 с оглед проектиране на нови УПИ II-275 и УПИ III-274, 275 в кв. 32 .  

Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-331/02.03.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ III-„за метан станция“ в кв. 381а по ПУП-ПР на гр. Кюстендил (ПИ 41112.502.873) по КККР на гр. Кюстендил.

Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-218/09.02.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил.може да видите тук

Проект ИПУП ПР за разделяне на УПИ 7 – „Керамична фабрика“, кв. 33 по плана за регулация на с. Багренци одобрен със Заповед № РД-00-1200/09.09.2022 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект ИПУП-ПР в обхвата на УПИ 9-213,214 и УПИ 1-12 в кв. 22 по действащия регулационен план на с. Граница одобрен със Заповед № РД-00-1468/31.10.2022 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект ИПУП-ПР в обхвата на УПИ 11-„За обществено-обслужващи дейности“ в кв. 8 и улица с о. т. 33а – о. т. 33б, по плана на гр. Кюстендил одобрен със Заповед № РД-00-26/09.01.2023 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект ИПУП ПР за разделянето на УПИ 3-494 в кв. 12 по плана за регулация на с. Коняво на два нови имота – УПИ 13-494 и УПИ 14-494 одобрени със Заповед № РД-00-1583/18.11.2022 г. на Кмета на общ. Кюстендил може да видите тук

Проект ПУП-ИПЗ в УПИ 2-5970, кв. 292 по плана на централна градска част /ЦГЧ/ на гр. Кюстендил одобрен със Заповед № РД-00-1602/24.11.2022 г. на Кмета на общ. Кюстендил може да видите тук

Проект ПУП-ПЗ за УПИ 3-1571, кв. 342 по плана на гр. Кюстендил – ПИ 41112.503.556 от КККР на гр. Кюстендил за промяна характера и показателите на застрояване от ниско жилищно застрояване /Жм/ в смесена  многофункционална устройствена зона /Сфм/, одобрен със Заповед № РД-00-1671/05.12.2022 г. на Кмета на общ. Кюстендил може да видите тук

Проект ПУП-ПЗ за ПИ 67790.23.133, част от ПИ 67790.23.95, местност Чардак от КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил за промяна предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ със Заповед № РД-00-1420/17.10.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 67790.42.128, местност Станчовица, землище на с. Соволяно, общ. Кюстендил от КККРза промяна на предназначението на територията на имота от „За земеделски нужди“ в „За неземеделски нужди – фотоволтаичен парк“ одобрен със Заповед № РД-00-1554/16.11.2022 г. на Кмета на общ. Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 29386.13.65 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-130/24.01.2023 г. може да видите тук

ПУП-ПЗ за ПИ 41112.18.272 по КККР на гр. Кюстендил, м. Оризарско гумно, одобрен със Заповед №РД-00-82/13.01.2023 г. може да видите тук

Проект за ЧИОУПОК в обхват на ПИ 41112.18.272 по КККР на гр. Кюстендил, одобрен с Решение на Общинския съвет №922/30.11.2022 г. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 63608.11.143, местност Товарийница от КККР на землище с. Ръсово, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението му от „за земеделски нужди“ в „за неземеделски нужди“ за Фотоволтаична електроцентрала, като двата плана се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона и проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №788/30.06.2022 г. на Общински съвет-Кюстендил .
ПУП-ПЗ е одобрен със Заповед №РД-00-1242/15.09.2022 г. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за захранване на помпа в ПИ 63536.37.359, местност Требениците, с. Раждавица, общ. Кюстендил, преминаващо през ПИ 83354.21.119 – местен път, 83354.21.121 – изоставена орна земя и 83354.21.122 – път в землището на с. Шишковци. Трасето продължава в ПИ 63536.37.379 – селскостопански път, 63536.37.360 – път и достига до имота на възложителя, където ще бъде изграден нов трафопост, по КККР на с. Раждавица, общ. Кюстендил
ПУП-ПП е одобрен с Решение №842/31.08.2022 г. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 57319.729.6, местност Двора от КККР на землище с. Полска Скакавица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението му от „за земеделски нужди“ в „за неземеделски нужди“ за Фотоволтаична електроцентрала, като двата плана се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона и проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №786/30.06.2022 г. на Общински съвет-Кюстендил .
ПУП-ПЗ е одобрен със Заповед №РД-00-1199/09.09.2022 г. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ VIII - 316 в кв. 9 на с. Богослов, общ. Кюстендил и ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ XI-363 и УПИ XII-363, кв. 9, одобрен със Заповед №РД-00-102/17.01.2023 г. може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IХ-131 и УПИ XI-123 в кв. 17 по действащия план за регулация на с. Радловци, общ. Кюстендил, предвиждащ изменение на вътрешно регулационните граници между тях може да видите тук
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-45/09.01.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил.

Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.1.80, местност Питаков хан по КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно строителство може да видите тук
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-28/09.01.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил

Проект за ИПУП-ПР за УПИ IV-2498, кв. 192 по плана за регулация на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1807 от 22.12.2022 г. може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.10.114, местност Банска река по КККР на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1701/08.12.2022 г. може да видите тук

Проект за частично изменение на Общия устройствен план и Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на проектен имот с идентификатор 66891.27.6, част от имот 66891.27.1 в местност Герена от КККР на землище с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволаична централа, с нормативи в съответствие на чл. 25, ал. 3 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-18/04.01.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил. Изменението на ОУП е одобрено с Решение №891/27.10.2022г.  може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ III-109 в кв. 10 по регулационния план на с. Търновлаг, общ. Кюстендил, предвиждащ разделянето му и образуване на два нови УПИ XVI-109 и УПИ XVII-109 в кв. 10.Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1815/23.12.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ в обхват на УПИ IV, кв. 91 по плана на гр. Кюстендил  и образуване на нови УПИ – УПИ XXXV и УПИ XXXVI, одобрен със Заповед №РД-00-1675/05.12.2022 г.  може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 38432.18.32 по КККР на с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1587/21.11.2022 г. може да видите тук

Проект за частично изменение на ОУПОК в обхват на ПИ 38432.18.32 по КККР на с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрен с Решение №840 от 31.08.2022 г. на Общинския съвет - Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ 244 в кв. 9 по плана за регулация на с. Горановци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1636/30.11.2022 г. може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ с проектен идентификатор 04796.11.426, местност Свиндаци по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1717/12.12.2022 г. може да видите тук

Проект за частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил в обхват на проектен ПИ 04796.11.426, част от ПИ 04796.11.14, местност Свиндаци по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрен с Решение №858 от 29.09.2022 г. на Общинския съвет - Кюстендил може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за нова въздушна линия НН за възстановяване на качеството на електрозахранване на абонати в местност Влахов дол, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил. Трасето започва от съществуващ стълб, разположен в ПИ 16141.103.131 по КККР (територия на транспорта), преминава през ПИ 16141.102.290, 16141.102.302 и достига до проектен стълб №21 може да видите тук
ПУП-ПП е одобрен с Решение №884/27.10.2022 г. 

Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.4.122, местност Сенарски път по КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно строителство. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1446/25.10.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил  може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР за разделяне на УПИ I – „За обществено обслужване“, кв. 13 по ПУП на с. Гърляно, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1523.07.11.2022 г.може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ II – 4701 и УПИ III - 4701 в кв. 215а по действащия регулационен план на кв. „Колуша“, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1467/31.10.2022 г. на кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническа-та инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасета за изг-раждане на обект: “Ремонт на мрежа НН и изнасяне на средства за търговско измерване на границата на собствеността от МТП „Стената“, ЕП 20 kV „Бистрица“ в землищата на гр. Кюстендил и с. Скриняно. Трасето започва от съществуващ МТП „Стената“ , разпо-ложен в ПИ 41112.72.78 – пасище, като се обособяват четири нови извода, като изводи „А“, „Б“ и „В“ се изтеглят успоредно на една стълбовна линия до стълб №2., одобрен с Решение №856/29.09.2022 г. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническа-та инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: “Подобряване на електрозахранването на с. Слокощица, чрез ремонт на участък от ВЕЛ 20 kV „Богослов“ и ВЕЛ 20 kV „Оранжерии“ за захранване на ТП „ДЗС“, ТП „Слокощица 1“ и ТП „Слокощица 2“ и направа на нова кабелна връзка между ТП „Разклона“ и ТП „Слокощица 2“ в землищата на с. Пиперков чифлик и с. Слокощица. Трасето започва от  ТП „Електрон Васомеханики“ , разположен в ПИ 56378.24.8 и преминава през ПИ 56378.24.24 – селскостопански път, ПИ 56378.24.23 – изоставени трайни насаждения и ПИ 56378.24.22 - река от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил. Проектното трасе продължава през землището на с. Слокощица ПИ 67461.32.313 – Дупнишко шосе. Проектът е одобрен с Решени №855/29.09.2022 г. може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XII-536 и УПИ V-616 в кв. 35 с. Драговищица, общ. Кюстендил. Изменението се състои в промяна на дворищно регулационната линия между тях, като УПИ XII-536 става 511 кв.м., а УПИ V-616 – 525 кв.м., одобрен със Заповед №РД-00-1335/04.10.2022 г. може да видите тук

ПУП-ПП за изграждане на нова мрежа НН за възстановяване на качеството на електрозахранване на абонати, захранени от ТПО „ВИК“, местност Гола Велика, з-ще на гр. Кюстендил и с. Грамаждано, одобрен с Решение №841/31.08.2022 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил може да видите тук

Проект за частично изменение на Общия устройствен план на територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, общ. Кюстендил и проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на „Фотоволтаичен парк може да видите тук

ПУП-ПЗ е одобрен със Заповед №РД-00-1292/27.09.2022 г.

ЧИОУП е одобрен с Решение №816/28.07.2022 г. на  Общински съвет Кюстендил.

Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в „за неземеделски нужди“ при устройствени показатели и характеристики на застрояване, съгласно чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов), в обхвата на ПИ 41112.86.40, местност Караджа бунар, землище на гр. Кюстендил може да видите тук
Заповед за одобрение №РД-00-1264/20.09.2022 г.

Проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 43267.29.115, местност Пуздерица от КККР на землище с. Лелинци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението му от „нива“ в „предимно производствена зона“ за Фотоволтаична електроцентрала, като двата плана се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона и проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №783/30.06.2022 г. на Общински съвет-Кюстендил   ПУП-ПЗ е одобрен със Заповед №РД-00-1241/15.09.2022 г. може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР за разделяне на УПИ VII-„За производствени складови дейности“, кв. 108 на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1393/11.10.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с проектен идентификатор 52400.50.48 с площ 500 кв. м. – част от ПИ 52400.50.1, местност „Чавко поле“ от КККР на землище с. Николичевци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед№РД-00-1336/ 04.10.2022 г. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 41112.83.392, м. , гр.  Кюстендил. Заповед за одобрение №РД-00-1121/23.08.2022 г. може да видите тук

Проект за работен устройствен план в обхвата на УПИ XII-3282 в кв. 269 по плана на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна в етажността на жилищната сграда от 2МЖ в 3МЖ, разположена на намалени отстояния от сградата в УПИ XI-3283 в кв. 269 и през улицата от сградата 5МО в УПИ XII-899 в кв. 270. Заповед за одобрение №РД-00-1156/25.08.2022 г. може да видите тук

Проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ I-4601“здравеопазване и социални грижи“ в кв. 330, с цел разделянето му на два урегулирани поземлени имота – УПИ I-4601“здравеопазване и социални грижи“ и УПИ II-4602“За обществено обслужващи дейности“ по ПУП-ПРЗ на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-826/27.06.2022 г.може да видите тук

Проект за ПУП-ПП за трасе на подземна кабелна линия и прилежащия сервитут за захранване на помпа за напояване на ПИ 41112.11.46 и 41112.11.47 по КККР на гр. Кюстендил, местност Модро поле, одобрен с Решение №815/28.07.2022 г. на Общинския съвет  - Кюстендил може да видите тук

Проект за попълване на кадастралната основа с нов ПИ 417, кв. 20 по ПУП на с. Горна Гращица, община Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1273/21.09.2022 г.може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР за разделяне на УПИ I-92, кв. 14 по ПУП на с. Катрище и образуване на два нови УПИ – УПИ I- 92 и УПИ X-92, кв. 14, одобрен със Заповед №РД-00-722/06.06.2022 г. на Кмета може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ I-„За кооперативно жилищно строителство“, кв. 77 по плана на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1122/23.08/2022 г. може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР в обхват на УПИ XIX, кв. 91 и улицата северно от него по ПУП на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1005/27.07.2022 г. на Кмета. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 04323.25.21, местност Махала Гранкина землище на с. Блатец, общ. Кюстендил.

Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-846/29.06.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил.може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-5602, УПИ VI-„за комплексно индивидуално жилищно строителство“ и УПИ VII-„за комплексно индивидуално жилищно строителство“ в кв. 247б по действащия регулационен план на кв. „Колуша“, гр. Кюстендил. Изработен е и проект на план за застрояване в същия обхват.
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1029/02.08.2022 г.  може да видите тук

Проект за изменение на ИПУП-ПЗ за  УПИ IV-1978, кв. 339 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1011/28.07.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за изменение на ИПУП-ПРЗ за  УПИ XV-6977 и УПИ XVI-6977, кв. 378 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1143/24.08.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил.може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) за УПИ VI-„Производствени и складови дейности“ в кв. 35 от плана на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна конкретното предназначение на имота от „за производствени складови дейности“ в „За фотоволтаична електрическа централа“ и определяне на ограничителните линии и  параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1004/27.07.2022 г. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 66891.40.5 по КККР на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна конкретното предназначение на имота от „За друг вид производствен складов обект“ в „За фотоволтаична електрическа централа“, одобрен със Заповед №РД-00-911/ 11.07.2022 г.може да видите тук

Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.21.318, местност Питаков хан землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-1120/23.08.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил.може да видите тук

ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 65047.15.611 по КККР на с. Савойски, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1028/02.08.2022 г. може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР за обединяване на УПИ V -17 и УПИ VI – 16, кв. 11 по ПУП на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-821/27.06.2022 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР за изменение на вътрешно регулационната линия между УПИ XIII – 64 и УПИ XIV – 64, кв. 24 по ПУП  на с. Шипочано, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-835/27.06.2022 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 16198.35.5, местност Старата могила по КККР на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-375/29.03.2022 г. може да видите тук

ПУП-ПЗ за ПИ 29386.43.16, местност Иловица, з-ще с. Жиленци, общ. Кюстендил от КККР, одобрен със Заповед №РД-00-489/19.04.2022 г.може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхвата на УПИ I – “за завод за кухненско обзавеждане“, УПИ II – „за бензиностанция и газостанция“ и УПИ III – „за производствено-складови дейности“, в кв. 8а и УПИ I – „за производствено-складови дейности“ в кв. 8 от плана на гр. Кюстендил, одобрен с Решение №649/27.01.2022 г. на Общински съвет-Кюстендил. Проекта може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхвата на УПИ VI – „Комплексно жилищно строителство“ в кв. 175, УПИ VIII – „За читалище, градско казино, експониране на археология и парк, ритуален дом и площад в кв. 176 и кв. 289 – „Бизнес център“ по плана на ЦГЧ на град Кюстендил за:

  • Изменение границите на УПИ VI – „Комплексно жилищно строителство“ в кв. 175 от плана, в съответствие с имотните граници на ПИ 41112.503.826, като се създава нов УПИ VI – 826 „За жилищно строителство“.
  • Образуване на нов УПИ VII – „За многофункционален център, библиотека, детска площадка, експониране на археология и парк“ от заличените поради отпаднала необходимост улица с о.т. 39- о.т. 40 и кв. 289 – „Бизнес център“, както и освободената площ от УПИ VI, кв. 175.
  • Образуване на нови УПИ, с регулационни граници в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти от КККР, както следва:
  • За УПИ II-2615, 2616 се образува нов УПИ II-831, 832.
  • За УПИ III-2613 се образува нов УПИ III-829.
  • За УПИ V-2612 се образува нов УПИ V-827.

Одобрен с Решение №677/24.02.2022 г. на Общински съвет-Кюстендил. Проекта може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XIV-215, УПИ I-213, 214, УПИ II-211 и УПИ V-218 в кв. 36 по действащия регулационен план на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2071/23.07.1965 г., за привеждане на североизточната и югоизточната регулационни линии на УПИ XIV-215, кв. 36 към имотните граници на ПИ 67461.501.215 от КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, като новообразувания УПИ XIV-215 в кв. 36 е с площ 586 кв. м.  Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-302/15.03.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил. Проекта може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 04796.105.62, местност Саманли баир от КККР на с. Богослов, одобрен със Заповед №РД-00-490/19.04.2022 г. на Кмета може да видите тук

ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 29386.100.127 от КККР на з-ще с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-543/27.04.2022 г. на Кмета на общината може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.50.121 и ПИ 41112.50.217 по КККР на гр. Кюстендил, местност Кандило, одобрен със Заповед №РД-00-301/15.03.2022 г. на Кмета може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-„за ОбНС“ в кв. 57 по ПУП-ПР на с. Драговищица, общ. Кюстендил. С проекта се разрешава изменение на уличната регулация на улица с о.т. 216-о.т.221, заличаване на УПИ I-„За ОбНС“  и създаване на нов УПИ I -583, 585, 586“За обществено обслужване и УПИ II-586, 967, 968 „За обществено обслужване“,  кв. 57, като сградите, собственост на заявителя се запазват, одобрен със Заповед №РД-00-377/29.03.2022 г може да видите тук

Проект за изменение на кадастралния план към плана за регулация на с. Жабокрът, общ. Кюстендил, в обхвата на имот планоснимачен номер 53 в кв. 3 чрез попълване на нов ПИ 53, който е идентичен с УПИ XI-53 в кв. 3, одобрен със Заповед №РД-00-409/04.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване, в обхвата  на УПИ XV-267 и УПИ ХХ-267 в кв. 10 по регулационния план  на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ обединението им и образуване на нов УПИ XV с конкретно предназначение „За обслужващи и търговски дейности“. Проектът е одобрен със Заповед №РД-00-253/07.03.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил  и може да се види тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ Х-„фурна“ в кв. 20 по ПУП-ПР на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за разделянето му на два: УПИ Х-„За фурна“ с площ 774 кв.м. и УПИ XII-117 в кв. 20 с площ 506 кв.м., одобрен със Заповед №РД-00-376/29.03.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ I- 2027, кв. 411 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-256/07.03.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, предвиждащ промяна на предназначението на територията от „земеделска“ в „неземеделска“ за производствено складови дейности, в обхвата на ПИ 56378.11.69землище на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-251/07.03.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.502.871, местност Решетка по КККР на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-378/29.03.2022 г. на Кмета на община Кюстендил  може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ I  За административни сгради“, УПИ II  - „За обслужващи дейности“ и УПИ  III – „За бензиностанция“ и изменение на уличната регулация на ул. „Александър Димитров“ по ПУП на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед РД-00-170 /11.02.2022 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ I-48, УПИ II -48, УПИ III – 49 и УПИ  IX-49, кв. 8 по ПУП на с. Граница, одобрен със Заповед №РД-00-379/29.03.2022 г. може да видите тук

ПУП-ПЗ за ПИ 16141.53.27, местност Мира по КККР на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-137/01.02.2022 г. на Кмета на общината може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР в обхват на УПИ II-170 и УПИ III-185, кв. 27 по ПУП на с. Жиленци, общ. Кюстендил и ПУП-ПЗ за УПИ II-284, 285, кв. 27, одобрен със Заповед №РД-00-196/17.02.2022 г. на Кмета на общината може да видите тук

Проект за ИПУП – ПР в обхват на УПИ XVII-5978, УПИ XVIII -5978 и УПИ XXIII-5978, кв. 292 по ПУП на гр. Кюстендил и ПУП – ПЗ в обхват на УПИ XVII-5978 и УПИ XXIII-5978, кв. 292 по ЦГЧ на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-00-255/07.03.2022 г. на Кмета на общината може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР в обхват на УПИ V-529 и УПИ IV-527, кв. 3 от кадастралния и регулационен план на стопански двор на с. Граница, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-104/25.01.2022 г. на Кмета на общината може да видите тук

Частично изменение на общия устройствен план за територията на община Кюстендил с Решение №291/29.09.2016 г. на Общинския съвет  - Кюстендил и ПУП-ПЗ , одобрен със Заповед РД-00-121/27.01.2022 г. на Кмета на общината в обхвата на ПИ 44183.51.95 по КККР на местност Пладнище, землище на с. Лозно, общ. Кюстендил  може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР в обхвата на УПИ VII-6008, кв. 296А по плана на ЦГЧ, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-103/25.01.2022 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР в обхвата на част от улица между о.т. 123 – о.т. 124 – о.т. 125 от плана за регулация на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-197/17.02.2022 г. на Кмета на общината може да видите тук

ПУП-ПЗ за ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил за преотреждане на територията на имота от земеделска в неземеделска – за жилищно строителство, одобрен със Заповед № РД-00-65/17.01.2022 г. на Кмета на общината може да видите тук

ПУП-ПЗ за ПИ 29386.18.118 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил за преотреждане на територията на имота от земеделска в неземеделска – за жилищно строителство, одобрен със Заповед № РД-00-64/17.01.2022 г. на Кмета на общината  може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 29386.500.510 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-136/01.02.2022 г. на Кмета на община Кюстендил  може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ VI – 504.2019_2021, УПИ X-6,7 в кв. 204 и УПИ XV-6,7 в кв. 212 по плана на град Кюстендил, местност Хисарлъка, одобрен със Заповед №РД-00-1574/02.12.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 83354.66.95, местност Реката по КККР на с. Шишковци, общ. Кюстендил за определяне на линиите на застрояването му, одобрен със Заповед №РД-00-19/06.01.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за Частично изменение на общия устройствен план на Община Кюстендил в обхвата на поземлени имоти 38432.1.104, 38432.2.179, 38432.2.181, 38432.2.182 и 38432.2.183 в местност Ивов Камък, 38432.2.180 в местност Синяво, 38432.2.184 в местност Ковачева и 38432.2.185 в местност Герена, всички в землището на село Коняво, община Кюстендил от Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрен с Решение № 359 /28.01.2021 г. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.1.104, ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.181, ПИ 38432.2.202 и 38432.2.183 в м. Ивов камък,  ПИ 38432.2.180 в м. Синяво, ПИ 38432.2.204 в м. Ковачева и ПИ 38432.2.206 в м. Герена от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед РД-00-835/30.06.2021 г. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ  на гр. Кюстендил в кв. 1б между УПИ VII-700 и УПИ  X -778, одобрен със Заповед №РД-00-116/26.01.2022 г на кмета може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за обединение на УПИ III -“За производствено складови дейности“ и УПИ IV -“За производствено складови дейности“ в кв. 35 по плана на с. Скриняно, общ. Кюстендил и образуване на нов УПИ VI -“За производствено складови дейности“ с площ 12811 кв. м., одобрен със Заповед №РД-00-88/20.01.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил  може да видите тук

Проекта за попълване на кадастралната основа на плана за регулация с нов поземлен имот с проектен идентификатор 630, идентичен с УПИ III -304 в кв. 43 по плана за регулация, одобрен със Заповед № РД-00-1163/13.09.2021 г. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, местност При кладенеца, с. Лозно, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-1600/08.12.2021г  може да видите тук

Проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП – ПР) в обхвата на УПИ XIII – 329 в кв. 38 от плана на с. Коняво, община Кюстендил за привеждане на югозападната регулационна граница на УПИ XIII-329 в кв. 38 от плана на с. Коняво, към имотната граница на ПИ 550 от кадастралния план на с. Коняво, при което се образува нов УПИ XIII-329 в кв. 38 и се променят североизточната регулационна граница на УПИ XII- 239, УПИ XI-327 и УПИ X-328 в кв. 38 от плана на с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-1641/14.12.2021 г. може да видите тук

Проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил, за промяната на предзначението  на земята от „земеделска“ за „неземеделска“, одобрен със  Заповед № РД-00-1558/30.11.2021г. може да видите тук

Проект за изменение на плана за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-общ. и УПИ  II-общ., кв. 9 по ПУП на с. Богослов, общ. Кюстендил и отреждането им съответно за ПИ 04796.501.495 и ПИ 04796.501.494 и привеждане на регулационните линии към имотните граници по КК и ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ, одобрени със Заповед №РД-00-69/17.01.2022 г.може да видите тук

Проект за изменение на ИПУП-ПР в обхвата на УПИ XVI-3939, кв. 58 за привеждане на регулационните линии към имотните граници на ПИ 41112.500.299 от КККР на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00—68/17.01.2022 г. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ VIII - „За жилищно строителство, магазин и параклис“ кв. 103 по ПУП на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1646/ 14.12.2021 г. на Кмета на общината. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 16141.101.50 от КККР на местност Влахов дол, землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил,предвиждащ промяна на конкретното  предназначение на имота от „За друг вид застрояване“ в „За обществено обслужване“, одобрен със Заповед № РД-00-1644/14.12.2021 г. може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VI -26 и УПИ XI- 415 в кв. 4 от плана на село Граница, община Кюстендил за обединяването им, като новообразувания УПИ VI – 26,415, одобрен със Заповед № РД-00-1643/14.12.2021 г. може да видите тук

Проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови  и обслужващи дейности“, квартал 13 по плана за регулация на гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.503.4489 па кадастрална карта на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-1426/01.11.2021 г. може да видите тук

Проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – 439 в кв. 25 от плана на с. Раждавица, община Кюстендил, за разделянето му и образуване на два нови УПИ XIII- 439 и УПИ XVII- 439, кв. 25, одобрен със Заповед № РД-00-1560/30.11.2021 г. може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 73691.16.6 по КККР на с. Търновлак, общ. Кюстендил за определяне на конкретното предназначение на имота – „за производствено складови дейности“ в предимно производствена зона (Пп), одобрен със Заповед №РД-00-63/17.01.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проекта за изменение на кадастралния план към плана за регулация на с. Раждавица, община Кюстендил, чрез изменение границите на имот с планоснимачни номера 576 по имотните граници на УПИ I-„ За складова база“, кв. 38, одобрен със Заповед № РД-00-1033/10.08.2021 г. може да видите тук

Проекта за попълване на кадастралната основа на плана за  регулация с новообразуван поземлен имот 494, идентичен с УПИ XVII-494, кв. 14 по плана за регулация на с. Соволяно, община Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-1015/05.08.2021 г.  може да видите тук

Проекта за попълване на кадастралната основа на плана за регулация  с новообразуван ПИ 502, частично идентичен с УПИ II-502, кв. 18 по плана на с. Соволяно, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-693/08.06.2021 г. може да видите тук

Проект  на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 58129.19.220 по КККР на с. Преколница, община Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-801/25.06.2021 г. може да видите тук

Проекта за попълване на кадастралната основа на плана за регулация на с. Раждавица чрез изменение границите на имот с пл. № 105 по имотни граници на бивш УПИ IX  - 628 в кв. 45, с. Раждавица, община Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-1561/30.11.2021 г. може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) за обединяването на УПИ II- 304 и УПИ III- 304 в кв. 43 от плана на с. Раждавица и отреждането на новообразуваният УПИ III за имоти с планоснимачни номера 630 и 304 и за определянето на ограничителните линии за застрояване на УПИ III-630,304, одобрен със Заповед № РД-00-1566/30.11.2021 г. може да видите тук

Проекта за актуализиране на кадастралната основа на регулационния план на с. Нов чифлик, община Кюстендил чрез попълването на верните имотни граници на имот с планоснимачен №121 по границите на УПИ IV-121, кв.9 и сградите попадащи в него, одобрен със Заповед № РД-00-1301/17.11.2020 г. може да видите тук

Проекта за попълване на кадастралната основа на плана за регулация на с. Лозно, община Кюстендил с нов ПИ 456 по границите на УПИ III – 139 в кв. 9, като се изменя контура на двуетажна училищна сграда и се попълват сградите на общежитието и гаражи с тоалетна, одобрен със Заповед № РД-00-506/29.04.2021 г.  може да видите тук

Проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 44183.99.34, м. Кочине, землището на село Лозно, одобрен със Заповед № РД-00-991/02.08.2021 г. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 41112.528.4 от КККР на гр. Кюстендил, община Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-490/27.04.2021 г. може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата на  УПИ XIV-6045, 6046 и УПИ XV-6044, кв. 303 по плана на гр. Кюстендил, община Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-386/13.04.2021 г. може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на квартал 22 по действащия регулационен план на кв. „Въртешево“ на град Кюстендил и  проект за подробен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на новообразуван УПИ – I „За обществено обслужващи дейности“, кв. 22 от плана на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-408/14.04.2021 г.  може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XXIX – „За производство и складова дейност“, кв. 8 по плана за регулация на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-1082/19.08.2021 г.  може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ IV-2049 и XII-2050, кв. 342 по плана на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-1280/08.10.2021 г.  може да видите тук

Проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“, одобрен със Заповед № РД-00-1164/14.09.2021 г. може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) за УПИ II- 3311, 3312 и УПИ III- 3313, кв. 79 по плана на гр. Кюстендил, община Кюстендил, за определяне на ограничителни линии за застрояване на два урегулирани поземлени имота, одобрен със Заповед № РД-00-1353/19.10.2021 г. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на вътрешна електрическа връзка на фотоволтаичен парк в обхвата на ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност Валог от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-827/30.06.2021 г. може да видите тук

Проекта за попълване на кадастралния план към плана за регулация на с. Коняво, община Кюстендил, в обхвата на УПИ XIII-329, кв. 38 към улица с о.т. 124 – о.т. 125,  чрез попълване на нов ПИ с проектен идентификатор 550, одобрен със Заповед № РД-00-1210/28.09.2021 г. може да видите тук

Проекта за попълване на кадастралната основа на плана за регулация  с новообразуван ПИ 146,  идентичен с УПИ II-146, кв. 24 по плана на с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-705/10.06.2021 г. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 16141.36.54, махала Босачка в землището на село Горна Брестница, община Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-1281/08.10.2021 г. може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на  УПИ I-41 кв. 17, по регулационния план на с. Берсин, общ. Кюстендил, за разделяне на УПИ I-41 кв. 17от плана на с. Берсин, съгласно собствеността на заявителите и образуване на нови УПИ IX-41 с площ 652 кв. м. и УПИ X-41 с площ 921 кв. м., кв. 17 по плана на с. Берсин, община Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-487/27.04.2021 г. може да видите тук

Проекта за изменение на кадастралния план към плана за регулация на с. Багренци, община Кюстендил, чрез изменение границите на имоти с планоснимачни номера 118 и 119 по имотните граници на УПИ X-118 и образуване на нов имот с планоснимачен номер 341, одобрен със Заповед № РД-00-1035/10.08.2021 г. може да видите тук

Проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ II-337 в кв. 38 от плана на с. Багренци, общ. Кюстендил и проект за изменение на подробен устройствен план- план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата  УПИ II-337 в кв. 38 от плана на с. Багренци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-1433/03.11.2021 г.  може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-26 в кв. 3 по действащия регулационен план на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1642/14.12.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 67461.28.6 по КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, за промяна на предназначението на територията от земеделска в неземеделска – „за сервиз, склад, офис и магазин“ с нормативи за (Пп), одобрен със Заповед №РД-00-122/27.01.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за Работен устройствен план в обхвата на УПИ X-1206, УПИ XI-1548 и УПИ  XII-1163, кв. 144 по ПУП на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-1562/30.11.2021 г. може да видите тук

ИПУП-ПР в обхвата на УПИ XVIII – 43 кв. 18, по плана за регулация на кв. Въртешево гр. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-1647/14.12.2021 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук

ПУП-ИПР в обхвата на УПИ III -139, кв. 9 от плана за регулация на с. Лозно, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-942/22.07.2021 г. на кмета на община Кюстендил  може да видите тук

ИПУП-ПР в обхвата на УПИ VIII-2548 и УПИ X – 2549 в кв. 159 по плана на комплекс „Осогово“, гр. Кюстендил за обединението им и образуване на нов УПИ VIII в кв. 159 от плана, с площ 498 кв. м., отреден за ПИ 504.165 и ПИ 504.166 от КККР на гр. Кюстендил и проект за ПУП-ПЗ и РУП за определяне  задължителните линии за застрояване на новообразувания УПИ VIII – 165,166 в кв. 159 от плана, за свързано застрояване, с покриване на калканните стени на съществуващите сгради в съседните УПИ IX – 2545 и УПИ XI – 2842, кв. 159 от плана, одобрени със Заповед № РД-00-1648/14.12.2021 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ IX-„за фурна“ и УПИ X-„за детска градина“, кв. 34, заличаване на УПИ IX-„за фурна“ и образуване на две нови УПИ (IX и XVII) – за жилищно строителство по плана за регулация на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1344/19.10.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 67461.1.77 по КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, за определяне на конкретното предназначение на имота – „за жилищно застрояване с малка височина“ и определяне на ограничителните линии на застрояване, одобрен със Заповед №РД-00-1645/14.12.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ II-„за машиностроителни, машиноремонтни и металообработващи дейности“, кв. 21а, местност Зарева вада и разделянето му на УПИ II-„за лека промишленост“ и УПИ III-„за машиностроителни, машиноремонтни и металообработващи дейности“, кв. 21а по плана за регулация и КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-489/27.04.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил  може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-646, кв. 1 по плана за регулация и привеждане на регулационните линии към имотните граници на ПИ 67461.501.646 от КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1279/08.10.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XVIII-267, кв. 10 за определяне на ограничителните линии на застрояване и конкретизиране на устройствените параметри по плана за регулация на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-391/14.04.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на кадастралната основа на имот планоснимачен номер 178 по дворищно регулационните линии на УПИ III-178, кв. 23 от плана за регулация на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1167/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V-196, кв. 18 и разделянето му на УПИ V-196 и УПИ VI-196, кв. 18 от плана за регулация на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-676/03.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПП на трасе за ел. захранване на ПИ 56378.20.2, местност Църквенци по КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-992/02.08.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 52400.29.32 по КККР на с. Николичевци, общ. Кюстендил и разделянето му на ПИ 52400,29.33, ПИ 52400.29.34, ПИ 52400.29.35 и ПИ 52400.29.36 – „за административни и обслужващи сгради“, одобрен със Заповед №РД-00-385/13.04.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил  може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ II – „за спортен комплекс и параклис“, кв. 204 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-798/25.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ I-„за обслужващи дейности“, кв. 374б по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1014/05.08.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ I-„за обществено обслужващи дейности“, II – „рег. център за пред казармена подготовка на младежта“  и V-„за производствено складови дейности“, кв. 381а по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-703/10.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ VІ- 1747, кв. 366 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1425/01.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ V- 7019, кв. 412 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1649/14.12.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПП за трасе на ел. захранване от ТП „ВиК“  ПИ 41112.83.247, местност Гола Велика, по КККР на град Кюстендил, одобрен с Решение №411/31.03.2021 г. на Общински съвет - Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.86.170, местност Караджа бунар – за вилно строителство, по КККР на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-573/19.05.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за  ПИ 41112.83.247, местност Гола Велика – за вилно строителство, по КККР на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-960/22.07.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ИПУП-ПЗ за  УПИ ІX- 1032, кв. 397 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-349/01.04.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ИПУП-ПР за  кв.330 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-392/14.04.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ ІV- “за търговия” кв.257а по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1350/19.10.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ ХVІІ- 4593, ХVІІІ-4592, XXV-4592, XXVII-4596 кв.244 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-491/27.04.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ VІІ- 28, VІІІ-29, IX-29, кв. 3 и обединението им в УПИ VII – „обслужващи и търговски дейности“, по плана на с. Копиловци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-958/22.07.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 38474.6.34 – „за административни, здравни и социални дейности“, местност Страната по КККР на с. Копиловци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-692/08.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ VІІІ-218 и УПИ IX-217, кв. 23, по плана на с. Копиловци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1559/30.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 29386.26.123 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1349/19.10.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за попълване на кадастралната основа за ПИ 586 – затваряне границите в обхвата на УПИ І-586, кв. 57, по плана на с. Драговищица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1168/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук
Проект за попълване на кадастралната основа с нов ПИ 1119, кв. 64 в границите на УПИ ІV-„за ТКЗС“ и УПИ V-„за озеленяване“, кв. 64, по плана на с. Драговищица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-620/25.05.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ VI-169, УПИ VII-88 и УПИ V-170, кв. 11 I и разделяне на УПИ VI-169 на УПИ VI-169  и УПИ IX-169, кв. 11, по плана на с. Гюешево, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-677/03.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 44183.91.7, местност „ Пладнище“ от ПНИ  на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-959/22.07.2021 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук

ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 04796.51.43,местност „Саманли баир“ от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил одобрен със Заповед № РД-00-993/02.08.2021 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук

ИПУП-ПР в обхвата на УПИ II-532 и УПИ III- 531 в кв. 13 от плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-990/02.08.2021 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук

ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 41112.502.606 по КККР на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1347/19.10.2021 г. на кмета на община Кюстендил  може да видите тук

ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 29386.100.70 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-961/22.07.2021 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук

ПУП-ИПР и ПЗ в обхват на УПИ XIII-77 и УПИ XV-77, кв. 20 по ПУП на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-572/19.05.2021 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук

ПУП-ПП за усигуряване на техническата инфраструктура на ПИ 04796.105.34 по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-803/25.06.2021 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук

ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 04796.2.74 по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-797/25.06.2021 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук

ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 04796.105.34 по КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1348/19.10.2021 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР на с. Жиленци, общ. Кюстендил в обхват на УПИ II- „Културен дом, читалище и парк“, УПИ  III-86, УПИ VII-86, УПИ IV-85  и УПИ „за озеленяване“, кв. 23, одобрен със Заповед №РД-00-799/25.06.2021 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за попълване на кадастралната основа с нов ПИ 35, кв. 17 по ПУП на с. Шипочано, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1564/30.11.2021 г. на кмета може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ V-17 и УПИ VI-16, кв. 11 с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1567/30.11.2021 г. на кмета може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ XXXV-4339, УПИ  IX-4339 и УПИ  X – 4338, кв. 26, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1220/28.09.2021 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 76.201 и ПИ 76.203по КККР на  з-ще на с. Ново село, общ. Кюстендил за промяна предназначението на територията на имота от „горска“ в „за курортни" може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 17680.8.36, м. Динката от КККР на с. Грамаждано, за промяна предназначението на територията от земеделска в неземеделска, за безвредна производствена дейност, одобрен със Заповед № РД-00-562/18.05.2021 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 17680.12.77, м. Почивало от КККР на с. Грамаждано за промяна предназначението на територията от земеделска в неземеделска, за жилищно строителство, одобрен със Заповед № РД-00-393/14.04.2021 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за попълване на кадастралната основа на плана за регулация на с. Катрище с нов ПИ 421, който е идентичен с УПИ I-58, кв. 42, одобрен със Заповед №РД-00-1034/10.08.2021 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 65047.15.599 от КККР на с. Савойски, м. Влашки дол за промяна на предназначението на територията от горска в урбанизирана с конкретно предназначение на имота „Ферма за отглеждане на коне“, одобрен със Заповед №РД-00-678/03.06.2021 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на  вътрешно регулационната линия между УПИ I-193 и УПИ XI-„За обслужващи дейности“, кв. 23 ПУП на с. Ябълково, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-702/10.06.2021 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Изменение на ПУП-ПР на с. Жиленци, общ. Кюстендил за привеждане на вътрешно регулационните линии на УПИ VII-64, кв. 15 към имотните граници на ПИ 29386.501.134 от КККР на с. Жиленци, одобрен със Заповед №РД-00-704/10.06.2021 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 20208.5.547 от КККР на с. Дворище,  общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-561/18.05.2021 г. на кмета може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 87062.3.46 от КККР на с. Ябълково, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-492/27.04.2021 г. може да видите тук

Проект за изменение на плана за регулация в обхвата на гр. Кюстендил в обхват на УПИ XII-512 и УПИ XVII-516, кв. 45, одобрен със Заповед № РД-00-488/27.04.2021 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за  УПИ IX-1032, кв.397, кв. Румена войвода по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-349/01.04.2021 г. на кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.25.162 по КККР на гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-328/25.03.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Одобрен ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 78611.3.346, местност Виден, з-ще на с. Цървеняно с цел промяна на конкретното предназначение на територията на имота от „За съоръжение на съобщителен провод“ в „За съобщителна инфраструктура“, одобрен със Заповед №РД-00-338/31.03.2021 г. на Кмета на община Кюстендил. може да видите тук

Проект за ПУП-ПРЗ за образуването на нов УПИ IХ „За обществено обслужващи дейности" в квартал 421 по плана на град Кюстендил, отреден за имот с проектен идентификатор 41112.504.588 по КККР на град Кюстендил и определянето на устройствени показатели и характеристики на застрояване на новообразуваният УПИ IХ в квартал 421 в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона. може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на: УПИ I-74 и II-72, кв. 29 от плана за регулация на село с. Лозно, община Кюстендил. Изменението на ИПУП – ПР се изразява в привеждане на вътрешно регулационните линии на горецитираните УПИ по имотни граници. може да видите тук

Проект за подробен устройствен план –  изменение на плана за регулация план (ИПУП –ИПР)  в обхвата на: УПИ XVII, XVIII, XIX, XX и обслужващата ги улица, в кв. 8 по регулационния  план гр. Кюстендил, одобрен със Заповед № 866/24.09.2003 г. на Кмета на Община Кюстендил.може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност Валог от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил,  за промяна на предназначението на територията на имотите от „земеделска“ в „неземеделска“ – „За фотоволтаичен парк“. може да видите тук

Проект за Частично изменение на общия устройствен план на Община Кюстендил в обхвата на поземлен имот 38432.24.400 и поземлен имот 38432.24.401, местност „Влог“ от КККР на землището на село Коняво, община Кюстендил.може да видите тук

ПУП-ПЗ за ПИ 20208.14.26 по КККРна с. Дворище, общ. Кюстендил, местност РИДО за промяна предназначението на ЗЗ в неземеделска – „За фотоволтаичен парк“, одобрен със Заповед РД-00-229/18.02.2021 г. на кмета на община Кюстендил.може да видите тук

Проект за частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил в обхвата на ПИ 20208.14.26 по КККР на с. Дворище, общ. Кюстендил, одобрено с Решение №329 от 29.12.2020 г., Протокол №16 на Общинския съвет – Кюстендил. може да видите тук

Одобрен ПУП – ПЗ за ПИ 67461.28.100, от КККР на село Слокощица, община Кюстендил със Заповед №РД-00-122/27.01.2021 г.може да видите тук

ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделската земя в неземеделска – „За индивидуално жилищно строителство“ в обхват на ПИ 04796.2.28, местност Бобища от КККР на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-202 /11.02.2021 г. на Кмета на община Кюстендил. може да видите тук

ИПУП-ПР в обхвата на УПИ I-238 “Комплексен обществен център“, кв. 13 по плана за регулация на с. Стенско, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-245/ 25.02.2021 г. на кмета може да видите тук

ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на територията на ПИ 87062.6.40 по КККР на с. Ябълково, общ. Кюстендил от земеделска в неземеделска, за изграждане на „Автосервиз, магазини и заведение за хранене“, одобрен със Заповед №РД-00-60/ 15.01.2021 г., влязла в сила на 23.02.2021 г. може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР за обединяване на УПИ VI-12 и УПИ  IX-12 в кв. 7 по ПУП на с. Грамаждано, общ. Кюстендил и образуване на нов УПИ VI-231, кв. 7, одобрен със Заповед №РД-00-1440/16.12.2020 г. на кмета. може да видите тук

Проект за ИПУП-ПР в обхвата на ПИ 323, 249 и 322 в кв. 23 по ПУП на с. Ябълково, общ. Кюстендил за отреждането на УПИ XI – “За обслужващи дейности” за ПИ 323, УПИ X – „За обществено обслужващи дейности“ за ПИ 249 и УПИ XII-„За озеленяване“ за ПИ 322, одобрен със Заповед №РД-00-1442/16.12.2020 г. на кмета. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхватa на УПИ VII-150 и УПИ  VIII-150, кв. 17, с. Стенско, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1354/01.12.2020 г. на кмета на община Кюстендил. може да видите тук

ПУП-ПП за трасе за подземно ел. захранване 20 kV на обект: „Външно ел. захранванер на едноетажна стопанска сграда“, находяща се в ПИ 20208.5.50 по КККР на с. Дворище, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1355/01.12.2020 г.  може да видите тук

Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация за кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил. Плановете за застрояване и регулация се намират в стая №21 на Община Кюстендил.  Повече информация може да видите тук , тук и тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ИПРЗ) в обхвата на:

 УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“, УПИ IV –„За балнеосанаториум“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“кв. 25 Б по плана на град Кюстендил, състоящо се в следното:

  • Променя се северната и западната граница на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“
  • Премества се местоположението на УПИ III – „За трафопост“
  • Променя се западна и източната граница на УПИ IV –„За балнеосанаториум“ като се променя и предназначението му „За обществено обслужване“
  • Променя се западната граница на УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“.    Повече информация може да видите тук , тук и тук.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ VІ- 5323, УПИ VІІ- 5323 и УПИ VІІІ-„за озеленяване“ кв.215 по плана за регулация на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1042/29.09.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук,  може да видите тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата  на УПИ I- 134 и УПИ II-134 в кв. 19 от действащия регулационен план на село Берсин, общ. Кюстендил за обединяването им може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ  за УПИ XII, kв. 416 /ПИ 41112.503.4194/, землище на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-950/03.09.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПР в обхвата на УПИ VI - „За производствено - складови дейности“  и УПИ X - „За производствено - складови дейности“ в кв. 94 по действащия регулационен план на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-811/03.08.2020 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПП за трасе за въздушно ел. захранване на ПИ 04796.51.41 по КККР на местност Ръжеве, землище на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-812/03.08.2020 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на: УПИ I – „За обществено обслужващи дейности и УПИ V – „За производствено складови дейности“ с УПИ II- „ Регионален център за предказармена подготовка на младежта“ в кв.381А от гр. Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XXIII – 6983 в кв. 294 от действащия регулационен план на ЦГЧ на гр. Кюстендил, за промяна отреждането на УПИ XXIII – 6983 в кв. 294 от плана за ПИ 41112.503.4404 от КККР на гр. Кюстендил, с начин на трайно ползване „За балнеоложки комплекс“ може да видите тук.
 
Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на  УПИ VII- 229 и УПИ XI -230 в кв. 32 от плана на с. Жиленци, община Кюстендил, одобрен с Заповед № РД-00-536/29.05.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.
 
Проект за ПУП – ПЗ за ПИ 41112.10.107, местност Могилата, землище на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-617/12.06.2020 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за новообразуваните поземлени имоти 56378.9.111_112,113,114 , местност Бурназо по КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-621/15.06.2020 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ Х-221 и УПИ ХI-221, кв. 20, с. Пиперков чифлик, одобрен със Заповед  №РД-00-616/12.06.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I – „За кооперативен пазар“, кв. 389 по плана на кв. „Запад“, гр. Кюстендил, нова улица от О.Т.231 до О.Т.231б и образуване на нови УПИ I, II, III и IV, кв. 389 и нови УПИ I, II, III и IV в нов кв, 389б, гр. Кюстендил, одобрен с Решение № 110/27.02.2020 г. на Общински съвет - Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на кв. 25 от плана на гр. Кюстендил, одобрен с Решение № 84/30.01.2020 г. на Общински съвет - Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПР в обхвата на УПИ VII- 67, кв.5 от действащия регулационен план на с. Багренци, община Кюстендил, одобрен със Заповед №356/24.02.1967 г. за привеждане на вътрешните регулационните граници на УПИ VII – 67 в кв. 5 от плана, имотните граници на ПИ 67 от кадастралния план на с. Багренци, общ. Кюстендил може да видите тук.

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), за ПИ 20208.14.2, местност „Мартин порой“ в землището с. Дворище, Община Кюстендил от КККР, за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, отговарящи на чл. 7, ал. 2 от Наредба 19.може да видите тук.

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ), за ПИ 38432.27.16, местност „Струмски мост“ в землището с. Коняво, Община Кюстендил от КККР, за определяне ограничителните линии и параметри за застрояване, отговарящи на чл. 19,  от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. може да видите тук.

Проект за ПУП-ПР за УПИ XI-1162, кв. 144 по ПУП на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-360/16.03.2020 г. може да видите тук.

Проект за  подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на „Водопровод за автокъщи“ и прилежащият му сервитут  в обхвата на ПИ 67461.32.313, ПИ 67461.32.562, ПИ 67461.32.311 в местностите „Железен мост“ и „Мичевица“ от КККР на с. Слокощица землището му  и ПИ 41112.25.76, местност „Жабокрътски рид“ в землището на град Кюстендил от КККР на град Кюстендил, одобрен с Решение № 85/30.01.2020 г. на Общински съвет – Кюстендил  може да видите тук.

Одобрен проект със Заповед РД-00-1366/11.12.2019 г. за изменение плана за регулация и план за застрояване в обхвата на кв.357 а и част от улица с о.т. 54а  до о.т. 51 по плана на гр. Кюстендил и образуване на нови УПИ І-  ,,за спортен терен“, УПИ ІІ- ,, за обществено обслужващи дейности“ и УПИ- ІІІ  ,,за обществено обслужващи дейности“  в кв. 357а гр. Кюстендил, при показатели на застрояване за устройствена зона за жилищно сттоителство с малка височина (Жм ).може да видите тук.

Проект за ИПУП – ПР, ПУП - ПЗ и РУП в обхвата на УПИ -  „За ТПКИ „Родина“, кв. 1г по регулационния план на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1445/31.12.2019 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ за УПИ III-5517 “За жилищно строителство“, кв. 2В по ПУП на  гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-1365/11.12.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на плана за регулация на с. Граница, община Кюстендил в границите на УПИ I – За училище, квартал 17 и образуване на нови УПИ I – За училище, квартал 17 и УПИ IV – За паметник и озеленяване, квартал 17 може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за  ПИ 67461.21.170 по КККР на с. Слокощица, одобрени със Заповед №РД-18-1235/13.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК - София.може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ за УПИ I- “За СОАТ“, кв. 93 по ПУП на  гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-1206/01.11.2019 г. на В.и.д. кмет на Община Кюстендил може да видите тук и може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ VІ-572, XII-217, XIII-216 и XIV-215 кв.36 по плана на с. Слокощица, одобрен със Заповед №РД-00-1086/03.10.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил 

Проект за изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-00-784/17.07.2019 г. за УПИ I - ,,За джамия и парк” в кв. 256а по регулационния план на град Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП - ПР и ПУП - ПЗ  в обхвата на УПИ XI -  „За производствено складови и обслужващи дейности“, кв. 91а по регулационния план на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-783/17.07.2019 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ IХ-2163, ХХХV-2167 в кв. 247а и XIV-„за инд. жил. строителство“, кв.244 по регулационния план на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1242/29.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на подробния устройствен план за регулация /ИПУП-ПР/ в обхвата на УПИ II-88,90, който се разделя на два УПИ, и УПИ VIII-91,94, кв. 8, с. Богослов, общ. Кюстендил и план за застрояване /ПЗ/ за новообразуваните УПИ II-88 и УПИ XI-90, одобрени със Заповед №РД-00-711/02.07.2019 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проекти за ПУП-ПР и ПЗ  на ПИ 41112.515.21 и 41112..515.23 по кадастралната карта на гр. Кюстендил, м. Могилата, одобрен със Заповед №РД-00-651/18.06.2019 г.на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

 
Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.502.26 по КККР на гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-488/14.05.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.
 
Проект за ПУП-ПРЗ за УПИ  IV-„За производствени и складови дейности“, кв. 1В и улица с о.т. 37А-37Б по плана за регулация на гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-496/15.05.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил  може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ  за ПИ 67461.35.58, местност Ореха, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-473/10.05.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПЗ  за УПИ VIII – „За производствени и складови дейности“, УПИ IX– „За производствени и складови дейности“ и УПИ X– „За производствени и складови дейности“ кв. 94, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-309/03.04.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПР в обхвата на УПИ IV-36 и УПИ  V-37, кв. 2 от ПУП на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-257/19.03.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ ll –„ За обществено обслужване ‘’ и УПИ lll –„ За обществено обслужване ‘’,кв.386, гр.Кюстендил може да видите тук

Одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ИПУП- ПР/, в обхвата на квартал 15 и улица с о.т. 59 до о.т. 61 от плана на село Гърляно, общ. Кюстендил за удължаване на улица с О.Т.59-О.Т.51 до нова О.Т.51а, образуване на два нови квартали-нов квартал 15 и нов квартал 15а, както и промяна отреждането на УПИ ХН-За обществено обслужващи дейности”, кв. 15 в УПИ 1-„За обществено обслужващи дейности”, кв. 15а с площ 5084 кв. м., с. Гърляно със Заповед РД-00-224/13.03.2019 г. на кмета на общината. може да видите тук

Възложител на проекта за ИПУП-ПР е Славчо Бойчев от с. Гърляно, Община Кюстендил.

Проект за изменение на действащ подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ 41112.84.37, в местност „Саманли баир”, землище на град Кюстендил за промяна на конкретното предназначение на територията на имота от земеделска в неземеделска – „за вилно строителство”, одобрен със Заповед №186/27.02.2019 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Проект за работен устройствен план (РУП) за УПИ ХІІІ- 6040, УПИ VІІ- 6034, УПИ VІІІ- 6035 и УПИ ІХ- 6036 в кв. 298 по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед РД-00-99/30.01.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Работен устройствен план (РУП) за УПИ V-2615 и  УПИ VI-2606, кв. 102 по ПУП на гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-131/12.02.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук

Одобрен проект за с. Багренци- УПИ XI, XII  и XIII кв.22 , одобрен със Заповед №РД-00-132/12.02.2019 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Одобрен проект за ЧПУП-ПР и ПЗ за УПИ VI-166, кв. 27, с. Соволяно, одобрен със Заповед №РД-00-133/12.02.2019 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

ПУП - План за застрояване за ПИ 041053, м. Дворище, зем. Радловци, община Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-26/09.01.2019 г. на Кмета на община Кюстендил може да видите тук

Одобрен проект за изменение на действащ ПУП за регулация и застрояване в обхвата на УПИ I, кв. 22 по регулационния план на с. Раждавица, общ. Кюстендил за смяна предназначението на УПИ I, кв. 22 от "За хлебозавод" на "За производство и бутилиране на алкохол" със Заповед №РД-00-30/10.01.2019 г. на кмета на община Кюстендил. може да видите тук и може да видите тук.

Проект за Работен устройствен план (РУП) в обхвата на УПИ XIII- 6040, УПИ- VII- 6034, УПИ VIII- 6035 и УПИ IX- 6036 в кв. 298 от действащия регулационен план на ЦГЧ град Кюстендил, одобрен със Заповед № РД-00-99/30.01.2019г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ ІV- 4691, кв.215 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-2/03.01.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук и може да видите тук.

Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) I - “Транспортна инфраструктура“ и УПИ V - „За производствено складови дейности”, квартал 94, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1342/28.11.2018 г. на кмета на община Кюстендил. може да видите тук.

Одобрен ПУП за УПИ І -522 и УПИ ІІ- 523, кв.18, от регулационния план на село Слокощица, община Кюстендил със Заповед №РД-00-1301/21.11.2018г. може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ Х-4580, ХI-5401 и XII-5401, кв.245 по регулационния план на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1242/29.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ  за ПИ 67461.2.272, местност Гребенарски воденици, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-1239/26.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.502.29 по КККР на гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-1240/26.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: „Нов траен горски път „Ечемика“ – трета степен, намиращ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Осогово“, преминаващо през имоти извън регулацията на с. Жиленци, общ. Кюстендил – ПИ 000078, ПИ 000077, ПИ 000098, ПИ 000073, ПИ 000064, ПИ 000120 и ПИ 061006 от КВС на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Решение №902/27.09.2018 г. на Общински съвет – Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 76.163 по ПНИ на местност Влахов дол, з-ще на с. Жиленци, общ. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-1133/03.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ  за ПИ 67461.28.35, местност Адата, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-1139/04.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ XIII-513 и УПИ XII-512, кв 45, гр. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-1132/02.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ Х-4580, ХI-5401 и XII-5401, кв.245 по регулационния план на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1242/29.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 80.6 по ПНИ на местност Грамаге, з-ще на с. Жиленци, общ. Кюстендил,  одобрен със Заповед №РД-00-1131/01.10.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе за обект: Траен горски път „Дождевско дере“, намиращ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Кюстендил“, гр. Кюстендил, преминаващо през ПИ 090001, ПИ 092001, ПИ 093001 и достига до крайната си точка в ПИ 089001 от КВС на землище с. Горно Уйно, общ. Кюстендил, с обща дължина 5018 м. Проектът е одобрен с Решение 881/30.08.2018 г. на Общинския съвет – Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот ПИ 76.174  по ПНИ, местност Влахов дол, з-ще на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1040/31.08.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ)  за разширение на гробищния парк на град Кюстендил в местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112 в обхвата на територията на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори №28.85, 28.86, 28.87, 28.88, 28.89, 28.90, 28.91, 28.142 и част от ПИ №28.130, 28.140, 28.141 на север и ПИ с идентификатори № 33.6, 33.95, 33.32, 33.33 и част от ПИ №33.7, 33.8, 33.26, 33.27 и 33.30 на юг, спрямо съществуващият гробищен парк по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на град Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №РД-00-822/11.07.2018 г. за УПИ V- 7200 и УПИ I-,,За геолого – геофизичен комплекс” в кв.329а по регулационния план на град Кюстендил, може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот ПИ 035002 , местност Дубеви бахчи по КВС на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-831/12.07.2018 г. на Кмета на община Кюстендил, може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот ПИ 012096 , местност Почивало по КВС на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-751/27.06.2018 г. на Кмета на община Кюстендил, може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 000039 по КВС на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, местност Стрелбище, одобрен със Заповед №РД-00-626/04.06.2018 г. на кмета на община Кюстендил, може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ IX, кв.316 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-604/30.05.2018 г. на кмета на Община Кюстендил, може да видите тук.

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „Друг жилищен терен” в „За къща за гости и конкретизиране на устройствените показатели и характеристики, отговарящи за територия за рекреационни дейности в обхвата на поземлен имот №000097 по КВС на с. Богослов, общ. Кюстендил, одобрен със. Заповед №РД-00-598/29.05.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ в обхвата на УПИXI 226 и УПИ X 225, кв. 31 по ПУП на с. Катрище, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-547/18.05.2018 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ VIII-612, кв. 1б по ПУП на кв. Изток, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-545/18.05.2018 г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 67461.004.023, местност Суха река, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-546/18.05.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 67461.004.167, местност Дупнишки път, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-483/03.05.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за ИПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V и VIII – 1 в кв. 1 по плана на Стопански двор, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-413/19.04.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил. УПИ V и УПИ VIII – 1 в кв. 1 се обединяват като новообразувания УПИ V е с отреждане „За производствено-складови дейности“ може да видите тук.

Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ)  за местност „Света Троица”, землище с. Грамаждано, общ. Кюстендил с ЕКАТТЕ 17680, одобрен със Заповед №РД-00-387/16.04.2018 г. може да видите тук.

Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) V - „За производствени складови дейности“ и УПИ VI - „За производствени складови дейности“, квартал 2В, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-346/04.04.2018 г., може да видите тук.

Проект за изменение на действащ подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ ХVІІІ-52 и УПИ ХХ-51, в  кв. 12 по регулационния план на село Коняво, община Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-221/08.03.2018г, може да видите тук.

Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-3322 и УПИ XI - „За обществено жилищно строителство”, квартал 74, гр. Кюстендил и изменение на плана за застрояване в обхвата на новообразувания УПИ I-1715, 1704, кв. 74, одобрен със Заповед №РД-00-181/23.02.2018 г. може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 67461.000.169 и 67461.000.170, местност Зарева вада, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-182/23.02.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Решение ПЕ-2-ЕО/2018 г. на директора на РИОСВ Перник за ПУП-ПЗ за ПИ 67461.000.169, 67461.000.170, местност Зарева вада, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ на ПИ 010023, местност Почивало, землище на с. Грамаждано, местност Могилата, одобрен със Заповед №РД-00-127/07.02.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил. Проектът е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за „изграждане на нова еднофамилна жилищна сграда, преустройство и разширение на съществуващо допълващо застрояване и ограда може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ II - „За градина“, кв. 14 по плана за регулация на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-49 /22.01.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук и може да видите тук.

Проект за Подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на местност ,,Кандило”, землище на град Кюстендил с граници както следва: (от север-земеделска територия-част от местност ,,Кандило”, землище град Кюстендил, от юг с Гюешево шосе, от изток-стройтелните граници на град Кюстендил и от запад-земеделска територия от землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил). може да видите тук и може да видите тук.

Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на гробищния парк на град Кюстендил в местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112.
Проектът е в обхват, както следва: поземлени имоти (ПИ) с идентификатори №28.85, 28.86, 28.87, 28.88, 28.89, 28.90, 28.91, 28.142 и част от ПИ №28.130, 28.140, 28.141 на север и ПИ с идентификатори № 33.6, 33.95, 33.32, 33.33 и част от ПИ №33.7, 33.8, 33.26, 33.27 и 33.30 на юг, спрямо съществуващият гробищен парк по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на град Кюстендил може да видите тук и може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 67461.032.252, местност Мичевица, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-17/08.01.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V-“за ресторант“ и УПИ ХVIII-267, кв.10 по плана за регулация на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-15/08.01.2018 г. на кмета на Община Кюстендил може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на подземна кабелна линия 20кV за обект: ,,Цех за метални изделия”, в УПИ І-17078 по плана на с. Гърляно, общ. Кюстендил, преминаващо през ПИ 0.108 от КВС на землището на с. Гърляно, общ. Кюстендил, одобрен с Решение №617/26.10.2017г. на Общински съвет-Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 002060, местност ,,Синяво”в землището на с. Коняво, община Кюстендил от КВС за промяна предназначението на територията от ,,Складов терен” в ,,За производствени и складови дейности”, одобрен със Заповед №РД-00-1115/13.12.2017г. на Кмета на Община Кюстендил, може да видите тук.
 
 
Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 1381 – до нова шахта до БС в границите на гр. Кюстендил и землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен с Решение 643/30.11.2017 г. на Общинския съвет – Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 1340 – КШ 1341 в границите на гр. Кюстендил, одобрен с Решение 646/30.11.2017 г. на Общинския съвет – Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 2328-633 - до нова шахта в землището на с. Жиленци, община Кюстендил одобрен с Решение 645/30.11.2017 г. на Общинския съвет – Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета за обект: „Кабелна мрежа на „Мобилтел” ЕАД на територията на гр. Кюстендил”, подобект: КШ 682 – до нова шахта в границите на гр. Кюстендил и землището на с. Грамаждано, одобрен с Решение 644/30.11.2017 г. на Общинския съвет – Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на въздушна кабелна линия ниско напрежение за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в ПИ 012106, местност Страната, з-ще с. Грамаждано, общ. Кюстендил, одобрен с Решение 642/30.11.2017 г. на Общинския съвет – Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за подробен устройствен план–парцеларен план (ПУП–ПП) за трасе на въздушен електропровод 20кV преминаващо през поземлени имоти №030005, 030431, 030090, 002128 и 002096, по Картата на възстановената собственост (КВС) на местностите ,,Мело” и ,,Чуката”, землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрен с Решение №641/30.11.2017г. на Общински съвет–Кюстендил, може да видите тук.
 
Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ 018011, местност, ,,Викалото” в землището на с. Радловци, община Кюстендил от КВС за промяна предназначението на територията от ,,горска територия” в ,,друг складов терен”, одобрен със Заповед №РД-00-1010/08.11.2017г. на Кмета на Община Кюстендил, може да видите тук.
 
Проект за ПУП-ПРЗ за територията на кв. „Изток“, гр. Кюстендил, одобрен с Решение №616/26.10.2017 г. на Общинския съвет - Кюстендил може да видите тук.
 
Предварителен проект на подробен устройствен план – план за застрояване на кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил може да видите тук.
 
Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 018011, местност Дабе, землище на с. Жиленци, одобрен със Заповед №РД-00-996/02.11.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.
 
Проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхвата на УПИ І-,,За комплексно жилищно строителство” в кв.112А, УПИ І-,,За комплексно жилищно строителство” в кв.382 и улица ,,Ракла”, кв. ,,Запад”, град Кюстендил, одобрен с Решение № 569/31.08.2017г. на Общински съвет –гр. Кюстендил може да видите тук.
 
Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, започващо от хранителната тръба на резервоар „Радловци” на кота 710 м., преминаващо през имоти с номера 000106, 000107 / полски пътища – общинска публична собственост/ и 000135– общинска частна собственост по КВС на з-ще с. Радловци, общ. Кюстендил и достигащо до ПИ 000132, одобрен с Решение №570 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Кюстендил може да видите тук.
 
Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ,, Трасе на подземна кабелна линия 20 kV за захранване с електричество на претоварна станция с инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци в ПИ 000132, местност Гладни рид, землище с. Радловци, община Кюстендил от КВС”, одобрен с Решение №571/31.08.2017г. на Общински съвет – Кюстендил може да видите тук.
 
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ II – „За транспортна инфраструктура“, кв. 94, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-900/06.10.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.
 
Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 025034, м. Куртевите, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-901/06.10.2017 г. може да видите тук.
 
Проект за изменение на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за УПИ I-„за партиен дом“ и УПИ IV-„за обществено обслужващи дейности“ в кв. 58, с. Драговищица, одобрен със Заповед №РД-00-815/07.09.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук
 
Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV, кв.381a по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-813/07.09.2017 г. на кмета на Община Кюстендил. може да видите тук
 
Проект за изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-00-814/07.09.2017г. за УПИ ХV-,,За производствено складови дейности”, УПИ XIX-,,За производствено складови дейности” и УПИ III-„Тизком“ в кв.94а по регулационния план на град Кюстендил. може да видите тук
 
Проект за изменение на ПУП-ПР за  УПИ I и УПИ VIII, кв.256 б по плана за регулация на Централна градска част - град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-804/04.09.2017 г. на кмета на Община Кюстендил. може да видите тук.

Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ 0008104, местност ,,Модро поле” в землището на с. Радловци, община Кюстендил от КВС за промяна предназначението на територията от земеделска в неземеделска-,,За нискоетажно жилищно строителство”, с малка височина (Жм)., със Заповед № РД-00-719/26.07.2017г. може да видите тук.

Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ 029239 в землището на с. Лозно, община Кюстендил от КВС за промяна предназначението на територията от земеделска в неземеделска-,,За индивидуална жилищна сграда”, с малка височина (Жм)., със Заповед № РД-00-710/26.07.2017г. може да видите тук.

Одобрен ПУП/ИПРЗ за УПИ І-,,За кооперативен пазар” и УПИ ІІ-,,За обществено обслужване”, кв. 386, по плана за регулация на кв. ,,Запад”, град Кюстендил одобрен със Заповед № РД-00-666/12.07.2017г., целящ създаване на нови УПИ І-,,За спорт и развлечение”, УПИ ІІІ-,,За обществено обслужване”и придаване от УПИ І-,,За кооперативен пазар” към УПИ ІІ-,,За обществено обслужване” на 184кв.м. може да видите тук.

Проект за подробен устройствен план-  план за застрояване (ПУП – ПЗ) за на ПИ №84.1, по плана на новообразувани имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ  за местност Грамаге, земл. с. Жиленци с ЕКАТТЕ 29386 при спазване на устройствени показатели отговарящи за устройствена зона „жилищна с малка височина”и промяна на предназначението на територията на имота от земеделска земя в неземеделска- ,, за жилищна територия” , одобрен със Заповед №РД-00-632/03.07.2017г. на кмета на община Кюстендил може да видите тук.

План –извадка от проекта за изменение на подробен устройствен план-план за регулация (ИПУП-ПР),в обхвата на УПИ ХІІ-1666, кв.18 по плана за регулация на гр. Кюстендил, одобрена със Заповед №РД-00-536/14.06.2017г.  може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР  в обхвата на (УПИ) I-162 и УПИ IV - 234 , квартал 27 по плана за регулация на с. Гърляно, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-492/05.06.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за  подробен устройствен план- план застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 16141.102.261, местност, ,,Влахов дол”, в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил от Плана на новообразуваните имоти (ПНИ), за промяна предназначението на територията от ,,Параграф 4” в ,,За вилна зона”, одобрен със Заповед №РД-00-493/05.06.2017г. може да видите тук.

Проект за изменение на ПУП-ПР  в обхвата на (УПИ) II -  „За производствено складови дейности” и УПИ VI - „За производствено складови дейности”, квартал 93 по плана за регулация на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед  №РД-00-408/15.05.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на действащ подробен устройствен - план за застрояване  (ПУП – П3) за ПИ 002225, местност ,,Коричето”, с. Цървеняно с ЕКАТТЕ 78611, община Кюстендил от Картата на възстановената собственост за промяна на територията от земеделска в неземеделска - ,,За съоръжения на техническата инфраструктура , одобрен със Заповед №РД-00-409/15.05.2017г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на действащ подробен устройствен план за регулация  (ПУП – ПР) в обхвата на  УПИ ХІ-58 кв. 18 по действащия плана за регулация на Берсин, общ. Кюстендил за разделянето  на два самостоятелни : УПИ ХІ-58 с площ 480.00кв. м. и УПИ ХV-58 с площ 515.00кв. м., одобрен със Заповед №РД-00-369/04.05.2017г. на Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Проект за изменение на действащ подробен устройствен план за регулация  (ПУП – ПР) в обхвата на  УПИ ІХ – 70, 69, кв. 30А  по плана за регулация на  село Соволяно, община Кюстендил  за изменение на уличнорегулационната линия на  УПИ ІХ – 70, 69, откъм улица с О.Т. 92- О.Т. 93, при което се закрива уширението  пред   УПИ ІХ – 70, 69 и 55кв. м.  се придават към него може да видите тук.

Проект за изменение на действащ подробен устройствен план за регулация  (ПУП – ПР) в обхвата на  уличната регулация откъм кв. 14 от о.т. 25 до о.т. 38 от плана за регулация на гр. Кюстендил за привеждане на улично регулационната линия към югоизточните граници на имоти с идентификатори 41112.503.279, 41112.503.280, 41112.502.284, 41112.502.285, 41112.503.2535 и 41112.503.4284 и изменение на вътрешната регулационна граница между имота на заявителя УПИ VII – 663 и УПИ VI – „За обслужващи дейности”, кв. 14 по плана, по имотната граница между имоти ПИ 41112.503.279 и ПИ 41112.503.4284 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил може да видите тук.

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.28.72, местност, ,,Жабокрътски рид”, от КККР  на град Кюстендил, за промяна предназначението на територията от земеделска в неземеделска-,,За производствено складова дейност”, с инвестиционно намерение изграждане на крайпътно заведение за хранене с малък магазин, склад за строителни материали и автокъща. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV-„за производствена база на ГУСВ“, кв. 2, с. Скриняно, одобрен със Заповед №РД-00-275/05.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ II – „База на Наркооп”, кв. 2в, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-233/27.03.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за УПИ II-„за обществено обслужващи дейности“, кв. 58, с. Драговищица, одобрен със Заповед №РД-00-274/05.04.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Одобрен ПУП за УПИ ХVІІІ-,,За обществено обслужващи дейности”, кв.199, от регулационния план на град Кюстендил със Заповед №РД-00-150/23.02.2017г. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІІ-2501, кв.192 по плана на комплекс ,,Осогово”, град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1178/15.12.2016г. на кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ X и УПИ XI, кв.310 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-1213/27.12.2017 г. на кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІІІ I УПИ XII, кв.13 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-194/10.03.2017 г. на кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 013007, местност Светата вода, землище на с. Грамаждано, одобрен със Заповед №РД-00-238/28.03.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 41112.502.22, кв. 1 по парцеларен план на стопански двор, гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-149/23.02.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 41112.503.2482, местност Белия камък в землището на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед на Кмета на Община Кюстендил № РД-00-106/07.02.2017 г. може да видите тук

Проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 014001, местност Почивало, землище на с. Грамаждано, одобрен със Заповед №РД-00-145/22.02.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук
 
Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI-12, кв. 7, с. Грамаждано, одобрен със Заповед №РД-00-112/08.02.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Проект за ПУП-ПЗ за ПИ 41112.502.605, местност Решетка, землище на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №РД-00-18/11.01.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил. може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт