ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проекти за устройствени планове

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на подземна кабелна линия НН за присъединяване към електропреносната мрежа за обект на производител на електрическа енергия – фотоволтаична електроцентрала от ВЕИ. Общата инсталирана мощност е до 190 kW в ПИ 35835.23.18, махала Чифутска №10 към „ЕРМ Запад“ ЕАД с място на присъединяване към ТП „Каменичка Скакавица“ KN_0421 с идентификатор ПИ 35835.501.121.1. Трасето преминава през полски път извън урбанизираната територия с идентификатор 35835.22.88 по действащата КККР на землището Цялото трасе е 91 м., а площта на зоната на ограничение е 364 кв.м. .
Възложител на проекта е „КАМАГОНИ“ ООД, гр. София. Проектът може да видите тук 

ПУП-ПП за обособяване на трасе в ПИ 20208.40.1 за транспортен достъп до ПИ 20208.40.62 по КККР на с. Дворище, общ. Кюстендил. Проекта може да видите тук

ПУП-ПП за определяне на трасе за обект : „Допълнително водоснабдяване на с. Катрище, общ. Кюстендил“ , започващо от водохващане „Горна Гращица“ и завършващо в ПИ 16198.52.11 – водохващане „Извево“ по КККР на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил. Проекта може да видите тук

Проект за подробен устройствен план за улична регулация по ул. „Спартак“, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил в обхвата на имоти с идентификатори 41112.515.3 и 41112.10.94 по КККР на гр. Кюстендил, имот с идентификатор 17680.3.73 по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил и имот с идентификатор 44183.41.101 по КККР на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти с идентификатори 41112.10.86 по КККР на гр. Кюстендил и 44183.33.38 и 44183.33.39 по КККР на с. Лозно, общ. Кюстендил. Възложител на проекта е Община Кюстендил. Проекта може да видите тук

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план  за определяне на трасе за електропроводна линия 20 кV, започващо от TП „Дворище“, разположен в урбанизираната територия (извън обхвата на проекта за ПУП-ПП) и преминава през ПИ 20208.33.528 и ПИ 20208.28.528 от действащата КККР на землището на с. Дворище, общ. Кюстендил. Възложител на проекта е „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, гр. София. Проекта може да видите тук

Проект за частично изменение на общ устройствен план в обхвата на ПИ 18455.48.197 по КККР на с. Гюешево, общ. Кюстендил. Проекта може да видите тук

Проект за частично изменение на общ устройствен план в обхвата на ПИ 18455.48.24 по КККР на с. Гюешево, общ. Кюстендил. Проекта може да видите тук

Проект за частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил  (ЧИОУПОК) в обхват на поземлен имот с идентификатор 29386.27.72 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил, местност Каляшица. Проекта може да видите тук

На осн. чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията е публикуван проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил в обхвата на поземлени имоти от кадастрални райони: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23 и 24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Коняво, община Кюстендил, област Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проекта може да видите тук

На осн. чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията е публикуван проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил в обхвата на ПИ с идентификатор 67790.12.225 по КККР, местност „Средно Грамаге“, землището на с. Соволяно, община Кюстендил, който може да видите тук

Проект за изменение на общия устройствен план на община Кюстендил на част от масив 50 по Кадастралната карта на гр. Кюстендил може да видите тук

Проект за изменение на общия устройствен план на община Кюстендил в обхвата на ПИ67790.43.288 с. Соволяно, община Кюстендил може да видите тук

Проект за подробен устройствен план - парцеларен план/ПУП - ПП8 за определяне на трасе на подземна кабелна линия СрН 20кV захранване на „Предприятие за производство на сокове“ в ПИ 44183.30.42, м. „Топилата“ по КККР на село Лозно, Община Кюстендил може да видите тук

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Гърлянски черешарник“, землище гр. Кюстендил. Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 59/26.07.2019 г.може да видите тук ,тук,тук,тук,тук,тук.

 

Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация за кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил. Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 58/23.07.2019 г. може да видите тук  тук и  тук.

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ)  и план за регулация (ПУП - ПР) за местност Хисарлъка, гр. Кюстендил може да видите тук и  тук. Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 45/07.06.2019 г

Съобщението на ПУП-ПР и ПУП- ПЗ за местност Хисарлъка на осн. чл.128, ал.2 от ЗУТ може да видите тук.

Протокола на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ за приемане на доклада за определените пазарни стойности преди и след урегулирането на предварителния проект за ПУП- ПР и ПУП- ПЗ на местност Хисарлъка може да видите тук

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП - ПЗ) за УПИ XVII – 2525 за „Жс“, по плана на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил одобрен със Заповед № РД-00-583/03.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил.може да видите тук.

Предварителния проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване в обхвата на кв.25, по плана на град Кюстендил може да видите тук,  тук и тук.

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: „Нов траен горски път „Ечемика“ – трета степен, намиращ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Осогово“, преминаващо през имоти извън регулацията на с. Жиленци, общ. Кюстендил – ПИ 000078, ПИ 000077, ПИ 000098, ПИ 000073, ПИ 000064, ПИ 000120 и ПИ 061006 от КВС на землище с. Жиленци с ЕКАТТЕ 29386, общ. Кюстендил. Възложител на проекта е „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград“ – ТП ДЛС „Осогово“, гр.Кюстендил, може да видите тук.

 

Подробен устройствен план – парцеларен план ПУП-ПП за траен горски път „Дождевско дере“ на територията на ТП ДГС „Кюстендил“ в обхвата на ПИ 089001, ПИ 090001, ПИ 092001, ПИ 093001, ПИ 000314 и ПИ 000245 от КВС на землище с. Горно Уйно. Всички имоти са държавна собственост, може да видите тук.

 

Предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ. Проектът обхваща част от местност „Гърлянски черешарник”, землище гр. Кюстендил, с граници: (юг – северна индустриална зона на гр. Кюстендил и земеделска територия от землището на гр. Кюстендил, север – първокласен републикански път (І-6) гр. София - ГКПП „Гюешево” и земеделска територия от землището на гр. Кюстендил, изток – земеделска територия от землището на гр. Кюстендил и запад – „Соволско шосе”), може да видите тук.

 

Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ)  за местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112, може да видите тук.

 

Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-3322 и УПИ XI - „За обществено жилищно строителство”, квартал 74, гр. Кюстендил и изменение на плана за застрояване в обхвата на новообразувания УПИ I-1715, 1704, кв. 74, одобрен със Заповед №РД-00-181/23.02.2018 г. може да видите тук.

 

Предварителен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация на местност Хисарлъка, гр. Кюстендил може да видите тук. и може да видите тук.

 

Предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за част от местност Лозенски механи, землище на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт