Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Административни услуги, изпълнявани в отдел "Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството" към Община Кюстендил

ВАЖНО!

ПРИ ДЕПОЗИРАНА НА ИСКАНЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 Образците, разработени от Община Кюстендил, не са задължителни;

  1. Когато искането се подава от фирма или юридическо лице, се посочват и данните: наименование; седалище – адрес на управление; ЕИК (БУЛСТАТ); данъчен номер; лицето, което го представлява;
  2. Когато искането се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното;
  3. Прилагат се удостоверение за наследници, когато лицата не са регистрирани в Община Кюстендил;
  4. Приложените към заявлението копия се заверяват собственоръчно от заявителя с „Вярно с оригинала”;
  5. В образеца на заявлението вярното се огражда, а грешното се зачертава;
  6. При искане на повече лица, да се добавят имената и подписите им на гърба на образеца;
  7. Цените на услугите и таксите са в съответствие с действащата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил;
  8. Услугите се изпълняват в срок, определен от закон или с решение на Общински съвет - Кюстендил. При неспазване на срока размерът на таксата се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния размер. Когато в указания срок не е издаден административен акт, то това се счита за мълчалив отказ по смисъла
  9. При одобряване и съгласуване на допълнително копие от определените в чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ копия от инвестиционен проект, се заплаща допълнително 15 лв.!

 

Административни услуги, изпълнявани в отдел "Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството" към Община Кюстендил

  

ОДОБРЯВАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 1

Срок: 30 дни

Цена на услугата: 10,00 лв.

  

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 2

 Срок: 14 дни           

Цена на услугата: 20,00 лв. за одобряване на Проектна документация. Таксата за Разрешение за поставяне се изчислява по чл. 47 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  

ОДОБРЯВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЛИ РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 3

Срок:  Едномесечен срок, при изготвена с оценка за съответствие по реда на чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ и в 14-дневен срок в хипотезата на т. 2 от същата разпоредба, т.е. с комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма – консултант.

Цена на услугата: Цената се определя по разгънатата застроена площ на строежа, съгласно т. 3 от Приложение №13 към чл. 60, ал. 6, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  

ОЦЕНКА ПО ЧЛ. 142, АЛ. 2 ОТ ЗУТ, СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 4

Срок: Едномесечен

Цена на услугите: Цената се определя от сбора на таксите и цени на услуги за разглеждане на ОбЕУТ (30 или 10 лв.), съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, в съответствие с разгънатата застроена площ, съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и  т. 3 от Приложение №13 към чл. 60, ал. 6, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  

СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, ВЪЗ ОСНОВА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, ОЦЕНЕН ПО ЧЛ. 142, АЛ. 6, Т. 2 ОТ ЗУТ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 5

Срок: 14-дневен

Цена на услугите: Цената се определя от сбора на таксите и цени на услуги за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, в съответствие с разгънатата застроена площ, съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и  т. 3 от Приложение №13 към чл. 60, ал. 6, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. 

 

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 142, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗУТ, СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 6

Срок: 30-дневен

Цена на услугите: Цената се определя от сбора на таксите и цени на услуги за разглеждане на ОбЕУТ (30 или 10 лв.), съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, в съответствие с разгънатата застроена площ, съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и  т. 3 от Приложение №13 към чл. 60, ал. 6, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. 

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОГАТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ (ПО ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ)

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 7

Срок: 7-дневен

Такса: Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. 

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОГАТО ИМА ВЕЧЕ ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 8

Срок:  7 дни

Такса: Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  

ПРЕЗАВЕРКА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 9

Срок: 14-дневен, съгласно чл. 153, ал. 4, т. 2 от ЗУТ

Цена на услугата: 50% от предвидената такса за издаване на РС по общия ред, съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

  

ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ ТЯХ:

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 10

Срокове:

- за заверяване на преписи от документи – 7 дни 

- за заверяване копия от подробни устройствени планове – 14 дни 

- за заверяване на преписи от инвестиционни проекти – 30 дни

Такси:

- за заверяване на преписи от документи – 2,50 лв./ формат А4 

- за заверяване копия от подробни устройствени планове – 10,00 лв./ копие 

- за заверяване на преписи от инвестиционни проекти – 2,50 лв./ 1 бр. копие А4

  

ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ПО ЧЛ. 154, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 11

Цена на услуга: 20,00 лв.

  

СЪОБЩЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ (ОБЯВЯВА СЕ НА ТАБЛОТО НА ОБЩИНАТА ЗА СРОК ОТ 14 ДНИ)

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 12 и Образец ИПРС 13

Срок: 3 дневен срок за съобщаване от уведомлението

Цена на услуга: 20,00 лв.

  

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪРВЕТА

Заявление с описани необходими документи:  Образец ИПРС 14

Срок: 30 дни

Цена на услуга: 10,00 лв.

  

ЗАВЕРКА НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 15

Срок: 30 дни

Цена на услуга: 20,00 лв.

  

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ ОТ ОБЕСУТ (ПО ЧЛ. 142, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗУТ)

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 16

Срок: 30 дни

Цена на услуга:

- разглеждане на инвестиционни проекти за строежи от основното застрояване, техническата инфраструктура и съоръжения –  30 лв.

- разглеждане на инвестиционни проекти за строежи от допълващото застрояване и огради, както и при повторно разглеждане на проекти, които са върнати за корекции в съответната календарна година – 10 лв. 

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРОМЯНА НА ТИТУЛЯР В РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 17

Цена на услуга: 50% от предвидената такса за издаване на РС по общия ред, съгласно действащата Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, към датата на издаване на заповедта.

Срок: 7 дни

  

ПРОИЗНАСЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ПРИ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (ОбЕСУТ) ПО ДРУГО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 19

Основания за разглеждане на документация от ОбЕСУТ, могат да бъдат: чл. 2, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване; чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил и др.

Срок: 30 дни

Цена на услуга: 30 лв.

  

ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 20

Срок: 14 дни

Цена на услуга: 15 лв.

  

ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Заявление с описани необходими документи: Образец ИПРС 21

Срок: 30 дни

Цена на таксата: 10 лв.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни