Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Административни услуги, изпълнявани в отдел „Контрол на строителството” към Община Кюстендил.

ВАЖНО!

ПРИ ДЕПОЗИРАНА НА ИСКАНЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

  1. Образците, разработени от Община Кюстендил, не са задължителни;
  2. Когато искането се подава от фирма или юридическо лице, се посочват и данните: наименование; седалище – адрес на управление; ЕИК (БУЛСТАТ); данъчен номер; лицето, което го представлява;
  3. Когато искането се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното;
  4. Прилагат се удостоверение за наследници, когато лицата не са регистрирани в Община Кюстендил;
  5. Приложените към заявлението копия се заверяват собственоръчно от заявителя с „Вярно с оригинала”;
  6. В образеца на заявлението вярното се огражда, а грешното се зачертава;
  7. При искане на повече лица, да се добавят имената и подписите им на гърба на образеца;
  8. Цените на услугите и таксите са в съответствие с действащата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил;
  9. Услугите се изпълняват в срок, определен от закон или с решение на Общински съвет - Кюстендил. При неспазване на срока размерът на таксата се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния размер. Когато в указания срок не е издаден административен акт, то това се счита за мълчалив отказ по смисъла.

 

Административни услуги, изпълнявани в

отдел „Контрол на строителството” към Община Кюстендил

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ

Заявление с описани необходими документи: Образец КС 1

Срок: 30 дни

Цена на услуга: 70 лв.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ

Заявление с описани необходими документи: Образец КС 2

Срок: 30 дни

Цена на услуга: 20 лв.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАКОННОСТ /СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОЕЖ С ОДОБРЕНИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА/

Заявление с описани необходими документи: Образец КС 3

Срок: 30 дни

Цена на услуга: 15 лв.

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Заявление с описани необходими документи: Образец КС 4 и Образец КС 5, съответно за въвеждане в строежи от четвърта и пета категория.

Срок: 7 дни

Такса: Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 5 буква „г” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Заявление с описани необходими документи: Образец КС 6

Срок: 14 дни

Цена на услуга: 15 лв.

 

УЧАСТИЕ В СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ПО ЧЛ. 170, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

В случай, че  при отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

Заявление с описани необходими документи: Образец КС 7

Срок: 30 дни

Такса: 1% от строителната стойност на обекта

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни