Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Административни услуги, изпълнявани в отдел „Кадастър, регулация и устройствено планиране” към Община Кюстендил.

ВАЖНО!

ПРИ ДЕПОЗИРАНА НА ИСКАНЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

 Образците, разработени от Община Кюстендил, не са задължителни;

 1. Когато искането се подава от фирма или юридическо лице, се посочват и данните: наименование; седалище – адрес на управление; ЕИК (БУЛСТАТ); данъчен номер; лицето, което го представлява;
 2. Когато искането се подава от пълномощник, се прилага и копие от пълномощното;
 3. Прилагат се удостоверение за наследници, когато лицата не са регистрирани в Община Кюстендил;
 4. Приложените към заявлението копия се заверяват собственоръчно от заявителя с „Вярно с оригинала”;
 5. В образеца на заявлението вярното се огражда, а грешното се зачертава;
 6. При искане на повече лица, да се добавят имената и подписите им на гърба на образеца;
 7. Цените на услугите и таксите са в съответствие с действащата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил;
 8. Услугите се изпълняват в срок, определен от закон или с решение на Общински съвет - Кюстендил. При неспазване на срока размерът на таксата се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния размер. Когато в указания срок не е издаден административен акт, то това се счита за мълчалив отказ по смисъла
 9. При одобряване и съгласуване на допълнително копие от определените в чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ копия от инвестиционен проект, се заплаща допълнително 15 лв.!

 

Административни услуги, изпълнявани в отдел

„Кадастър, регулация и устройствено планиране” към Община Кюстендил

 

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ:

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 1и Образец КРУП 1А

Срок: 7 дни

Такси:

 • скица-извадака от кадастрален, регулационен или застроителен план за поземлени имоти, попадащи в територията на гр. Кюстендил в обхвата на плана – 20,00 лв.
 • за поземлени имоти, попадащи в територията на селата – 12,00 лв.
 • за поземлени имоти, попадащи в територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 12,00 лв.

 

ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 2

Образец на заявление по чл. 140а, ал. 1 и 9 от ЗУТ: https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/obrazec-na-zayavlenie-po-chl-140a-al-1-i-9-ot-zut/

Срок: 30 дни

Такса: 40,00 лв. виза за проектиране за (урегулирани) поземлени имоти, попадащи в територии с влязла в сила кадастралната карта и одобрен подробен устройствен план, а за останалите случаи по 20 лв.

 

ПРЕЗАВЕРКА НА СКИЦА, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 3

Срок: 3 дни

Такса: 6,00 лв., но не повече от две заверки

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 4

Срок: 7 дни, като неявяването на служителят по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ не препятства съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Такса: 20,00 лв.

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 5

Срок: 7 дни

Такса: 15,00 лв.

 

Попълване на сграда в одобрен кадастрален план ПО ЧЛ. 54А ОТ ЗКИР

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 6

Срок: 7 дни

Такса: 20,00 лв.

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОДЕЛЯЕМОСТ НА ИМОТ ПРИ ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 7

Срок: 14 дни

Такса: 10,00 лв.

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМАХНАТА СГРАДА

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 8

Срок: 14 дни

Такса: 15,00 лв.

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 9

Срок: 14 дни

Такса: 20,00 лв.

 

ИЗДАВАНЕ НА ДРУГИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 10, а по указателно писмо №32-00-1/03.01.2012 год. на Регионална здравна инспекция – Кюстендил Образец КРУП 11

Срок: 30 дни

Цена на услугата: 15,00 лв.

 

ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНА КНИЖА И ЗА ТОВА, ЧЕ ПОДРОБНИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Е ПРИЛОЖЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО (ЧЛ. 159, АЛ. 3 ОТ ЗУТ)

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 12

Срок: Тридневен срок от завършване на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, или на техническия ръководител.

Цена на услугата:

 • за обекти първа категория - 100.00 лв.
 • за обекти втора категория - 70.00 лв.
 • за обекти трета категория - 50.00 лв.
 • за обекти четвърта категория - 25.00 лв.
 • за обекти пета категория - 20.00 лв.

 

РАЗРЕШАВАНЕ НА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН-ИЗВАДКА ПО ЧЛ. 133 ОТ ЗУТ

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 13

Срок: 14 дни за издаване на заповед на Кмета на Община Кюстендил и разрешение от Общински съвет-Кюстендил по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение.

Цена на услугата: 20,00 лв.

 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 14

Срок: 14 дни за издаване на заповед на Кмета на Община Кюстендил и разрешение от Общински съвет-Кюстендил по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение.

Цена на услугата: 50,00 лв.

 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН (ПУП)

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 15

Срок: Едномесечен срок за одобряване с решение на Общински съвет – Кюстендил или 14-дневен срок за издаване на заповед на Кмета на Община Кюстендил след приемане на проекта на подробен устройствен план от общински експертен съвет, съгласно чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ.

Цена на услугата:

 • при обхват на ПУП до 3 имота – 110 лв.
 • при обхват на ПУП над 3 имота – 200 лв.

Забележка: Административната услуга включва съобщаване на ПУП на заинтересованите лица, разглеждане на проекта от ОбЕСУТ, издаване на акт за одобряване на ПУП и неговото съобщаване до влизането му в сила.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ И СКИЦА ПО ЧЛ. 13, АЛ. 4, 5 И 6 И ЧЛ. 13А ОТ ППЗСПЗЗ

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 16

Срок: 30 дни

Цена на услугата: 80,00 лв.

 

РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 17

Срок: 30 дни

Цена на услуга: Няма!

 
 

РАЗРЕШАВАНЕ НА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 18

Срок: 14 дни за издаване на заповед на Кмета на Община Кюстендил

Цена на услуга: 150 лв.

 

НАНАСЯНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН – НА ПРОМЕНЕНА ИЛИ НОВА ТОЧКА

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 19; Образец КРУП 19а -в плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Срок: 7 дни

Цена на услуга: Няма!

 

ЗА НАНАСЯНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В РАЗПИСНИЯ СПИСЪК КЪМ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 20

Срок: 7 дни

Цена на услуга: 10 лв.

 

ДАВАНЕ   НА   ИДЕНТИФИКАТОР   НА   НЕДВИЖИМИ   ИМОТИ   ЗА НАНАСЯНЕТО ИМ В КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ИДЕНТИФИКАТОРИТЕ И ПРОМЕНИТЕ ИМ – НА ЕДИН ИМОТ

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 21

Срок: 7 дни

Цена на услуга: 10,00 лв.

 

НАНАСЯНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТЪРА КЪМ ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ПО §4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ – НА ЕДИН ИМОТ

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 22

Срок: 7 дни

Цена на услуга: 10,00 лв.

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ПОПАДАЩИ В ТЕРИТОРИЯ ПО §4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 23

Срок: 30 дни

Цена на услуга: 70,00 лв.

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ЗА ЗЕМИ ПО §4 ОТ ЗСПП

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 24

Срок: 30 дни

Цена на услуга: 70,00 лв.

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО §4 ОТ ПЗР НА ЗСППЗ С КООРДИНАТИ

Заявление с описани необходими документи: Образец КРУП 25

Срок: 7 дни

Такса: 20,00 лв.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПИСЪК С КООРДИНАТИ НА ПОДРОБНИ ТОЧКИ – ЗА ЕДНА ТОЧКА

Административната услугата се изпълнява, при депозиране в деловодството на Община Кюстендил на заявление в свободен текст, придружено с документи, доказващи правото за заявяване на услугата.

Срок: 14 дни

Цена на услуга: 1,00 лв. но не по-малко от 10.00 лв.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОТ ОПОРНАТА МРЕЖА С РЕПЕРАЖ – ЗА ЕДНА ТОЧКА

Административната услугата се изпълнява, при депозиране в деловодството на Община Кюстендил на заявление в свободен текст, придружено с документи, доказващи правото за заявяване на услугата.

Срок: 14 дни

Цена на услуга: 1,20 лв.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВ МОДЕЛ ВЪРХУ МАГНИТЕН НОСИТЕЛ

Административната услугата се изпълнява, при депозиране в деловодството на Община Кюстендил на заявление в свободен текст, придружено с документи, доказващи правото за заявяване на услугата.

Срок: 7 дни

Цена на услуга: 20,00 лв.

 

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни