ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Екология

 ОБЯВА: за  възникнало инвестиционно предложение  може да видите тук.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Кюстендил на основание чл.115, ал.2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп на документи по чл.112, ал.3, т.1 и т.3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл.116, ал.1 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:
АЛЕЛ „ЕООД“, ГР. КЮСТЕНДИЛ
с оператор: „АЛЕЛ“ ЕООД, гр. София
с предмет на дейност: съхранение и производство на базови органични разтворители и разредители за алкидни бои, производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове; търговия на едро с химични вещества и продукти.
Компетентен орган за издаване на решението за одобряване на актуализиран доклад за безопасност е изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец в периода 13.11.2023 г. до 13.12.2023 г. в стая №23 в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1 и тук : Доклад и придружаващи документи
Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се представят по официалния ред, заведени в деловодството на Община Кюстендил.

Лице за контакти – Ирина Велкова, гл. експ. „Екология“, тел. 078/55 11 66, в.239, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основаниечл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 2, т. 1 от Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, чл. 117, ал. 1 и чл. 130 от Закона за ветеринарномедицинската дейност може да видите тук.

С настоящото уведомяваме всички заинтересовани лица и общественост за  възникнало инвестиционно предложение  „Изграждане на един брой водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води и локално трасе с цел промишлено водоснабдяване на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци“, с местоположение ПИ № 61457.44.29 по КККР на с. Радловци, община Кюстендил.

Възложител:   
Община Кюстендил
Инвестиционното предложение и информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС са на разположение в стая №23, в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, гр. Кюстендил.
 
Мнения, възражения и становища могат да бъдат подавани в 14 дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното предложение в деловодството на Община Кюстендил. Информация по Приложение №2

Програма за овладяване на популацията на безстопнствените кучета на територията на община Кюстендил може да видите тук.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Следене на данните от станция AirQino

Уведомяваме Ви, че Община Кюстендил  има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за  съхранение на фрезован асфалт“, с местоположение ПИ 52400.4.82 по КККР на с. Николичевци, м. «Дрено», с. Николичевци, община Кюстендил, област Кюстендил може да видите тук.

 

Уведомяваме Ви, че Община Кюстендил  има следното инвестиционно предложение:
Реконструкция на водопроводна мрежа по път III-637 (от о.т. 225 до о.т.126), по път III-637   (от о.т 122 до о.т.8), по ул. "„Драговищенско шосе“ (о.т. 8 до о.т 47), село Драговищица, общ. Кюстендил може да видите тук.

 

Уведомяваме Ви, че Община Кюстендил  има следното инвестиционно предложение:
„ Реконструкция на водопроводна мрежа от напорен резервоар до о.т.143а, по път III- 601 (от о.т 113б до о.т.150), по ул. „Възход“ (от о.т. 143а до о.т 37),  по ул. „Пионер“ (от о.т.37 до о.т.40), по ул. „Христо Божички“ (от о.т.143а до о.т.33), по ул. „Младост“ (от о.т. 33 до о.т 36“), село Соволяно, общ. Кюстендил  може да видите тук.

 

Уведомяваме Ви, че Община Кюстендил  има следното инвестиционно предложение:
„Основен ремонт на съществуващи улици, ведно с водопровод, тротоари и пътно платно на територията на гр. Kюстендил“, включващо следните подобекти:
1.    ул. „Уилям Гладстон“ в участъка между бул. „Ал.Стамболийски“ и ул.„Свети Мина“.
2.    ул. „Нов живот“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Сливница“
3.    ул. „Шейново“ в участъка между бул. „Людмил Янков“ и ул. „Сливница“
4.    ул. „Демокрация“ в участъка между бул. „Гороцветна“ и ул. „Хаджи Йоаким“ може да видите тук.

 

Проект на актуализирана програма за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на община Кюстендил за периода 2023-2027 г. може да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение от Института по земеделие -Кюстендил "Изграждане на два броя черпателни тръбни кладенци с цел напояване на земеделски площи и земеделски продукти чрез капкова поливна система" може да видите тук.

В съответствие с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Кюстендил уведомява заинтересованата общественост за възникнало инвестиционно предложение  може да видите тук.

РЕШЕНИЕ № СО -43 - ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Световен ден на водата- ускоряване на промяната

Община Кюстендил уведомява дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на безстопанствени кучета на територията на община Кюстендил се подготвят и провеждат от приюта за безстопанствени животни.

Организации за защита на животните могат да заявят желание за участие във извършването им на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на община Кюстендил.

Повече информация може да видите тук.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решения на Общото събрание на РСУО Рила Ек

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Актуална информация по чл.13, ал.3, т.15 от Закона за управление на отпадъците

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инвестиционно предложение за "Изграждане на Младежки център" от Община Кюстендил може да видите тук.

Инвестиционно предложение за "Изграждане на два броя черпателни тръбни кладенци за добив на подземни води с цел напояване на земеделски площи и земеделски култури чрез капкова поливна система" от "Институти по земеделие- Кюстендил" може да видите тук.

Решение № СО-114-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за изграждане на разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до Метанстанция "Струма петрол-1".  Искането е от от "Овергаз Мрежи" АД.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда - изграждане на Площадка за съхранение на ИУМПС, с. Граница може да видите тук..

Искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение ще бъде на разположение на заинтересованите лица в продължение на 14 дни в стая № 23 в сградата на Община Кюстендил.100% БИО

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на общинската програма за опазване на околната среда може да видите тук.

Доклад за Екологична оценка /ЕО/ на частично изменение на ОУП на Община Кюстендил може да видите тук.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В съответствие с чл. 6, ал. 10, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Кюстендил е внесено копие от искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за промяна на инвестиционно предложение:

„Включване в експлоатация на 7 бр. съществуващи резервоари на площадката на „АЛЕЛ“ ЕООД, находяща се на “Николичевски път“ № 24, гр. Кюстендил.

Възложител: „АЛЕЛ“ ЕООД, гр. София

Искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение ще бъде на разположение на заинтересованите лица в продължение на 14 дни в стая № 23 в сградата на Община Кюстендил.

Приложена документация

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В съответствие с чл. 6, ал. 10, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Кюстендил е внесено копие от искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информация по Приложение № 5 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

„Преустройство и технологично оборудване на съществуващо производствено складово помещение в предприятие за производство на био плодови консерви (сладки и компоти), находящо се в имот I-243, кв. 9 по плана на с. Горановци, община Кюстендил.

Възложител: ЕТ „ НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА ЗС“

Искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информация по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение ще бъде на разположение на заинтересованите лица в продължение на 14 дни в стая № 23 в сградата на Община Кюстендил

Приложена документация

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ОТ "УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД" ЕООД ПО ДОГОВОР С "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ"АД ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ОТ ОБЩИНИ ЗА М. ДЕКЕМВРИ 2022

може да видите тук.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В съответствие с чл. 6, ал. 10, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Кюстендил е внесено копие от искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

„Включване в експлоатация на 7 броя съществуващи резервоари на площадката на „АЛЕЛ“  ЕООД, гр. София, находяща се на ул.“Николичевски път“ №24, гр. Кюстендил

Възложител: „АЛЕЛ“  ЕООД, гр. София

Искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение ще бъде на разположение на заинтересованите лица в продължение на 14 дни в стая № 23 в сградата на Община Кюстендил.
Мнения, възражения и становища могат да бъдат подавани в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Кюстендил и в кметство с. Шишковци.

Приложена документация

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение №СО-2-ЕО/2022 г. може да видите тук.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ОТ "УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД" ЕООД ПО ДОГОВОР С "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ"АД ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ОТ ОБЩИНИ ЗА М. ДЕКЕМВРИ 2021

ЗЕЛЕН СЪВЕТ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения - сливи и череши в землищата на с. Соволяно, с. Полска Скакавица, с. Полетинци и с. Горановци, община Кюстендил може да видите тук.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В съответствие с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Община Кюстендил уведомява всички заинтересовани страни за разработен  Проект за „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ“
 
Проектът на Програмата е на разположение в стая № 23 в сградата на Община Кюстендил и тук.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В съответствие с разпоредбите на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Община Кюстендил уведомява всички заинтересовани страни за разработена  АКТУАЛИЗИРАНА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ С ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2021-2028 ГОДИНА

Проектът на Програмата е на разположение в стая № 23 в сградата на Община Кюстендил и на интернет страницата на Общината.

Приложение към ПУО може да видите тук.

ПУО Кюстендил 2021-2028_Юни 2021 може да видите тук.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Кюстендил работи по  проект „За чист въздух в Кюстендил“, финансиран от Фонд Активни Граждани на ЕИП 2014-2021 г.  Проектът се изпълнява от Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации (АСОРИ), Норвежки университетски колеж по земеделие и развитие на селските райони (HLB) и Община Кюстендил. Целта на проекта е изграждане на устойчиви механизми на гражданско участие за опазване на околната среда и подобряване качеството на атмосферния въздух в Кюстендил.

Част от дейностите по проекта е  създаването на Зелен съвет към Община Кюстендил. Съветът е разкрит със Заповед на Кмета на Община Кюстендил.

Желание за участие в Зеления съвет се заявява в срок до 30.06.2021 г. чрез подаване на заявление за участие към Община Кюстендил по утвърден формуляр /достъпен на уебсайта на Общината/ , на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и/или на място в деловодството в сградата на Община Кюстендил.

Приложение - формуляр за кандидатстване може да видите тук.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение на Министерство на околната среда и водите № СО-26-ЕО/2021г. относно НЕ извършването на екологична оценка на Плана за интегрирано развитие на община Кюстендил за периода 2021- 2027г.,при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Цялото решение може да видите тук.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001012 „Земен“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Буново, с. Гърбино, с. Дворище, с. Коняво, с. Копиловци, с. Полетинци, с. Полска Скакавица, с. Раждавица, с. Шипочано, с. Шишковци, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Бъзовица, с. Габрешевци, с. Добри дол, с. Долно Кобиле, с. Злогош, с. Косово, с. Средорек, с. Сушица, с. Трекляно, с. Чешлянци, община Трекляно, област Кюстендил, с. Блатешница, с. Враня стена, с. Дивля, с. Жабляно, гр. Земен, с. Калотинци, с. Пещера, с. Раянци, община Земен, област Перник, с. Егълница, с. Калище, с. Лобош, община Ковачевци, област Перник, с. Байкалско, с. Дебели лаг, община Радомир, област Перник, с. Докьовци, с. Пенкьовци, община Трън, област Перник.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.  Заповедта може да видите тук.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона от мрежа  ,,Натура 2000”, Определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна може да видите тук.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Кюстендил е осигурила площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци по реда на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците, като е сключила договор с фирма „Унитрейд 2011“ ООД, гр. София.  Площадката на фирмата се намира на ул.“Цар Освободител“ №342, гр. Кюстендил.

За повече информация относно вида на приеманите отпадъци може да позвъните на следните телефони:

Община Кюстендил – 078 55 11 66

„Унитрейд 2011“ ООД – 0887 23 44 67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЕКОПАК - Информираността – ключов фактор в управлението на отпадъците

Екологичната програма може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт