ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”

На 22.03.2019 г. в Община Кюстендил стартира изпълнението на Договор № BG05M9OP001-2.018-0031-С01 и Договор №BG05M9OP001-2.018-0031-2014BG05М2ОP001-C01 по проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”, процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.
Община Кюстендил ще изпълнява проекта със съдействието и подкрепата на следните асоциирани партньори:
-    Министерство на образованието и науката;
-    Агенция за социално подпомагане;
-    Агенция по заетостта;
-    Регионална здравна инспекция – Кюстендил.
Общата стойност на проекта е  882 659.05 лв. от които:
- 499 999.23 лв. по  ОП РЧР
- 382 659.82 лв. по ОП НОИР
Срок на изпълнение – от 22.03.2019 г. до 31.12.2020 г.

Общата цел на проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие”, процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките  ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
    Специфичните цели по ОП „Развитие на човешките ресурси" са насочени към подкрепа за социално включване чрез:
    Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;
    Осигуряване на достъп до образование и обучение;
    Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;
    Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.
    Специфична цел по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" е насочена към подкрепа за социално включване, чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.
По ОП РЧР  ще бъде обзаведен, оборудван и разкрит„Център за развитие на уязвими общности” в част от имот - публична общинска собственост – 2 бр. кабинети, намиращи се на ІІ-ри етаж в сградата на Обединен детски комплекс с адрес: гр. Кюстендил, ул. "Марин Дринов" № 7.
Към Центъра ще се формира мултидисциплинарен екип от 5 специалиста в областта на трудовата заетост, психо-социалната подкрепа и здравната грижа, които ще оказват практическа помощ по социално-личностни проблеми и психо-социални потребности на хората от целевите групи в състав: Ръководител - 1 щ. бр., Психолог–1 щ. бр., Социален медиатор - 1 щ. бр., Трудов медиатор -1 щ. бр. и Медицински специалист - 1 щ. бр.
Създаването на „Център за развитие на уязвими общности” ще допринесе за разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, чрез предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда.   Реализирането на настоящата процедура ще разшири и обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността на територията на община Кюстендил.
 По проекта ще се проведе обучение за придобиване на 1-ва степен на професионална квалификация. Обучените лица ще получат легитимно Свидетелство за професионално обучение и  на 40 бр. ще бъде осигурена трудова заетост за срок до 12 месеца при работодатели, партньори на Община Кюстендил.
Община Кюстендил ще реализира проекта с помощта на партньори и по двете оперативни програми. Всеки партньор е избран на база публична и прозрачна процедура за избор.
Целеви групи по ОП РЧР са:
1.    Представители на ромската общност;
2.    Хора в риск и/или жертва на дискриминация;
3.    Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.
Дейностите по ОП НОИР ще бъдат реализирани от Център за неформално образование и културна дейност „Алос” - партньор на Община Кюстендил в ДГ „Слънце” и ОУ „Марин Динов” гр. Кюстендил. Децата и техните семейства ще имат възможност да получат услуги за повишаване на тяхната мотивация за реинтеграция в образователната система, подобряване на образователната среда в детската градина и училището, насърчаване участието на родителите в образователния процес, за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието и преодоляване на негативни обществени нагласи.
Целеви групи по ОП НОИР са:
1.    Деца и ученици от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
2.    Родители от етническите малцинства и/или от маргинализираните групи, и от семейства, търсещи или получили международна закрила.
             След проведена публична и прозрачна процедура за избор на партньори в Община Кюстендил е сключено партньорско споразумение за изпълнение на предвидените дейности.
Изпълнението на заложените дейности в проекта ще са в съответствие и ще допринесат за реализиране на целите на основните стратегически документи: Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., Областната стратегия и Общински план за интегриране на ромите, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. и Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.
Предвидените мерки са насочени към социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите и уязвими групи. Мултидисциплинарният екип на ЦРУО в сътрудничество с партньорите по проекта ще прилагат интегриран подход, съчетаващ интервенции в следните области: подобряване достъпа до заетост, образование, социални и здравни услуги, както и осигуряване на нормални жилищни условия.
Чрез изпълнение на дейностите, заложени в проекта в Община Кюстендил ще се създадат условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряването на социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности за борба с бедността и социалното изключване.

Презентация за изпълнението на дейностите по проекта, финансиран по ОП РЧР и ОП НОИР, може да видите тук

Със споразумение № 01 към Договор №BG05M9OP001-2.018-0031-С01 по ОП РЧР и Договор №BG05M9OP001-2.018-0031-2014BG05М2ОP001-C01 по ОП НОИР по проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие“ срока за изпълнение е удължен до 30.06.2021 г.

Стойност на проекта: 1 032 658.75 лв.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт