ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“

На 10.04.2019 г., между Министъра на околната среда и водите – Ръководител на Управляващия орган и конкретни бенефициенти - водеща община Кюстендил и общини – партньори – Трекляно и Невестино, се сключи АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР №BG16M1OP002-2.002-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002 „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“, за проект Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“.

Основната цел на проекта е Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, чрез която ще се намали количеството на депонираните битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

Специфични цели:

 • Осигуряване на предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци;
 • Рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, събрани разделно.

Основни дейности:

Дейност 1 - Подготовка на проектно предложение. Дейността включва изпълнението на следните поддейности:

 • Изготвяне на прединвестиционни проучвания, съгласно Глава II на Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, за компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране, съпътстващата и довеждаща инфраструктура, включително съдове и техника за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци;
 • Изработване на документи – неразделна част от проектното предложение, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци - план за използване на получения краен продукт – компост; схема за контрол качеството на компоста; план за третиране на остатъчния отпадък от компостиращата инсталация; план за третиране на рециклираната, стабилизираната и остатъчната фракция.
 • Изготвяне на анализ разходи-ползи;
 • Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране и инсталацията за предварително третиране, с цел проучване на нагласите и интересите на жителите към разделното събиране на биоразградими отпадъци и употребата на компост от отпадъци.

Дейност 2 - Проектиране, изграждане, доставка на оборудване и авторски надзор на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци, включително изграждане на външни връзки за водоснабдяване и електроснабдяване, разпределени в следните последователни задачи:

 • Изготвяне на работен проект и съгласуването му със съответните органи и експлоатационни дружества с цел издаване на разрешение за строеж;
 • СМР свързани с подготовката на съпътстващата инфраструктура и на терена , изграждане на халета и навеси за разполагане на инсталациите;
 • Осъществяване на авторски надзор;
 • Осъществяване на строителен надзор през процеса на изпълнение на СМР и на изграждане на инсталациите;
 • Изработване на екзекутивна документация;
 • Доставка на машини, съоръжения и техника за инсталациите;
 • Въвеждане в експлоатация на инсталациите;

Дейност 3 - Консултантски услуги по смисъла на чл.166 от ЗУТ - оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания пкъм строежите и извършване на строителен надзор по време на строителството: Основната цел на тази дейност е изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти в работна фаза със съществените изисквания към строежите, както и последващо законосъобразно и качествено изпълнение на СМР. Строителният надзор ще изпълнява присъщите му дейности, съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в периода от подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) до издаване на разрешения за ползване на строежите.

Дейност 4 - Доставка на специализирано оборудване за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци: Основната цел на тази дейност е да се обезпечи разделно събиране на зелени отпадъци от териториите на общините Кюстендил и Невестино, които да бъдат обработвани и компостирани в новоизградените инсталации. По този начин ще се осигури фукционална завършеност на предвидените инвестиции, респективно ще се достигнат проектните индикатори. Във връзка с това ще бъдат закупени специализиран камион за разделно събиране на зелени отпадъции, камион за разделно събиране на биоразградими отпадъци с надстройка 5 м3, специализиран камион за разделно събиране на зелени отпадъци 3.5 т. и 30 пластмасови контейнера с вместимост 1100 л, които ще бъдат дистрибутирани в близост до места с високо генериране на зелен отпадък.

Дейност 5 - Управление на проекта: Дейността е от изключително важно значение за реализацията на проекта и постигането на заложените цели. За да бъде осигурено ефективното и ефикасно изпълнение на проекта, се предвижда дейността да се изпълнява от експерти от общините партньори и от външна техническа помощ (ВТП), която да подпомага и допълва екипа за управление на проекта (ЕУП).

Дейност 6 - Дейности по информация и комуникация:  Дейността по информация и комуникация има за цел да популяризира осигуреното финансиране от ОПОС и ЕФРР и включва: 3 бр. информация на интернет страниците на 3-те общини – кратко описание на проекта, цели, резултати, напредък по изпълнението на проектните дейности; 4 бр. билборда; 4 бр. постоянни обяснителни табели; 4 бр. публични събития - стартова пресконференция и заключителна пресконференция. Официална церемония "Първа копка" и заключително събитие за откриване на готовите и въведени в експлоатация инсталации; 2 бр. банера; 4 бр. пресконференции - по една пресконференция във всяка от 3-те общини и 1 на площадката на инсталациите; 5000 бр. дипляни; 50 бр. плакати; 1000 бр. от следните промоционални материали: папки, тефтери, химикалки, моливи, тениски, шапки, флаш-памети, мобилни зарядни и чадъри;  500 бр. стикери за обозначаване на оборудването, машините и съоръженията, придобити в рамките на проекта.

Продължителност на проекта: 10.04.2019г. - 10.03.2022 г. (35 месеца)

Обща стойност на проекта: 9 748 590,60 лв., от които:

- 5 955 969,72 лв. от Европейския фонд за регионално развитие;

- 1 051 053,48 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

- 826 492,22 лв. собствен принос на Бенефициента/Партньорите;

- 1 915 138,18 лв. недопустими разходи;

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт