ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Наредба прием I-ви клас

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

/Приета с Решение №61 по протокол №5 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Кюстендил, изменена и допълнена с Решение №311 по протокол №16 от 29.12.2020 г.  на Общински съвет – Кюстендил, изменена и допълнена с Решение №712 по протокол №32/28.04.2022 г. на Общински съвет - Кюстендил/

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. С тази Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил се определят условията и реда за приемане на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил.

Чл. 2. Училищният план-прием за първи клас определя за училището за всяка предстояща учебна година броя на паралелките и броя на местата в паралелките, съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансиране на институциите.

Чл. 3. Директорът на училището определя училищния план-прием въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие  и съобразно информационната система и стратегията на общината.

Чл. 4. Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява прием за новата учебна година.       

Чл. 5. В първи клас могат да бъдат записани и деца, които навършват  6-годишна възраст в годината, през която се осъществява прием за първи клас, по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл. 6. Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в първи клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл. 7. Община Кюстендил изготвя списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в първи клас, и го изпраща в срок до 31 януари в училищата. За населени места с повече от едно училище децата в списъка се разпределят по прилежащи райони за обхват.

Чл. 8. Ежегодно в срок до 30 март Кметът на Община Кюстендил със заповед определя График на дейностите за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил за предстоящата учебна година.

Чл. 9. Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора на училището в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Чл. 10. Директорът на училището информира Кмета на Община Кюстендил и Началника на Регионално управление на образованието – Кюстендил за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година в срок до 10 април.

Чл. 11. Когато броят на местата за първи клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището от списъка по чл. 7, които следва да постъпят в първи клас, преди утвърждаване на училищния план-прием директорът, след съгласуване с Кмета на Община Кюстендил, задължително информира началника на Регионално управление на образованието – Кюстендил за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици.

Чл. 12. За изпълнение на училищния план-приема в І клас директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявленията за прием и извършва всички дейности по приема на учениците.

Чл. 13. Заявления за приемане в първи клас и съпътстващите документи се подават в избраното училище.

Чл. 14. Изборът на училище за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители (настойници).

Чл. 15. Училищното обучение в първи клас се осъществява при полудневна или целодневна организацията на учебния ден.

Чл. 16. Родителите (настойниците) на децата, кандидатстващи за прием в първи клас, които желаят целодневна организация, при заявяването на своето желание декларират, че са запознати с правилата за този вид организация на учебния ден.

Чл. 17. По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.

Чл. 18. Училищата са длъжни да приемат до три  деца със специални образователни потребности в паралелка.

Чл. 19. Родителите (настойниците), подали молби след определения в графика срок, могат да подават документи за записване в училищата, в които има свободни места.

Чл. 20. За свободни места се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка.

Чл. 21. За приемане на ученици в първи клас над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на Началника на Регионално управление на образованието – Кюстендил по мотивирано предложение на директора на училището в срок до началото на учебната година при спазване на разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 22. Директорът утвърждава списъците на приетите ученици в първи клас по паралелки в срок до началото на учебната година.

Чл. 23. Записването на учениците в първи клас се извършва само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или училище.

Чл. 24. След всяко класиране директорите на училищата подават в отдел „Образование и младежки дейности ” в Община Кюстендил информация за записаните деца и броя на свободните места.

Чл. 25. В срок до 15 септември училището изпраща в Община Кюстендил  сведение за децата, записани в първи клас.

Раздел ІI

Критерии за прием в първи клас

Чл. 26. (1) Близост на училището до постоянния/настоящия адрес на детето - водещ критерий (Приложения: Обща схема на система за прием в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил; самостоятелни приложения за всяко училище от №1 до №8; обяснителна записка);

(2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище. (Приложение №9)

(3) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

 1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
 2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
 3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
 4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

(4) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

(5) Деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група по ал. 3, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес.

(6) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.

(7) Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

(8) Близнаци се приемат заедно, ако поне един от тях е класиран.

Чл. 27.  Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни  критерии:

 1. Дете с трайни увреждания над 50% ;
 2. Дете с един или двама починали родители;
 3. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
 4. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
 5. Дете от семейство с повече от две деца.

Чл. 28. (1) Когато прилагането на чл. 26 и чл. 27 обективно води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца могат да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места.

(2) Децата по ал. 1 се насочват и приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при заявено желание на техните родители (настойници) и при наличие на свободни места.

(3) Всяко училище трябва да гарантира не по-малко от три места в паралелка за деца, чиито майчин език е ромски, независимо от настоящия/постоянния им адрес.

(4) Община Кюстендил предоставя на училищата списъци на децата, чиито майчин език е ромски.

Чл. 29. Училището може да въведе допълнителни критерии, които се прилагат след изпълнение на критериите по чл. 26, чл. 27 и чл. 28. Допълнителните критерии се съгласуват с Обществения съвет на училището

Раздел III

Документи при кандидатстване

Чл. 30. Необходимите документи за кандидатстване са:

 1. Заявление по образец на училището;
 2. 2. Удостоверение за раждане – оригинал. Представя се за проверка и се връща на родителя;
 3. 3. По чл. 26 - Лична карта на родителя – оригинал. Представя се за проверка и се връща на родителя;
 4. По чл. 26, ал. 5 – проверката се осъществява от училището;
 5. По чл. 27, т. 1 - Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, валидно към датата на записване – копие;
 6. 6. По чл. 27, т. 2 - Акт за смърт - копие;
 7. По чл. 27, т. 3 и т. 4 - Проверката се осъществява от училището;
 8. По чл. 27, т. 5 – удостоверения за раждане. Представят се оригиналите и се връщат на родителя.

Чл. 31. На документите, за които се изискват копия, се предоставят и оригиналите за сверяване.

Чл. 32. Директорът на училището или упълномощено от него лице съхранява всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването до края на съответната учебна година.

Раздел IV

Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. Наредбата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил е разработена на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 • 2. Настоящата Наредбата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил отменя Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил, приета с Решение №734, по протокол №31 от 29.03.2018 г. на Общински съвет - Кюстендил.
 • 3. Настоящата Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил се публикува на електронната страница на Община Кюстендил.
 • 4. Настоящата Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил влиза в сила от датата на обявяване решението на Общински съвет – Кюстендил за нейното приемане.

      

         Приложения:

 1. Обща схема на система за прием в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил към чл. 26, ал. 1 може да видите тук.
 2. Приложения №1 и №1а към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  може да видите тук  и тук
 3. Приложение №2 към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Проф. Марин Дринов“  може да видите тук.
 4. Приложение №3 към чл. 26, ал. 1 – Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“  може да видите тук.
 5. Приложение №4 към чл. 26, ал. 1 – НУ „Св. Климент Охридски“  може да видите тук.
 6. Приложение №5 към чл. 26, ал. 2 – Селата, които са прилежащи райони на училищата  може да видите тук.
 7. Обяснителна записка към чл. 26, ал. 1 може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт