ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Земеделие

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на животновъдни обекти за стопанската 2024/2025  може да видите тук.

График на заседанията на комисията по  37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 година може да видите тук.

График на комисията по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 година може да видите тук.

Заповед за определяне състава на комисия, на основание чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Богослов, с. Вратца, с. Горна Брестница, с. Гърляно, с. Долно село, с. Жиленци, с. Лозно, с. Преколница, с. Радловци, с. Раненци и с. Църварица, община Кюстендил за календарната 2024 година  може да видите тук.

Списък на местата за разполагане не пунктовете за изкупуване на череши може да видите тук.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на животновъдни обекти за стопанската 2023/2024  може да видите тук.

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на община Кюстендил на 14.12.2022г. от 09.00ч в общинска служба по земеделие- Кюстендил може да видите тук.

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на община Кюстендил на 09.11.2022г. от 09.00ч в общинска служба по земеделие- Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД-00-753/09.06.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил относно обябяването на етап "Восъчна зрялосдт" на посевите от житни култури  може да видите тук.

Заповед №РД-00-687/ 31.05.22 на Кмета на Община Кюстендил относно предстоящата кампания по изкупуване на череши може да видите тук.

Списък на местата за разполагане на пунктовете за изкупуване на череши в населените места в община Кюстендил за кампания 2022 може да видите тук.   Допълнителен списък може да видите тук

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фон на животновъдни обекти за стопанската 2022/2023  може да видите тук.

Спасението на българското свиневъдство - № 91 / 03.11.2021 г. може да видите тук. и тук.

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година, на основание чл. 726, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл. 376, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявления по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график:

На 14.12.2021г. от 11:00 часа в Общинска служба по земеделие - Кюстендил ще заседава комисия за всички землища на община Кюстендил.

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 г., на основание чл. 72б, ал.3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ  и заявления по чл. 37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседанието на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 г., на основание чл. 72б, ал.3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседанието на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 28.09.2021г. от 11.00 часа в Общинска служба земеделие- Кюстендил

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на община Кюстендил на 03.09.2021г. от 11.00ч в общинска служба по земеделие- Кюстендил може да видите тук.

Заповед № РД- 03-40-1/ 02.08.2021г. на Директора на ОД "Земеделие" относно извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове, попадащи на територията на ОД "Земеделие" - Кюстендил, по изготвени от дирекцията "Идентификация на земеделски парцели" списъци може да видите тук.

Заповед № РД 07- 51/ 27.07.21г. на Директора на ОД "Земеделие" относно определяне на комисии за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землища на територията на община Кюстендил за стопанската 2021/2022г. може да видите тук.

Заповед № РД-00-795/24.06.2021г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, на Министерство на земеделието и храните и МВР, /обн. в ДВ бр.105/2014 г./за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и  писмо вх.№24-00-369/23.06.2021 г. на Областна дирекция “Земеделие” – Кюстендил до Кмета на Община Кюстендил може да видите тук.

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади- общинска собственост на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно годишния план за паша за стопанската 2021/2022 година може да видите тук.

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Кюстендил може да видите тук.

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 във връзка с чл.37в, ал.1  от ЗСПЗЗ за община Кюстендил може да видите тук.

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Кюстендил може да видите тук.

Обява във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за 2020/2021 година може да видите тук.

Обява във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за 2020/2021 година може да видите тук.

Днес, 02.07.2020 г. в Община Кюстендил в изпълнение на Решение №319/28.05.2020 г. и Решение №389/18.06.2020 г. на Кюстендилски районен съд и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади - общинска собственост на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ се събра назначената със Заповед №РД-00-545/01.06.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил, комисия в състав: може да видите тук.

Протокол за разпределение на пасища, мери, ливади от ОПФ за индивидуално ползване на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ може да видите тук.

Предоставяне на 6 броя заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването за землищага на с. Горна Брестница, с. Гърляно, с. Жиленци, с. Преколница и с. Раненци, както следва

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 във връзка с чл.37в, ал.1  от ЗСПЗЗ за община Кюстендил може да видите тук.

Заповед, на основание чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Богослов, с. Горна Брестница, с. Гърляно, с. Преколница, с. Жиленци и с. Раненци, община Кюстендил за календарната 2020 година се определят комисии в състав както следва

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на община Кюстендил на 25.09.2019г. от 11.00ч в общинска служба по земеделие- Кюстендил може да видите тук.

Обява за провеждане на заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на община Кюстендил на 13.09.2019г. от 10.00ч в общинска служба по земеделие- Кюстендил може да видите тук.

Заповед относно сключване на споразумения  между собствениците и ползвателите за създаване на на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Кюстендил за стопанската 2018/2019 година може да видите тук.

Приложено, изпращаме Ви 4 /четири/ броя заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването за землищага на с. Гърляно, с. Преколница, с. Раненци и с. Лозно, както следва

Протокол за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади- общинска собственост на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на  БАБХ за стопанската 2019/ 2020г. може да видите тук.

На основание чл.34 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общински поземлен имот в срок от 1 до 4 септември се подават заявления по образец в деловодството на Община Кюстендил за ползване под наем на общински земеделски имоти за стопанската  2019/2020 година. Заявлението може да изтеглите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт