ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

От 13.04.2020 г. Община Кюстендил изпълнява проект № BG05М9OP001-2.101-041-С01 „Патронажна грижа в Община Кюстендил” процедура BG05М9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Срок на проекта: 31.12.2020 г.

Стойност на проекта: 481 770,00 лв.

Целевата група по проекта са:

- възрастни хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

- хора с увреждания;

- възрастни в риск: в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Основни дейности:

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги;

- Транспорт транспорт от/до съответните адреси;

- Осигуряване на предпазни средства на наетия персонал.

Целта на проекта е да се осигурят допълнителни ресурси за превенция и подпомагане достъпа до услуги на възрастни в риск, вкл. лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19, както и самотен/и родител/и с дете/ца до 12 г., хора с увреждания, възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, лица в карантинен период и други дейности, пряко свързани с опазване здравето на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

По проекта ще бъдат наети 32 служители, които ще посещават потребителите с цел доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

За наетите служители ще се осигурят подходящи лични предпазни средства, облекла и дезинфекциращи препарати във връзка с осъществяване на трудовите им задължения. Ще бъде осигурен транспорт от/до съответните адреси.

============================================

Във връзка с изпълнение на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за длъжността „Сътрудник, социална работа“ – 32 щ. бр.

 Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Осъществяване на дейности за превенция на разпространението на COVID-19, чрез предоставяне на мобилни услуги в ситуация на извънредно положение и преодоляване последиците от коронавируса на:
 • възрастни в риск;
 • лице или член на семейството, поставено под карантина във връзка с COVID-19;
 • самотен/и родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами;
 • хора с увреждания;
 • възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване;
 1. лица в карантинен период и други дейности, пряко свързани с опазване здравето на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.
 2. Мобилна работа с цел доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства - закупени със средства на потребителите;
 3. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги - със средства на потребителите;
 4. Участие в обсъждането и планирането на дейностите;
 5. Изготвяне на необходимата документация и отчетност.

Изисквания за заемане на длъжността:

1)  Завършено средно образование;

2)  Професионален опит – не се изисква;

3)  Умения, опит, нагласи и мотивация за социална работа и взаимодействие с различни институции;

4)  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

  Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление
 2. Подбор по подадените документи

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец;

-  Автобиография - по образец;

-  Мотивационно писмо;

-  Документ за завършено образование – копие;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до 31.12.2020 г.

На наетите лица ще бъде проведен инструктаж, относно спазване изискванията за работа в условията на пандемия.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 14.04.2020 г. до 22.04.2020 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

         Телефон за информация: 078/55-11-31

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517