ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

проект „Център за работа с деца на улицата”

 

Договор № BG05M9OP001-2.029 –0004 проект „Център за работа с деца на улицата”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

Стойност на проекта: 748 981.60 лв.

Срок на изпълнение: 01.04.2020 г. – 31.12.2023 г. /45 месеца/

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

1.1 Същност на проекта

Проекта предвижда разкриване на социалната услуга в общността „Център за работа с деца на улицата”(ЦРДУ) с капацитет 20 места. Центърът ще предоставя комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа,медицински и санитарно-хигиенни услуги,ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

Основна цел на специалистите в услугата - социален работник, психолог, медицински специалист, педагог и помощник възпитател ще е да се осигури закрила и защита на децата в риск, осигуряване на подкрепа на родителите за отглеждане на детето в сигурна и стабилна семейна среда, предоставяне на дневна грижа и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

Реализирането на проекта е в изпълнение на националната политика и е част от цялостния процес за насърчаване на социалното включване на хора от уязвими групи. Предвидените дейности в проекта ще защитат обществения интерес и ще отговарят на нуждите на населението, като мерките целят повишаване качеството на живот в Община Кюстендил.

 

1.2. Цели на проекта

Целта на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на децата и лицата от целевите групи – деца в риск и техните семейства.

Планираните дейности ще допринесат за разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи и се разширява многообразието на социалните услуги, предоставяни в общността на територията на община Кюстендил.

Специфичните цели са:

-Повишаване качеството на живот, чрез насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото, чрез осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на всяко дете;

 - Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му;

 -Предотвратяване на социалната изолация на децата от улицата;

 -Превенция на противообществените и криминални прояви на децата на улицата;

 - Защита на децата на улицата от всякакви форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик;

 -Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства. ЦРДУ ще предоставя ефективни и ориентирани към индивидуалните потребности услуги за различните уязвими групи на територията на общината – целеви групи на проектното предложение.

Услугите в ЦРДУ ще са свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

Реализирането на проекта допълва инвестициите за устойчиво градско развитие в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОП РР) и по-конкретно процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Разкриването на услугата ЦРДУ ще развие финансирания по ОПРР 2014–2020 в Община Кюстендил инфраструктурен проект за изграждане, оборудване и обзавеждане на сградата на услугата.

 

1.3 Основни дейности

Дейност 1: Подбор, наемане на персонал и разкриване на Център за работа с деца на улицата

Дейност 2: Обучение и супервизия на наетия персонал на Център за работа с деца на улицата

Дейност 3: Предоставяне на социалната услуга Център за работа с деца на улицата

 

 

 1. ЦЕЛЕВА ГРУПА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

2.1 Целева група по проекта

 • Семейства с деца, включително с увреждания;
 • Деца и възрастни в риск и техните семейства;
 • Служители на доставчици на социални и здравни услуги.

 

2.2.Очаквани резултати.

   Разкриването на социалната услуга в общността ЦРДУ в Община Кюстендил ще  осигури предоставяне на услуги от обучен мултидисциплинарен екип за:

 • Осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на всяко дете;
 • Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му;
 • Предотвратяване на социалната изолация на децата в риск;
 • Превенция на противообществените и криминални прояви на децата в риск;
 • Защита на децата в риск от всякакви форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик;
 • Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства;
 • Подготовка и осъществяване на интегриране на детето в семейна и/или близка до семейната среда.

Създаването на ЦРДУ ще осигури нови работни места в сектора на социалната икономика и ще допринесе за преодоляване на бедността на безработните лица на територията на общината.

Устойчивостта на постигнатите резултати е обвързана с качеството за изпълнение на заложените по проекта дейности. Предвид спецификата на проекта, в основата на качественото изпълнение на проекта и на гарантиране устойчивостта на постигнатите резултати е дейността и активността на наетия персонал, предоставящ социалните услуги в лицето на социален работник, психолог, медицински специалист, педагог, помощник възпитател и санитари. Поради това се предвижда да бъдат заложени определени критерии при избора на персонала в Центъра.

 Социалната ангажираност, мотивираността за работа, желанието за обучение, отговорността и съзнателността при изпълнението на дейностите и т.н. са в основата на постигането на добри резултати по време на изпълнение на проекта и гарантиране на тяхната устойчивост след приключването му.

От друга страна, през целия период на изпълнение на проекта се предвижда да бъде осъществяван своевременен контрол от екипа на проекта относно изпълнението и постигане на предвидените резултати.

 С оглед гарантиране на финансовата устойчивост на резултатите от проекта, при приключване на неговото изпълнение, съгласно поетия ангажимент от страна на Община Кюстендил с Решение на Общински съвет – Кюстендил ще се търсят различни варианти за осигуряване на средства за издръжката на създадения Център за работа с деца на улицата - от държавния и/или общинския бюджет, от други партньорски проекти и източници и от структурните фондове на ЕС.

      Новосъздаденият ЦРДУ ще продължи да функционира и след приключване на проекта. Положителният ефект от предоставянето на услугата ще се прояви още по време на изпълнението на проекта и ще има дългосрочно въздействие, както преки и косвени ползи върху целевите групи.

 

1 година Център за работа с деца на улицата и Ден на отворените врати - научете повече за нас

 

По повод първата годишнина от създаването си, Център за работа с деца на улицата, работещ по проект „Център за работа с деца на улицата”, Договор № BG05M9OP001-2.029 –0004, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., организира Ден на отворените врати.

Целта ни е да запознаем всички, които се интересуват, с работата ни и възможностите, които предлагаме в подкрепа на деца от 7 до 18 години и техните семейства.

Всеки, който желае, може да ни посети от 09:00ч. до 12:00ч. на 1 юни /вторник/.

Може би вече сте чували за нас, но 1 юни е денят, в който можете да дойдете и да разгледате, да попитате, да се убедите!

ЦРДУ извършва дейности, свързани с превенция на отпадането от училище, педагогическа подкрепа и помощ в училище, тематични беседи и формиране на умения за самостоятелен живот. В центъра се извършват социално и психологическо консултиране на деца и семейства; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми. Екипът на центъра осигурява доверие и пространство, така че семействата да могат винаги да потърсят помощ и да получат квалифицирана и ценна подкрепа.

Желаещите да посетят Центъра за работа с деца на улицата ще имат възможност да се срещнат с екипа от специалисти -  педагог, психолог, логопед, социален работник, медицинска сестра. Ще бъдат представени видовете социални услуги, които се предоставят, посетителите ще имат възможност да разгледат базата и ще получат отговори на поставени въпроси.

 

Предлагани услуги за подкрепа и консултиране на деца:

-Подкрепа в училище

-Затруднения в общуването с връстници

-Състояния на необясним страх, тревожност, стеснителност

-Агресивни прояви и незачитане на правила

-Ниска самооценка

-Творческо развитие - занимания по интереси за свободното време - рисуване, спорт и фитнес, компютърни занимания.

-Логопедична подкрепа

-Беседи на различни теми (здравни, образователни, кариерно ориентиране)

           

Предлагани услуги за подкрепа и консултиране на родители:

-Подкрепа в разрешаване на актуални въпроси, свързани с развитието на детето

-Затруднения в комуникацията между родители и деца

-Родители, които срещат трудности с поведението на детето

-Подкрепа в общуването между родители и учители

-Насочване към ползване на достъпни услуги и програми

Организираме и клуб „Весело лято“, занимания по интереси през месеците юли и август за деца от 7 до 18 години.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 1 ЮНИ МЕЖДУ 9:00ч. И 12:00ч.

 

    

                                                                                        

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт