ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект "Подкрепа за деца и младежи в община Кюстендил"

На 25.09.2020 г. Община Кюстендил сключи Административен договор за изпълнение на проект Договор № BG05M9OP001-2.019-0023-C01 "Подкрепа за деца и младежи в Община Кюстендил” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Продължителност на проекта:  39 месеца
Обща стойност на проекта:  499 631,25 лв. лева

Общата цел на проекта е разкриване на социалните услуги от резидентен тип „Наблюдавано жилещи от 18 до 21 г.”/НЖ/ с капацитет 6 места и „Преходно жилище от 15 до 18 г. /ПЖ/ с капацитет 8 места. Чрез създаването на НЖ и ПЖ Община Кюстендил ще осигури социално включване, равен достъп и защита на деца и младежи, настанени в институции и децата/младежите в риск. Социалното включване на децата/младежите ще е от първостепенно значение и ще се постига чрез осигуряване на възможност да участват във всички аспекти на живота на общността, включително да посещават местни училища и да ползват местните здравни, транспортни и други обществени услуги.

Специфичната цел на проекта е да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Ще се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на децата и младежите от целевите групи - деца и

младежи, настанени в институции, обхванати в интервенции за деинституционализация и деца и младежи, получаващи социални и здравни услуги в общността след извеждането им от институция:

  • Осигуряване на социално включване, равен достъп и защита на децата/младежите, настанени в институции и децата/младежите в риск от общността;
  • Подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за деца, настанени в ДДЛРГ и децата/младежите в риск от общността, гарантираща им живот в среда, близка до семейната и равен достъп до услуги за социално включване;
  • Закриване на всички ДДЛРГ и ДМСГД в страната.

Целевата група, която ще бъде пряко положително повлияна от реализацията на дейностите предвидени в настоящото проектно предложение са:

  • деца и младежи, настанени в институции, обхванати в интервенции за деинституционализация;
  • деца и младежи, получаващи социални и здравни услуги в общността след извеждането им от институция.

Основни дейности: 1. Подбор и наемане на персонал за социалните услуги Преходно жилище и Наблюдавано жилище; 2. Подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите; 3. Предоставяне на социалните услуги Преходно жилище и Наблюдавано жилище; 4. Оборудване и обзавеждане за помещенията на Преходно жилище и Наблюдавано жилище.

  • Предоставянето на услугите ПЖ и НЖ ще осигури по-добро качество на живот на 14 деца/младежи, което ще гарантира пълноценното им физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете/младеж в естествената за него среда, чрез осигуряване на 24- часова индивидуализирана грижа и подкрепа. Нашата цел е да постигнем и развием най-добро качество на предоставяните социални услуги от резидентен тип, като водещият принцип за Община Кюстендил е спазването на правата и интересите на потребителите на услугите. За периода на предоставяне на услугите назначения персонал ще осигури 24–ри часова подкрепа и задоволяване на специфичните потребности  на потребителите.

За предоставяне на социалната услуга "Наблюдавано жилище от 18 до 21 г." на трудов договор ще се наеме следния персонал: Ръководител - 1/2 щ. бр., Социален работник -1/2 щ. бр., Домакин/Работник поддръжка 1/2 щ. бр. и Помощник-възпитател - 1 щ. бр. За предоставяне на социалната услуга "Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст" на трудов договор ще се наеме следния персонал: Ръководител -1/2 щ. бр., Социален работник -1/2 щ. бр., Домакин/Работник поддръжка 1/2 щ. бр., Помощник-възпитател - 3 щ. бр. Предвидено е двете социални услуги да имат общ административен ръководител, както и да се обслужват от един социален работник, с цел да бъде назначен достатъчно на брой персонал, който да осигурява 24-часов режим на работа и качествено предоставяне на услугите. може да видите тук

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт