ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”

От 08.07.2021 г. Община Кюстендил изпълнява Административен договор № BG05M9OP001-2.090-0011-С01 по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Срок на проекта: 30.06.2023 г.

Стойност на проекта: 1 369 500,00 лв.

Целевата група по проекта са:

- Хора с увреждания и техните семейства;

- Възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства

Основни дейности:

 1. Подбор и наемане на персонала в създадените услуги – от 1 до 24 проектен месец;
 2. Оборудване и обзавеждане – от 1 до 3 проектен месец;
 3. Създаване и предоставяне на 3 бр. социални услуги "Център за грижа за лица с умствена изостаналост" – от 4 до 15 проектен месец /12 месеца услуга/;
 4. Създаване и предоставяне на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – от 4 до 15 проектен месец /12 месеца услуга/;
 5. Създаване и предоставяне на социална услуга "Център за грижа за лица с психични разстройства" – от 18 до 24 проектен месец /7 месеца услуга/.

С изпълнението на проекта ще се създаде и реализира устойчив модел в Община Кюстендил за деинституционализация на грижите за хората с увреждания и ще се подкрепят техните семейства, чрез предоставяне на нови резидентни услуги и услуги в общността.

Цели на настоящето проектно предложение са:

 • Извеждане на хората с увреждания и възрастните хора от специализираните институции;
 • Превенция на институционализацията на тези лица чрез предоставяне на социални услуги в общността за дневна и почасова грижа, чрез създаване на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства;
 • Подкрепа и предоставяне на социални услуги от резидентен тип - 3 бр. Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост и Център за грижа за лица с психични разстройства. Изпълнението на проекта е в контекста на цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността.Социалните услуги, които ще се предоставят по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил“ имат за цел да подпомогнат и повишат качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства.

Операцията ще се реализира в Община Кюстендил в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, приет с РМС № 28/19.01.2018 г. Предвиденото в рамките на настоящия проект финансиране ще подкрепи предоставянето и функционирането на услугите, чиято инфраструктура е изградена по ОП РР 2014-2020.

По проекта ще бъдат наети  общо 63  служители, както следва:

 • 35 бр. за 3 бр. "Център за грижа за лица с умствена изостаналост" от м. 10.2021 г. ;
 • 16 бр. за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ от м. 10.2021 г.;
 • 12 бр. за „Център за грижа за лица с психични разстройства“ от м. 12.2022 г.

Служителите ще осигурят грижа и подкрепа за задоволяване на специфичните потребности на общо 100 потребители в следните услуги:

 • В центровете за грижа за лица с умствена изостаналост с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца ще се осигури възможност за настаняване в среда, близка до семейната на 45 лица. Служителите ще оказват грижа и съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност, в комбинация с други социални, здравни, образователни и други подкрепящи/съпътстващи услуги в съответствие с потребностите на настанените лица.
 • В социалната услуга "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри“ № 30, 40 лица от целевата група ще получат комплекс от социални и здравни услуги. Служителите ще предоставят на потребителя индивидуална грижа и подкрепа, съобразена с неговите потребности.
 • В центъра за лица с психични разстройства с адрес: общ. Кюстендил, с. Копиловци ще се осигури възможност за настаняване в среда, близка до семейната на 15 лица. Служителите ще оказват грижа и съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност, в комбинация с други социални, здравни, образователни и други подкрепящи/съпътстващи услуги в съответствие с потребностите на настанените лица. В новата резидентна услуга ще бъдат настанени 15 лица с психични разстройства, които ще бъдат изведени от специализираните институции и от Държавни психиатрични болници.

 

 По настоящата процедура асоциирани партньори на Община Кюстендил са Държавните психиатрични болници и Министерството на здравеопазването, които са партньори на АСП при изпълнение на настоящата процедура в рамките на ЕТАП 1.

Социалните услуги, които ще се предоставят по процедурата имат за цел да подпомогнат и повишат качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства в уязвимо положение. Дейностите по процедурата са неразривно свързани с тези цели, както и с основните обществени цели, за които се предоставят услуги от общините.

                                                                                 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт