ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Таксиметрова дейност

Съобщение относно Обществен превоз на пътници с лек таксиметров автомобил

     Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 07.07.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.), Община Кюстендил информира търговците, които желаят да се регистрират за извършване на таксиметров превоз на пътници и регистрираните търговци, които притежават удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, следното:
1.    I. Относно издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници:
•      съгласно чл. 12, ал. 1 - 3 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговец, притежаващ удостоверение за регистрация. Таксиметров превоз може да се извършва и от водач от името на регистриран търговец, включен в удостоверението за регистрация. За да извършва дейността от името на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3 от закона. Правоотношенията между регистрирания търговец и водача, който ще извършва дейността от негово име, но за своя сметка, се уреждат с писмен договор.
Удостоверенията за регистрация се издават от кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управлението на търговеца, когато търговецът:
1. отговаря на изискванията за благонадеждност;
2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 7 от ЗАвП;
3. няма публични задължения.
Изискванията за благонадеждност по т. 1 са изпълнени, когато лицата, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато не са участвали в управлението на търговец, на който правата са прекратени по реда на чл. 12, ал. 13, т. 1, букви "а", "в", "г" или "д" от ЗАвП през последните две години.
•    Ø съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗАвП Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води публичен единен таксиметров регистър, в който се вписват удостоверенията по чл. 12, ал. 2.
•    Ø съгласно чл. 12, ал. 6, 8 - 10 от ЗАвП за издаване на удостоверение за регистрация и за вписване в регистъра търговецът подава заявление до кмета на общината, към което прилага:
1.    документите, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5 от закона;
2.    списък на водачите, които ще извършват дейността от негово име;
3.    списък на превозните средства, с които ще извършва дейността.
Търговецът подава заявление в 14-дневен срок при промяна на вписаните в регистъра данни.
При непълноти на представените документи кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява търговеца и дава срок 14 дни за отстраняването им. В срок до 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите в срока по чл. 12, ал. 8 от ЗАвП кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници. Регистрацията е безсрочна.
•    Ø съгласно чл. 12, ал. 7 от ЗАвП превозните средства за извършване на таксиметров превоз трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са леки автомобили до 7 места, включително мястото на водача;
2. (в сила от 08.07.2022 г.) да са оборудвани с електронен таксиметров апарат с оценено по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите съответствие;
3. да отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5 от ЗАвП, и за всяко от тях да има издадено удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници;
4. от датата на първата регистрация на автомобила не са изтекли повече от 15 години.
•    Ø съгласно чл. 12, ал. 11 и 12 от ЗАвП кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация, когато търговецът не отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 2 или не е приложил необходимите документи към заявлението. Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
•    Ø съгласно чл. 12, ал. 13 от ЗАвП правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява:
1. по решение на органа, извършил регистрацията, когато:
а) регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б) търговецът престане да отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 2, т. 1 или 2 от ЗАвП;
в) при осъществяване на дейността си търговецът системно нарушава този закон или нормативните актове по неговото прилагане;
г) търговецът е използвал неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността;
д) за търговеца е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. по заявление на притежателя на удостоверението за регистрация;
3. с прекратяване на дейността на търговеца - притежател на удостоверението за регистрация.
•    Ø съгласно чл. 12, ал. 14 от ЗАвП с наредба на общинския съвет се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация по чл. 12, ал. 1 и за вписване на промени.
         В тази връзка Ви информираме, че Общински съвет Кюстендил с Решение № 367/25.02.2021г. е приет Проект на Наредба за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, с който  административните услуги и размера на таксите, които Община Кюстендил ще извършва, са следните:
1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 40 лв.;
2. За вписване и отписване в списъците към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство и за всеки конкретен водач, който ще извършва дейността от името на регистрирания превозвач, но за своя сметка - 10 лв.;
3. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 40 лв.;
4. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 10 лв.

Забележка:

1. Таксите по т. 2 се заплащат в двоен размер, когато по искане на превозвача, съответният документ се издава в срок до 3 работни дни.
2. Таксата по т. 3 се заплаща в двоен размер, когато по искане на превозвача, съответният документ се издава в срок до 7 работни дни.
3. Таксата по т. 4 се заплаща в двоен размер, когато по искане на превозвача, съответният документ се издава в срок до 1 работен ден.
II. Относно издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници:
•    Ø съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗАвП таксиметров превоз на пътници се извършва от лица по чл. 12, ал. 1 с автомобили, включени към удостоверението за регистрация за таксиметров превоз на пътници, за които има издадено разрешение от съответната община, на територията на която ще се извършва превозът, и които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5.
•    Ø съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗАвП регистрираните търговци по чл. 12, ал. 1 извършват таксиметров превоз с водачи, които притежават удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, валидно за съответната община, и са психологически годни. Правоотношенията между търговеца и водача се уреждат с писмен договор.
•    Ø съгласно чл. 24а, ал. 1 от ЗАП разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава от кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица на територията на общината, на която ще се извършва превозът, за всеки отделен автомобил. В разрешението се вписват и водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка.
•    Ø съгласно чл. 24а, ал. 2 от ЗАвП разрешение по чл. 24а, ал. 1 се издава на търговец, който е подал заявление до кмета на общината, в която ще извършва дейността си по таксиметров превоз на пътници, и:
1. таксиметровият автомобил отговаря на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5 и за него има издадено удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници, и е вписан в регистъра по чл. 12, ал. 4;
2. регистрираният търговец няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са разсрочени или отсрочени по законов ред.
•    Ø съгласно чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП в 14-дневен срок от получаването на заявлението кметът на общината издава разрешението по чл. 24а, ал. 1 или със заповед отказва издаването му, ако не са налице обстоятелствата по чл. 24а, ал. 2.
•    Ø съгласно чл. 24а, ал. 5 от ЗАвП издадените разрешения се вписват в регистъра по чл. 12, ал. 4.
•    Ø съгласно чл. 24а, ал. 8 от ЗАвП кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице прекратява със заповед действието на разрешението:
1. по заявление на регистрирания търговец;
2. при прекратяване на регистрацията на превозвача по реда на този закон;
3. при заличаване на таксиметровия автомобил от регистъра по чл. 12, ал. 4;
4. при получено уведомление за търговеца по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
5. при получено уведомление от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за влязла в сила заповед по чл. 24, ал. 7 или при приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 7.
В заключение Ви информираме, че съгласно § 65, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, издадените до влизането в сила на закона удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил запазват действието си до изтичането на срока на валидност.

Всички формуляри  за административните услуги които се извършват от общинската администрация, утвърдени с Наредба 34  от 06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници,можете да изтеглите от тук

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт