ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”

РЕЗЮМЕ                                                            

 

Договор № BG05M9OP001-2.061 –0007

 процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

Стойност на проекта: 999 956,37 лв.

Срок на изпълнение: 01.11.2021 г. – 30.06.2023 г. /20 месеца/

 

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

1.1 Същност на проекта

          Проекта предвижда разкриване на социална услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил“ /ЦПЛУ/с капацитет 30 места. Чрез създаването на ЦПЛУ Община Кюстендил ще предостави качествена грижа за лицата с увреждания, чрез комплексно обслужване на тези лица и техните семейства. Успоредно с това, лицата, полагащи грижи за зависими членове на семейството ще получат подкрепа чрез мерки, свързани с улесняване достъпа им до пазара на труда и връщането им на реалния пазар на труда, както и психологическа подкрепа. ЦПЛУ ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на целевата група.

              Социалното включване на лицата ще е от първостепенно значение и ще се постига чрез осигуряване на възможност да участват във всички аспекти на живота на общността, включително да ползват местните здравни, транспортни и други обществени услуги.            Предоставянето на услугата  ЦПЛУ ще осигури по-добро качество на живот на 30 лица, което ще гарантира пълноценното им физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко лице с увреждане в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.          В Центъра лицата ще водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. За целта  ще се осигурят професионални грижи за потребителите на услугата от страна на мотивиран, добре обучен и работещ в екип персонал.

Реализирането на проекта е в изпълнение на националната политика и е част от цялостния процес за насърчаване на социалното включване на хора от уязвими групи. Предвидените дейности в проекта ще защитат обществения интерес и ще отговарят на нуждите на населението, като мерките целят повишаване качеството на живот в Община Кюстендил.

 

1.2. Цели на проекта

         Целта на настоящата процедура е да се създадат условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряването на достъпа до социални и здравни услуги на лицата с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, както и ще се осигури подкрепа за техните семейства, които полагат грижите за тези лица.

                Предоставянето на услугата ЦПЛУ ще осигури по-добро качество на живот на 30  лица, което ще гарантира пълноценното им физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване, чрез осигуряване на дневна, полудневна и почасова услуга и подкрепа. Нашата цел е да постигнем и развием най-добро качество на предоставяната социална услуга в абщността, като водещият принцип за Община Кюстендил е спазването на правата и интересите на потребителите на услугата.

Специфичните цели са:

    Осигуряване на дневни, полудневни и почасови услуги за грижа за лицата с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания;
    Мобилна работа, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда;
    Осигуряване на терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация, осигуряване на подкрепа за достъп до други услуги, насочване и други, според индивидуалните потребности;
    Осигуряване на подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група чрез краткосрочно настаняване в центъра (заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни);
    Ремонт и оборудване на сграден фонд с цел предоставяне на услугите в ЦПЛУ, съгласно потребностите на целевата група;
    Закупуване на транспортни средства, в т.ч. спечиализирани транспортни средства за хора с увреждания.

 

1.3 Основни дейности

Дейност 1: Закупуване на транспортни средства, в т.ч. специализирано транспортно средство за хора с увреждания
Дейност 2: Ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане на „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“ /ЦПЛУ
Дейност 3: Подбор и наемане на персонал за „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“ /ЦПЛУ/
Дейност 4: Разработване на правила за „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“ /ЦПЛУ/
Дейност 5: Функциониране на „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“ /ЦПЛУ/

 

    ЦЕЛЕВА ГРУПА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

2.1 Целева група по проекта

    Хора с увреждания над 18 г. - капацитет 30 места

2.2.Очаквани резултати.

   Разкриването на социалната услуга ще осигури предоставяне на услуги от обучен мултидисциплинарен екип който да има различен профил на компетентността си - социално, медицинско, здравно, педагогическо образование, както и други форми на професионална квалификация, за да се гарантира интегрирания подход при предоставянето на услугите. Предоставянето на услуги в Центъра ще се основава на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевата група и индивидуалната социална оценка на потребностите, на всеки един от тях.

Създаването на ЦПЛУ ще осигури нови работни места в сектора на социалната икономика и ще допринесе за преодоляване на бедността на безработните лица на територията на общината.

Устойчивостта на постигнатите резултати е обвързана с качеството за изпълнение на заложените по проекта дейности. Предвид спецификата на проекта, в основата на качественото изпълнение на проекта и на гарантиране устойчивостта на постигнатите резултати е дейността и активността на наетия персонал, предоставящ социалната услуга. Поради това се предвижда да бъдат заложени определени критерии при избора на персонала в Центъра.

 Социалната ангажираност, мотивираността за работа, желанието за обучение, отговорността и съзнателността при изпълнението на дейностите са в основата на постигането на добри резултати по време на изпълнение на проекта и гарантиране на тяхната устойчивост след приключването му.

От друга страна, през целия период на изпълнение на проекта се предвижда да бъде осъществяван своевременен контрол от екипа на проекта относно изпълнението и постигане на предвидените резултати.

 С оглед гарантиране на финансовата устойчивост на резултатите от проекта, при приключване на неговото изпълнение, съгласно поетия ангажимент от страна на Община Кюстендил с Решение на Общински съвет – Кюстендил ще се търсят различни варианти за осигуряване на средства за издръжката на създадения ЦПЛУ - от държавния и/или общинския бюджет, от други партньорски проекти и източници и от структурните фондове на ЕС.

      Новосъздаденият ЦПЛУ ще продължи да функционира и след приключване на проекта. Положителният ефект от предоставянето на услугата ще се прояви още по време на изпълнението на проекта и ще има дългосрочно въздействие, както преки и косвени ползи върху целевата група.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт