ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Административни услуги по местни данъци и такси

Телефон Дирекция "Местни приходи" : 078/ 55 20 42

Телефон "Данъчни инспектори":  0882/ 88 51 12

Данъчна декларация по чл. 14, ал.2 от ЗМДТ ( образец );

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти ( образец );

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества ( образец );

Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение ( образец );

Данъчна декларация  по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък (образец)

Патентни дейности  и размер на дължимият годишен данък ( образец )

Данъчна декларация по чл.61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници. ( образец )

Обстоятелства водещи до подаване на декларация по чл.54 от ЗМДТ:

-  пътното превозно средство е придобито по наследство;

-  пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

-  собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

-  са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

-  са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.

  - собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация

1. Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

2. Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
Необходими документи:
- Декларация по образец - може да изтеглите от тук

Такса за притежаване на куче

Необходими документи:
- Декларация по образец- подава се в тримесечен срок от датата на придобиване на кучето

Годишна такса: 0.01 лв.

Забележка: Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, а именно:
1. кучета на инвалиди
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
3. кучета, използвани за опитни цели
4. кучета, използвани от Българския червен кръст
5. кастрирани кучета
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект

Подаване на декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче Необходими документи:
- Декларация по образец - може да изтеглите от тук

2131 Издаване на препис от документ за платени данъци

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

Такса: 1,00 лв.
Срок: веднага

Приемане на декларация за определяне на такса за битови отпадъци, според количеството на битовите отпадъци за юридически лица и декларация за  освобождаване  от  такса  за  сметосъбиране  и сметоизвозване  на  физически  лица

Необходими документи:

1. Декларация за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци и честотата на сметоизвозване.

2. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на юридически лица на териториите за обществено ползване.  

3. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на физически лица.

4. Декларация смет нежилищни юридически лица.

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство-

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Необходими документи:
- Заявление по образец - може да изтеглите от тук

-Копие на актуална скица

 Обикновена услуга:

До пет работни дни -15 лв.

 

Бърза услуга:

Един работен ден -30 лв. 

Получаване: Лично или с пълномощно

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване-

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Необходими документи:
- Заявление по образец - може да изтеглите от тук

-Копие на актуална скица

Обикновена услуга:

До пет работни дни -15 лв.

 

Бърза услуга:

Един работен ден -30 лв. 

Получаване: Лично или с пълномощно

2393 Изддаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж-

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Необходими документи:
- Заявление по образец - може да изтеглите от тук

-Копие на актуална скица

Обикновена услуга:

До пет работни дни -15 лв.

 

Бърза услуга:

Един работен ден -30 лв. 

Получаване: Лично или с пълномощно

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Необходими документи:
- Искане по образец - може да изтеглите от тук

Такса: 7,00 лв.
Срок: 7 дни

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона на местни данъци и такси

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Необходими документи:
-
Искане по образец - може да изтеглите от тук

Такса: 10,00 лв.
Срок: 7 дни

2071 Издаване на удостоверение  за декларирани данни

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Необходими документи:

- Искане за издаване на документи- може да изтеглите от тук

Такса: 7,00 лв.
Срок: 7 дни

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследства

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Необходими документи:

- Искане за издаване на документи- може да изтеглите от тук

Такса: 5,00 лв.
Срок: 7 дни

 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Необходими документи:

- Искане за издаване на документи- може да изтеглите от тук

Такса: 5,00 лв.
Срок: 7 дни

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения (на основание чл.87, ал.10 и чл. 87, ал.11 от ДОПК)

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Необходими документи:

- Искане за издаване на документи /чл.87, ал.10 от ДОПК/- може да изтеглите от тук

- Искане за издаване на документи /чл.87, ал.11 от ДОПК/- може да изтеглите от тук

Такса: няма
Срок: веднага

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ предлага нов начин за получаване на годишните ви съобщения -  чрез системата Efaktura.bg.

Електронната фактура е документ, подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури, представяни чрез системата eFaktura.bg, напълно отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС.

Системата дава възможност на потребителя напълно безплатно да получава, преглежда, потвърждава получаването на електронните документи.

За да осъществим изпращане на електронна фактура или друг тип електронни документи е необходимо да ни предоставите валиден електронен пощенски адрес (e-mail), който ще служи за индивидуализирането Ви и за достъп до потребителския Ви профил в системата eFaktura.bg.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт