ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект "Подкрепа за лица с психични разстройства в Община Кюстендил“

 

От 29.09.2022 г. Община Кюстендил стартира проект № BG05M9OP001-2.019-0023-C02 „Подкрепа за лица с психични разстройства в Община Кюстендил“, по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез ЕСФ.

Продължителност на проекта: 10 месеца
Обща стойност на проекта: 499 631, 25 лева, от които 424 686, 56 лв. финансирани от ЕСФ и 74 944, 69 лв. - национално финансиране.

Основна цел на проекта е създаване и реализиране на устойчив модел за деинституционализация на грижите за лица с психични разстройства, чрез разкриване и предоставяне на нови резидентни услуги в община Кюстендил - Защитено жилище за 8 бр. жени с психични разстройства и Защитено жилище за 6 бр. за мъже с психични разстройства. Настоящето проектно предложение подкрепя процеса по деинституционализация на грижата за лицата, настанени в специализирани институции и закриване на тези институции.

Целевите групи са:
    Хора с увреждания – 2 бр. Защитено жилище за лица с психични разстройства за 8 жени и 6 мъже;
    Служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация - 10 бр.;
    Лица, заети в специализираните институции - 14 бр.

Основни дейности:
Дейност 1 „Подбор и наемане на персонал за социалната услуга „Защитено жилища за лица с психични разстройства" – 2 бр“ За предоставяне на социалната услуга "Защитено жилище 1 /за жени/" с адрес гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон I“ № 44 на трудов договор ще се наеме следния персонал: Ръководител - 1/2 щ. бр., Социален работник -1/2


щ. бр., Мед. Специалист – ½ щ. бр., Домакин/Работник поддръжка - 1/2 щ. бр. и Социален терапевт - 5 щ. бр. За предоставяне на социалната услуга "Защитено жилище 2 /за мъже/" с адрес гр. Кюстендил, ул. „Цар Асен“ № 7“ на трудов договор ще се наеме следния персонал: Ръководител -1/2 щ. бр., Социален работник -1/2 щ. бр., Мед. Специалист – ½ щ. бр., Домакин/Работник поддръжка - 1/2 щ. бр. и Социален терапевт - 3 щ. бр.

Дейност 2 „Подготовка, преместване и настаняване на потребителите в 2 бр. Защитени жилища“ - С тази дейност се цели безпроблемно и безболезнено извеждане на потребителите от институции или от общността и настаняването им в среда близка до семейната, съобразено с индивидуалността на всеки потребител.

Дейност 3 „Предоставяне на социалните услуги Защитено жилище – 2 бр.“ Предоставянето на услугите Защитено жилище 1 с капацитет 8 бр. жени и Защитено жилище 2 - за 6 бр. мъже ще осигури по-добро качество на живот на 14 потребители, което ще гарантира пълноценното им физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всеки потребител в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.

Дейност 4 „Оборудване и обзавеждане за помещенията на ЗЖ – 2 бр.“ – В настоящето проектно предложение Община Кюстендил залага закупуване на оборудване и обзавеждане за помещенията, в които ще се предоставят новите услуги.

 

 

Дата: 03.10.2022 г.
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M9OP001-2.019–0023-C02, проект „Подкрепа за лица с психични разстройства в Община Кюстендил“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Кюстендил кани потенциални кандидати за консултанти в:
-    „Защитено жилище“ за 6 бр. мъже с психични разстройства – 1 бр.;
-    „Защитено жилище“ за 8 бр. жени с психични разстройства – 1 бр.

I. Кандидатите за Консултанти следва да отговарят на следните изисквания:
1) Завършено висше образование;
2) Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”;
3) Специалност – Социални дейности, Психология;
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:
1) Опит в социалната сфера и  изпълнение на проекти в областта на социалните услуги;
2) Познания за Методика за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище“, познания за критериите и стандартите за предоставяне на социалната услуга и документацията, която трябва да се поддържа в този вид услуги, познания за нормативната уредба в областта на закрилата на детето и социалните услуги;
3) Познания за спецификата на социалната работа с различни уязвими групи.
3. Характер на работата:
1)    Разработване на необходимите документи и процедури за всяка социална услуга: „Защитено жилище“ за 6 бр. мъже с психични разстройства и „Защитено жилище“ за 8 бр. жени с психични разстройства, съобразно нормативната база в социалната сфера – закони, правилници, наредби, утвърдените от МТСП методики за предоставяне на услугите както и профила на конкретните потребители.
2)    Консултиране на служителите на услугата за създаване и поддържане на база данни за цялостната дейност на Защитено жилище;
3)    Участие в срещи с екипа на услугата;
4)    Проучване и анализ на индивидуалните потребности на лицата от целевите групи, консултиране на екипа на услугата за включване и насочване към подходящите за тях дейности;
5)    Консултиране и споделяне на опит за съвместна работа между екипа на услугата, ползвателите на услугата, екипите на други структури на местно ниво;
6)    Организиране на индивидуалната работа на специалистите в услугата и изготвяне на програми за работа, месечни отчети и графици за провеждането й;
7)    Изготвяне на проект на оценки на потребностите, проект на индивидуални планове, проект на договор за ползване на услугата, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;
8)    Споделяне на опит и съвети за провеждане на опознавателни срещи с потребителите и обмяна на опит със съществуващи в страната услуги.            

II. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да подадат своите кандидатури, с подробно описание на изискуемите квалификация и опит в деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ 1, в срок до 31.10.2022 г.
Индикативният период за изпълнение на консултантски функции е: м. ноември 2022 г. – м. юни 2023 г., за отработване на 400 ч. за Консултант.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт