ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приложение № 13

Вид на услугата

Цена в лв.

1. 

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) Одобряване на проектна документация за поставяне на преместваеми обекти

40.00

2. 

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) Одобряване на схема за поставяне на преместваем обект

20.00

3.

 Одобряване и съгласуване на инвестиционен проект:

а)

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС –

Кюстендил) за нови сгради на основното застрояване

0.5 лв./ кв.м. РЗП, но не по –малко от 100.00 лв.

б)

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г.; изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) за преустройство, основен ремонт, реконструкция, делба, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради и постройки

0.5 лв./ кв.м. РЗП, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 5 000.00 лв.

в)

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил)за сгради от допълващото застрояване, гаражи, селскостопански сгради и складове без търговска дейност

0.50 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 30.00 лв. и не повече от 2 000.00 лв.

г)

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС –

Кюстендил)за линейни обекти

0.20 лв./ л.м., но не по-малко от 100.00 лв.

д)

(изм. и доп. с Решение № 481/25.05.2017 г.;изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) за съоръжения и елементи на техническата

инфраструктура с изключение на тези по т. 3, буква „г”

1.00 лв./ кв.м. РЗП, но не по-малко от 100.00 лв. 

е)

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС –

Кюстендил)огради

0.20 лв./ л. м., но не по-малко от 50.00 лв.

ж)

за одобряване на комплексни инвестиционни проекти

цените се определят по общия ред и се увеличават с 30 %

з)

(нов. с Решение № 1146/26.07.2023 г. на ОбС – Кюстендил) за жилищни сгради (високо и средно застрояване), финансирани по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“

200.00

Забележка: При строеж със смесено предназначение, таксите се изчисляват по отделно за всеки обект

4.

Издаване на Акт за узаконяване

в троен размер от предвидената такса по общия ред по чл.

       

 

 

 

47, ал. 1, т. 8 от наредбата

5.

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, съдържащ инвестиционен проект и ПУП

цени с 30 на сто увеличение спрямо дължимите по съставните му части

6.

Презаверка на Разрешение за строеж

на стойност 50% от предвидената такса за издаване на РС по общия ред, съгласно действащата наредба към датата на издаване на заповедта.

7.

Заповед за допълване на разрешение за строеж по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, Заповед за промяна  на титуляр и др.

на стойност 50% от предвидената такса за издаване на РС по общия ред, съгласно действащата наредба към датата на издаване на заповедта.

8.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) Оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите от ОбЕСУТ (по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ)

8.1.

разглеждане на инвестиционни проекти за строежи от основното застрояване, техническата инфраструктура и съоръжения

30.00

8.2.

разглеждане на инвестиционни проекти за строежи от допълващото застрояване и огради, както и при повторно разглеждане на проекти, който са върнати за корекции в съответната календарна година

10.00

9.

Участие в съставяне на акт по чл. 170, ал. 2 от ЗУТ

1% от строителната стойност на обекта

10.

Съобщение на инвестиционно намерение /Обявява се на таблото на общината за срок от 14 дни/

20.00

11.

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил)

Разрешително за премахване на дървета по чл. 63, т. 2 от ЗУТ

а)

За дървесна растителност с височина над 1,2 м.

10.00 за 1 брой  дърво

б)

Почистване на масив от саморасли дървесни и храстови фиданки

20.00 за поземлен имот

12.

Участие в съставяне на протокол по чл. 157, ал. 2 от ЗУТ за определяне на линия и ниво

20.00

13.

Проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителна книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (чл. 159, ал. 3 от ЗУТ)

13.1.

за обекти първа категория  

120.00

13.2.

за обекти втора категория

100.00

13.3.

за обекти трета категория

70.00

13.4.

за обекти четвърта категория

50.00

13.5.

за обекти пета категория

25.00

14.

Разрешаване на изготвяне на план-извадка по чл. 133 от

20.00

 

 

ЗУТ

 

15.

Разрешаване (допускане) на изработване на ПУП

50.00

16.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) Произнасяне на

ОбЕСУТ по друго искане на възложител

30.00

17.

Одобряване на проект за ПУП

17.1.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) до 3 имота

110.00

17.2.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) над 3 имота

 

200.00

18.

Удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ

80.00

19.

(отм. с Решение № 367/25.02.2021 г. на ОбС – Кюстендил)

 

20.

Акт за непълноти и грешки

20.00

21.

В условията на чл. 150 от ЗУТ - за цялостно проучване за допускане изработване на КПИИ.

150.00

22.

Заверка на екзекутивна документация

20.00

23.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) Одобряване на план за безопасност и здраве

15.00

24.

Нанасяне на настъпили промени в кадастралния план - на променена или нова точка

7.00

25.

Нанасяне на настъпили промени в разписния лист на недвижимите имоти - на един имот

10.00

26.

Даване на идентификатор на недвижими имоти за нанасянето им в кадастралния регистър на

идентификаторите и промените им - на един имот

10.00

27.

Предоставяне на списък с координати на подробни точки - за една точка

1 .00 лв. но не помалко от 10.00 лв.

28.

Предоставяне на координати на точки от опорната мрежа с репераж - за една точка

                 1.20

29.

Предоставяне на цифров модел върху магнитен носител

                 20.00

30.

Нанасяне на настъпили промени в регистъра към плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - на един имот

 

10.00

31.

Производство по придобиване на собственост за поземлени имоти или части от тях, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

 

70.00

32.

Производство        по       изменение       на       плана         на

новообразуваните имоти за земи по §4 от ЗСПП

 

70.00

33.

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж за проводи на  инж. инфраструктура

 

 

20.00

34.

Издаване на разрешително за разкопаване на улици и тротоари

ГАРАНЦИЯ  за възстановяване на настилката, лв./кв.м.

За тротоар

За паваж

За асфалтова настилка 

За зелени площи

Без настилка

Забележка: внесената гаранция се възстановява при изпълнени     задължения по        разрешението           за разкопаване

 

 

 

 

80.00

80.00

100.00

50.00

40.00

 

35.

(нова с Решение № 481/25.05.2017 г.) Одобряване и съгласуване на допълнително копие от определените в чл.

144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ копия от инвестиционен проект

15.00

36.

(нова с Решение № 481/25.05.2017 г) Одобряване на план за управление на строителните отпадъци

15.00

37.

(нова с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) Разрешаване изготвянето на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил

 

 

 

100.00

38.

(нова с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) Одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил

 

 

200.00

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт