ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Кюстендил”

ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ”

На 20.02.2023 г. Община Кюстендил сключи Административен договор за изпълнение на проект Договор № BG05SFPR002-2.002-0093-C01 "Укрепване на общинския капацитет в Община Кюстендил” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
Начална дата на проекта: 01.03.2023г.
Продължителност на проекта:  21 месеца
Обща стойност на проекта:  95 080.00 лева

Общата цел на проекта е да подкрепи служителите, ангажирани с изпълнение на правомощията по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП), за плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и да ускори предоставянето на по- ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението в община Кюстендил.

Специфични цели:
1. По-добро качество на предоставяните услуги от Община Кюстендил в изпълнение на правомощията по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП ;
2. Подобрена възможност за социално включване и равен и навременен достъп на лица и деца от община Кюстендил до качествени и устойчиви социални услуги, съобразени с индивидуалните им потребности.
Целевата група, която ще бъде пряко положително повлияна от реализацията на дейностите предвидени в настоящото проектно предложение са 30 лица, от които:
-2 новоназначени лица по проекта на длъжност експерт "Социални дейности";
-28 служители, ангажирани в социалните дейности в Община Кюстендил, както и във функциониращите социални услуги - делегирани от държавата дейност.
Основна дейност: Създаване на фронт - офис в Община Кюстендил
Дейността включва текущ ремонт на помещения, обзавеждане и оборудване на фронт - офис, както и наемане на двама експерта, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.


В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Е РАЗКРИТ „ФРОНТ ОФИС“ КЪМ ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“
ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ


„Фронт – офиса“ към отдел „Социални дейности“ с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов“ № 6, ет. 2, каб. 220 /Общинска поликлиника/ е разкрит по проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Кюстендил” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 На телефон 0889 93 91 05, назначените по проекта двама експерти социални дейности информират жителите на община Кюстендил с начините за насочване или включване в социални услуги, механизъм лична помощ и др., отговарящи на техните индивидуални нужди и консултиране за възможностите за разрешаване на проблемите за хората с увреждания.
Работното време на фронт-офиса е от понеделник до петък – от 08:00 до 17:00 часа.
Услугите по информиране и консултиране се предоставят безвъзмездно от служителите на място във „Фронт-офиса“ или чрез мобилна работа „по места“ с потенциалните ползватели с цел по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на община Кюстендил.
В рамките на проекта ще бъдат проведени разяснително-информационни кампании за личната помощ и социалните услуги и повишаване обществената информираност относно липсата на достъпност за хора с увреждания и ще се увеличи осведомеността на гражданите и потребителите в сферата на предоставяните от Община Кюстендил социални услуги.

Гореща телефонна линия за нуждаещите се от социални услуги в община Кюстендил 0889 93 91 05.
За информация, свързана с Механизма за лична помощ, възможностите за включване в социални услуги и/или насочване към други, съответстващи на индивидуалните ви нужди.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт