ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ДНЕВЕН РЕД НА ОБС

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и 17, ал. 1, т. 2 изр. трето от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация насрочвам на 25 април 2024 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Кюстендил с адрес пл. „Велбъжд“ № 1,  9 – то заседание на Общински съвет – Кюстендил, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2. ДЗ №61-00-144/18.04.2024 г. – относно покана за членство в Сдружение на югозападните общини.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

3. ДЗ №61-00-124/12.04.2024 г. – относно приемане на доклади на читалищата на територията на Община Кюстендил за 2023 г.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

4. ДЗ №61-00-123/12.04.2024 г. – относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2024 година в Община Кюстендил.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

5. ДЗ №61-00-119/12.04.2024 г. – относно приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Кюстендил за 2024 г. ведно с програма на мерки за закрила на деца с изявени дарби в Община Кюстендил за 2024 г.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

6. ДЗ №61-00-139/17.04.2024 г. – относно Общински фонд за подкрепа на местни инициативи 2024г.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

7. ДЗ №61-00-130/17.04.2024 г. – относно преобразуване на Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, град Кюстендил, чрез отделяне на ОУ „Иван Вазов“

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

8. ДЗ №61-00-146/18.04.2024 г. – относно вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община Кюстендил за 2024 г.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

9. ДЗ №61-00-131/17.04.2024 г. – относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Кюстендил във връзка с изпълнение на дейности на Областен информационен център – Кюстендил по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ по програма „Техническа помощ“ 2021 – 2027 г.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

10. ДЗ №61-00-138/17.04.2024 г. – относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Кюстендил във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Грижа в дома в Община Кюстендил“, финансиран с Договор BG05SFPR002-2.001-0164-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

11. ДЗ №61-00-133/17.04.2024 г. – относно финансиране за транспорт на отбора „Млад огнеборец“ от община Кюстендил за участие в Републиканско състезание МПО „Млад огнеборец“ в КК „Албена“, област Добрич.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

12. ДЗ № 61-00-134/17.04.2024 г. – относно финансиране за транспорт на отбора „Млад доброволец“ от община Кюстендил за участие в Третите Национални състезания за млади доброволци в град Разград.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

13. ДЗ №61-00-136/17.04.2024 г. – относно финансиране за транспорт на отбора от доброволно формирование на община Кюстендил за участие в Третите национални състезания за доброволци в град Троян.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

14. ДЗ №61-00-135/17.04.2024 г. – относно финансово и техническо обезпечаване за провеждане на фестивал „Хисарлъка Experience“ в периода 12-14 юли 2024 г.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

15. ДЗ №61-00-117/12.04.2024 г. – относно продажба на общинско жилище находящо се в гр. Кюстендил, бул. „България“ № 28, бл.5, ет.6, ап.2.1

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

16. ДЗ №61-00-141/17.04.2024 г. – относно продажба на общинско жилище находящо се в гр. Кюстендил, ж.к. „Румена войвода“, бл.6, вх. Г, ет.8, ап.95.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

17. ДЗ №61-00-140/17.04.2024 г. – относно предоставяне под наем без търг и конкурс на терени общинска собственост в гр. Кюстендил, върху които са поставени тото пунктове на ДП“Български спортен тотализатор“

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

18. ДЗ №61-00-132/17.04.2024 г. – относно отдаване под наем на сутеренен етаж - част от общински имот, находящ се на бул. „Патриарх Евтимий“ № 18, сградата на Читалище „Братство“, гр. Кюстендил.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

19. ДЗ №61-00-145/18.04.2024 г. – относно отдаване под наем на части от общински имоти в гр. Кюстендил, за поставяне на преместваеми обекти-зарядни колонки за електрически превозни средства

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

20. ДЗ №61-00-142/17.04.2024 г. – относно разпореждане с имот частна общинска собственост, чрез ликвидиране на съсобственост на 15/139 /петнадесет сто тридесет и девети/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 41112.503.1020 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

21. ДЗ №61-00-129/17.04.2024 г. – относно промяна в адреса на сградите, в които се провежда обучение в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

22. ДЗ №61-00-120/12.04.2024 г. – относно прекратяване на предоставянето на социални услуги за резидентна грижа, държавно делегирана дейност.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

23. ДЗ №61-00-122/12.04.2024 г. – относно функциониране на социалните услуги като Държавно делегирана дейност, Местна дейност и Механизъм лична помощ.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

24. ДЗ №61-00-121/12.04.2024 г. – относно създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ като държавно делегирана дейност.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

25. ДЗ №61-00-137/17.04.2024 г. – относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Програма „Образование“ 2021 – 2027, с кандидат Община Кюстендил и партньори - Детска градина „Мечта“, гр. Кюстендил и Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Раждавица.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

26. ДЗ №61-00-143/17.04.2024 г. – относно промяна в списъка на видовете общински жилища във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/, приета с Решение №768/31.07.2014 г., изменена с Решение №988/28.02.2019 г. на ОбС - гр. Кюстендил, изменена и допълнена с Решение №741/26.05.2022 г. на ОбС – гр. Кюстендил.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

27. ДЗ №61-00-127/16.04.2024 г. – относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация (ПУП-ИПР) на улица „Осоговска“ от о.т. 489 – о.т. 491 – о.т. 492 – о.т. 493 – о.т. 494 – о.т. 495 – о.т. 496 – о.т. 497 – о.т. 498 и контактните УПИ I-4543, XV-4546 и УПИ XIV-4547 в кв. 224, УПИ I-4539 и УПИ XV-4542 в кв. 225, УПИ I-4320, УПИ II-4321 и УПИ III-4322 в кв. 226 и УПИ I, УПИ XII-4538, УПИ XIII-4316, УПИ XIV-4317, УПИ XV-4318 и УПИ XVI-4318 в кв. 228 по регулационния план на град Кюстендил.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

28. ДЗ №61-00-125/15.04.2024 г. – относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.50.354,, местност „Кандило“, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

График за заседанията на постоянните комисии преди 9-то заседание на ОбС–Кюстендил

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт