ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Структура

Структура на Общинска администрация - Кюстендил 
 

Органограма 2023г.

Структура на общинска администрация Кюстендил, визуализирана в Административния регистърСТРУКТУРА

Структурни звена и длъжностни наименования
 
КМЕТ на Община Кюстендил
Зам.-кмет"Икономика и финанси"
Зам.-кмет"Инвестиционна политика"
Зам.-кмет "Култура, туризъм, социални, младежки дейности и спорт"
Зам.-кмет "Интегрирано планиране и регионално развитие"
Зам.-кмет "Образование, здравеопазване, жилищна политика и транспорт "
 
Секретар
 
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Кмет на село Слокощица                       
Кмет на село Жиленци                              
Кмет на село Жабокрът                            
Кмет на село Пиперков чифлик                 
Кмет на село Ябълково                              
Кмет на село Коняво                             
Кмет на село Лозно                                  
Кмет на село Соволяно                               
Кмет на село Багренци                                
Кмет на село Граница                                
Кмет на село Копиловци                              
Кмет на село Шишковци                              
Кмет на село Драговищица                      
Кмет на село Горна Гращица                     
Кмет на село Николичевци                         
Кмет на село Богослов                             
Кмет на село Раждавица                             
Кмет на село Берсин                             
Кмет на село Вратца                                  
Кмет на село Гирчевци                            
Кмет на село Гърляно                               
Кмет на село Гюешево                              
Кмет на село Грамаждано
Кмет на село Долна Гращица                  
Кмет на село Дворище                           
Кмет на село Нови чифлик                     
Кмет на село Ново село
Кмет на село Скриняно                               
Кмет на село Стенско                             
Кмет на село Таваличево 
Кмет на село Търновлаг                       
Кмет на село Радловци                   
 
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Кметски наместник на с.Бобешино, с.Жеравино, с.Црешново и с.Коприва
Кметски наместник на с. Буново
Кметски наместник на с. Блатец, с. Лисец и с. Дождевица
Кметски наместник на с. Горановци, с. Полетинци
Кметски наместник на  с. Горна Брестница
Кметски наместник на с. Горно Уйно, с. Долно Уйно
Кметски наместник на с. Долно село, с. Леска, с. Ръсово и с. Цървендол 
Кметски наместник на с. Катрище 
Кметски наместник на с. Каменичка Скакавица
Кметски наместник  с. Лелинци
Кметски наместник на с. Ломница, с. Гурбановци, с .Ивановци, с. Режинци и с.Чудинци
Кметски наместник на с.Мазарачево, с.Кършалево
Кметски наместник на с.Полска Скакавица 
Кметски наместник на с.Преколница
Кметски наместник на с.Раненци
Кметски наместник на с.Савойски, с.Сажденик и с.Цървена ябълка
Кметски наместник  с.Търсино
Кметски наместник на с.Цървеняно 
Кметски наместник на с.Церовица и с. Кутугерци
Кметски  наместник на с.Шипочано, с.Гърбино
 
Главен архитект 
Финансов контрольор
 
ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Ръководител на звено за вътрешен одит
Вътрешен одитор
Стажант одитор
 
ОБЩА  АДМИНИСТРАЦИЯ
 
ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Директор на дирекция
Главен експерт"Управление при кризи и ОМП"
Специалист "Етнически малцинствени общности"
Старши специалист "Деловодител"
Старши специалист "Деловодител"
Старши специалист "Деловодител"
Технически сътрудник "Секретар"
Системен администратор
Системен администратор
Главен специалист "Информационно обслужване"
Технически сътрудник "Домакин"
Изпълнител "Снабдител"
Изпълнител "Поддръжка сгради"
Главен  специалист "Личен състав"
Главен специалист "Човешки ресурси"
Главен  специалист "Временна трудова заетост"
Специалист "Охрана на труда и архив"
 
ДИРЕКЦИЯ"ФИНАНСОВO СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ"
Директор на дирекция
Главен  счетоводител
Главен експерт-зам.главен счетоводител
Главен експерт "Бюджет и финанси"
Старши експерт "Бюджет и финанси"
Старши експерт "Бюджет и финанси"
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител-касиер
Старши счетоводител-касиер
 
ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
Директор на дирекция
Старши специалист "Административно обслужване"
Старши специалист "Административно обслужване"
Старши специалист "Гражданска регистрация"
Старши специалист "Гражданска регистрация"
Старши специалист "Гражданско състояние"
Старши специалист "Гражданско състояние"
Старши специалист "Гражданско състояние"
 
ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
Директор на дирекция
 
ОТДЕЛ "ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Началник отдел
Главен юрисконсулт
Старши юрисконсулт
Старши юрисконсулт
Юрисконсулт
Юрисконсулт
Технически сътрудник "Секретар"
 
 
ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
Началник отдел
Главен експерт"Обществени поръчки"
Старши юрисконсулт
Юрисконсулт
Главен експерт"Обществени поръчки"
 
СЕКТОР "НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА, ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Началник сектор
Главен специалист "Протокол"
Главен  експерт "Връзки с обществеността"
Главен  експерт "Връзки с обществеността"
 
ЗВЕНО "ОРГАНИЗАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Главен експерт "Подпом. и осиг. работата на  Общ.съвет"
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ"
Директор на дирекция
Старши " Данъчен инспектор "
Старши " Данъчен инспектор "
Старши " Данъчен инспектор "
Инспектор " Проверка, ревизии и контрол"
Старши специалист " Местни приходи "
Старши специалист " Местни приходи "
Старши специалист " Местни приходи "
Старши специалист " Местни приходи "
Старши специалист " Местни приходи "
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител-касиер приходи
Старши юрисконсулт
Старши инспектор " Проверка, ревизии и контрол"
Старши инспектор " Проверка, ревизии и контрол"
Старши инспектор " Проверка, ревизии и контрол"
Старши инспектор " Проверка, ревизии и контрол"
Старши инспектор " Проверка, ревизии и контрол"
 
ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ"
Директор на дирекция
Главен експерт"Разпореждане с общ.собственост"
Главен експерт"Отдаване под наем на общ.собственост"
Старши специалист" Отчуждаване и продажби "
Старши спец."Актуване на общ.собсв.и поддърж.на архива"
Старши спец."Отдаване под наем на общ.собственост"
Ст.спец."Отдаване под наем на общ.собств.общ.друж.и предприятия"
Главен експерт "Земеделие"
Главен експерт "Лесничей"
Старши специалист "Горски надзирател"
Старши специалист "Горски надзирател"
Старши специалист "Горски надзирател"
Старши специалист "Полски пазач"
 
ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
Директор на дирекция
ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ"
Началник отдел
Главен експерт "Устройствено планиране"
Старши експерт "Кадастър и регулация"
Главен експерт "Устройство на територията"
Старши специалист "Поддържане на планове"
Старши специалист "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Устройствено планиране"
 
ОТДЕЛ "РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ТЕХНИЧЕСКИ АРХИВ"
Началник отдел
Главен експерт „Технически архив, регистри и дигитализация“
Главен експерт „Разрешаване на строителството и градска среда“
Главен експерт „Зелена система“ 
Младши експерт „Координатор и секретар на ОбЕСУТ“ 
Старши експерт „Разрешаване на строителството“ 
Главен специалист „Технически архив" 
Старши специалист „Технически архив" 
 
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"
Началник отдел
Главен експерт "Контрол по строителството"
Главен експерт "Контрол по строителството"
Старши експерт "Контрол по строит.и въвежд.в експлоатация"
Старши специалист "Контрол по строителството"
Старши специалист "Контрол по строителството"
Старши специалист "Контрол по строителството"
Старши специалист "Контрол по строителството"
 
ОТДЕЛ "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО"
Началник отдел
Главен експерт "Архитектура и строителство"
Главен експерт "Архитектура и строителство"
Главен експерт "Архитектура и строителство"
Старши експерт  "В и К "
Старши специалист "Инвеститорски контрол и ценообразуване"
Старши експерт  "Пътно строителство "
Старши експерт  "Електрообзавеждане и електрооборудване"
Главен спец. "Ценообразуване и ремонтни дейности"
 
ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ
Началник отдел
Главен експерт "Управление на отпадъците"
Главен експерт "Екология"
Старши експерт  "Екология"
Старши специалист "Екология"
Старши специалист "Екология"
 
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ, СОЦИАЛНИ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"
Директор на дирекция
 
ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ "
Началник отдел
Главен експерт 
Главен експерт 
Главен екаперт 
Главен експерт 
Старши специалист
 
ОТДЕЛ "ТУРИЗЪМ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
Началник отдел
Главен експерт "Спорт"
Старши експерт "Спорт"
Старши експерт Туристически дейности"
Старши експерт "Младежки дейности"
Главен специалист "Лицензиране и категоризиране"
Старши експерт "Туристическа реклама"
Главен експерт "Маркетинг"
 
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ "
Началник отдел
Главен експерт "Социална политика"
Главен експерт "Социална политика"
Главен експерт "Социална политика"
Старши експерт "Социални дейности "
Старши експерт "Социални дейности "
Главен специалист "Социални дейности"
 
 
ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ"
Директор на дирекция
ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА" 
Началник отдел
Главен експерт "Образование"
Главен експерт "Жилищна политика"
Старши експерт  "Жилищна политика"
Старши експерт "Здравеопазване"
Главен специалист  "Общински жилищен фонд"
Главен специалист "Образование"
Старши експерт "Технолог, консултант по храненето"
 
ОТДЕЛ "ТРАНСПОРТ"
Началник отдел
Главен експерт "Организация на обществения транспорт"
Главен експерт "Организация на транспорта"
Главен специалист "Организация на транспорта"
Главен специалист "Безопасност на движението"
Специалист "Организация на обществения транспорт"
 
 
ДИРЕКЦИЯ "ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Директор на дирекция
ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА  НА ПРОЕКТИ"
Началник отдел
Главен  експерт "Интегрирано планиране"
Главен  експерт "Планиране и подготовка на проекти"
Старши експерт "Интегрирано планиране"
Главен  експерт "Планиране и подготовка на проекти"
Младши експерт "Стратегическо планиране"
 
ОТДЕЛ "УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Началник отдел
Главен  експерт "Устойчиво регионално развитие"
Главен  експерт "Устойчиво регионално развитие"
Главен  експерт "Регионално развитие"
Старши експерт "Регионално развитие"
Младши експерт "Регионално развитие"

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт