ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Структура

Структура на Общинска администрация - Кюстендил 
 

Органограма 2021г

Структура на общинска администрация Кюстендил, визуализирана в Административния регистърСТРУКТУРА

 

КМЕТ на Община Кюстендил
Зам.-кмет"Икономика и финанси"
Зам.-кмет"Инвестиционна политика"
Зам.-кмет "Култура,образование,туризъм,мл.д. и спорт"
Зам.-кмет "Социални услуги, програми и проекти"

Секретар

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Кмет на село Слокощица                       
Кмет на село Жиленци                              
Кмет на село Жабокрът                            
Кмет на село Пиперков чифлик                 
Кмет на село Ябълково                              
Кмет на село Коняво                             
Кмет на село Лозно                                  
Кмет на село Соволяно                               
Кмет на село Багренци                                
Кмет на село Граница                                
Кмет на село Копиловци                              
Кмет на село Шишковци                              
Кмет на село Драговищица                      
Кмет на село Горна Гращица                     
Кмет на село Николичевци                         
Кмет на село Богослов                             
Кмет на село Раждавица                             

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Кметски наместник на с.Берсин                             
Кметски наместник на с.Бобешино, с.Жеравино, с.Црешново и с.Коприва
Кметски наместник на с.Буново
Кметски наместник на с.Вратца                                  
Кметски наместник на с.Горановци, с.Полетинци
Кметски наместник на  с.Горна Брестница
Кметски наместник на с.Горно Уйно, с.Долно Уйно
Кметски наместник на с.Гирчевци                            
Кметски наместник на с.Гърляно                               
Кметски наместник на с.Гюешево                              
Кметски наместник на с.Грамаждано
Кметски наместник на с.Долна Гращица                  
Кметски наместник на с.Дворище                           
Кметски наместник на с.Долно село, с.Кутугерци и с.Цървендол
Кметски наместник на с.Катрище
Кметски наместник на с.Каменичка Скакавица
Кметски наместник  с.Лелинци
Кметски наместник на с.Ломница, с.Гурбановци, с.Ивановци, с.Режинци и с.Чудинци
Кметски наместник на с.Мазарачево, с.Кършалево
Кметски наместник на с.Нови чифлик                     
Кметски наместник на с.Ново село
Кметски наместник на с.Полска Скакавица
Кметски наместник на с.Преколница
Кметски наместник на с.Ръсово
Кметски наместник на с.Радловци, с.Блатец, с.Дождевица, с.Лисец и с.Леска                          
Кметски наместник на с.Раненци
Кметски наместник на с.Савойски, с.Сажденик и с.Цървена ябълка
Кметски наместник на с.Скриняно                               
Кметски наместник на с.Стенско                             
Кметски наместник на с.Таваличево
Кметски наместник на с.Търновлаг                       
Кметски наместник  с.Търсино
Кметски наместник на с.Цървеняно
Кметски наместник на с.Церовица
Кметски  наместник на с.Шипочано, с.Гърбино

Главен архитект
Финансов контрольор

ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Ръководител на звено за вътрешен одит
Вътрешен одитор
Стажант одитор

ОБЩА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Директор на дирекция
Главен експерт"Управление при кризи и ОМП"
Старши специалист "Деловодител"
Старши специалист "Деловодител"
Старши специалист "Деловодител"
Технически сътрудник "Секретар"
Главен експерт "Информационно обслужване"
Главен експерт "Информационно обслужване"
Главен специалист "Информационно обслужване"
Технически сътрудник "Домакин"
Изпълнител "Снабдител"
Изпълнител "Поддръжка сгради"
Главен  специалист "Личен състав"
Старши специалист "Охрана на труда и организатор"
Главен  специалист "Временна трудова заетост"

ДИРЕКЦИЯ"ФИНАНСОВO СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ"
Директор на дирекция и главен  счетоводител
Главен експерт-зам.главен счетоводител
Главен експерт "Бюджет и финанси"
Старши експерт "Бюджет и финанси"
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител-касиер
Старши счетоводител-касиер

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
Директор на дирекция
Старши специалист "Административно обслужване"
Старши специалист "Административно обслужване"
Старши специалист "Гражданска регистрация"
Старши специалист "Гражданска регистрация"
Старши специалист "Гражданско състояние"
Старши специалист "Гражданско състояние"
Старши специалист "Гражданско състояние"

ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
Директор на дирекция и гл. юрисконсулт

ОТДЕЛ "ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"
Началник отдел
Старши юрисконсулт
Юрисконсулт
Юрисконсулт
Технически сътрудник "Секретар"

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
Началник отдел
Главен експерт"Обществени поръчки"
Старши юрисконсулт
Юрисконсулт
Юрисконсулт

ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НАРЕДБИТЕ НА ОбС И ЗАПОВЕДИТЕ НА КМЕТА"
Началник отдел
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Специалист "Актосъставител"
Специалист "Актосъставител"
Технически сътрудник

СЕКТОР"ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Началник сектор
Главен спецециалист "Протокол"
Главен  специалист "Връзки с обществеността"

ЗВЕНО "ОРГАНИЗАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Главен експерт "Подпом. и осиг. работата на  Общ.съвет"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ"
Директор на дирекция
Старши " Данъчен инспектор "
Старши " Данъчен инспектор "
Старши " Данъчен инспектор "
Старши " Данъчен инспектор "
Юрисконсулт
Старши специалист " Местни приходи "
Старши специалист " Местни приходи "
Старши специалист " Местни приходи "
Старши специалист " Местни приходи "
Старши специалист " Местни приходи "
Старши счетоводител
Старши счетоводител
Старши счетоводител-касиер приходи
Старши юрисконсулт
Старши инспектор " Проверка, ревизии и контрол"
Старши инспектор " Проверка, ревизии и контрол"
Старши инспектор " Проверка, ревизии и контрол"

ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ"
Директор на дирекция
Главен експерт"Разпореждане с общ.собственост"
Главен експерт"Отдаване под наем на общ.собственост"
Старши специалист" Отчуждаване и продажби "
Старши спец."Актуване на общ.собсв.и поддърж.на архива"
Старши спец."Отдаване под наем на общ.собственост"
Главен експерт "Лесничей"
Ст.спец."Отдаване под наем на общ.собств.общ.друж.и предприятия"
Старши специалист "Горски надзирател"
Старши специалист "Горски надзирател"
Старши специалист "Горски надзирател"
Старши специалист "Горски надзирател"
Главен експерт "Земеделие"
Специалист "Организация на обществения транспорт"
Главен специалист"Стопански дейности"
Главен експерт "Организация на транспорта"
Главен експерт "Организация на обществения транспорт"
Юрисконсулт

ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО,УСТРОЙСТВЕНО И ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ"
Директор на дирекция
ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ"
Началник отдел
Главен експерт "Устройствено планиране"
Старши експерт "Кадастър и регулация"
Старши експерт "Устройство на територията"
Старши специалист "Поддържане на планове"
Старши специалист "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Кадастър и регулация"
Старши специалист "Устройствено планиране"

ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"
Началник отдел
Старши експерт "Инвестиционно проектиране"
Главен специалист "Технически архив"
Старши спец"Технически секретар и секретар на ОбЕСУТ"
Старши специалист "Инвестиционно проектиране"
Старши експерт "Зелена система"
Старши юрисконсулт

ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"
Началник отдел
Главен експерт "Контрол по строителството"
Главен експерт "Контрол по строителството"
Старши експерт "Контрол по строит.и въвежд.в експлоатация"
Старши специалист "Контрол по строителството"
Старши специалист "Контрол по строителството"
Старши специалист "Контрол по строителството"
Старши специалист "Контрол по строителството"

ОТДЕЛ "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ"
Началник отдел
Главен експерт "Архитектура и строителство"
Главен експерт "Архитектура и строителство"
Главен експерт "Екология"
Старши експерт  "В и К "
Старши експерт  "Пътно строителство "
Старши експерт  "Озеленяване"
Старши експерт  "Електрообзавеждане и електрооборудване"
Старши спец. "Ценообразуване и ремонтни дейности"
Старши специалист "Екология"


ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ"
Директор на дирекция

ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ "
Началник отдел
Ст.спец."Координатор-напр.програми и инф.култ.дейн.
Ст.спец."Координатор-направление ХС, читалища
Ст.спец."Координатор-направл.реклама и адм.дейност"
Ст.спец."Координатор-направл. духовно разв.и раб. с подр.
Ст.спец."Координатор-направл.култ.инст.прогр.на култ.инст.

ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
Началник отдел
Главен експерт "Образование"
Старши специалист "Организатор ИО"
Старши експерт "Технолог, консултант по храненето"
Старши експерт "Младежки дейности"
Старши експерт "Публична информация"

ОТДЕЛ "СПОРТ И ТУРИЗЪМ"
Началник отдел
Старши експерт "Спорт"
Главен специалист "Лицензиране и категоризиране"
Старши експерт Туристическа дейност"
Главен експерт "Маркетинг"
Старши експерт "Туристическа реклама"

ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ"

Директор на дирекция

ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ "
Началник отдел
Старши експерт "Социална политика"
Старши експерт "Социални дейности "
Старши експерт "Социални дейности "
Старши експерт "Социални дейности и програми"
Главен специалист "Социални дейности"
Старши специалист "Социални дейности и програми"

ОТДЕЛ "ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ"
Началник отдел
Старши експерт "Икономика на социалните услуги"
Главен експерт "Социални дейности"
Старши експерт "Социални дейности "
Старши експерт "Социални дейности "
Старши експерт "Социални дейности "
Главен експерт "Социална рехабилитация и интеграция"
Главен експерт "Рехабилитация"
Старши специалист "Социални услуги"
Старши специалист "Социални услуги"
Специалист "Социални услуги"
Технически сътрудник

ОТДЕЛ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"
Началник отдел
Главен експерт "Жилищна политика"
Старши експерт  "Жилищна политика"
Старши експерт "Здравеопазване"
Главен специалист "Жилищна политика"
Главен специалист  "Общински жилищен фонд"

ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА  НА ПРОЕКТИ"
Началник отдел
Главен  експерт"Планиране и подготовка на проекти"
Главен  експерт"Планиране и подготовка на проекти"
Главен  експерт"Планиране и подготовка на проекти"
Старши експерт "Подготовка на проекти"
Старши експерт "Подготовка на проекти"
Младши експерт "Технически сътрудник и архив"

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт