ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ДНЕВЕН РЕД НА ОБС

На 29 февруари 2024 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Кюстендил с адрес пл. „Велбъжд“ № 1,  ще се проведе 6– то заседание на Общински съвет –Кюстендил, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2. ДЗ № 93-00-338/22.02.2024 г. – относно определяне на ръководния състав на Постоянните комисии в Общински съвет – Кюстендил, мандат 2023-2027 г.

Вносител: Димитър Велинов –Председател на Общински съвет - Кюстендил

3. ДЗ №61-00-54/19.02.2024 г. – относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско Предприятие «Обреден дом» гр. Кюстендил

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

4. ДЗ №61-00-66/22.02.2024 г. – относно отчет за дейността и резултатите на ОП «Обреден дом» за 2023 година

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

5. ДЗ № 61-00-64/21.02.2024 г. – относно относно отчет за дейността и резултатите на ОП “Ученическо хранене“ за 2023 година

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

6. ДЗ № 61-00-59/21.02.2024 г. – относно отчет за дейността и резултатите на ОП “Чистота“ за 2023 година

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

7. ДЗ № 61-00-60/21.02.2024 г. – относно отчет за дейността и резултатите на ОП “УОИ“ за 2023 година

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

8. ДЗ № 61-00-61/21.02.2024 г. – отчет за дейността и резултатите на ОП “Обществена пералня“ за 2023 година

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

9. ДЗ № 61-00-46/12.02.2024 г. – относно приемане на Общинска транспортна схема за възлагане на превози по автобусни линии и делегиране изпълнението за провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки на кмета на Община Кюстендил

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

10. ДЗ № 61-00-53/19.02.2024 г. – относно изменение в условията на общинска облигации, издадено от Община Кюстендил

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

11. ДЗ № 61-00-55/20.01.2024 г. – относно допълване на утвърдения Списък на персонала, имащ право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 14 към Решение № 78/31.01.2024 г. за приемане бюджета на Община Кюстендил за 2024 г

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

12. ДЗ №61-00-52/16.02.2023 г. – относно финансова помощ на „Шахматен клуб Развитие – Кюстендил“

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

13. ДЗ № 61-00-68/22.02.2024 г. – относно отдаване под аренда на пасища, мери и ливади - общинска собственост за стопанската 2024/2025 година на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/, Годишен план за паша за стопанската 2024/2025г. и Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Кюстендил

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

14. ДЗ №61-00-58/21.02.2024 г. – относно предоставяне за безвъзмездно ползване на част от сграда с идентификатор 18455.501.69.1 по КККР на с. Гюешево, общ. Кюстендил за Пощенска станция.“

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

15. ДЗ № 61-00-57/21.02.2024 г. – относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на Община Кюстендил на имот- публична държавна собственост, представляващ част от единична археологическа недвижима културна ценност с категория „Национално значение“, „Късноантична и средновековна крепост на хълма Хисарлъка“ гр. Кюстендил.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

16. ДЗ № 61-00-65/21.02.2024 г. – относно предоставяне под наем на общинско помещение – Частна общинска собственост /Помещение № 1, пл. „Велбъжд“/

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

17. ДЗ №61-00-51/16.02.2024 г. – относно кандидатстване на Община Кюстендил с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

18. ДЗ № 61-00-50/16.02.2024 г. – относно кандидатстване на Община Кюстендил с проектно предложение по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /покана 2/.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

19. ДЗ № 61-00-62/21.02.2024 г. – относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 29386.76.176, местност „Чифличето“, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-1234/13.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

20.ДЗ № 61-00-63/21.02.2024 г. – относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.83.335, местност „Светамински бор“, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРЕДИ 6 - ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – КЮСТЕНДИЛ

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт