ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Кюстендил”

ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ”

На 20.02.2023 г. Община Кюстендил сключи Административен договор за изпълнение на проект Договор № BG05SFPR002-2.002-0093-C01 "Укрепване на общинския капацитет в Община Кюстендил” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
Начална дата на проекта: 01.03.2023г.
Продължителност на проекта:  21 месеца
Обща стойност на проекта:  95 080.00 лева

Общата цел на проекта е да подкрепи служителите, ангажирани с изпълнение на правомощията по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП), за плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и да ускори предоставянето на по- ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението в община Кюстендил.

Специфични цели:
1. По-добро качество на предоставяните услуги от Община Кюстендил в изпълнение на правомощията по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП ;
2. Подобрена възможност за социално включване и равен и навременен достъп на лица и деца от община Кюстендил до качествени и устойчиви социални услуги, съобразени с индивидуалните им потребности.
Целевата група, която ще бъде пряко положително повлияна от реализацията на дейностите предвидени в настоящото проектно предложение са 30 лица, от които:
-2 новоназначени лица по проекта на длъжност експерт "Социални дейности";
-28 служители, ангажирани в социалните дейности в Община Кюстендил, както и във функциониращите социални услуги - делегирани от държавата дейност.
Основна дейност: Създаване на фронт - офис в Община Кюстендил
Дейността включва текущ ремонт на помещения, обзавеждане и оборудване на фронт - офис, както и наемане на двама експерта, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.


В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Е РАЗКРИТ „ФРОНТ ОФИС“ КЪМ ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“
ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ


„Фронт – офиса“ към отдел „Социални дейности“ с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов“ № 6, ет. 2, каб. 220 /Общинска поликлиника/ е разкрит по проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Кюстендил” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 На телефон 0889 93 91 05, назначените по проекта двама експерти социални дейности информират жителите на община Кюстендил с начините за насочване или включване в социални услуги, механизъм лична помощ и др., отговарящи на техните индивидуални нужди и консултиране за възможностите за разрешаване на проблемите за хората с увреждания.
Работното време на фронт-офиса е от понеделник до петък – от 08:00 до 17:00 часа.
Услугите по информиране и консултиране се предоставят безвъзмездно от служителите на място във „Фронт-офиса“ или чрез мобилна работа „по места“ с потенциалните ползватели с цел по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на община Кюстендил.
В рамките на проекта ще бъдат проведени разяснително-информационни кампании за личната помощ и социалните услуги и повишаване обществената информираност относно липсата на достъпност за хора с увреждания и ще се увеличи осведомеността на гражданите и потребителите в сферата на предоставяните от Община Кюстендил социални услуги.

Гореща телефонна линия за нуждаещите се от социални услуги в община Кюстендил 0889 93 91 05.
За информация, свързана с Механизма за лична помощ, възможностите за включване в социални услуги и/или насочване към други, съответстващи на индивидуалните ви нужди.

 

Споделете в социалните мрежи:

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА ЖИВОТНИ

Приложение № 15

№ по ред

Услуга

Цена /лв./

1.

Общ диагностичен преглед

8.00

2.

Подкожна и мускулна инжекция

1.00

3.

Венозна система

8.00

4.

Сваляне на конци

5.00

5.

Превръзка - обикновена

7.00

6.

Превръзка - шинираща

25.00

7.

Категоризация на пикочен мехур- мъжко животно

20.00

8.

Категоризация на пикочен мехур- женско животно

25.00

9.

Преглед на ухо

4.00

10.

Лечебно почистване на ухо

5.00

11.

(изм. с р. № 384/26.01.2017 г.; изм. с р. 820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил) Евтаназия - куче

 

70.00

12.

Промивка на аналните торбички

10.00

13.

Почистване на аналните торбички

6.00

14.

Обработка на рана: 

 

14.1.

- без шев

6.00 – 40.00

14.2.

- с шев

6.00 – 40.00

15.

Издаване на ветеринарномедицински паспорт

5.00

16.

Обезпаразитяване 

 

16.1.

- вътрешно

5.00

16.2.

- външно с препарат

10.00

17.

Обработка на абцес

25.00

18.

Кастрация 

 

18.1.    

 мъжко куче

20.00

18.2.

- женско куче

40.00

19.

(изм. с р. 820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

Съществуващите цените за залавяне и транспортиране на животни до приюта се отнасят само за границите на гр. Кюстендил.

 

19.1.

- на едри животни

500.00

19.2.

(изм. с р. № 384/26.01.2017 г.; изм. с р. №

820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

- на дребни животни

 

 

70.00

19.3.

(нова с р. № 384/26.01.2017 г.; изм. с р. №

820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

Залавяне извън границите на гр. Кюстендил и транспортиране до приюта   

 

 

- на едри животни    

600.00

19.4.

(нова с р. № 384/26.01.2017 г.; изм. с р. №

820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

Залавяне извън границите на гр. Кюстендил и транспортиране до приюта

 

 

-     на дребни животни   

100.00

20.

Престой за един ден

 

20.1.

- на едри животни

50.00

20.2.

- на дребни животни

20.00

21.

Поставяне на абокат

7.00

22.

Венозна инфузия без апарат

5.00

23.

Вземане на кръвна проба

2.00

24.

Аплициране на лекарствени средства - маточно или ректално

7.00

25.

Клизма

15.00

26.

Изследване на устна кухина, ларингс и фарингс

10.00

27.

Външно, кутанно аплициране - втриване

2.00

28.

Аутопсия на куче

30.00

29.

Подстригване на куче

20.00

30.

Повърхностна (локална) анестезия

5.00

31.

Инфилтрационна анестезия

8.00

32.

Обща наркоза

20.00

33.

Промиване и почистване на ухо

8.00

34.

Операция на ухо (от хематом)

40.00

35.

Операция на умбиликална херния

50.00

36.

Пиометра и оварихистероектомия кучка

120.00

37.

Компрес

5.00

 

Споделете в социалните мрежи:

ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Приложение № 14

Вид на услугата

Цена лв.

 

ОП „Ученическо хранене”

 

1.

(изм. с р. № 863/27.10.2022 г. на ОбС - Кюстендил.)Цена за едно хранене на учениците, обхванати в целодневна организация на учебния ден  в общинските училища

3.90

2.

Цена на продукция за: учителски персонал; ученици извън целодневна организация на учебния ден; работници и служители на ОП”Ученическо хранене”

10 %  надценка над палната себестойност 

3.

За извършване на външен кетъринг услуги

40 % надценка над пълната себестойност

4.

За ведомствен кетъринг в това число произведена продукция за ДЦДМУФУ „Вяра, надежда и любов”

по  пълна

себестойност на продукцията

5.

За проекти, спечелени по социални програми на държавни агенции и организации, за организиране на детски партита и тържества

30 % надценка над пълната себестойност

6.

За реализиране на готова храна, останала неконсумирана след 17.00 часа, в рамките на същия ден и предлагаща се за вкъщи

20 % надценка над пълната себестойност

7.

За ползване на фурни и друго технологично оборудване за 1 час

10.00

8. 

За определяне на крайни продажни цени в търговските обекти – автомати за храни и напитки, бюфети, барове, сладкарници, ресторанти и други

До 70 % надценка над покупната стойност,

определена на пазарен принцип

9.

(изм. и доп. с Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС – Кюстендил) 

За обслужване на кетеринг мероприятия за час

10.00

10.

(изм. и доп. с Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС –

Кюстендил) 

За ползване на детския кът  за деца в Клуб

„Осогово“ 

 

-         за 1 час  такса за 1 дете   

                                          

-         за 2-рия час такса за 1 дете 

  

-         за 3-тия час такса за 1 дете 

 

   

 

 

 

 

2.00 

 

1.50 

 

1.00 

 

 

 

- За ползване на детския кът с аниматор  такса на час

 

5.00  

11.

За аранжиране на зала, двор, обличане на блок маса, обличане на стол и ползване на покривки/за изразходван материал - покривка, лента или метър плат/

 

 

1.00

12.

За ползване на кухненски инвентар и посуда /чинии, чаши, вилици, лъжици и ножове/

0.20  / брой /ден

13.

(нова Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС – Кюстендил) 

Такса овъртайм за 1 час

 

 

80.00

 

Забележка:

 

 

При счупване на кухненския инвентар и посуда, същите се възстановяват.

 

 

 

 

 

ОП „ЧИСТОТА”

 (отм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

 

 

 

 

 

ОП „ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ” (изм. с Решение №

740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

 

1.

Пране на спално бельо и дрехи за 1 кг

 

1.1

-обикновена 24ч.

1.70

1.2.

-експресна 8ч.

2.50

2.

Пране на китеници, олекотени завивки и одеяла (за 1 кг)

 

2.1.

-обикновена 24ч.

1.90

2.2.

-експресна 8ч.

2.50

Забележка: Минимално количество пране за таксуване е 4 килограма.

 

Споделете в социалните мрежи:

ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приложение № 13

Вид на услугата

Цена в лв.

1. 

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) Одобряване на проектна документация за поставяне на преместваеми обекти

40.00

2. 

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) Одобряване на схема за поставяне на преместваем обект

20.00

3.

 Одобряване и съгласуване на инвестиционен проект:

а)

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС –

Кюстендил) за нови сгради на основното застрояване

0.5 лв./ кв.м. РЗП, но не по –малко от 100.00 лв.

б)

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г.; изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) за преустройство, основен ремонт, реконструкция, делба, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради и постройки

0.5 лв./ кв.м. РЗП, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 5 000.00 лв.

в)

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил)за сгради от допълващото застрояване, гаражи, селскостопански сгради и складове без търговска дейност

0.50 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 30.00 лв. и не повече от 2 000.00 лв.

г)

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС –

Кюстендил)за линейни обекти

0.20 лв./ л.м., но не по-малко от 100.00 лв.

д)

(изм. и доп. с Решение № 481/25.05.2017 г.;изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) за съоръжения и елементи на техническата

инфраструктура с изключение на тези по т. 3, буква „г”

1.00 лв./ кв.м. РЗП, но не по-малко от 100.00 лв. 

е)

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС –

Кюстендил)огради

0.20 лв./ л. м., но не по-малко от 50.00 лв.

ж)

за одобряване на комплексни инвестиционни проекти

цените се определят по общия ред и се увеличават с 30 %

з)

(нов. с Решение № 1146/26.07.2023 г. на ОбС – Кюстендил) за жилищни сгради (високо и средно застрояване), финансирани по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“

200.00

Забележка: При строеж със смесено предназначение, таксите се изчисляват по отделно за всеки обект

4.

Издаване на Акт за узаконяване

в троен размер от предвидената такса по общия ред по чл.

       

 

 

 

47, ал. 1, т. 8 от наредбата

5.

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, съдържащ инвестиционен проект и ПУП

цени с 30 на сто увеличение спрямо дължимите по съставните му части

6.

Презаверка на Разрешение за строеж

на стойност 50% от предвидената такса за издаване на РС по общия ред, съгласно действащата наредба към датата на издаване на заповедта.

7.

Заповед за допълване на разрешение за строеж по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, Заповед за промяна  на титуляр и др.

на стойност 50% от предвидената такса за издаване на РС по общия ред, съгласно действащата наредба към датата на издаване на заповедта.

8.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) Оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите от ОбЕСУТ (по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ)

8.1.

разглеждане на инвестиционни проекти за строежи от основното застрояване, техническата инфраструктура и съоръжения

30.00

8.2.

разглеждане на инвестиционни проекти за строежи от допълващото застрояване и огради, както и при повторно разглеждане на проекти, който са върнати за корекции в съответната календарна година

10.00

9.

Участие в съставяне на акт по чл. 170, ал. 2 от ЗУТ

1% от строителната стойност на обекта

10.

Съобщение на инвестиционно намерение /Обявява се на таблото на общината за срок от 14 дни/

20.00

11.

(изм. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил)

Разрешително за премахване на дървета по чл. 63, т. 2 от ЗУТ

а)

За дървесна растителност с височина над 1,2 м.

10.00 за 1 брой  дърво

б)

Почистване на масив от саморасли дървесни и храстови фиданки

20.00 за поземлен имот

12.

Участие в съставяне на протокол по чл. 157, ал. 2 от ЗУТ за определяне на линия и ниво

20.00

13.

Проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителна книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (чл. 159, ал. 3 от ЗУТ)

13.1.

за обекти първа категория  

120.00

13.2.

за обекти втора категория

100.00

13.3.

за обекти трета категория

70.00

13.4.

за обекти четвърта категория

50.00

13.5.

за обекти пета категория

25.00

14.

Разрешаване на изготвяне на план-извадка по чл. 133 от

20.00

 

 

ЗУТ

 

15.

Разрешаване (допускане) на изработване на ПУП

50.00

16.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) Произнасяне на

ОбЕСУТ по друго искане на възложител

30.00

17.

Одобряване на проект за ПУП

17.1.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) до 3 имота

110.00

17.2.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) над 3 имота

 

200.00

18.

Удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ

80.00

19.

(отм. с Решение № 367/25.02.2021 г. на ОбС – Кюстендил)

 

20.

Акт за непълноти и грешки

20.00

21.

В условията на чл. 150 от ЗУТ - за цялостно проучване за допускане изработване на КПИИ.

150.00

22.

Заверка на екзекутивна документация

20.00

23.

(изм. с Решение № 481/25.05.2017 г) Одобряване на план за безопасност и здраве

15.00

24.

Нанасяне на настъпили промени в кадастралния план - на променена или нова точка

7.00

25.

Нанасяне на настъпили промени в разписния лист на недвижимите имоти - на един имот

10.00

26.

Даване на идентификатор на недвижими имоти за нанасянето им в кадастралния регистър на

идентификаторите и промените им - на един имот

10.00

27.

Предоставяне на списък с координати на подробни точки - за една точка

1 .00 лв. но не помалко от 10.00 лв.

28.

Предоставяне на координати на точки от опорната мрежа с репераж - за една точка

                 1.20

29.

Предоставяне на цифров модел върху магнитен носител

                 20.00

30.

Нанасяне на настъпили промени в регистъра към плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - на един имот

 

10.00

31.

Производство по придобиване на собственост за поземлени имоти или части от тях, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

 

70.00

32.

Производство        по       изменение       на       плана         на

новообразуваните имоти за земи по §4 от ЗСПП

 

70.00

33.

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж за проводи на  инж. инфраструктура

 

 

20.00

34.

Издаване на разрешително за разкопаване на улици и тротоари

ГАРАНЦИЯ  за възстановяване на настилката, лв./кв.м.

За тротоар

За паваж

За асфалтова настилка 

За зелени площи

Без настилка

Забележка: внесената гаранция се възстановява при изпълнени     задължения по        разрешението           за разкопаване

 

 

 

 

80.00

80.00

100.00

50.00

40.00

 

35.

(нова с Решение № 481/25.05.2017 г.) Одобряване и съгласуване на допълнително копие от определените в чл.

144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ копия от инвестиционен проект

15.00

36.

(нова с Решение № 481/25.05.2017 г) Одобряване на план за управление на строителните отпадъци

15.00

37.

(нова с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) Разрешаване изготвянето на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил

 

 

 

100.00

38.

(нова с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС – Кюстендил) Одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил

 

 

200.00

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт