ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Кюстендил”

ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ”

На 20.02.2023 г. Община Кюстендил сключи Административен договор за изпълнение на проект Договор № BG05SFPR002-2.002-0093-C01 "Укрепване на общинския капацитет в Община Кюстендил” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
Начална дата на проекта: 01.03.2023г.
Продължителност на проекта:  21 месеца
Обща стойност на проекта:  95 080.00 лева

Общата цел на проекта е да подкрепи служителите, ангажирани с изпълнение на правомощията по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП), за плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и да ускори предоставянето на по- ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението в община Кюстендил.

Специфични цели:
1. По-добро качество на предоставяните услуги от Община Кюстендил в изпълнение на правомощията по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП ;
2. Подобрена възможност за социално включване и равен и навременен достъп на лица и деца от община Кюстендил до качествени и устойчиви социални услуги, съобразени с индивидуалните им потребности.
Целевата група, която ще бъде пряко положително повлияна от реализацията на дейностите предвидени в настоящото проектно предложение са 30 лица, от които:
-2 новоназначени лица по проекта на длъжност експерт "Социални дейности";
-28 служители, ангажирани в социалните дейности в Община Кюстендил, както и във функциониращите социални услуги - делегирани от държавата дейност.
Основна дейност: Създаване на фронт - офис в Община Кюстендил
Дейността включва текущ ремонт на помещения, обзавеждане и оборудване на фронт - офис, както и наемане на двама експерта, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.


В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Е РАЗКРИТ „ФРОНТ ОФИС“ КЪМ ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“
ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ


„Фронт – офиса“ към отдел „Социални дейности“ с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов“ № 6, ет. 2, каб. 220 /Общинска поликлиника/ е разкрит по проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Кюстендил” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 На телефон 0889 93 91 05, назначените по проекта двама експерти социални дейности информират жителите на община Кюстендил с начините за насочване или включване в социални услуги, механизъм лична помощ и др., отговарящи на техните индивидуални нужди и консултиране за възможностите за разрешаване на проблемите за хората с увреждания.
Работното време на фронт-офиса е от понеделник до петък – от 08:00 до 17:00 часа.
Услугите по информиране и консултиране се предоставят безвъзмездно от служителите на място във „Фронт-офиса“ или чрез мобилна работа „по места“ с потенциалните ползватели с цел по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на община Кюстендил.
В рамките на проекта ще бъдат проведени разяснително-информационни кампании за личната помощ и социалните услуги и повишаване обществената информираност относно липсата на достъпност за хора с увреждания и ще се увеличи осведомеността на гражданите и потребителите в сферата на предоставяните от Община Кюстендил социални услуги.

Гореща телефонна линия за нуждаещите се от социални услуги в община Кюстендил 0889 93 91 05.
За информация, свързана с Механизма за лична помощ, възможностите за включване в социални услуги и/или насочване към други, съответстващи на индивидуалните ви нужди.

 

Споделете в социалните мрежи:

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА ЖИВОТНИ

Приложение № 15

№ по ред

Услуга

Цена /лв./

1.

Общ диагностичен преглед

8.00

2.

Подкожна и мускулна инжекция

1.00

3.

Венозна система

8.00

4.

Сваляне на конци

5.00

5.

Превръзка - обикновена

7.00

6.

Превръзка - шинираща

25.00

7.

Категоризация на пикочен мехур- мъжко животно

20.00

8.

Категоризация на пикочен мехур- женско животно

25.00

9.

Преглед на ухо

4.00

10.

Лечебно почистване на ухо

5.00

11.

(изм. с р. № 384/26.01.2017 г.; изм. с р. 820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил) Евтаназия - куче

 

70.00

12.

Промивка на аналните торбички

10.00

13.

Почистване на аналните торбички

6.00

14.

Обработка на рана: 

 

14.1.

- без шев

6.00 – 40.00

14.2.

- с шев

6.00 – 40.00

15.

Издаване на ветеринарномедицински паспорт

5.00

16.

Обезпаразитяване 

 

16.1.

- вътрешно

5.00

16.2.

- външно с препарат

10.00

17.

Обработка на абцес

25.00

18.

Кастрация 

 

18.1.    

 мъжко куче

20.00

18.2.

- женско куче

40.00

19.

(изм. с р. 820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

Съществуващите цените за залавяне и транспортиране на животни до приюта се отнасят само за границите на гр. Кюстендил.

 

19.1.

- на едри животни

500.00

19.2.

(изм. с р. № 384/26.01.2017 г.; изм. с р. №

820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

- на дребни животни

 

 

70.00

19.3.

(нова с р. № 384/26.01.2017 г.; изм. с р. №

820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

Залавяне извън границите на гр. Кюстендил и транспортиране до приюта   

 

 

- на едри животни    

600.00

19.4.

(нова с р. № 384/26.01.2017 г.; изм. с р. №

820/31.08.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

Залавяне извън границите на гр. Кюстендил и транспортиране до приюта

 

 

-     на дребни животни   

100.00

20.

Престой за един ден

 

20.1.

- на едри животни

50.00

20.2.

- на дребни животни

20.00

21.

Поставяне на абокат

7.00

22.

Венозна инфузия без апарат

5.00

23.

Вземане на кръвна проба

2.00

24.

Аплициране на лекарствени средства - маточно или ректално

7.00

25.

Клизма

15.00

26.

Изследване на устна кухина, ларингс и фарингс

10.00

27.

Външно, кутанно аплициране - втриване

2.00

28.

Аутопсия на куче

30.00

29.

Подстригване на куче

20.00

30.

Повърхностна (локална) анестезия

5.00

31.

Инфилтрационна анестезия

8.00

32.

Обща наркоза

20.00

33.

Промиване и почистване на ухо

8.00

34.

Операция на ухо (от хематом)

40.00

35.

Операция на умбиликална херния

50.00

36.

Пиометра и оварихистероектомия кучка

120.00

37.

Компрес

5.00

 

Споделете в социалните мрежи:

ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Приложение № 14

Вид на услугата

Цена лв.

 

ОП „Ученическо хранене”

 

1.

(изм. с р. № 863/27.10.2022 г. на ОбС - Кюстендил.)Цена за едно хранене на учениците, обхванати в целодневна организация на учебния ден  в общинските училища

3.90

2.

Цена на продукция за: учителски персонал; ученици извън целодневна организация на учебния ден; работници и служители на ОП”Ученическо хранене”

10 %  надценка над палната себестойност 

3.

За извършване на външен кетъринг услуги

40 % надценка над пълната себестойност

4.

За ведомствен кетъринг в това число произведена продукция за ДЦДМУФУ „Вяра, надежда и любов”

по  пълна

себестойност на продукцията

5.

За проекти, спечелени по социални програми на държавни агенции и организации, за организиране на детски партита и тържества

30 % надценка над пълната себестойност

6.

За реализиране на готова храна, останала неконсумирана след 17.00 часа, в рамките на същия ден и предлагаща се за вкъщи

20 % надценка над пълната себестойност

7.

За ползване на фурни и друго технологично оборудване за 1 час

10.00

8. 

За определяне на крайни продажни цени в търговските обекти – автомати за храни и напитки, бюфети, барове, сладкарници, ресторанти и други

До 70 % надценка над покупната стойност,

определена на пазарен принцип

9.

(изм. и доп. с Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС – Кюстендил) 

За обслужване на кетеринг мероприятия за час

10.00

10.

(изм. и доп. с Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС –

Кюстендил) 

За ползване на детския кът  за деца в Клуб

„Осогово“ 

 

-         за 1 час  такса за 1 дете   

                                          

-         за 2-рия час такса за 1 дете 

  

-         за 3-тия час такса за 1 дете 

 

   

 

 

 

 

2.00 

 

1.50 

 

1.00 

 

 

 

- За ползване на детския кът с аниматор  такса на час

 

5.00  

11.

За аранжиране на зала, двор, обличане на блок маса, обличане на стол и ползване на покривки/за изразходван материал - покривка, лента или метър плат/

 

 

1.00

12.

За ползване на кухненски инвентар и посуда /чинии, чаши, вилици, лъжици и ножове/

0.20  / брой /ден

13.

(нова Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС – Кюстендил) 

Такса овъртайм за 1 час

 

 

80.00

 

Забележка:

 

 

При счупване на кухненския инвентар и посуда, същите се възстановяват.

 

 

 

 

 

ОП „ЧИСТОТА”

 (отм. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

 

 

 

 

 

ОП „ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ” (изм. с Решение №

740/26.05.2022 г. на ОбС - Кюстендил)

 

1.

Пране на спално бельо и дрехи за 1 кг

 

1.1

-обикновена 24ч.

1.70

1.2.

-експресна 8ч.

2.50

2.

Пране на китеници, олекотени завивки и одеяла (за 1 кг)

 

2.1.

-обикновена 24ч.

1.90

2.2.

-експресна 8ч.

2.50

Забележка: Минимално количество пране за таксуване е 4 килограма.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт