bg BG en EN ru RU

Автобусен транспорт

РАЗПИСАНИЕ ОТ 10.10.2021г. НА АВТОБУСИТЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, ТЕЛЕФОНИ   ЗА ИНФОРМАЦИЯ 078-55 01 41;   0882 900 772

На основание чл. 66, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че предстои приемане от Общински съвет – Кюстендил на изготвената общинска транспортна схема .

В срок от 30 /тридесет/ дни от настоящото обявление може да се представят писмени предложения и възражения в деловодството на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч. всеки делничен ден.

Приложения:

  1. Проект на Решение на ОбС- Кюстендил  може да видите тук
  2. Транспортна схема – проект може да видите тук

Отчет на Община Кюстендил за извършен обществен превоз на пътници с автомобилен транспорт за 2020 може да видите тук.

Отчет на Община Кюстендил за извършен обществен превоз на пътници с автомобилен транспорт за 2019 може да видите тук.

Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози в Община Кюстендил може да видите тук.

На основание чл.71. т.2 и т.3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и  за издаване на превозни документи за извършване на превозите, предоставям информация за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на Община Кюстендил, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2018 година. Справката може да видите тук.

Информация за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от републиканската и общинска транспортна схема може да видите тук.

 Маршрутни разписания на обиколните линии в гр. Кюстендил, може да видите тук.

Транспортната схема за обществен превоз на пътници на територията на Община Кюстендил, приета с решение №694/29.05.2014г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №963/03.02.2015г. на ОбС - Кюстендил; доп. с Решение №1030/26.03.2015г. на ОбС - Кюстендил; доп. с Решение №1184/09.10.2015г. на ОбС - Кюстендил; изм. с Решение №246/28.07.2016г. на ОбС - Кюстендил  може да видите тук.

На основание чл.71, ал.3 от Наредба за за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, предоставям на Вашето внимание справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2017 година. Справката може да видите тук.

Таксиметрова дейност

Съобщение относно Обществен превоз на пътници с лек таксиметров автомобил

     Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 07.07.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.), Община Кюстендил информира търговците, които желаят да се регистрират за извършване на таксиметров превоз на пътници и регистрираните търговци, които притежават удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, следното:
1.    I. Относно издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници:
•      съгласно чл. 12, ал. 1 - 3 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговец, притежаващ удостоверение за регистрация. Таксиметров превоз може да се извършва и от водач от името на регистриран търговец, включен в удостоверението за регистрация. За да извършва дейността от името на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3 от закона. Правоотношенията между регистрирания търговец и водача, който ще извършва дейността от негово име, но за своя сметка, се уреждат с писмен договор.
Удостоверенията за регистрация се издават от кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управлението на търговеца, когато търговецът:
1. отговаря на изискванията за благонадеждност;
2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 7 от ЗАвП;
3. няма публични задължения.
Изискванията за благонадеждност по т. 1 са изпълнени, когато лицата, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато не са участвали в управлението на търговец, на който правата са прекратени по реда на чл. 12, ал. 13, т. 1, букви "а", "в", "г" или "д" от ЗАвП през последните две години.
•    Ø съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗАвП Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води публичен единен таксиметров регистър, в който се вписват удостоверенията по чл. 12, ал. 2.
•    Ø съгласно чл. 12, ал. 6, 8 - 10 от ЗАвП за издаване на удостоверение за регистрация и за вписване в регистъра търговецът подава заявление до кмета на общината, към което прилага:
1.    документите, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5 от закона;
2.    списък на водачите, които ще извършват дейността от негово име;
3.    списък на превозните средства, с които ще извършва дейността.
Търговецът подава заявление в 14-дневен срок при промяна на вписаните в регистъра данни.
При непълноти на представените документи кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява търговеца и дава срок 14 дни за отстраняването им. В срок до 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите в срока по чл. 12, ал. 8 от ЗАвП кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници. Регистрацията е безсрочна.
•    Ø съгласно чл. 12, ал. 7 от ЗАвП превозните средства за извършване на таксиметров превоз трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са леки автомобили до 7 места, включително мястото на водача;
2. (в сила от 08.07.2022 г.) да са оборудвани с електронен таксиметров апарат с оценено по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите съответствие;
3. да отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5 от ЗАвП, и за всяко от тях да има издадено удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници;
4. от датата на първата регистрация на автомобила не са изтекли повече от 15 години.
•    Ø съгласно чл. 12, ал. 11 и 12 от ЗАвП кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация, когато търговецът не отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 2 или не е приложил необходимите документи към заявлението. Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
•    Ø съгласно чл. 12, ал. 13 от ЗАвП правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява:
1. по решение на органа, извършил регистрацията, когато:
а) регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б) търговецът престане да отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 2, т. 1 или 2 от ЗАвП;
в) при осъществяване на дейността си търговецът системно нарушава този закон или нормативните актове по неговото прилагане;
г) търговецът е използвал неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността;
д) за търговеца е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. по заявление на притежателя на удостоверението за регистрация;
3. с прекратяване на дейността на търговеца - притежател на удостоверението за регистрация.
•    Ø съгласно чл. 12, ал. 14 от ЗАвП с наредба на общинския съвет се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация по чл. 12, ал. 1 и за вписване на промени.
         В тази връзка Ви информираме, че Общински съвет Кюстендил с Решение № 367/25.02.2021г. е приет Проект на Наредба за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, с който  административните услуги и размера на таксите, които Община Кюстендил ще извършва, са следните:
1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 40 лв.;
2. За вписване и отписване в списъците към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство и за всеки конкретен водач, който ще извършва дейността от името на регистрирания превозвач, но за своя сметка - 10 лв.;
3. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 40 лв.;
4. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 10 лв.

Забележка:

1. Таксите по т. 2 се заплащат в двоен размер, когато по искане на превозвача, съответният документ се издава в срок до 3 работни дни.
2. Таксата по т. 3 се заплаща в двоен размер, когато по искане на превозвача, съответният документ се издава в срок до 7 работни дни.
3. Таксата по т. 4 се заплаща в двоен размер, когато по искане на превозвача, съответният документ се издава в срок до 1 работен ден.
II. Относно издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници:
•    Ø съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗАвП таксиметров превоз на пътници се извършва от лица по чл. 12, ал. 1 с автомобили, включени към удостоверението за регистрация за таксиметров превоз на пътници, за които има издадено разрешение от съответната община, на територията на която ще се извършва превозът, и които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5.
•    Ø съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗАвП регистрираните търговци по чл. 12, ал. 1 извършват таксиметров превоз с водачи, които притежават удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, валидно за съответната община, и са психологически годни. Правоотношенията между търговеца и водача се уреждат с писмен договор.
•    Ø съгласно чл. 24а, ал. 1 от ЗАП разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава от кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица на територията на общината, на която ще се извършва превозът, за всеки отделен автомобил. В разрешението се вписват и водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка.
•    Ø съгласно чл. 24а, ал. 2 от ЗАвП разрешение по чл. 24а, ал. 1 се издава на търговец, който е подал заявление до кмета на общината, в която ще извършва дейността си по таксиметров превоз на пътници, и:
1. таксиметровият автомобил отговаря на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5 и за него има издадено удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници, и е вписан в регистъра по чл. 12, ал. 4;
2. регистрираният търговец няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са разсрочени или отсрочени по законов ред.
•    Ø съгласно чл. 24а, ал. 4 от ЗАвП в 14-дневен срок от получаването на заявлението кметът на общината издава разрешението по чл. 24а, ал. 1 или със заповед отказва издаването му, ако не са налице обстоятелствата по чл. 24а, ал. 2.
•    Ø съгласно чл. 24а, ал. 5 от ЗАвП издадените разрешения се вписват в регистъра по чл. 12, ал. 4.
•    Ø съгласно чл. 24а, ал. 8 от ЗАвП кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице прекратява със заповед действието на разрешението:
1. по заявление на регистрирания търговец;
2. при прекратяване на регистрацията на превозвача по реда на този закон;
3. при заличаване на таксиметровия автомобил от регистъра по чл. 12, ал. 4;
4. при получено уведомление за търговеца по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
5. при получено уведомление от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за влязла в сила заповед по чл. 24, ал. 7 или при приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 7.
В заключение Ви информираме, че съгласно § 65, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, издадените до влизането в сила на закона удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил запазват действието си до изтичането на срока на валидност.

Всички формуляри  за административните услуги които се извършват от общинската администрация, утвърдени с Наредба 34  от 06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници,можете да изтеглите от тук

ПРЕЗИДЕНТСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021

Заповед № РД-00-1197/ 29.09.2021г. на Кмета на Община Кюстендил относно образуването на 112 избирателни секции на територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и  за народни представители 14 ноември 2021г може да видите тук

Заповед № РД-00-1230/ 28.09.2021г. Места за обявяване на избирателните списъци при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година може да видите тук

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 14 ноември 2021г. - част I и част II

Покана консултации СИК може да видите тук

Заповед № РД-00-1323/ 14.10.2021г.за поставяне на агитационни материали може да видите тук

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия може да видите тук

График на населените места в Община Кюстендил, където ще се проведе обучителна кампания за машинно гласуване: може да видите тук

Удомяваме гражданите на Община Кюстендил, че до 30 октомври (събота) вкл. могат да подават заявления за подвижна избирателна урна и гласуване по настоящ адрес за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. Документите ще се приемат в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, стая №28 от дежурни служители от 08,00ч. до 18,00 ч.

Списък на заличените лица от избирателните списъци  може да видите тук

Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910007 . Бланката може да бъде изтеглена тук

Заповед № РД-00-1464/03.11.21г. на Кмета на Община Кюстендил относно образуването на една подвижна избирателна секция на територията на община Кюстендил за гласуване на избиратели с трайни увреждания може да видите тук

График за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини на 13 ноември 2021г. може да видите тук

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката може да видите тук

График за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини на 20 ноември 2021г. може да видите тук

 

 

Демо симулатор за машинно гласуване

 

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни