ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

        1.Ръководител 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Теменужка Георгиева Джагалова

6

        2.Социален работник 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Николета Антонова Иванова

14

2.

Катрин Валентинова Стойнева

13

3.

Цветелина Иванова Таскова

12

4.

Светлана Петрова Георгиева

11

5.

Весела Иванова Божкова

10

6.

Милена Христова Арсова

8

7.

Цветелина Георгиева Стойнева

8

8.

Владислав Владимиров Тасков

7

9.

Ирена Георгиева Кирилова

7

10.

Владан Винко Николов

7

          3.Кинезитерапевт

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Елена Емилова Лучанска

13

        4.Медицински специалист

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Антоанета Стоянова Атанасова

13

             5.Счетоводител/Домакин

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Нели Кирилова Александрова

15

2.

Катрин Валентинова Стойнева

9

3.

Даниела Василева Лазова

6

4.

Теменужка Георгиева Джагалова

5

          6.Трудотерапевт

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.       

Милица Вескова Якимова

15

2.       

Милена Христова Арсова

15

3.       

Светлана Петрова Георгиева

15

4.       

Величка Любенова Шушкова

14

5.       

Рени Крумова Велкова

13

6.       

Емилиян Методиев Бързачки

12

7.       

Мариана Павлова Банкова

11

8.       

Николета Иванова Василева

11

9.       

Цветелина Георгиева Стойнева

11

10.   

Илияна Кирилова Любикова

11

11.   

Антония Григорова Радойчева

11

12.   

Антоанета Асенова Атанасова

11

13.   

Марияна Кирилова Цветкова

11

14.   

Детелин Златков Иванов

11

15.   

Валери Кирилов Костадинов

10

16.   

Бойко Красимиров Георгиев

10

17.   

Веска Огнянова Златкова

10

18.   

Владислав Владимиров Тасков

10

19.   

Маргарита Лазарова Григорова

9

20.   

Даниела Йорданова Сергева

9

21.   

Ася Георгиева Иванова

9

22.   

Валентин Викторов Стоянов

9

23.   

Григор Димитров Велинов

8

24.   

Снежана Илиева Йорданова

8

25.   

Десислава Петрова Василева

8

26.   

Ирена Георгиева Кирилова

8

27.   

Даниела Тончева Зарева

7

28.   

Ваня Василева Писиос

6

29.   

Ивайло Евгениев Пейчев

6

30.   

Димитър Кирилов Куков

5

       7.Работник поддръжка

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Митко Георгиев Лучански

15

2.

Емилиян Методиев Бързачки

14

3.

Йордан Кайзеров Йорданов

13

4.

Ясен Николаев Димитров

12

5.

Детелин Златков Иванов

11

6.

Валери Кирилов Костадинов

11

7.

Васко Георгиев Христов

11

8.

Бойко Красимиров Георгиев

11

9.

Красимир Благоев Илиев

10

10.

Григор Димитров Велинов

10

11.

Любомир Йорданов Радойчев

8

12.

Ивайло Евгениев Пейчев

6

13.

Димитър Кирилов Куков

5

        8.Социален терапевт

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Ася Георгиева Иванова

15

2.

Снежана Живкова Панова

13

3.

Мариана Кирилова Цветкова

12

4.

Снежана Илиева Йорданова

11

5.

Валентин Викторов Стоянов

10

6.

Теменужка Ангелова Ненова

9

7.

Радостина Иванова Атанасова

8

8.

Райка Славова Владимирова

8

9.

Здравка Василова Златковска

7

10.

Катерина Крумова Янева

7

11.

Здравка Якимова Якимова

7

12.

Мария Любомирова Димова

6

13.

Венета Кирилова Спасова

6

14.

Татяна Василева Иванова

6

9.Шофьор

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Емил Страхилов Григоров

15

 1.  

Благой Кирилов Стоянов

14

 1.  

Васко Георгиев Христов

13

 1.  

Васил Бойков Георгиев

12

 1.  

Бойко Красимиров Георгиев

11

 1.  

Борислав Пламенов Стоичков

10

 1.  

Иванчо Милчев Салтиров

10

 1.  

Красимир Благоев Илиев

10

 1.  

Григор Димитров Велинов

10

 1.  

Любомир Йорданов Радойчев

10

 1.  

Илияна Кирилова Любикова

9

 1.  

Маргарита Лазарова Григорова

7

 1.  

Ивайло Евгениев Пейчев

6

 1.  

Димитър Кирилов Куков

5

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиции от № 2 до № 5 и за позиции № 7 и № 9 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

Трудов договор се сключва с лицата, класирани от 1 - во място до 3-то място за позиции № 6 и № 8 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

 В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Община Кюстендил на основани чл. 135, ал. 7,  във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-630/17.05.2022 г. Кметът на общината разрешава да се изработят:

- проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР)  в териториален обхват УПИ I – „За кооперативно жилищно строителство“ в кв. 77 по плана на гр. Кюстендил. Целта на проекта е разделяне на цитирания УПИ и образуване на три нови УПИ - УПИ - 1639, УПИ XV – 1640 и УПИ  XVI – 1641, кв. 77 .

- проект за ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ за определяне ограничителните линии за застрояване, като устройствените параметри и характеристики и на трите имота са съобразени с изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за жилищна устройствена зона със средна височина (Жс). Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-525/30.03.2022 г. от  „АГРОТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД, със седалище гр. Кюстендил и управител Атанаска Димитрова Друмохарска

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-646/19.05.2022 г. 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА – ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА

 1. Кратко описание на длъжността: Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение за точното спазване на законовите и нормативните изисквания и при спазване разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Устройствения правилник на община Кюстендил и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на Общината.
 2. Области на дейност:

2.1. Организация, координация и контрол на административните дейности, свързани с ефективното функциониране на администрацията по дирекции и служби.

2.2. Контрол върху дейността на административното обслужване на физически и юридически лица.

2.3. Задълженията на Секретар, съгласно чл. 43 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността Секретар на община с население над 50 000 души:

3.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ.  бр. 67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г., доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022.):

 • Изисквана минимална образователна степен на завършено образование магистър
 • Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) - Административно управление или Икономика.
 • Години професионален опит – 5 години или минимален ранг – II младши
 • Вид правоотношение: Служебно
 • Длъжностно ниво 4
 • Ръководно ниво: 4А

3.2. По Закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 и 2 от същия.

3.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма.

 1. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Стратегическо управление на общинска администрация Кюстендил“

Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител.

4.2. Интервю

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата, регламентирани в Раздел VII. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 1. Минимален размер на основната заплата - 850 лева.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

6.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

6.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на  информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. ”Велбъжд” №1, както и на интернет страница на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в Дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил заедно с мотивите към него, е публикуван на  15.04.2022 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 изр. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил

 

До: Кристина Иванова Николова от гр. София, собственик на ПИ 16198.35.12

До: Иван Василев Джагалов от с. Горна Гращица, Светлана Георгиева Гогева от гр. София, Десислава Валентинова Карадакова от гр. Дупница, Тодорка Владимирова Йорданова от гр. Плавдив, Росица Василева Темизова от гр. Пловдив, и Васил Драганов Йорданов от с. Лиляч, наследници на Веселин Станков Стойчев, бивш жител на с. Горна Гращица, собственик на ПИ 16198.35.4 по КККР на с. Горна Гращица

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-375/ 29.03.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 16198.35.5, местност Старата могила от КККР на землището на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищни нужди.

Възложител на проекта е Гергана Крумова Тодорова

В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ

ДО

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

УЛ. „КАБЛЕШКОВ“ №10, ЕТ. 1

ГР. КЮСТЕНДИЛ 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-489/ 19.04.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 29386.43.16, местност Иловица от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда конкретно предназначение на имота „За производствено складови дейности“ и определяне на ограничителните линии за застрояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии от разновидност предимно производствена зона.

Възложители на проекта са Димитър Ивайлов Зашев и Вилиян Здравков Крумов.  

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ

ДО

ТАТЯНА АСЕНОВА СТОЯНЧЕВА

Ж.К. „ДУПНИЦА“,  БЛ. 1, ЕТ. 11, АП. 61

ГР. ДУПНИЦА 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-489/ 19.04.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 29386.43.16, местност Иловица от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда конкретно предназначение на имота „За производствено складови дейности“ и определяне на ограничителните линии за застрояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии от разновидност предимно производствена зона.

Възложители на проекта са Димитър Ивайлов Зашев и Вилиян Здравков Крумов.  

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат я обжалват чрез Община Кюстендил

До Светла Василова Десподова от гр. София, ул. „Иван Тургенев“, № 1         

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобрение Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 67461.28.51 от КККР с цел образуването на УПИ ХII-51 в кв. 47 от плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с конкретно предназначение на имота в „За производствено складови дейности“ и определяне на линии на застрояване и устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за „Предимно производствена“ (Пп) по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

Възложител на проекта е Юлиан Йорданов Кацарски, с. Слокощица, общ. Кюстендил.   

Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.

Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №729, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.04.2022 г. с протокол №32/28.04.2022 г., се разрешава на „ПАУТАЛИЯ ГРИЙН“ ООД – гр. Кюстендил изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план и Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на проектен имот с идентификатор 66891.27.6, част от имот 66891.27.1 в местност Герена от КККР на землище с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволаична централа, с нормативи в съответствие на чл. 25, ал. 3 от Наредба §/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).

С решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „ПАУТАЛИЯ ГРИЙН“ ООДгр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

На основание чл.26.ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица за обществено обсъждане изготвения Проект на Общинската стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил 2022- 2023 година и Мотивите към него, които  може да видите тук.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за изпращане на становища, предложения и мнения е  определен на основание чл. 26, ал. 4 изречение второ от Закона за нормативните актове е 30 дни от датата на публикуването му на сайта на община Кюстендил.

Страница 1 от 70

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517