ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT1

IT1

Във връзка с постъпила молба,  за съдействие от страна на Областна администрация – Кюстендил,  следната информация да достигне до вниманието на украинските бежанци, които са настанени на територията на  Община Кюстендил,

Уведомяваме, че от правителствения щаб молят и тези, които имат временна закрила, но нямат нужда от държавно настаняване, също да подадат своите данни, за да знае щабът кои хора имат нужда от помощ и само към тях да насочи ресурсите и усилията си.

Срокът за попълване на анкетата е до 27ми май.

https://ukraine.gov.bg

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7,  във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-648/19.05.2022 г. Кметът на общината разрешава да се изработят:

- проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР)  в териториален обхват ПИ 41112.503.4149 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил, образуване на нов УПИ XXIII – „За обслужващи дейности“ в кв. 378, заличаване на улица с о. т. 1286а до о. т.  885б и проектиране на нова улица от о. т. 1286 до о. т. 885б.

- проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ XXIII – „За обслужващи дейности“ в кв. 378 по плана на гр. Кюстендил.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

До: Димитър Евгениев Димитров, Людмил Георгиев Алексов, Румен Испиридонов Евтимов

може да видите тук.

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия СрН и прилежащия сервитут, за захранване на помпа за напояване на ПИ с идентификатори 41112.11.46 и 41112.11.47, местност Модро поле, землище на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. Трасето започва от нов стоманено решетъчен стълб, който ще се монтира в оста на въздушен електропровод 20 kV „Драговищица“, преминава през ПИ 41112.11.42 – полски път (общинска собственост) и достига до проектен трансформаторен пост в ПИ 41112.11.46 по КККР на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е “МАК ФРЕШ ФРУТС“ ООД с управител Иван Кънев Стаменков.

 Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 37, стр. 133 от 17.05.2022 г.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Съгласно постъпилото  Уведомление По чл.8 и чл.11 от Закона за събиранията, митингите и манифестациите / ЗСММ/, Ви информираме, че на 18.05.2022г. от 09.00ч. до 17.00ч. линията София- Кюстендил - София, изпълнявана от Юнион Ивкони, ще бъде преустановена.

Събитието ще се проведе на 16 май 2022 г. от 11,00 ч.,
 в Парк хотел „Кюстендил“

Г-жа Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ще даде начало на информационната кампания за представяне на новия подход в регионалното и трансграничното развитие през програмен период 2021-2027 г. Началното събитие от информационната кампания ще се проведе на 16 май 2022 г. в град Кюстендил, Парк хотел „Кюстендил“, зала „Пауталия“. Регистрацията на участниците ще започне в 10,30 ч., а официалното откриване е с начален час 11,00 ч.
Участниците ще имат възможност да се запознаят с актуална информация за Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., възможностите за финансиране по програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г., както и за обхвата на проектите на МРРБ в Националния план за възстановяване и устойчивост в контекста на постигане на балансираното и устойчиво развитие на регионите.
През програмен период 2021-2027 г. бюджетът на новата Програма „Развитие на регионите“ е близо 6,6 млрд. лв., от които над 319 млн. лв. ще могат да бъдат инвестирани в проекти за интегрирани териториални инвестиции в средните градски общини в Югозападния регион. В допълнение, област Кюстендил попада в териториалния обхват на Фонда за справедлив преход, заедно с областите Стара Загора и Перник. По тази линия областите ще могат да разчитат на близо 3 млрд. лв. за инвестиции, насочени към преодоляване на негативните социални и икономически последици от прехода към климатична неутралност и декарбонизация на икономиката.
В следващите седем години област Кюстендил ще има достъп до европейско финансиране и по линия на шест от програмите за териториално сътрудничество, в които страната ни участва. Общият ресурс на тези програми е над 2 млрд. лв.
В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост от страна на МРРБ ще изпълнява общо 5 проекта за близо 3 млрд. лв., насочени към мерки за устойчиво енергийно обновяване на жилищни и публични сгради, вкл. обекти в сферата на производството, търговията и услугите, подкрепа на устойчив градски транспорт, разработване на строително информационно моделиране (СИМ) при проектирането, изпълнението и поддръжката на строителни работи, както и информационна система за е- услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството; изграждане и реконструкция на ВиК системи и ПСОВ.

 

„Новият подход в регионалното и трансграничното развитие 2021-2027 г.“ - представяне и обсъждане на инструменти за подкрепа за програмен период 2021-2027 г.

16 май 2022 г., гр. Кюстендил, Парк хотел Кюстендил, Зала Пауталия

ДНЕВЕН РЕД

 10:30 – 11:00    Регистрация на участниците
    
11:00 – 11:10    Приветствени слова към участниците в мероприятието
/г-жа Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР и г-н Петър Паунов, кмет на община Кюстендил/

11:10– 12:00    Представяне на актуална информация за подготовката за новия програмен период и  приоритети на ПРР 2021-2027 г.  Прилагане на регионалния подход при подбора и финансирането на приоритетни инвестиции по места
/г-жа Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР/

12:00 – 12:10    Дискусия

12:10– 12:30    Представяне на допълнителни възможности за подкрепа на регионалното развитие – финансиране по Програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г.
/г-жа Десислава Георгиева, директор на УТС, МРРБ/

12:30 – 12:40    Дискусия

12:40 – 13:00    Представяне на обхват и подкрепа по Националния план за възстановяване и устойчивост в контекста на постигане на балансираното и устойчиво развитие на регионите
/г-жа Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР/

13:00 – 13:10    Дискусия

13:10 - 13:20    Заключителни думи
                                       /г-жа Деляна Иванова, зам.-министър на РРБ и РУО на ОПРР/

13:30     Отпътуване за София

 

Красота и мощ ще можем да наблюдаваме в Кюстендил предстоящата неделя.
Прецизност и реална преценка на възможностите са качествата, с които се отличават жените зад волана. На 15 май Авто шоу "На високи токчета" ще бъде празник за дамите, които обичат да шофират и се отнасят с грижа към автомобилите си. За първи път събитието се провежда в гр. Кюстендил и протича под мотото "Ние шофираме с отговорност".
Официалното откриване започва в 11:00 часа, на площад Велбъжд, като от 9:00 часа ще се провеждат записванията на участничките и преглед на собствените им автомобили. Елементите ще предизвикат майсторлъка в шофирането на дамите, като предизвикателствата са общо 4 схеми. Победител ще стане най-бързият, най-точният и най-смелият дамски тандем. Автомобилите на екипажите ще бъдат разделени в четири класа, Мини - до 1600 куб.см, Макси - над 1600 куб. см, Е - електрически и Про - модифицирани.
"Заедно с нашите партньори сме подготвили много подаръци и изненади. Радвам се, че този тип събития предизвикват все по-голям интерес сред жените. Сигурна съм, че ще бъде забавно и с приповдигнато настроение ще се забавляваме, както участниците, така и публиката, а също така и ние като организатори. Все още продължават записванията и очакваме много надъхани любителки на високите скорости" - заяви Диана Стоянова, професионален рали състезател.
Събитието се организира от Община Кюстендил и Спортен клуб по автомобилизъм Диамо.

Страница 1 от 68

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517