ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Със Заповед № РД-00-776/18.06.2021г Със Заповед № РД-00-778/21.06.2021 г. и Със Заповед № РД-00-779/21.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

 • 02 Юли 2021

І. Възлагане на частен доставчик на управлението на следните социални услуги:

- „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА“ за деца до 18 годишна възраст, с капацитет 40 места, c адрес: гр. Кюстендил,  ул. “Ефрем Каранов” №33а;

- „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ за лица над 18 годишна възраст, с капацитет 25 места, c адрес: гр. Кюстендил,  ул. “Спасовица” №1;

- „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА  С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ” , с капацитет 4 места над 18 години, c адрес: гр.Кюстендил, кв. "Герена", бл.161,вх.А, ет. 2;

- „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“, с капацитет 4 места над 18 години, с адрес: гр.Кюстендил, ул."Демокрация" № 36,  ет. 2;

- „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ“, с капацитет 8 места от 3 до 18 години, с адрес: гр.Кюстендил, ул."Синчец" № 11;

-  „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ“, с капацитет 8 места от 3 до 18 години, с адрес: гр.Кюстендил, ул."Синчец" № 11.

 • Условния за участие и изисквания към кандидатите:

                   1.В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които са:

- Доставчици на социални услуги, подали необходимите документи за издаване на лиценз по Закона за социалните услуги за предоставяне на социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция,  „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица  с умствена изостаналост” и  „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“.

 • Доставчици на социални услуги, които имат възможност да предоставят и администрират социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция, 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ и  2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, в съответствие с критериите и стандартите за социални услуги, приети до влизането в сила на Закона за социалните услуга. Към датата на обявяване на конкурса с настоящите Заповеди стандартите и критериите са определени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/. Помещенията в сградния фонд на 6-те социални услуги, отговарят на всички санитарни и хигиенни норми и изисквания за здравни грижи и безопасност, като осигуряват нормални условия за занимания и развитие на знания и основни умения на потребителите, съобразно техните потребности.
 • Доставчици на социални услуги, разполагащи с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ и  2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“;
 • Доставчикът следва да разполага с основни препоръчителни специалисти, които да осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалните услуги. Квалификацията на служителите и специалистите следва да съответства на тази, която се изисква и допуска за посочените длъжности;
 • Доставчици на социални услуги, разполагащи с възможности за привличане на допълнителни средства за изпълнение на стандартите и критериите за социални услуги за деца/младежи и лица, приети до влизането в сила на Закона за социалните услуги.

Опитът на кандидатите в предоставянето на социалните „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица  с умствена изостаналост”, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“  и  „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ се счита за предимство.

                    1.2B конкурса не може да участва кандидат, който:

 • е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
 • се намира в ликвидация;
 • е лишен от пpaвo да упражнява търговска дейност;
 • е осъждан за престъпление от общ характер, като за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните им органи;
 • има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • има парични задължения към Община Кюстендил.

                    1.3Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Кюстендил промените в oбcтоятeлcтвaтa по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

                 2.Характеристика и специфика на социалните услуги:       

2.1. Социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция, 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“  и  2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ са делегирана държавна дейност, с финансиране по стандарт за издръжка, ежегодно определян с Решение на Министерски съвет. 3а 2021 година, финансовите средства за издръжка на социалната услуга са определени с Решение на Министерски съвет № 790/30. 10.2020 г.

В Община Кюстендил социалните услуги са разкрити както следва:

- „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“ със Заповед № РД 01-755 от 16.07.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

- „Център за социална рехабилитация и интеграция“ със Заповед № РД 01-1338 от 24.08.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

 • „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ със Заповед № РД 01-951 от 13.09.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
 • „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ със Заповед № РД01-949 от 13.09.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
 • „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ със  Заповед № РД01-932 от 08.09.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
 • „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ със Заповед № РД01-933 от 08.09.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

„Центровете за социална рехабилитация и интеграция“ целят предоставянето на услуги в подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица и деца с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица и деца от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот.

„Центровете за настаняване от семеен тип“ са социални услуги, които се предоставят в среда близка до семейната и целят подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на потребителите с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа чрез целенасочени дейности за социална интеграция. Услугите включват образователни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и умения за  водене на самостоятелен начин на живот.

Изпълнителят - частен доставчик на социалните услуги следва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в следните социални услуги:

- „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“ с капацитет 40 места до 18 години;

- „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с капацитет 25 места над 18 години;

 • „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, с капацитет 4 места над 18 години;
 • „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, с капацитет 4 места над 18 години;
 • „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, с капацитет 8 места от 3 до 18 години;
 • „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, с капацитет 8 места от 3 до 18 години.

Доставчикът организира услугите с персонал, съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от МТСП.

Предоставяните социални услуги следва да отговарят на Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ , 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“  и  2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ и другите нормативни документи, регламентиращи предоставянето на социални услуги.

Материалната база ведно с обзавеждането и оборудването, необходими за предоставяне на социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“  и  2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ ще се осигурят на частния доставчик на социални услуги от Община Кюстендил, посредством учредяване на безвъзмездно право на ползване за срока на предоставянето на социалните услуги.

Помещенията на „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“,  „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“  и  2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ следва да бъдат поддържани с наличното оборудване, осигурено със средства от единен разходен стандарт за социалната услуга, да дават възможност за осигуряване на качество на социалната услуга, за занимания и обучение в умения на децата/младежите, лицата и техните близки, и да отговарят на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, приети до влизането в сила на Закона за социалните услуги. (Към датата на обявяване на конкурса с настоящите Заповеди стандартите и критериите са определени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/).

 2.2. Приемане на работата:

 • Ежемесечни справки за заетостта на определения капацитет.
 • Ежемесечен финансов отчет, включващ отчет за касовото изпълнение на бюджета и приложените справки към него, оборотни ведомости за всяко тримесечие и аналитични справки към тях.

Годишни отчети, които да дават пълна представа за всички аспекти от изпълнението на „Програмата за управление и предоставяне на социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“  и  2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, съгласно критериите и стандартите за предоставяне на социалната услуга, приети до влизането в сила на Закона за социалните услуги“ и „Програмата за развитие на качеството на социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“  и  2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, съгласно критериите и стандартите за предоставяне на социалната услуга, приети със Закона за социалните услуги и подзаконовата нормативна база за целия отчетен период, като трябва да са изложени по такъв начин, че да дават възможност за сравнение между предвидените средства и бюджетни данни от една страна и от друга – извършените разходи и постигнати резултати за всяка социална услуга поотделно.

 1. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:
  • Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година единни разходни стандарти за финансиране чрез бюджетите на общините на делегираните от държавата дейности за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.
  • Финансовото участие от страна на общината се изразява в предоставянето на парични средства от общински бюджет, съобразно и по реда на постъпване на трансфер от държавния бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за потребителите на социалните услуги за делегирани от държавата дейности.

При сключване на договора със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“  и  2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ възложителят ще предостави на изпълнителя - частен доставчик на социалните услуги, съответния бюджетен трансфер за издръжка от датата на сключване на договора до края на финансовата 2021 година, по реда на постъпване на трансферите от Държавния бюджет.

 • Срокът на договора е за 5 /пет/ години.
 • Неосигуряването на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка като делегирана държавна дейност на социалните услуги, както следва:

            - за „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“ с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов“ № 33 А;

            - за „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с адрес: гр. Кюстендил, ул. „ Спасовица“ № 1;

           - за „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица  с умствена изостаналост”, c адрес: гр.Кюстендил, кв."Герена", бл.161,вх.А, ет. 2;

              - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, с адрес: гр.Кюстендил, ул."Демокрация" № 36,  ет. 2;

-  „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, с адрес: гр.Кюстендил, ул."Синчец" № 11 и

-  „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“,  гр.Кюстендил, ул."Синчец" № 11,

освобождава Община Кюстендил от отговорност и прекратява договора с доставчика.

 1. Документи за участие.
 • Документи за регистрация на кандидата:
 • копие от съдебно решение за регистрация;
 • удостоверение за актуално състояние;
 • копие от карта за регистрация по БУЛСТАТ;
 • копие от лиценз за социални услуги за деца, издаден от Държавна агенция за закрила на детето;
 • копие на лиценз по Закона за социалните услуги за пpeдocтaвянe на социалните услуги/ако е приложимо/.
 • Декларации, подписани от управителя, съответно от членовете на управителния орган на кандидата относно обстоятелствата, посочени в т.1.1 и т. 1.2 от настоящата заповед;
 • Информация за досегашната работа на доставчика на социални услуги - цели, мисия, сфери на дейност и реализирани проекти;
 • Програма за управление и предоставяне на социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ и  2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, съгласно критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги, приети до влизането в сила на Закона за социалните услуги. Програмата за управление и предоставяне на социалните услуги трябва да съдържа конкретно описание на всяка услуга, съобразно профила на потребителите;
 • Програма за развитие на качеството на социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, „2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ и 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“,  съгласно критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги, приети със Закона за социалните услуги и подзаконовата нормативна база, приета до обявяване на конкурса. Програмата за развитие на качеството на социалните услуги трябва да съдържа конкретно описание на всяка услуга, съобразно профила на потребителите;
 • Списък на работния капацитет и персонала на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на кадрите, с които разполага доставчика на всяка социална услуга поотделно;
 • Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година /2020 г./;
 • Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от предишни възложители или от партньори, със задължително посочени адреси и телефони /при наличие на такива/;
 • Удостоверения от съответните компетентни органи за:
 • наличие/липса на задължения пред НАП;
 • наличие/липса на изпълнителни дела.
 • Предложение за осигуряване на допълнителни средства – собствен принос за предоставяне на всяка социална услуга, предмет на конкурса.

Комисията разглеждаща конкурса служебно ще извърши проверка, относно наличие на задължения към Община Кюстендил.

Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).

 1. Начин на оценяване

 Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии с относителна тежест (макс. сбор 100 т.):

5.1.  Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки.

5.2. Опит на кандидата в предоставянето на социалните услуги, предмет на възлагането – 10 точки.

5.3. Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалните услуги – 20 точки.

5.4. Финансова стабилност на кандидата и предложени допълнителни средства за предоставяне на социалните услуги, предмет на конкурса – 10 точки.

5.5. Представена от кандидата Програма за управление и предоставяне на социалните услуги  „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица  с умствена изостаналост“ и 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, както и Програма за развитие на качеството на социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица  с умствена изостаналост“ и 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ – 30 точки.

5.6. Разбивка на разходите в рамките на определения бюджет за социалните услуги в настоящият конкурс, съобразно действащия стандарт за издръжка на държавно делегирани дейности – 20 точки.

 1. Дата и начин на провеждане на конкурса – процедури:

Кандидатът представя документите в запечатан непрозрачен плик, на който слeдвa да има надпис: „Документи за участие в конкурс за предоставяне на частен доставчик на yпpaвлeниeтo на социални услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица  с умствена изостаналост“ и 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ .

Конкурсът ще се реализира в два етапа:

              6.1. Първи етап - Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Кюстендил, разглежда представените от кандидатите документи, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, се отстранява.

  6.2. Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените програми за предоставяне на социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица  с умствена изостаналост“ и 2 бр. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в Общината.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите.

 1. Краен срок и място за подаване на документи

Кандидатите представят документите до 17,00 ч. на 45-тия /четиридесет и петия/ календарен ден от датата на публикуване на обявата в национален всекидневник /ако срокът изтича в неработен ден, в следващия работен ден/, в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Кюстендил.

Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес.

Предложения, подадени след крайния срок, не се приемат. До изтичане на срока за подаване на предложенията, всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

 1. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса

    8.1. В сроковете по ППЗСУ комисията изготвя протокол за оценяването и класирането на кандидатите.

   8.2. Въз основа на протокола, изготвен от комисията, кметът на общината в 3-дневен срок издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

   8.3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

   8.4. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в срок до 7 /седем/ работни дни от издаването на заповедта.

  8.5. Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на общината сключва договор за възлагане на социалната услуга с кандидата класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представените от кандидата програми за развитие и качество на социалната услуга - предмет на конкурса. Договор за възлагане на предоставянето на социална услуга, може да се сключи и при наличие на единствен кандидат.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 1295 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт