ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обява на основание Заповед № РД-00-1032/10.08.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 78608.3.137 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Цървендол, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-491/16.02.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 515.00 /петстотин и петнадесет/ кв. метра.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Категория на земята: 0 /нула/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000087; Ведно със сградата, която попада в имота:

Сграда с идентификатор 78608.3.137.1 със застроена площ 66.00 кв. метра; брой етажи: 1 /един/; Предназначение: Друг вид сграда за обитаване, при граници и съседи на имота:Поземлени имоти с идентификатори 78608.3.120; 78608.3.6; 78608.3.7; 78608.3.154, съгласно скица на поземлен имот № 15-268594-15.03.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес на поземления имот: с.Цървендол, общ.Кюстендил. имотът е актуван с АОС № 6018/05.04.2021 год.- начална тръжна цена 2600 лева, без ДДС.

  1. Поземлен имот с идентификатор 52400.2.134 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Николичевци, общ. Кюстендил, местност Рапевица, одобрени със Заповед № РД-18-509/20.02.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 3592.00 /три хиляди петстотин деветдесет и два/ кв. метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада. Категория земя: 5 /пета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000069, при граници и съседи: съгласно скица № 15-311752-24.03.2021 г., издадена от АГКК - гр. София.  Имотът е актуван с АОС № 6019/05.04.2021 год. - начална тръжна цена 4200 лева,  без ДДС.           

       Търга ще се проведе на 25.08.2021 год. от 9,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.

             При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 01.09.2021 год., при същите условия.   

 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 23.08.2021 год., включително и до 30.08.2021 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 23.08.2021 год., включително и до 30.08.2021 год. включително – за повторния търг.

             

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 767 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт