Печат на тази страница

Списък на оценени и допуснати кандидати по проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме на Вашето внимание следното класиране:

І.  КАНДИДАТ ЗА  СОЦИАЛЕН МЕДИАТОР:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ПЪРВИЯ КАНДИДАТ.

 КАНДИДАТИ

Точки

1.

Анелия Мишкова Иванова

16 т.

2.

Мария Йорданова Вучкова

14 т.

3.

Инж. Маруся Симеонова Богданска

11 т.

  1. НЕЯВИЛИ СЕ КАНДИДАТИ:

 КАНДИДАТИ

1.

Даря Милчева Иванова

2.

Красимир Пенев Митов

В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Прочетена 169 пъти