Печат на тази страница

Класиране на кандидатите

за длъжностите „юрисконсулт“ и „старши юрисконсулт“ в отдел „Правни дейности“ при Дирекция „Правни дейности и обществени поръчки” - Общинска администрация - Община Кюстендил

На основание чл.44, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следните кандидати, с най-висок окончателен резултат:

за длъжността „юрисконсулт“

Първо място: Вх. № 94-00-3108/27.08.2021 г.

за длъжността „старши юрисконсулт“

Първо място: Вх. № 94-00-3228/27.08.2021 г.
Второ място: Вх. № 94-00-3107/27.08.2021 г.

Прочетена 233 пъти