ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година- 2021/2022

Заповед на Кмета на община Кюстендил №РД- 00-1507/ 17.11.2021г. относно провеждането на публичен търг с тайно наддаване, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.9 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, във връзка с Решение №502/29.07.2021 г. на ОбС - Кюстендил

На 01.12.2021 година от 09,30 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2021/2022 година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

1.Поземлен имот с идентификатор 38432.22.31 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Търлите” с общ размер 10,371 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5332/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;

 1. Поземлен имот с идентификатор 38432.22.38 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 31,032 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5333/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 2. Поземлен имот с идентификатор 38432.65.10 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Градженко” с общ размер 68,440 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6276/29.10.2021 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 3. Поземлен имот с идентификатор 16141.42.1 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ума” с общ размер 16,557 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5297/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 4. Поземлен имот с идентификатор 16141.40.25 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Гробишка” с общ размер 16,947 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5298/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 5. Поземлен имот с идентификатор 16141.50.15 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 16,255 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5296/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;

7.Поземлен имот с идентификатор  16141.36.24 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Топилото” с общ размер 10,099 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5329/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;

 1. Поземлен имот с идентификатор 16141.49.8 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бара” с общ размер 12,793 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5674/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 2. Поземлен имот с идентификатор 20208.32.30 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Поройо” с общ размер 16,339 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5143/29.07.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 3. Поземлен имот с идентификатор 58129.13.97 в землището на с. Преколница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ротец” с общ размер 20,120 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5300/22.11.2019 година с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 4. Поземлен имот с идентификатор 36659.24.51 в землището на с. Катрище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Тепето” с общ размер 18,833 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4999/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
 5. Поземлен имот с идентификатор 03962.33.43 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Гумното” с общ размер 12,266 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5301/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
 6. Поземлен имот с идентификатор 22071.12.1 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „овощна градина”, категория на земята 3, находящ се в местността „Търнето/Гор.търне” с общ размер 34,959 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5299/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
 7. Поземлен имот с идентификатор 22071.17.31 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Тополата” с общ размер 16,362 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4998/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
 8. Поземлен имот с идентификатор 78611.23.8 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Граженко” с общ размер 19,991 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5685/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 9. Част от поземлен имот с идентификатор 78611.2.850 с размер на 24,139 дка в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Граженко” с общ размер 25,439 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5684/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 10. Поземлен имот с идентификатор 78611.2.679 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изст.орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Кривевица” с общ размер 17,490 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5316/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 11. Поземлен имот с идентификатор 78611.2.345 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изст.орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Габров дол” с общ размер 14,988 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5317/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 12. Поземлен имот с идентификатор 78611.1.652 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неиз.нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бекова глава” с общ размер 18,684 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5319/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 13. Поземлен имот с идентификатор 78611.5.667 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Средо бърдо” с общ размер 67,490 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6283/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 14. Поземлен имот с идентификатор 57188.3.4 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кокошкин дол” с общ размер 97,845 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5303/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;

22.Част от поземлен имот с идентификатор 57188.8.25 с размер на 47,733 дка в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Чок. гроб” с общ размер 68,733 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5305/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;

 1. Поземлен имот с идентификатор 57188.10.45 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ширината” с общ размер 70,220 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5307/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 2. Поземлен имот с идентификатор 57188.20.57 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Падината” с общ размер 38,757 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5308/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 3. Поземлен имот с идентификатор 57188.9.15 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Дупката” с общ размер 11,472 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5306/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 4. Поземлен имот с идентификатор 57188.4.6 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Момин рид” с общ размер 10,266 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5304/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 5. Поземлен имот с идентификатор 57188.1.3 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Богдановица” с общ размер 52,206 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5302/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 6. Част от поземлен имот с идентификатор 44183.35.66 с размер на 32,720 дка в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 6, находящ се в местността „Богов дол” с общ размер 91,999 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5326/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
 7. Поземлен имот с идентификатор 29386.17.82 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Д.бахча” с общ размер 13,108 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5678/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 8. Поземлен имот с идентификатор 29386.7.1 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Грамаге” с общ размер 16,317 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5002/04.12.2018 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 9. Поземлен имот с идентификатор 29386.3.38 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Грамаге” с общ размер 4,541 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6288/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 10. Поземлен имот с идентификатор 29386.18.80 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Дабе” с общ размер 5,823 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6286/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 11. Поземлен имот с идентификатор 29386.18.183 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Дабе” с общ размер 0,882 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6287/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 12. Поземлен имот с идентификатор 29386.18.17 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Дабе” с общ размер 2,525 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6284/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 13. Поземлен имот с идентификатор 29386.18.19 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Дабе” с общ размер 6,762 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6285/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 14. Поземлен имот с идентификатор 29386.9.25 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Лешовица” с общ размер 9,177 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6289/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 15. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.37 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Орището” с общ размер 2,290 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6293/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 16. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.51 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Орището” с общ размер 1,766 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6294/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 17. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.55 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Крънолица” с общ размер 1,315 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6295/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 18. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.56 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Крънолица” с общ размер 1,342 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6296/10.11.2021година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 19. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.6 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Орището” с общ размер 3,683 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6290/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 20. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.11 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Крънолица” с общ размер 1,104 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6291/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 21. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.14 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Крънолица ” с общ размер 2,606 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6292/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;

44.Част от поземлен имот с идентификатор 40991.3.5 с размер на 20,000 дка, в землището на с. Кършалево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 10, находящ се в местността „Станойков чукар” с общ размер 40,248 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5028/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;

45.Част от поземлен имот с идентификатор 44255.102.110 с размер на 7,000дка, в землището на с. Ломница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Огоретина” с общ размер от 23,023 дка,  актуван с Акт за общинска собственост №5029/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;

 1. Поземлен имот с идентификатор 44255.53.15 в землището на с. Ломница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Над пъто” с общ размер от 10,182 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5327/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 2. Поземлен имот с идентификатор 22811.8.48 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 10, находящ се в местността „Коприва” с общ размер 14,213 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5310/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
 3. Поземлен имот с идентификатор 22811.19.36 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Планиница” с общ размер 18,351 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5311/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 4. Поземлен имот с идентификатор 63608.19.157 в землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Татарица” с общ размер 15,629 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5309/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
 5. Поземлен имот с идентификатор 22862.19.2 в землището на с. Долно Уйно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Горна бахча” с общ размер 25,821 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5328/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 6. Поземлен имот с идентификатор 04323.3.29 в землището на с. Блатец, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Арбалика” с общ размер 14,005 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5672/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 7. Поземлен имот с идентификатор 35835.2.63 в землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кал.дол” с общ размер 10,955 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5679/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 8. Поземлен имот с идентификатор 29266.1.283 в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 9, находящ се в местността „При кръчмата” с общ размер 17,262 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6282/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 9. Част от поземлен имот с идентификатор 29266.1.274 с размер на 26,519 дка в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ристина бара” с общ размер 42,519 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6281/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 10. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.34 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Лайчова нива” с общ размер 4,066 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6278/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 11. Поземлен имот с идентификатор 02138.114.2 в землището на с. Багренци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Калиманец” с общ размер 4,000 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6279/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
 12. Поземлен имот с идентификатор 02138.114.4 в землището на с. Багренци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Калиманец” с общ размер 1,931 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6280/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
 13. Част от поземлен имот с идентификатор 46108.27.23 с размер на 11,452 дка в землището на с. Мазарачево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „полска култура”, категория на земята 9, находящ се в местността „Галаб падини” с общ размер 12,252 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5680/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 14. Поземлен имот с идентификатор 61457.6.106 в землището на с. Радловци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Долбин” с общ размер 11,977 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6277/29.10.2021 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
 15. Поземлен имот с идентификатор 67461.15.1 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Кошарите” с общ размер 1,711 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6274/29.10.2021 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
 16. Поземлен имот с идентификатор 67461.15.12 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Кошарите” с общ размер 5,999 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6275/29.10.2021 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
 17. 62. Поземлен имот с идентификатор14.23 в землището на с. Търновлаг, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 10,699 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5312/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 08.12.2021 година от 09,30 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 29.11.2020г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 30.11.2021г.

За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 06.12.2021г. и се входират до 15,00 часа на 07.12.2021г.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 29.11.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 06.12.2021 година.

Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;

Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.

Seopaslaugos.com - svetainių ir elektroninių parduotuvių kūrimas, kriptovaliutos, bitcoinai bei seo paslaugos už gerą kainą

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 1009 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт