ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание параграф 4,ал.2 от ДР на ЗУТ

ДО ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСЕВ
УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №233, ВХ. А, ЕТ. 7, АП. 19
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО ЛЮБОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ КРЪСТЕВ
КВ. „ЗАПАД“ , БЛ. 47, ВХ. А, ЕТ. 10, АП. 29
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО ЛИЛКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
ДО ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА
УЛ. „СПАРТАК“ №23, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 1
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ
УЛ. „СПАРТАК“ №23
ЕТАЖ 3, АП. 8 И АП. 9
ГР. КЮСТЕНДИЛ
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ съобща-ваме на всички заинтересувани лица, че възложителят Община Кюстендил е внесла за разглеждане и одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII - “За мага-зин“, кв. 103 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е промяна на отреждането на УПИ VIII –„За магазин“, кв. 103 на „За жилищно строителство, мага-зин и параклис“ и определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зо-ни, за устройствена зона „Жм“.
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да нап-равят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинска-та администрация.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517