ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост

На основание Заповед № РД-00-1513/17.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.122 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 701.00 /седемстотин и един / кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 122, квартал 2, парцел ХIV при граници и съседи: Съгласно скица № 15-611234-08.06.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Вратца, общ.Кюстендил.Имотът е актуван с АОС № 6138/08.07.2021 год.- начална тръжна цена 6950 лева, без ДДС.

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.128 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 699.00 /шестстотин деветдесет и девет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 127, квартал 2, парцел VIII при граници и съседи: Съгласно скица № 15-611232-08.06.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Вратца, общ.Кюстендил.Имотът е актуван с АОС № 6139/08.07.2021 год.- начална тръжна цена 6900 лева, без ДДС.

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 62181.502.153 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Раненци, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1231/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 850.00 /осемстотин и петдесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал 20, парцел ХIII при граници и съседи: Съгласно скица № 15-462671-28.04.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Раненци, общ.Кюстендил.Имотът е актуван с АОС № 6136/08.07.2021 год.- начална тръжна цена 7100 лева, без ДДС

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 62181.502.155 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Раненци, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1231/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 824.00 /осемстотин двадесет и четири/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал 20, парцел Х, при граници и съседи: Съгласно скица № 15-462667-28.04.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Раненци, общ.Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 6137/08.07.2021 год.- начална тръжна цена 6900 лева, без ДДС.

Търга да се проведе на 30.11.2021 год. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 07.12.2021 год., при същите условия.   

Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 26.11.2021 год., включително и до 03.12.2021 год.  включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.11.2021 год. включително и до 03.12.2021 год.    включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 437 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт