ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №632, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., разрешава на „МИКРОБУС БГ“ ЕООД – гр. Кюстендил изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземен кабел за присъединяване към електропреносната мрежа на фотоволтаичен парк в ПИ 52400.20.53 местност Над селото от КККР на землище с. Николичевци, общ. Кюстендил, започващо от нов трафопост в ПИ 52400.20.53, преминаващ през имоти 52400.1.24 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66891.24.501 (р. Бистрица), ПИ 66891.19.208 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66891.19.212 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66981.19.211 (напоителен канал), ПИ 66891.19.213 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66891.30.20 (За селскостопански, горски, ведомствен път) и 66891.10.50 (За селскостопански, горски, ведомствен път), достигащ до съществуващ стълб от въздушна кабелна линия 20 kV.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „МИКРОБУС БГ“ ЕООД – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517