Печат на тази страница

Съобщение на основание ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

До Цветелина Георгиева Цветкова от гр. Божурище, ул. „Янтра” №19А

           До Диляна Илиева Георгиева от гр. София, ж.к. „Младост 4“ №440, вх. З

          До Борислав Димитров Борисов от гр. София, ул. „Райска градина“ №35

           До Иван Илиев Георгиев от гр. София, ж.к. „Люлин“ №631, вх. Б, ет. 9

           До Магдалена Йорданова Кръстева от с. Богослов, общ. Кюстендил

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1605/09.12.2021 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната и пазарната оценка на 626 м2 от предоставената за ползване на наследниците на Валентин Асенов Христов земя – поземлен имот № 04796.105.17 в местността Саманли баир, землище на с. Богослов, общ. Кюстендил.

           Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи: