ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание §4, ал.2, изр.2 от ПЗР от ЗУТ

ДО
КЛАРА АСЕНОВА ТОНЕВА
АСЕНИЯ АНТОНИНО ТОНЕВА
СТАСИЯ АНТОНИНО ТОНЕВА
УЛ. „ПРОФ. АТАНАС ИШИРКОВ“ №23, ЕТ. 4, АП. 16
ГР. СОФИЯ

На основание чл. 140, ал.3, изр. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомявам, че по повод подадено заявление с вх. №УТ-21-1762/12.10.2021 г. от „АГРОТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД, с управител Атанаска Дромухарска за издаване на виза за проектиране на „Нискоетажна жилищна сграда (източна секция) с магазини, кафене и гаражи“ в ПИ с ид. 41112.500.1641 по КККР на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 07.09.2021 г., идентичен с УПИ I-За кооперативно жил. строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №1798 от 28.08.1989 г., е издадена виза за проектиране №151 от 11.11.2021 г. Искането е с цел строеж в ПИ 41112.500.1641 по КККР на гр. Кюстендил, Приложени са Скица № 15-980294-07.09.2021 г. издадени от СГКК- Кюстендил и е възложител на строежа, съгласно чл. 161, ал.1 от ЗУТ.
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ имате право в 14-дневен срок от получаване на настоящето обявление, да възразявате срещу издадената виза за проектиране чрез Главния архитект на Община Кюстендил пред Административен съд -Кюстендил.
Материалите се намират в сградата на Община Кюстендил, етаж 1, кабинет №23 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517