ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения Избрана

Със Заповед № РД-00-89/20.01.2022 година на Кмета на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 08.02.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил за отдаване под наем при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество както следва:
І. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имоти - публична общинска собственост чрез търг с тайно наддаване за поставяне на общодостъпно място на външно терминално устройство АТМ /банкомат/ при следните условия:
1.1. 1,5 кв.м във фоайето на първия етаж на спортна сграда на стадион „Осогово“, представляваща ПИ с идентификатор 41112.504.1323.1, актувана с АПОС №4370/13.04.2016 г. с начална тръжна цена 150,00 лева на месец без ДДС.
1.2. 1,5 кв.м. във фоайето на първия етаж на сградата на бившата поликлиника, представляваща ПИ с идентификатор 41112.503.1043.1, находящ се на ул.”П. Яворов” №4, актувана с АПОС № 1070/14.10.2004 г. с начална тръжна цена 150,00 лева на месец без ДДС.
2. Предназначение на обекта: за поставяне на общодостъпно място на терминално устройство АТМ /банкомат/ с оглед обслужване на гражданите и гостите на града.
3. Срок за отдаване под наем на обекта: 5 (пет) години.
4. Специални изисквания към участниците:
4.1. Кандидатите следва да притежават лиценз, издаден от БНБ за извършването на банкова дейност, като към заявлението за участие се прилага заверено копие от лиценза.
4.2. Кандидатът е длъжен да монтира и осигури терминално устройство АТМ /банкомат/. Устройството следва да е технически обезопасено, с електрическо захранване – 220 V/50 HZ и да е съобразено с изискванията на Директива 2006/95/ ЕО, т.е. с поставена СЕ маркировка, която доказва съответствието му с хармонизираните стандарти, включително изискванията за безопасност. В предложението си кандидатът следва да представи техническа документация или подробно описание на вида, марката и модела на банкомата, от които да е видно включително поставената СЕ маркировка, както и посочване на параметрите на електрическата енергия на предлагания за монтиране банкомат, съгласно указанията на производителя.
4.3. Разходите по монтирането и демонтирането на банкомата, както и разходите по свързването му към електрическата инсталацията и монтирането на контролно измервателен уред са за сметка на Наемателя, като тези дейности следва да се извършват в рамките на работните дни от 8:00 часа до 17:00 часа.
4.4. Кандидатът определен за наемател е длъжен, при възникване на авария в банкомата да я отстрани за срок от 2 /два/ часа, а при необходимост да подмени същия като монтира друг, също снабден с СЕ маркировка.
4.5. Кандидатът, определен за наемател е длъжен да зарежда банкомата в срок от 2 /два часа/, след направена заявка.
II. Откривам процедура за отдаване под наем на общински терени:
1.Терен за поставяне на преместваем обект, находящ се в ПИ 41112.503.1247 по КККР на гр. Кюстендил /автобусна спирка срещу Административен съд/ за павилион за административни дейности с размери 6,00/2,40 кв.м. с обща площ 14,40 кв.м. с начална тръжна цена 2,80 лева/кв.м. на месец без ДДС.
2. Терен за поставяне на преместваем обект - вендинг автомат за кафе и топли напитки, находящ се в ПИ 41112.504.31 по КККР на гр. Кюстендил с размери 0,70/0,70 кв.м. с обща площ 0,50 кв.м. с начална тръжна цена 45,00 лева/кв.м. на месец без ДДС.
3. Терен в гр.Кюстендил, УПИ I, кв.257 А (пл. „Първи май“) с размери 5х7 м с обща площ 35 кв.м за разполагане на павилион съгласно одобрена схема №10/13.04.2016г. предназначен за продажба на кафе и закуски с начална тръжна цена 3,95 лева/кв.м на месец без ДДС.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 15.02.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 07.02.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 14.02.2022 година.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.

 

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 848 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт